Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2014 z dne 22. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2014 z dne 22. 9. 2014

Kazalo

2863. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Zaloška Gorica ZŠ-1 v Žalcu, stran 7692.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec, dne 16. 9. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Zaloška Gorica ZŠ-1 v Žalcu
I. Ocena stanja in razlogi
Ocena stanja:
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec; Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr. (v nadaljevanju OPN OŽ) opredeljuje za enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako ZŠ-1 osnovno namensko rabo kot območje stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo kot IG (gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim). Za navedeno EUP, OPN OŽ opredeljuje izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN). Območje v naravi predstavljajo obstoječi gospodarski objekti s pripadajočimi manipulativnimi in prometnimi površinami ter prostimi zelenimi površinami.
Razlogi za pripravo OPPN:
– Razlog za pripravo OPPN je želja posameznih investitorjev gradenj in lastnikov zemljišč po celoviti ureditvi obravnavanega območja.
Pravna podlaga:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 - popr.),
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Dopolnitev obstoječih in izgradnja novih objektov (za obrtne, skladiščne, trgovske, poslovne, proizvodne ipd. dejavnosti).
– Druge ureditve zunanjih površin, ter komunalne ureditve, ki so potrebne za realizacijo in funkcioniranje predvidnih ureditev v EUP ZŠ-1.
Ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje vključuje parcele 163/1, 163/10, 163/12, 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 163/17, 163/18, 163/19, 163/20, 163/21, 163/22, 163/23, 163/24, 163/25, 163/26, 163/30, 163/31, 163/32, 163/33, 163/34, 163/4, 163/6, 163/8, 165/1, 165/12, 165/16, 165/18-del, 165/19, 165/20, 165/21, 165/22, 165/24, 165/25, 165/26, 165/27, 165/4, 165/7, 165/9-del in 167/2-del, vse k.o. Gorica.
Po potrebi je v opredeljenem ureditvenem območju možno tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost ureditvenega območja je 5,17 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN OŽ, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN,
– Objava sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po sprejemu sklepa o pripravi OPPN),
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO,
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa,
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 20 dni po prejemu vseh smernic,
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter od slednjega zahteval mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ se bo seznanil z dopolnjenim osnutkom OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljskim poročilom. Župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 15 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve v Uradnem listu RS in v spletu na straneh OŽ,
– KS Petrovče (v nadaljevanju: KS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi,
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu KS (za najmanj 30 dni),
– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec,
– Pobudnik in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila),
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve,
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 15 dni po zaključeni javni razgrnitvi),
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč (vse v roku 15 dni),
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča župana Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni),
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice,
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec,
– Župan po predhodni seznanitvi Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 15 dni),
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (v roku 15 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (urad za upravljanje z vodami),
3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za CPVO),
4. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
7. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
8. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
10. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
11. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
12. KS Petrovče, Petrovče 33, Petrovče ter
13. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
14. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-­teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN, vključno z geodetskim posnetkom ter vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo le-ta potreben), bo financiral pobudnik in naročnik.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec OPPN.
IX. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0003/2011
Žalec, dne 16. septembra 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti