Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2014 z dne 22. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2014 z dne 22. 9. 2014

Kazalo

2862. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2014, stran 7690.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/8 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 31. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2014
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto         |   Rebalans|
|                        |proračuna leta|
|                        |     2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 9.446.974,51|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 4.454.676,64|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 3.717.385,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 3.326.252,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  273.173,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  117.960,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  737.290,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  668.306,43|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.700,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   4.900,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |   7.487,15|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   53.897,22|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  260.901,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |  162.500,00|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   98.401,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   12.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   12.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 4.718.896,87|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  759.538,13|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  | 3.959.358,74|
|   |iz sredstev proračuna EU         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 11.638.620,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 2.024.101,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  213.326,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   54.530,56|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 1.651.921,92|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   10.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   94.323,08|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.973.001,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   77.183,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      | 1.084.399,00|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  184.731,37|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  626.687,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 7.507.262,51|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 7.507.262,51|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  134.254,89|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.in   |   67.140,36|
|   |fizič.osebam, ki niso pror. por.     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   67.114,53|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      | –2.191.645,79|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     25,90|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     25,90|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     25,90|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     7,77|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     7,77|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     7,77|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava,                  |       |
|   |ki imajo premoženje v svoji lasti    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     18,13|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            | 1.250.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 1.250.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         | 1.250.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –941.627,66|
|   |RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | 1.250.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  | 2.191.645,79|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |  941.627,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena in na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 1.250.000 €, in sicer za poravnavo obveznosti investicije »odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1« do višine 900.000 € in »obnova gospodarskega dela Lanthieri – 1.faza« do višine 350.000 €.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-009/2013-14
Vipava, dne 18. septembra 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti