Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2865. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, stran 7695.

Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Uradni list RS, št. 15/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(1) Vladna služba je pristojna za delovna področja evropske kohezijske politike in razvoj ter koordiniranje, nadziranje in spremljanje izvajanja strateških in medresorskih projektov.
(2) Vladna služba opravlja naslednje naloge:
1. pripravi predlog Strategije razvoja Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Uradom Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj;
2. usklajuje razvojno načrtovanje in razvojne dokumente Republike Slovenije ter spremlja izvajanje razvojnih politik in njenih programov;
3. je odgovorna za usklajenost dokumentov razvojnega načrtovanja ter skladnost med nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja in razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;
4. vodi priprave in je odgovorna za usklajenost strateških dokumentov z Evropsko unijo, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna;
5. opravlja naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike;
6. opravlja naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov;
7. usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, ter o tem poroča vladi. V primeru ugotovljenih neskladnosti predlaga vladi ustrezne ukrepe;
8. opravlja druge naloge s področja evropske kohezijske politike;
9. zagotavlja pogoje za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike;
10. svetuje vladi in ministrstvom pri sprejemanju ukrepov in aktov, ki se nanašajo na izvajanje in spremljanje razvoja in kohezijske politike ter pri pripravi strateških in medresorskih projektov;
11. organizira izobraževanja s področja izvajanja kohezijske politike ter s področja priprave in vodenja strateških in medresorskih projektov;
12. informira javnost o uspešno zaključenih projektih;
13. najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto poroča vladi o strateških in medresorskih projektih v izvajanju;
14. opozarja vlado na projekte, ki skladno s sprejeto časovnico zamujajo več kot mesec dni;
15. opravlja druge naloge v skladu z drugimi predpisi in sklepi vlade.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Vladno službo vodi minister brez resorja (v nadaljnjem besedilu: predstojnik).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vladna služba uskladi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s tem odlokom v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-12/2014
Ljubljana, dne 25. septembra 2014
EVA 2014-1511-0004
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti