Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2538. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 6578.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), določb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/04, 108/08 in 50/14) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. redni seji dne 9. 7. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe – lastniki stanovanjskih objektov s stalnim prebivališčem v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
Sredstva se ne morejo pridobiti za objekte na območju aglomeracij, kjer je že zgrajena ali se planira izgradnja javne kanalizacije. Upravičenci so podrobneje opisani v 8. členu tega pravilnika.
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
3. člen
Sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se na podlagi sklepa župana objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev v skladu s tem pravilnikom. Za dodelitev sredstev se po objavi razpisa zaprosi s pisno vlogo na občino. Razpis je odprt do porabe predvidenih sredstev v tekočem proračunskem letu.
4. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter v lokalnem časopisu. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. naziv in sedež občine
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa
3. predmet javnega razpisa
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili
5. okvirna višina sredstev
6. določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena
7. rok in naslov vložitve vlog
8. rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu
9. kraj, čas in osebom, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
4. druge naloge, povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev se izda sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
6. člen
Višina subvencije znaša do 50 % upravičenih stroškov za postavitve male komunalne čistilne naprave oziroma največ 1000 EUR/stanovanjski objekt pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo ali novogradnji. Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.
7. člen
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od datuma veljavnosti tega pravilnika. Vlagatelji lahko vložijo vlogo za sofinanciranje najkasneje v 3 letih od nakupa in vgradnje.
DDV ni upravičen strošek.
8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij in da ima lastnik prijavljeno stalno prebivališče v občini;
– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil veljavne zakonodaje, ki opredeljuje gradnjo objektov, uporabno dovoljenje;
– mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini;
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priklopljen;
– komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na podlagi lastninske ali katere druge stvarnopravne pravice, na katerem se načrtuje postavitev male komunalne čistilne naprave;
– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja (v času vložitve zahtevka);
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male komunalna čistilne naprave, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalna čistilne naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in investitorji;
– v primeru biološke čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi (upravičenec je dolžan dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave);
– ob zagonu male komunalne čistilne naprave mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Mestne občine Slovenj Gradec;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
– čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od standardov:
SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo, kar se dokazuje z ustreznim a testom oziroma certifikatom,
– čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov,
– za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
9. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se dokazuje z naslednjimi dokumenti:
– izpolnjena in podpisana vloga z zahtevanimi prilogami po priloženih navodilih.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, se vloga s sklepom zavrže.
10. člen
Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 10. 11. v tekočem letu.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen potrdila o pozitivno opravljeni prvi meritvi, ki se dostavi v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave.
Po predložitvi vse dokumentacije skladno z priloženimi navodili se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.
12. člen
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine;
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev na terenu.
13. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-11/2004
Slovenj Gradec, dne 11. julija 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti