Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija, stran 6577.

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena ter 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 24. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija
1. člen
V Odloku o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 33/06) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem odlokom se ureja usmerjevalni sistem na območju Občine Litija, ki obsega:
1. upravljanje usmerjevalnega sistema (namestitev, zamenjava in odstranitev usmerjevalnih in obvestilnih tabel),
2. vodenje evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel in ažurno posredovanje podatkov Občini Litija ter
3. druge pravice in obveznosti, določene s tem odlokom in sklenjeno pogodbo.
Usmerjevalne table, ki opozarjajo in usmerjajo na ulice in javne funkcije (zdravstveni dom, železniška postaja, šola, javni zavodi in podobno), morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, in nimajo komercialnega značaja.
Obvestilne in usmerjevalne table, ki so namenjene vodenju prometa do stavb in posameznikov, ki opravljajo svojo dejavnost, imajo komercialni značaj.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Dejavnosti iz prvega člena tega odloka se izvajajo na način izbirne lokalne gospodarske javne službe, ki jo izvaja Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Z izvajalcem sklene Občina Litija pogodbo o izvajanju (v nadaljevanju: pogodba), s katero se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti pogodbenih strank.«
3. člen
4. in 5. člen se črtata.
4. člen
Naslov poglavja »II. POSTAVLJANJE USMERJEVALNEGA SISTEMA« se nadomesti z besedilom »II. UPRAVLJANJE USMERJEVALNEGA SISTEMA«.
5. člen
Peti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po barvi in simbolih lahko odstopajo iz zgoraj navedenega odstavka tudi nekateri turistični in drugi obvestilni znaki, vendar morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.«
6. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vse ostale pravne in fizične osebe, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica ni Občina Litija, krijejo stroške namestitve, zamenjave in odstranitve usmerjevalne oziroma obvestilne table same.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ki se spremeni tako, da se glasi:
»Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka tega člena za usmerjevalne oziroma obvestilne table plačujejo komunalno takso, ki se obračuna v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 60/01). Obveznost plačila komunalne takse nastane z dnem postavitve usmerjevalnega sistema, preneha pa z dnem njegove odstranitve.«
7. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Pristojni upravni organ občine izda odločbo o takojšnji odstranitvi usmerjevalne in obvestilne table, če ugotovi:
1. da je izvajalec oglaševanja postavil usmerjevalne ali obvestilne table v nasprotju s 1. členom tega odloka,
2. da pravna ali fizična oseba iz drugega odstavka 11. člena tega odloka ne plača komunalne takse po preteku treh mesecev od dneva zapadlosti.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
V primeru, da zavezanec usmerjevalne ali obvestilne table ne odstrani v roku, določenem v odločbi, inšpektor za izvršitev odločbe določi izvajalca, ki odstrani usmerjevalno ali obvestilno tablo na stroške kršitelja.«
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Z globo 900 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec, ki:
1. ne upravlja usmerjevalnega sistema (1. točka prvega odstavka 1. člena),
2. ne vodi evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel ter podatkov ne posreduje Občini Litija (2. točka prvega odstavka 1. člena),
3. namesti usmerjevalni sistem brez ustrezne dokumentacije (6. člen),
4. namesti usmerjevalni sistem tako, da ovira ali ogroža promet oziroma se poškodujejo občinska cesta in javne poti (prvi odstavek 7. člena).
Z globo 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«
9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje pravna oziroma fizična oseba, ki stori prekršek iz 1. točke prvega odstavka 13. člena.«
10. člen
16. člen se črta.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-1/2014
Litija, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost