Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2531. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini, stran 6553.

Na podlagi 39. točke 6. člena, 137. člena, četrtega odstavka 138. člena in drugega odstavka 140. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 67), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2012/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar zadeva farmakovigilanco (UL L št. 299 z dne 27. 10. 2012, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 520/2012 z dne 19. junija 2012 o izvajanju dejavnosti na področju farmakovigilance, določenih v Uredbi (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktivi 2001/83/ES Evropskega parlamenta (UL L št. 159 z dne 20. 6. 2012, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 520/2012/EU) natančneje ureja sistem farmakovigilance na področju zdravil za uporabo v humani medicini (v nadaljnjem besedilu: zdravil), in sicer:
– način poročanja o neželenih učinkih zdravila;
– način zbiranja, ocenjevanja in vrednotenja neželenih učinkov zdra­vila in drugih podatkov o farmakovigilanci zdravila;
– način ukrepanja z namenom obvladovanja in zmanjše­vanja tveganja, povezanega z zdravilom;
– obveznosti imetnika dovoljenja za promet z zdravilom in imetnika začasnega dovoljenja za promet z zdravilom (v nadaljnjem besedilu: imetnik dovoljenja za promet z zdravilom), imetnika dovoljenja za promet z zdravili na debelo, proizvajalca, ki ima dovoljenje za uvoz zdravila, imetnika dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom, imetnika potrdila o priglasitvi paralelne distribucije in imetnika dovoljenja za sočutno uporabo zdravila;
– naloge nacionalnega centra za farmakovigilanco;
– naloge Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) na področju farmakovigilance;
– podrobnejše pogoje za pridobitev soglasja k osnutku protokola za neintervencijsko klinično preskušanje zdravila iz 138. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) (v nadaljnjem besedilu: neintervencijska študija o varnosti zdravila).
(2) Farmakovigilanco nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje ureja 82. člen zakona.
2. člen
(natančnejša navodila)
Natančnejša navodila za imetnika dovoljenja za promet z zdravilom in JAZMP za upravljanje sistema farmakovigilance so določena v smernicah o dobri praksi na področju farmakovigilance, objavljenih na spletni strani Evropske agencije za zdravila
http://www.ema.europa.eu/ ema/index.jsp?curl= pages/ regulation/ document_listing/ document_listing_000345.jsp &mid= WC0b01ac058058f32c.
3. člen
(pomen izrazov)
Poleg izrazov, ki so opredeljeni v 5. in 6. členu zakona, se v tem pravilniku uporabljajo še naslednji izrazi, ki imajo naslednji pomen:
1. Ocenjevanje poročila o neželenem učinku zdravila je pre­verjanje poročila glede izpolnjevanja zahtev iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, ugotavljanje resnosti, pričakovanosti in vzročne povezanosti domnevnega neželenega učinka z zadevnim zdra­vilom. Vključuje tudi začetno ocenjevanje poročila, pridobitev podatkov potrebnih za oceno, če poročilo ne vsebuje dovolj podatkov, nadaljnje spremljanje podatkov o domnevnem neželenem učinku zdravila in vodenje podrobne dokumentacije.
2. Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC – Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) je strokovni organ pri Evropski agenciji za zdravila (v nadaljnjem besedilu: EMA), ki je pristojen za ocenjevanje in spremljanje varnosti zdravil za uporabo v humani medicini in je sestavljen iz predstavnikov držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), posamično imenovanih strokovnjakov, predstavnikov združenj zdravstvenih delavcev in organizacij pacientov.
3. Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) je strokovni organ pri EMA, ki je pristojen za oceno zdravil za uporabo v humani medicini in je sestavljen iz predstavnikov držav članic EU in posamično imenovanih strokovnjakov.
4. Poročevalec je oseba, ki poroča o domnevnem neželenem učinku zdravila.
5. Redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila je občasno poročilo, ki ga v naprej določenih obdobjih ali na zahtevo JAZMP, predloži imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, in vsebuje predpisane podatke o varnosti zdravila ter oceno razmerja med koristjo in tveganjem.
6. Resen domnevni neželeni učinek zdravila je tudi neželeni učinek, ki ima za posledico drugo, po medicinski presoji, pomembno klinično stanje.
7. Seznam referenčnih datumov EU in pogostnosti oddaje rednih posodobljenih poročil o varnosti zdravil (EURD list – List of European Union Reference Dates and frequency of submission of Periodic safety update reports) (v nadaljnjem besedilu: Seznam referenčnih datumov EU) je seznam, ki ga v skladu s sedmim odstavkom 107c. člena Direktive 2001/83/ES objavlja EMA na evropskem spletnem portalu o zdravilih vzpostavljenem v skladu s 26. členom Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L št. 136 z dne 30. 4. 2004, str. 1) zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 1027/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva farmakovigilanco (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 726/2004/ES).
8. Skupina za usklajevanje je skupina, ki deluje v imenu organov, pristojnih za zdravila v državah članicah EU. Preučuje vprašanja, povezana s pridobitvijo in vzdrževanjem dovoljenj za promet z zdravilom po postopku z medsebojnim priznavanjem in decentraliziranem postopku ter farmakovigilanco zdravil.
9. Varnostni signal je informacija, ki se pridobi iz enega ali več virov, vključno z opazovanjem in eksperimenti, in ki nakazuje novo morebitno vzročno povezanost ali nov vidik znane vzročne povezanosti med izpostavljenostjo zdravilu in dogodkom ali vrsto povezanih dogodkov, neželenih ali koristnih, za katerega se presodi, da je dovolj verjeten, da upraviči preverjanje.
10. Znanstveno vrednotenje poročila o domnevnem neželenem učinku zdravila je obravnava poročila po oceni poročila, za ovrednotenje morebitnega vpliva na razmerje med koristjo in tveganjem ob upoštevanju ostalih farmakovigilančnih podatkov in kliničnih koristi zdravila.
II. NALOGE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV
4. člen
(poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil)
(1) Zdravstveni delavec poroča nacionalnemu centru za farmakovigilanco o domnevnih neželenih učinkih zdravil v skladu s prvim in drugim odstavkom 129. člena zakona.
(2) Zdravstveni delavec poroča tudi:
– kadar je uporaba zdravila povzročila ali sumi, da je povzročila škodljivo medsebojno delovanje z drugim zdravilom;
– o kakršnemkoli sumu na povečanje pogostnosti pojavljanja domnevnega neželenega učinka zdravila;
– o sumu na neučinkovitost zdravila, katere posledica je ocenjena kot klinično pomembna.
(3) Zdravstveni delavec domnevne neželene učinke iz prvega in drugega odstavka tega člena poroča nacionalnemu centru za farmakovigilanco takoj, najpozneje pa v 15 dneh od ugotovitve.
(4) Če zdravstveni delavec o domnevnem neželenem učinku, ki se nanaša na uporabo cepiva, poroča inštituciji, ki v skladu s predpisi o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva vodi register neželenih učinkov po cepljenju, le ta posreduje poročila nacionalnemu centru za farmakovigilanco. Domnevne resne neželene učinke posreduje takoj ali najpozneje v sedmih dneh, domnevne neželene učinke cepiv, ki niso resni, pa takoj ali najpozneje v 15 dneh od prejema obvestila o domnevnem neželenem učinku.
(5) JAZMP posreduje poročila o domnevnih neželenih učinkih cepiv, ki jih je prejela neposredno, inštituciji, ki v skladu s predpisi o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva vodi register neželenih učinkov po cepljenju.
(6) Poročilo o domnevnem neželenem učinku zdravila se posreduje na način, kot je objavljeno na spletni strani JAZMP: http://www.jazmp.si.
5. člen
(oblika in vsebina poročila o neželenem učinku zdravila)
(1) Poročilo o domnevnem neželenem učinku zdravila vsebuje najmanj naslednje podatke:
– podatke o zadevnem zdravilu (ime, farmacevtska oblika, jakost, indikacija, za katero je bilo zdravilo predpisano, način aplikacije, trajanje zdravljenja);
– opis domnevnega neželenega učinka zdravila;
– podatke o poročevalcu;
– podatke o pacientu v kodirani obliki (začetnice imena in priimka in/ali starost in/ali datum rojstva, spol);
– številko serije zdravila, če se poročilo o domnevnem neželenem učinku nanaša na biološko zdravilo.
(2) Poročevalec zagotovi vse morebitne dodatne podatke, potrebne za oceno in vrednotenje domnevnega neželenega učinka zdravila, če ga k temu pozove JAZMP ali nacionalni center za farmakovigilanco.
6. člen
(zaupnost podatkov)
(1) Osebni podatki iz prejšnjega člena se obravnavajo kot zaupni in se lahko uporabljajo le za izvajanje zakona, tega pravilnika in ukrepov, potrebnih za zagotavljanje varnosti in učinkovitosti zdravil.
(2) Poročilo o domnevnem neželenem učinku zdravila iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se obravnava kot zaupen dokument, ki ni podlaga za oceno odgovornosti zdravstvenega delavca, ki je zdravilo predpisal ali izdal.
III. NALOGE IMETNIKA DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PROMETA Z ZDRAVILI NA DEBELO, PROIZVAJALCA, KI IMA DOVOLJENJE ZA UVOZ ZDRAVILA, IMETNIKA DOVOLJENJA S PARALELNO UVOŽENIM ZDRAVILOM, IMETNIKA POTRDILA O PRIGLASITVI PARALELNE DISTRIBUCIJE IN IMETNIKA DOVOLJENJA ZA SOČUTNO UPORABO ZDRAVILA
7. člen
(poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil)
(1) Imetnik dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo, proizvajalec, ki ima dovoljenje za uvoz zdravila, imetnik dovoljenja s paralelno uvoženim zdravilom, imetnik potrdila o priglasitvi paralelne distribucije in imetnik dovoljenja za sočutno uporabo zdravila, o domnevnih neželenih učinkih zdravil iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika poroča nacionalnemu centru za farmakovigilanco takoj, najpozneje pa v 15 dneh od prejema poročila o domnevnem neželenem učinku zdravila.
(2) Poročilo o domnevnem neželenem učinku zdravila se posreduje na način, kot je objavljeno na spletni strani JAZMP: http://www.jazmp.si.
(3) Poslovni subjekt iz prvega odstavka tega člena takoj ali najpozneje v 24 urah po prejemu obvestila, ki zahteva nujno ukrepanje zaradi neposrednega ogrožanja javnega zdravja, obvesti nacionalni center za farmakovigilanco in JAZMP.
8. člen
(objava informacij o vprašanjih farmakovigilance)
Poslovni subjekt iz prvega odstavka prejšnjega člena pri obveščanju javnosti o informacijah o vprašanjih farmakovigilance smiselno uporablja 17. člen tega pravilnika.
9. člen
(ukrepi za zmanjševanje tveganj)
(1) Poslovni subjekt iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika izvede ukrepe, ki mu jih za zmanjševanje ali preprečevanje tveganj v zvezi s farmakovigilanco zdravila naloži JAZMP.
(2) Poslovni subjekt iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika pri obveščanju strokovne javnosti smiselno upošteva četrti, peti in šesti odstavek 16. člena tega pravilnika.
IV. NALOGE IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
10. člen
(oseba, odgovorna za sistem farmakovigilance)
(1) Oseba, odgovorna za sistem farmakovigilance:
– je odgovorna za vzpostavitev in vzdrževanje sistema farmakovigilance na način, ki zagotavlja zbiranje in primerjavo podatkov o vseh domnevnih neželenih učinkih zdravila;
– ima zagotovljen dostop do glavnega dosjeja o sistemu farmakovigilance in zadostno pristojnost za zagotavljanje, da je vsebina glavnega dosjeja o sistemu farmakovigilance točen in redno posodobljen odraz sistema farmakovigilance;
– ima zadostno pristojnost, da vpliva na izvajanje sistema kakovosti in dejavnosti farmakovigilance;
– ima pregled nad varnostnimi profili zdravil in varnostnimi vprašanji ter upošteva in spremlja pogoje dovoljenja za promet z zdravili in druge obveznosti, ki zadevajo varnost zdravil ter ukrepe za zmanjševanje tveganj;
– ima zadostno pristojnost glede vsebine načrtov za obvladovanje tveganj;
– sodeluje pri pregledu in odobritvi protokolov kliničnih preskušanj zdravil po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom;
– zagotavlja ustrezno kakovost, pravilnost in popolnost podatkov o farmakovigilanci zdravila, ki so predloženi JAZMP, ter na vse zahteve JAZMP za predložitev dodatnih podatkov, potrebnih za vrednotenje koristi in tveganj, povezanih z zdravilom, odgovori v celoti in takoj, vključno s predložitvijo podatkov o obsegu prodaje;
– predloži JAZMP vse druge informacije, ki so pomembne za oceno koristi in tveganj, povezanih z zdravilom, vključno z ustreznimi podatki iz kliničnih preskušanj zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet;
– zagotavlja 24-urno razpoložljivost.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom JAZMP sproti obvešča o spremembah glede odgovorne osebe za sistem farmakovigilance in o spremembi njenih kontaktnih podatkov v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini.
(3) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in ima določeno kontaktno osebo za farmakovigilanco v Republiki Sloveniji, obvesti JAZMP o tej kontaktni osebi in sproti posreduje vse spremembe, ki se nanašajo nanjo.
(4) JAZMP lahko zahteva imenovanje kontaktne osebe za farmakovigilanco v Republiki Sloveniji, kadar v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovi, da imetnik dovoljenja za promet z zdravilom iz prejšnjega odstavka naloge farmakovigilance na ozemlju Republike Slovenije ne izvaja v skladu z določbami zakona in tega pravilnika.
11. člen
(vodenje dokumentacije o domnevnih neželenih učinkih zdravil)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom vodi podrobno dokumentacijo o vseh domnevnih neželenih učinkih zdravil v EU ali v tretjih državah, o katerih poročajo zdravstveni delavci, pacienti ali drugi poslovni subjekti, ali pa se pojavijo v okviru kliničnega preskušanja zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom zagotovi dostopnost podatkov iz prejšnjega odstavka na enem mestu v EU.
12. člen
(poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
– elektronsko posreduje poročila o domnevnih resnih neželenih učinkih zdravil, ki se pojavijo v EU in v tretjih državah, v podatkovno bazo EudraVigilance najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila o domnevnem neželenem učinku zdravila;
– elektronsko posreduje poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil, ki niso resni, ki se pojavijo v EU, v podatkovno bazo EudraVigilance najpozneje v 90 dneh po prejemu obvestila o domnevnem neželenem učinku zdravila;
– vzpostavi postopke za pridobitev natančnih in preverljivih podatkov za znanstveno vrednotenje poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil, zbira nadaljnje podatke o teh poročilih in posodobljene informacije posreduje v podatkovno bazo EudraVigilance;
– sodeluje z JAZMP in EMA pri odkrivanju dvojnikov poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil;
– spremlja medicinsko in znanstveno literaturo v Republiki Sloveniji, ki ni na seznamu publikacij, ki jih spremlja EMA, in poroča o domnevnih neželenih učinkih zdravil v podatkovno bazo EudraVigilance najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila o domnevnem neželenem učinku zdravila;
– takoj ali najpozneje v 24 urah po prejemu obvestila o domnevnih resnih neželenih učinkih zdravila, ki zahtevajo nujno ukrepanje za­radi neposrednega ogrožanja javnega zdravja, obvesti JAZMP.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka, imetnik dovoljenja za promet z zdravilom izpolnjuje dodatne zahteve glede poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil, ki mu jih na podlagi utemeljenih razlogov, ki izhajajo iz sistema farmakovigilance, naloži JAZMP.
13. člen
(redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom predloži redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila v skladu s pogostnostjo in datumi predložitve, določenimi z dovoljenjem za promet z zdravilom. Pogostnost oddaje in datumi predložitve veljajo, dokler z dovoljenjem za promet z zdravilom ni določeno drugače.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 133. člena zakona, elektronsko posreduje redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila EMA.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, imetnik dovoljenja za promet z zdravilom iz 45., 47., drugega odstavka 52. člena in drugega odstavka 53. člena zakona predloži redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila le v naslednjih primerih:
– kadar je obveznost predložitve določena kot pogoj v dovoljenju za promet z zdravilom;
– ko to zahteva JAZMP zaradi farmakovigilančnih razlogov ali ker ni na voljo dovolj rednih posodobljenih poročil o varnosti za zadevno učinkovino, po tem, ko je bilo izdano dovoljenje za promet z zdravilom;
– če je učinkovina na Seznamu referenčnih datumov EU.
(4) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, za zdravilo, ki je pridobilo dovoljenje za promet pred 21. julijem 2012, in za katero pogostnost oddaje in datumi predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila niso določeni z dovoljenjem za promet, predloži redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila:
– takoj, če to zahteva JAZMP;
– najmanj vsakih šest mesecev po izdaji dovoljenja za promet v obdobju pred dajanjem zdravila na trg;
– po začetku dajanja zdravila na trg:
– najmanj vsakih šest mesecev v prvih dveh letih;
– po preteku dveh let po začetku dajanja zdravila na trg enkrat letno v naslednjih dveh letih;
– po preteku štirih let po začetku dajanja zdravila na trg v triletnih intervalih.
(5) Pogostnost oddaje in datumi predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se lahko spremenijo, kadar sta za učinkovino ali kombinacijo učinkovin določena usklajena pogostnost za predložitev in referenčni datum EU, da se omogoči enotna ocena v povezavi s postopkom delitve dela, in sta objavljena na spletni strani EMA. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom v tem primeru JAZMP predloži vlogo za spremembo dovoljenja za promet z zdravilom v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini.
(6) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom lahko iz farmakovigilančnih razlogov, ali da se prepreči podvajanje ocenjevanja, ali da se doseže mednarodna usklajenost, Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini ali Skupini za usklajevanje predloži zahtevo za določitev referenčnega datuma EU ali za spremembo pogostnosti predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila. Vlogo predloži pisno in jo ustrezno utemelji.
(7) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom spremlja Seznam referenčnih datumov EU glede sprememb datumov ali pogostnosti predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila na evropskem spletnem portalu o zdravilih in če je potrebno, JAZMP predloži vlogo za spremembo dovoljenja za promet z zdravilom v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini.
(8) Vsaka sprememba datumov in pogostnosti predložitve rednih posodobljenih poročil o varnosti zdravila iz razlogov iz petega, šestega in sedmega odstavka tega člena začne veljati šest mesecev od dneva objave Seznama referenčnih datumov EU na evropskem spletnem portalu o zdravilih.
(9) Redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila vsebuje:
– povzetke podatkov, pomembnih za koristi in tveganja zdravila, vključno z rezultati kliničnih preskušanj po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom ob upoštevanju morebitnega vpliva na dovoljenje za promet z zdravilom;
– znanstveno vrednotenje razmerja med koristjo in tveganjem zdravila, ki temelji na vseh razpoložljivih podatkih, vključno s podatki iz kliničnih preskušanj pri neodobrenih indikacijah in populacijah;
– vse podatke, ki se nanašajo na obseg prodaje zdravila in vse podatke, ki jih ima imetnik dovoljenja za promet z zdravilom o številu receptov, vključno z oceno o tem, koliko prebivalstva je izpostavljenega zdravilu.
14. člen
(zaznavanje varnostnih signalov)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom spremlja vse razpoložljive podatke o farmakovigilanci zdravila z namenom ugotavljanja ali je prišlo do novih tveganj, ali so se tveganja spremenila in ali pri posameznem zdravilu vplivajo na razmerje med koristjo in tveganjem.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom podatke iz prejšnjega odstavka spremlja s pogostnostjo, ki je sorazmerna z opredeljenim tveganjem, možnimi tveganji in potrebi po dodatnih informacijah v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika.
(3) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom obvesti JAZMP o ugotovljenih novih ali spremenjenih tveganjih in o vplivu na spremembo razmerja med koristjo in tveganjem zdravila.
15. člen
(sistem obvladovanja tveganj)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom upravlja in posodablja sistem obvladovanja tveganj za vsako zdravilo, razen za zdravila iz drugega odstavka 203. člena zakona.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom spremlja izid ukrepov za zmanjševanje tveganj iz načrta za obvladovanje tveganj in ukrepov, določenih z dovoljenjem za promet z zdravilom na podlagi 58. člena zakona.
(3) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom iz drugega odstavka 203. člena zakona, na podlagi utemeljene zahteve JAZMP, predloži načrt za obvladovanje tveganj, ki ga bo uvedel za zadevno zdravilo.
(4) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom lahko v 30 dneh od prejema pisnega obvestila o naloženi obveznosti JAZMP zaprosi, da predloži pisna pojasnila kot odgovor na naloženo obveznost iz prejšnjega odstavka.
(5) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom predloži odgovor na naloženo obveznost iz prejšnjega odstavka v roku, ki ga določi JAZMP.
(6) JAZMP na podlagi predloženih pisnih pojasnil umakne ali potrdi obveznost predložitve načrta za obvladovanje tveganj za zadevno zdravilo.
16. člen
(dodatni ukrepi za zmanjševanje tveganj)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom izvaja dodatne ukrepe za zmanjševanje tveganj iz sistema obvladovanja tveganj v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom pred začetkom izvajanja dodatnih ukrepov za zmanjševanje tveganj iz prejšnjega odstavka pridobi soglasje JAZMP, ne glede na vrsto postopka pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom.
(3) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom predloži JAZMP izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce ali paciente, ki je v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika del dodatnih ukrepov za zmanjševanje tveganj, ter navede ciljne skupine za posredovanje izobraževalnega gradiva, način posredovanja in časovni okvir posredovanja. Če JAZMP v 30 dneh ne zahteva dopolnitev ali sprememb, se šteje, da je izobraževalno gradivo primerno.
(4) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom strokovno javnost obvešča o vprašanjih farmakovigilance z neposrednim obvestilom za zdravstvene delavce v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika oziroma jo mora obveščati, če tako zahteva JAZMP.
(5) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom neposredno obvestilo za zdravstvene delavce iz prejšnjega odstavka posreduje v soglasju z JAZMP glede vsebine, ciljnih skupin, načina obveščanja in časovnega okvira obveščanja.
(6) Ovojnica z obvestilom, poslanim v skladu s četrtim in petim odstavkom tega člena, mora biti jasno označena z naslednjim opozorilom v rdeči barvi: »Pomembno obvestilo o varnosti zdravila«.
(7) Izobraževalno gradivo iz tretjega odstavka tega člena in neposredno obvestilo za zdravstvene delavce iz četrtega odstavka tega člena ne vsebuje prvin oglaševanja.
(8) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom izvede druge ukrepe, ki mu jih za zmanjševanje ali preprečevanje tveganj naloži JAZMP.
(9) Na zahtevo JAZMP, imetnik dovoljenja za promet z zdravilom predloži oceno učinkovitosti dodatnih ukrepov za zmanjševanje tveganj.
(10) Če se izobraževalno gradivo iz tretjega odstavka tega člena ali neposredno obvestilo za zdravstvene delavce iz četrtega odstavka tega člena nanaša na zdravilo, ki je na seznamu zdravil, za katera se zahteva dodatno spremljanje varnosti, ki ga v skladu s 23. členom Uredbe 726/2004/ES objavlja EMA, gradivo vključuje poln navzdol obrnjen trikotnik v črni barvi. Simbolu sledi stavek »Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.« in standardna kratka obrazložitev v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika.
17. člen
(objava informacij o vprašanjih farmakovigilance)
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom zagotovi, da so vse objavljene informacije o vprašanjih farmakovigilance zdravila javnosti predstavljene objektivno in da niso zavajajoče ter da ne vsebujejo prvin oglaševanja.
18. člen
(glavni dosje o sistemu farmakovigilance)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom vodi glavni dosje o sistemu farmakovigilance v vsebini in obliki v skladu z Uredbo 520/2012/EU in s smernicami iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom zagotavlja, da je vsebina glavnega dosjeja o sistemu farmakovigilance točen in redno posodobljen odraz sistema farmakovigilance in odraža vse razpoložljive podatke o varnosti zdravil, za katera ima dovoljenje za promet v EU.
(3) Glavni dosje o sistemu farmakovigilance je shranjen v državi članici EU, kjer imetnik dovoljenja za promet z zdravilom izvaja glavne naloge farmakovigilance ali v državi članici EU, kjer deluje oseba, odgovorna za sistem farmakovigilance.
(4) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom zagotovi, da je glavni dosje o sistemu farmakovigilance stalno in takoj dostopen za nadzor na mestu, kjer je shranjen.
(5) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom redno presoja svoj sistem farmakovigilance in v glavni dosje o sistemu farmakovigilance vpiše opombo o glavnih ugotovitvah svoje presoje ter pripravi in izvede ustrezen načrt ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
(6) Opomba iz prejšnjega odstavka se lahko umakne iz glavnega dosjeja o sistemu farmakovigilance po tem, ko so bili v celoti izvedeni ukrepi za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
V. NALOGE NACIONALNEGA CENTRA ZA FARMAKOVIGILANCO
19. člen
(naloge)
Nacionalni center za farmakovigilanco:
– zbira in ocenjuje poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil, vključno s podatki o nepravilni uporabi, zlorabi, neučinkovitosti zdravil, ponarejenih zdravilih in ostalih pomembnih podatkih za varno uporabo zdravil v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika;
– posreduje ocene poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil JAZMP najpozneje v sedmih dneh po prejemu poročila o domnevnem neželenem učinku zdravila;
– posreduje JAZMP druge pomembne podatke, ki zadeva­jo varnost zdravil;
– obvešča JAZMP v primeru potrebe po takojšnjem ukrepanju, najpozneje pa v 24 urah po prejemu obvestila, ki zahteva nujno ukrepanje.
VI. NALOGE JAZMP
20. člen
(obravnava poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil)
V okviru opravljanja nalog iz 134. člena zakona JAZMP v zvezi z obravnavo poročil o domnevnih neželenih učinkih izvaja naslednje naloge:
– upravlja sistem farmakovigilance za zbiranje podatkov o tveganjih za zdravje pacientov ali javno zdravje zaradi zdravil. Ti podatki se zlasti nanašajo na domnevne neželene učinke zdravila, in izhajajo iz uporabe zdravila v okviru pogojev in/ali uporabe zunaj okvira pogojev dovoljenja za promet z zdravilom, vključno na domnevne neželene učinkih zdravil, ki so posledica napake povezane z uporabo zdravila, nepravilne uporabe, zlorabe, prevelikega odmerjanja, neodobrene uporabe in poklicne izpostavljenosti zdravilu;
– znanstveno vrednoti poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil ter sprejme ukrepe za pridobitev natančnih in preverljivih podatkov za znanstveno vrednotenje poročil. V nadaljnje spremljanje poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil lahko vključi zdravstvene delavce in paciente, kot je primerno, ter imetnika dovoljenja za promet z zdravilom za poročila, ki jih ta posreduje JAZMP;
– elektronsko posreduje poročila o domnevnih resnih neželenih učinkih zdravil najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila o domnevnem resnem neželenem učinku zdravila v podatkovno bazo EudraVigilance v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika;
– elektronsko posreduje poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil, ki niso resni, v podatkovno bazo EudraVigilance v 90 dneh po prejemu obvestila o domnevnem neželenem učinku zdravila, v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika;
– sodeluje z imetniki dovoljenj za promet z zdravili in z EMA pri odkrivanju dvojnikov poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil;
– spodbuja zdravstvene delavce in paciente k poročanju o domnevnih neže­lenih učinkih zdravil in lahko v te aktivnosti po potrebi vključi nacionalni center za farmakovigilanco, organizacije zdravstvenih delavcev, pacientov in potrošnikov.
21. člen
(ukrepi v nujnih farmakovigilančnih primerih)
(1) JAZMP izvaja ukrepe v nujnih farmakovigilančnih primerih (v nadaljnjem besedilu: nujni postopek EU), kadar na podlagi ocene podatkov iz sistema farmakovigilance oceni, da je potrebno nujno ukrepanje.
(2) JAZMP postopek iz prejšnjega odstavka sproži tako, da obvesti Evropsko komisijo, EMA in organe, pristojne za zdravila drugih držav članic EU, kadar:
– bo odvzela ali začasno odvzela dovoljenje za promet z zdravilom;
– bo prepovedala uporabo zdravila;
– bo zavrnila podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom;
– jo imetnik dovoljenja za promet z zdravilom obvesti, da je zaradi varnostnih razlogov prekinil promet z zdravilom, zaprosil za ukinitev dovoljenja za promet z zdravilom ali to namerava storiti ali ni zaprosil za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom.
(3) JAZMP o nameravanih ukrepih iz prejšnjega odstavka pisno obvesti EMA in navede razloge ter da na voljo zadevne strokovne podatke, ki vključujejo njihovo oceno.
(4) JAZMP lahko do sprejetja končne odločitve v postopku iz prvega odstavka tega člena, kadar je to potrebno zaradi varovanja javnega zdravja, ukrepa v skladu s petim odstavkom 64. člena zakona.
(5) Če JAZMP na podlagi ocene podatkov iz sistema farmakovigilance oceni, da so potrebne nove kontraindikacije, zmanjšanje priporočenega odmerka ali omejitev indikacij zdravila, o tem obvesti Evropsko komisijo, EMA in organe, pristojne za zdravila drugih držav članic EU in navede razloge zanje, ter začne nujni postopek EU, ko meni, da so potrebni nujni ukrepi. Če JAZMP postopka iz prvega odstavka tega člena ne začne, in gre za zdravilo, ki je pridobilo dovoljenje za promet z zdravilom po postopku z medsebojnim priznavanjem ali decentraliziranem postopku, zadevo posreduje Skupini za usklajevanje.
(6) Ne glede na prvi, drugi in peti odstavek tega člena, za zdravilo, ki ima dovoljenje za promet le v Republiki Sloveniji, obravnava farmakovigilančni primer, za katerega oceni, da je potrebno nujno ukrepanje, JAZMP in o začetku postopka obvesti imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.
(7) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom lahko za oceno farmakovigilančnega primera iz prejšnjega odstavka pisno poda svoje pripombe.
(8) JAZMP najpozneje v 60 dneh od začetka postopka iz šestega odstavka tega člena:
– ugotovi, da nadaljnja ocena podatkov in ukrepi niso potrebni;
– naloži imetniku dovoljenja za promet z zdravilom, da opravi nadaljnjo oceno podatkov in spremlja izide ocene;
– naloži imetniku dovoljenja za promet z zdravilom, da izvede neintervencijsko klinično študijo o varnosti zdravila in oceni izide študije;
– naloži imetniku dovoljenja za promet z zdravilom, da izvede ukrepe za zmanjševanje tveganj, vključno s pogoji in omejitvami dovoljenja, kot jih določi JAZMP;
– začasno odvzame dovoljenje za promet z zdravilom;
– odvzame dovoljenje za promet z zdravilom, ali
– spremeni dovoljenje za promet z zdravilom.
