Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2014 z dne 22. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2014 z dne 22. 9. 2014

Kazalo

2855. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki, stran 7671.

Na podlagi 52. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14), osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Občine Kostanjevica na Krki na 17. seji dne 9. 9. 2014 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor) ter opredeljuje njegove pristojnosti.
2. člen
(1) Nadzorni odbor je pri svojem delu samostojen in neodvisen, vendar vezan na ustavo, zakonodajo in občinske predpise. Naloge iz svoje pristojnosti izvaja pošteno, strokovno, vestno in nepristransko.
(2) Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7.
3. člen
(1) Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja infrastrukturo in sredstva Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljnjem besedilu: občina) ter svoj žig, ki je določen s statutom občine.
(2) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava, ki predsedniku nadzornega odbora posreduje gradivo, ki ga, ob sklicu seje, prejmejo člani občinskega sveta. Članom nadzornega odbora se gradivo posreduje po elektronski pošti.
4. člen
Delo nadzornega odbora je javno, omejitve javnosti delovanja pa opredeljuje ta poslovnik.
II. KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA
5. člen
Nadzorni odbor se konstituira v skladu z 32.a členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 37. ter 38. členom Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14).
III. ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI
6. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora ali od predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.
7. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev občinskih javnih financ in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov in podjetij, občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
8. člen
Naloge predsednika nadzornega odbora so:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevni red sej ter sklicuje in vodi seje odbora,
– podpisuje sklepe, zapisnike, poročila in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– sodeluje z organi občine, občinsko upravo ter drugimi organi občine, opredeljenimi v statutu,
– izdela predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora,
– opravlja naloge, opredeljene v ostalih državnih in občinskih predpisih.
9. člen
(1) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na sejah. Za opravljanje nalog nadzornega odbora pa se šteje tudi delovanje članov pri izvajanju sklepov o izvedbi nadzora.
(2) Nadzorni odbor deluje na podlagi tega poslovnika. Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporabljajo statut občine, poslovnik občinskega sveta občine ter predpisi o lokalni samoupravi.
(3) Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom in se nanašajo na metode in standarde nadzora, pa se uporabljajo predpisi, ki urejajo delovanje Računskega sodišča Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: računsko sodišče).
IV. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
10. člen
Delo in seje nadzornega odbora organizira in vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.
11. člen
(1) Predlog dnevnega reda seje poda predsednik skupaj z vabilom za sejo. Predloge pa lahko poda tudi vsak član nadzornega odbora, in sicer do odločanja o dnevnem redu.
(2) O predlogih predsednika in članov glede dnevnega reda odloča nadzorni odbor s sprejetjem dnevnega reda seje.
12. člen
(1) Vabilo za sklic seje nadzornega odbora, s predlaganim dnevnim redom, se posreduje članom, praviloma sedem dni pred datumom seje.
(2) Rok iz prvega odstavka tega člena se lahko skrajša v primeru nujnih zadev ali na pobudo katerega od članov, na podlagi presoje predsednika.
(3) Predsednik nadzornega odbora mora v predlog dnevnega reda vnesti točko, v okviru katere se pregleda in sprejme zapisnik prejšnje seje ter pregleda in sprejme poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov.
(4) Skupaj z vabilom za sklic seje se posreduje tudi gradivo k posameznim točkam dnevnega reda.
(5) Če je podan predlog za točko dnevnega reda iz drugega odstavka 11. člena tega poslovnika, morebitno gradivo zagotovi član, ki predlaga točko dnevnega reda, ob strokovni in tehnični pomoči občinske uprave.
13. člen
Predsednik nadzornega odbora lahko povabi na sejo tudi pripravljavce gradiv, strokovne sodelavce občinske uprave, ožjih delov občine, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorovane osebe oziroma osebe, ki so predmet nadzora, ter župana.
14. člen
Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov, in veljavno odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
15. člen
(1) O seji nadzornega odbora se napiše zapisnik, v katerega se vnašajo:
– zaporedna številka seje, kraj, datum, ura začetka in konca seje,
– navedba prisotnih in opravičeno odsotnih članov ter navedba ostalih prisotnih,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje,
– sklepi pri točkah dnevnega reda z navedbo, koliko glasov je bilo »za« in »proti«,
– morebitna ločena mnenja,
– izjave in povzetki razprav članov na njihovo zahtevo,
– izjave in povzetki razprav ostalih prisotnih, če tako odloči nadzorni odbor na njihovo zahtevo.
(2) Zapisnik podpišeta predsedujoči seje in zapisnikar.
16. člen
(1) Po opravljeni razpravi k posameznim točkam dnevnega reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
(2) Sklep je sprejet, ko prejme večino glasov navzočih članov. Glasuje se javno, z dviganjem rok ali tajno, če tako sklene nadzorni odbor. Za način in postopek tajnega glasovanja se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki.
17. člen
Gradivo za seje nadzornega odbora se, v skladu z veljavnimi predpisi o arhiviranju, hrani v arhivu občine.
18. člen
(1) Nagrajevanje članov nadzornega odbora se uredi z aktom občinskega sveta občine.
(2) Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 93/12),
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela nadzora ali sklepu nadzornega odbora za posamezno koledarsko leto.
V. POSTOPEK NADZORA
a) Oblike nadzora
19. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge v okviru nadzora.
20. člen
Nadzor se opravlja na podlagi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora, ki se praviloma sestavlja ob koncu leta za naslednje leto in ga je med letom mogoče dopolnjevati.
b) Izvedba nadzora
21. člen
(1) Nadzor se opravi po tem postopku ne glede na to, za katero od oblik nadzora gre, in se prične z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi.
(2) Nadzorovana oseba je tista fizična ali pravna oseba, glede katere je nadzorni odbor pričel postopek nadzora, pri čemer se lahko v krog nadzorovanih oseb uvrsti:
– občino z vsemi ožjimi deli občine,
– javne zavode, sklade in podjetja, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica deležev je občina,
– javne zavode, sklade in podjetja oziroma druge fizične in pravne osebe, ki na območju občine ali za občino in občane opravljajo storitve javnega značaja in ki so jim za opravljanje teh storitev v proračunu občine namenjena proračunska sredstva,
– vse druge pravne in fizične osebe (društva, zveze, organizacije, gospodarske družbe ipd.), ki iz občinskega proračuna prejemajo kakršnekoli prenose ali donose za del, ki se nanaša na nadzor porabe teh sredstev v smislu 7. člena tega poslovnika.
22. člen
Nadzorni odbor izda pred izvedbo nadzora na predlog predsednika sklep o izvedbi nadzora, v katerem se navede:
– opredelitev vsebine nadzora,
– čas in kraj izvedbe nadzora,
– navedba nadzorovane osebe,
– navedba člana nadzornega odbora, ki je pristojen za izvedbo nadzora (nadzornik).
23. člen
(1) V postopku izvedbe nadzora ima nadzornik pravice in pristojnosti v skladu s statutom občine in predpisi o lokalni samoupravi.
(2) V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane osebe dolžne nadzorniku nadzornega odbora predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Nadzornik ima namreč pravico zahtevati vse podatke, ki so potrebni za izvedbo nadzora, poleg tega pa lahko za pomoč pri izvedbi nadzora zaprosi katerega od drugih članov nadzornega odbora.
(3) Nadzornik lahko v postopku nadzora nadzornemu odboru predlaga, da se za izvršitev nadzora najamejo zunanji, neodvisni strokovnjaki posameznih strok. Strokovne naloge nadzora lahko opravi le strokovnjak, ki ga, na predlog nadzornega odbora, imenuje občinski svet, pogodbo z njim pa sklepa župan. Vendar pa nadzorni odbor na mnenja zunanjega strokovnjaka ni vezan.
24. člen
Po opravljenem nadzoru sestavi nadzornik nadzornega odbora osnutek poročila, ki mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), in sicer:
– naslov,
– kratek povzetek,
– osnovne podatke o nadzoru (ime nadzornega odbora, ime organa, v katerem se opravlja nadzor, kaj se nadzoruje, datum nadzora),
– uvod,
– ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
25. člen
Uvod vsebuje:
– osnovne podatke o nadzorovanem organu,
– pravno podlago za izvedbo nadzora,
– datum in številko sklepa o izvedbi nadzora,
– namen in cilje nadzora.
26. člen
Osnovni podatki o nadzorovanem organu iz prve alineje 25. člena tega poslovnika so:
– organi in organiziranost ter število zaposlenih,
– kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša,
– sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.
27. člen
Namen in cilji nadzora iz četrte alineje 25. člena tega poslovnika so:
– preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
– preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
– preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
– ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
– poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
– dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.
28. člen
Sestavni del osnutka poročila so tudi pravne podlage kot so standardi, metode in druga pravila, če so bili uporabljeni pri opravljanju nadzora, morajo pa biti navedeni, kadar je v postopku nadzora sodeloval izvedenec.
29. člen
(1) Ugotovitveni del iz pete alineje 24. člena tega poslovnika mora vsebovati popolne in verodostojne podatke z natančno navedbo dokumentacije, na kateri temeljijo ugotovitve, z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
(2) V ugotovitvenem delu se ocenjujejo:
– zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi,
– učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
30. člen
Pri navedbi predpisov, ki so bili kršeni, se navedejo:
– opis dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma nepravilnosti,
– predpisi (zakon, podzakonski predpis ali drugi predpis), ki so bili kršeni.
31. člen
Mnenje je bistven del poročila, s katerim nadzorni odbor navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenja, priporočila oziroma predlogi o zakonitosti, namembnosti ter gospodarni in učinkoviti rabi sredstev javnih financ.
32. člen
Osnutek poročila pošlje nadzorni odbor v pregled nadzorovanemu organu, ki v roku 15 dni od prejema, odgovori na posamezne navedbe (odzivno poročilo).
33. člen
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.
34. člen
(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt nadzornega odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno. Pošlje se nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.
(2) V smislu tega poslovnika se za dokončno šteje tudi poročilo, zoper katero ni bilo v roku iz 32. člena tega poslovnika pravočasno vloženo odzivno poročilo.
35. člen
(1) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge.
(2) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila.
(3) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
36. člen
(1) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovanega organa.
Priporočila in predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.
(2) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati nadzornemu odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.
(3) Nadzorni odbor spremlja izvrševanje priporočil nadzora.
37. člen
(1) Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri izvajanju nadzora oseb, mora o teh kršitvah, v 15 dneh od dokončnosti poročila, obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
(2) Kot hujše kršitve se štejejo:
– poraba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so bili določeni s proračunom,
– poraba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila, oziroma oddaja del brez izvedbe javnega razpisa, če bi bilo za njihovo izvedbo potrebno izvesti tak razpis.
(3) V primeru, da je nazorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
(4) V primeru, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je nadzorni odbor dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
(5) Skupaj s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti za njihovo zavarovanje, o sami prijavi pa obvestiti občinski svet in župana.
38. člen
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
(2) Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati njihova priporočila in predloge.
39. člen
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, ko so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakoniti zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala;
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe;
– je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
(3) Član nadzornega odbora, ki med izvajanjem nadzora ugotovi nasprotje interesov, mora o tem sam pisno opozoriti predsednika nadzornega odbora. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
40. člen
Nadzorni odbor je dolžan pri opravljanju svojih nalog varovati uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se je seznanil ali jih razkril pri svojem delu.
41. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela pa se zagotavlja s pošiljanjem dokončnih poročil občinskemu svetu in županu ter z obveščanjem javnosti, za kar je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
(2) Omejitev načela javnosti pa velja za dokumente z oznako uradna skrivnost, za katere se štejejo poročila, ki jih sprejema nadzorni odbor, pred nastopom njihove dokončnosti.
(3) Nadzorni odbor pa lahko, z večino glasov vseh svojih članov, odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, oziroma lahko odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
VI. KONČNA DOLOČBA
42. člen
(1) Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor po predpisanem postopku, v skladu z 52. členom Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14).
(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
(3) Poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
43. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki, št. 060-1/2011 z dne 1. 2. 2011.
Št. 060-1/2014
Kostanjevica na Krki, dne 9. septembra 2014
Predsednik
Nadzornega odbora
Občine Kostanjevica na Krki
Stanislav Matija Tomazin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti