Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2535. Spremembe in dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani, stran 6577.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7; Uradni list RS, št. 32/12, ZUJF; Uradni list RS, št. 40/12, ZPCP-2D; Uradni list RS, št. 57/12 in ZViS-I; Uradni list RS, št. 109/12) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 24. 6. 2014 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 17. 7. 2014 sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T E V S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se drugi odstavek 57. člena spremeni, tako da se besedi »sistemizacijsko komisijo« nadomestita z besedami »komisijo za kadrovske zadeve«.
2. člen
Četrti odstavek 238. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent na podlagi posebnega pravilnika o študentih s posebnimi potrebami.«
3. člen
Za 238. členom se doda nov 238.a člen, ki se glasi:
»238.a člen
(status študenta s posebnimi potrebami)
(1) Študenti, ki zaradi dolgotrajnih poškodb, motenj, primanjkljajev ali bolezni, potrebujejo prilagojene pogoje izobraževanja, da bi se lahko učinkovito vključili v izvajanje študijskih programov, lahko zaprosijo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami.
(2) O statusu študenta s posebnimi potrebami in potrebnih prilagoditvah odločajo pristojni organi članice, v katere študijski program je študent vpisan.
(3) Prilagoditve se nanašajo na način izvajanja obveznosti študentov in način preverjanja oziroma izkazovanja znanja, ne smejo pa zniževati zahtevanih standardov doseganja znanj.
(4) Pogoje, merila, postopek in vrste prilagoditev v zvezi s statusom študenta s posebnimi potrebami podrobneje ureja pravilnik, ki ga sprejme senat univerze, v skladu s tem pravilnikom pa lahko dodatno ureditev določijo članice z internimi akti.«
4. člen
V 254. členu se beseda »prejšnjega« nadomesti z »253.«
5. člen
(končna določba)
Te spremembe in dopolnitev začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2014
Ljubljana, dne 24. junija 2014 in 17. julija 2014
prof. dr. Janez Hribar l.r.
Predsednik
Upravnega odbora UL
 
prof. dr. Ivan Svetlik l.r.
Rektor UL

AAA Zlata odličnost