22. člen
(obveščanje)
(1) JAZMP na svoji spletni strani obvešča javnost najmanj o:
– načinih poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil za zdravstvene delavce in paciente;
– vprašanjih farmakovigilance;
– seznamu zdravil, za katera se zahteva dodatno spremljanje varnosti, ki ga v skladu s 23. členom Uredbe 726/2004/ES objavlja EMA;
– povzetkih načrtov za obvladovanje tveganj za zdravila, odobrena v skladu z zakonom;
– seznamu nacionalne medicinske in znanstvene literature, ki jo imetnik dovoljenja za promet z zdravilom spremlja za namen poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil.
(2) Pri objavi obvestil o vprašanjih farmakovigilance upošteva določbe zakona, zakona, ki ureja gospodarske družbe in zakona, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
VII. NEINTERVENCIJSKA ŠTUDIJA O VARNOSTI ZDRAVILA PO PRIDOBITVI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
23. člen
(podrobnejši pogoji za pridobitev soglasja k osnutku protokola neintervencijske študije o varnosti zdravila)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom predloži JAZMP osnutek protokola neintervencijske študije o varnosti zdravila, ki bo potekala le v Republiki Sloveniji, in za katero mora pridobiti soglasje iz 138. člena zakona.
(2) Vsebina in oblika protokola iz prejšnjega odstavka morata biti v skladu s Prilogo III Uredbe 520/2012/EU in s smernicami iz 2. člena tega pravilnika.
(3) JAZMP v 60 dneh od predložitve osnutka protokola iz prvega odstavka tega člena izda sklep o soglasju k osnutku protokola, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– vsebina in oblika protokola izpolnjujeta zahteve iz prejšnjega odstavka;
– načrt neintervencijske študije o varnosti zdravila ustreza opredelitvi neintervencijskega kliničnega preskušanja v skladu z zakonom in s smernicami iz 2. člena tega pravilnika;
– načrt študije iz prejšnje alinee zagotavlja doseganje namena in ciljev preskušanja;
– predloženo je dokazilo, da je oseba, odgovorna za sistem farmakovigilance, vključena v pregled in odobritev protokola;
– izvajanje neintervencijske študije o varnosti zdravila ne pospešuje predpisovanja in porabe zdravila.
(4) Kadar se neintervencijska študija o varnosti zdravila izvaja tudi v drugi državi članici EU in za katero mora pridobiti soglasje iz 138. člena zakona, imetnik dovoljenja za promet z zdravilom predloži Odboru za oceno tveganja na področju farmakovigilance osnutek protokola v skladu s postopkom iz 107n. do 107p. člena Direktive 2001/83/ES.
24. člen
(vsebinske spremembe protokola neintervencijske študije o varnosti zdravila)
(1) Po začetku neintervencijska študija o varnosti zdravila iz prvega odstavka 23. člena tega pravilnika, imetnik dovoljenja za promet z zdravilom JAZMP predloži vsako vsebinsko spremembo protokola, preden se le ta začne izvajati.
(2) Vsebinska sprememba protokola pomeni pomembno spremembo protokola, kot je opredeljena v smernicah iz 2. člena tega pravilnika.
(3) JAZMP v 30 dneh od predložitve vsebinske spremembe protokola odloči o ustreznosti predložene spremembe.
(4) Po začetku študije iz četrtega odstavka 23. člena tega pravilnika imetnik dovoljenja za promet z zdravilom vsako vsebinsko spremembo protokola predloži Odboru za oceno tveganja na področju farmakovigilance v skladu s 107o. členom Direktive 2001/83/ES.
25. člen
(posredovanje podatkov v elektronski register študij po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom EU)
Sponzor pred začetkom zbiranja podatkov posreduje podatke o vseh neintervencijskih študijah o varnosti zdravil po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom v elektronski register študij po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom EU, EU PAS Register, v skladu s smernicami iz 2. člena tega pravilnika, ki je dostopen prek evropskega spletnega portala o zdravilih http://www.encepp.eu/encepp_studies/indexRegister.shtml.
VIII. KONČNI DOLOČBI
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 53/06 in 16/11).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-31/2014
Ljubljana, dne 16. junija 2014
EVA 2014-2711-0041
v funkciji ministrice za zdravje
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica vlade

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti