Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2524. Uredba o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas, stran 6521.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za gradnjo RTP 110/20 kV Dobruška vas (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v juniju 2014 pod številko projekta 7536 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora v Občini Škocjan.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker se s tem državnim prostorskim načrtom niso predvideli posegi v okolje, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, treba izvesti presojo vplivov na okolje.
(4) Oznake, navedene v 3., 7., 8., 10., 12., 17., 25. in 36. členu te uredbe, so oznake objektov, območij in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
– gradnja razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) 110/20 kV Dobruška vas (v nadaljnjem besedilu: RTP Dobruška vas), ki zajema plato zunanjega 110 kV stikališča s priključnim daljnovodom s severne strani, objekt 20 kV razvoda s komandnim delom, dva boksa za energetska transformatorja (do vključno 40 MVA) z dušilkami ter manipulativne dostopne površine;
– gradnja priključnega nadzemnega daljnovoda 2 × 110 kV (v nadaljnjem besedilu: priključni daljnovod), ki zajema gradnjo stebrov in napenjanje vodnikov, namestitev svetilk in opozorilnih krogel na vodnike ter ureditev ozemljitev in optičnih telekomunikacijskih povezav;
– gradnja dostopnih poti do daljnovoda;
– izvedba krajinskih ureditev na območjih, varovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave (v nadaljnjem besedilu: območja ohranjanja narave), in na območju stavbnih površin.
(2) Državni prostorski načrt ureja tudi porušitev obstoječega stebra daljnovoda 2 × 110 kV Krško–Hudo.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta obsega naslednja zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v k. o. Dobrava (1470), in sicer:
1. območje gradnje RTP Dobruška vas: 1396;
2. območje priključnega daljnovoda, vključno z območji dostopnih poti do daljnovoda in območji krajinskih ureditev: 1281, 1924/3, 1929/4, 1929/5, 1335/1, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1341/1, 1345, 1346, 1347/1, 1348/1, 1348/2, 1350/1, 1351, 1358/5, 1358/7, 1362/7, 1363/1, 1363/4, 1363/5, 1363/6, 1363/8, 1363/10, 1366/2, 1366/5, 1366/6, 1366/7, 1366/8, 1377, 1380, 1381, 1382/3, 1382/6, 1382/7, 1384/3, 1384/4, 1385/4, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1687 in 2043/4;
3. območje selektivne odstranitve rastlinja: 1393, 1394 in 1396.
(2) Stojna mesta stebrov priključnega daljnovoda so na zemljiščih s parcelnimi številkami 1345, 1382/3, 1388, 1395 in 1396, vse k. o. Dobrava (1470).
(3) Steber daljnovoda, predviden za porušitev, je na zemljišču s parcelno številko 1345 k. o. Dobrava (1470).
(4) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.
5. člen
(raba zemljišč)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta sta glede na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljeni naslednji rabi:
a) zemljišča izključne rabe:
– zemljišča na območju platoja RTP Dobruška vas,
– zemljišča dostopne poti do RTP Dobruška vas;
b) zemljišča omejene rabe:
– zemljišča v varovalnem pasu RTP Dobruška vas zunaj zemljišča izključne rabe,
– zemljišča v varovalnem pasu priključnega daljnovoda s stojnimi mesti,
– zemljišča za gozdne poseke zunaj varovalnega pasu priključnega daljnovoda,
– zemljišča za ureditev dostopnih poti do stebrov priključnega daljnovoda (od koridorja daljnovoda do priključka na javno cestno omrežje).
(2) Zemljišče izključne rabe iz prejšnjega odstavka je namenjeno ureditvam za RTP Dobruška vas. Območje izključne rabe je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.
(3) Na zemljiščih omejene rabe iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo pogoji omejene rabe v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in omejitve gradenj in uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v varovalnem pasu nadzemnega voda.
(4) V varovalnem pasu priključnega daljnovoda in RTP Dobruška vas lokalna skupnost ne sme spreminjati namenske rabe zemljišč v rabo, ki bi omogočala gradnjo objektov ali opravljanje dejavnosti, uvrščene na I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem v skladu s predpisi, ki urejajo elektromagnetna sevanja.
(5) Vsa zemljišča v varovalnem pasu priključnega daljnovoda in RTP Dobruška vas se opredelijo kot območje, za katero velja II. stopnja varstva pred sevanjem v skladu s predpisi, ki urejajo elektromagnetna sevanja.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
6. člen
(RTP Dobruška vas)
(1) RTP Dobruška vas se zgradi na območju gospodarsko-tehnološkega centra Škocjan (v nadaljnjem besedilu: GTC Škocjan) na območju izključne rabe iz 5. člena te uredbe.
(2) RTP Dobruška vas je ograjeni ravninski del platoja, višina ograje je lahko največ 2,5 m. Kota ograjenega dela platoja je 159,20 m n. v. Zaradi konfiguracije terena v naravi, ki pada proti severovzhodu, se severovzhodni del platoja nasuje, pod ograjo pa se na celotni severni strani in delu vzhodne strani zgradi oporni zid.
(3) Zunanje stikališče 110 kV se zgradi v prostozračni izvedbi na severnem delu. Na portale stikališča se priključi priključni daljnovod. Višina zunanjega stikališča ali portalov ne sme presegati višine 15 m.
(4) Objekt 20 kV stikališča s komandnimi prostori se zgradi na vzhodnem delu RTP Dobruška vas. Višina objekta ne sme presegati višine 10 m. Objekt ima lahko največ dve etaži, in sicer klet in pritličje.
(5) Boksa za energetska transformatorja (do vključno 40 MVA) z dušilkami se zgradita na južnem delu RTP Dobruška vas v tlorisni velikosti 30 × 5 m, višina ne sme presegati 10 m. Lahko pa se do višine 15 m izvedejo naprave za priključitev elektroenergetskih vodov. Pod boksoma se naredi lovilna skleda, ki je povezana z oljno jamo, med boksoma pa protipožarne stene.
(6) Manipulativne povozne asfaltne površine širine 5 m se zgradijo za interno komuniciranje med objekti v RTP Dobruška vas. Vse asfaltne površine so obrobljene z dvignjenim robnikom. Vse druge proste površine v RTP Dobruška vas se prekrijejo z gramozom.
(7) Na jugovzhodnem delu se uredi dostop na območje RTP Dobruška vas za vozila in osebni prehod.
(8) RTP Dobruška vas bo daljinsko vodena in bo brez stalno zaposlenih.
7. člen
(priključni daljnovod)
(1) RTP Dobruška vas se vključi v 110 kV elektroenergetsko omrežje z dvosistemskim priključnim daljnovodom napetostnega nivoja 110 kV. Trasa priključnega daljnovoda poteka iz 110 kV stikališča v RTP Dobruška vas po vzhodni strani GTC Škocjan proti severu, vzporedno z naravovarstvenim območjem potoka Mlaka, ki je na vzhodni strani priključnega daljnovoda. Trasa prečka avtocesto A1 Novo mesto–Obrežje severovzhodno od avtocestnega priključka Dobruška vas in se vključi v obstoječi daljnovod DV 2 × 110 kV Krško–Hudo vzhodno od Dobruške vasi.
(2) Za izvedbo uzankanja priključnega daljnovoda v obstoječi daljnovod DV 2 × 110 kV Krško–Hudo se pri stojnem mestu 56 (v nadaljnjem besedilu: SM 56) daljnovod DV 2 × 110 kV Krško–Hudo razklene. Dolžina priključnega daljnovoda je 782 m, širina varovalnega pasu pa je 30 m (2 × 15 m levo in desno od osi daljnovoda).
(3) V osi daljnovoda DV 2 × 110 kV Krško–Hudo se postavi nov odcepni steber SM 56 za vključitev daljnovoda v oddaljenosti 10 m od obstoječega nosilnega stebra na SM 56 v smeri SM 57. Obstoječi daljnovodni steber SM 56 se odstrani.
(4) Na trasi priključnega daljnovoda se postavijo stebri z obliko glave »sod«, na katere se namestijo vodniki v treh ravneh in zaščitna vrv v konici stebra. V tlorisu sta nosilna stebra pravokotnega prereza višine od 31 do 36 m do konice stebra. Napenjalni steber je kvadratnega prereza višine 27 m do konice stebra. Specialni odcepni steber je kvadratnega prereza višine približno 41 m do konice stebra.
(5) Vodniki daljnovoda so pred neposrednim udarom strele zaščiteni z zaščitno vrvjo, ki ima vgrajena optična vlakna za zagotovitev telekomunikacijske povezave.
(6) Vsak steber se ozemlji z ozemljili iz pocinkanega valjanca v obliki štirih krakov.
(7) Načrtovane ureditve so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture.
8. člen
(odstranitev obstoječega stebra)
(1) Odstranijo se vsi deli opuščenega stebra SM 56 v obstoječem daljnovodu DV 2 × 110 kV Krško–Hudo južno od Dobruške vasi.
(2) Gradbena jama, nastala zaradi odstranitve temeljev stebra, se zasuje, tla pa poravnajo in sanirajo tako, da se mikrolokacijsko čim bolj upoštevajo krajinske značilnosti obravnavanega območja. Površina na mestu odstranjenega stebra se povrne v prvotno stanje v skladu z okoliško rabo zemljišča.
9. člen
(oblikovanje in obdelava objektov v RTP Dobruška vas)
(1) Objekt 20 kV stikališča s komandnimi prostori je masivna stavba s podolžno obliko. Streha je dvokapnica s poljubnim naklonom in poljubno kritino. Material, ki se uporabi za fasado, ne sme odbijati svetlobe. Fasade objektov se barvajo v lestvici toplih zemeljskih barv.
(2) Portali 110 kV stikališča se obarvajo v sivozelenem barvnem odtenku (RAL 6003) ali v lestvici toplih zemeljskih barv. Pri izvedbi v betonu barvanje ni potrebno.
(3) Boksa za transformatorja sta sestavljena iz temeljev in armiranobetonskih vmesnih sten ter nista pokrita. Material, ki se uporabi za fasado vmesnih sten, ne sme odbijati svetlobe. Vmesne stene se lahko ohranijo v naravnem videzu betona ali se barvajo v lestvici toplih zemeljskih barv.
10. člen
(oblikovanje in obdelava stebrov in oznak na vodnikih)
(1) Stebri so jeklena predalčna konstrukcija, ki v prostoru deluje presevno.
(2) Vsi stebri priključnega daljnovoda razen stebra SM O1 se obarvajo v sivozelenem barvnem odtenku (RAL 6003). Steber SM O1 se v celoti obarva z izmeničnimi pasovi rdeče in bele barve.
(3) Na odseku med SM 56 in SM O1, kjer priključni daljnovod križa avtocesto, se na zaščitnem vodniku razmesti pet opozorilnih krogel. Pobarvane so v rdeči in beli barvi, namestijo pa se tako, da tvorijo izmenični barvni vzorec.
(4) Odsek iz drugega in tretjega odstavka tega člena je razviden iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture.
11. člen
(dostopna pot do RTP Dobruška vas)
Dostopna pot do RTP Dobruška vas je širine 4,0 m z obojestransko bankino širine 0,5 m in se naveže na obstoječo javno cesto južno od RTP Dobruška vas. Dostopna pot je asfaltirana in obrobljena z dvignjenim robnikom.
12. člen
(dostopne poti do stebrov priključnega daljnovoda)
(1) Dostopne poti za gradnjo in vzdrževanje priključnega daljnovoda se uredijo po obstoječih javnih cestah in preurejenih obstoječih poteh. Za dostop do SM O3 se zgradi dostopna pot mimo ograjenega dela RTP Dobruška vas.
(2) Dostopne poti se uredijo od priključka na javno cestno omrežje do stojnih mest.
(3) Obstoječe javno cestno omrežje se po potrebi dodatno utrdi.
(4) Dostopna pot na območju omejene rabe prostora v prostorski enoti (v nadaljnjem besedilu: PE) PE7 se izvede, če javna cesta C3 ali druga dostopna pot v funkcionalni enoti FE1, v skladu z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan (Uradni list RS, št. 89/07; v nadaljnjem besedilu: OPPN za GTC Škocjan) še ni zgrajena. Območje omejene rabe PE7 je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture.
(5) Širina posamezne dostopne poti je 4 m, dolžina in lega pa sta razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture.
(6) Dostopne poti ne smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine.
13. člen
(odpadna in požarna voda)
(1) Sanitarni prostori v objektu 20 kV stikališča s komandnimi prostori se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje za odpadne kanalizacijske vode. Do zgraditve slednjega na območju GTC Škocjan se odpadna kanalizacijska voda zbira v začasni neprepustni greznici, za katero mora investitor pri pooblaščenem podjetju zagotoviti reden odvoz vsebine na čistilno napravo, sposobno za sprejem grezničnih gošč. Začasna greznica mora biti nameščena znotraj ograje RTP Dobruška vas.
(2) Odpadna padavinska voda s povoznih in manipulativnih površin ter iz lovilnih skled se skozi lovilec olj spelje v javno padavinsko kanalizacijsko omrežje. Do zgraditve slednjega na območju GTC Škocjan se padavinska odpadna voda, očiščena v lovilcu olj, razpršeno razliva po okoliškem peščenem terenu zunaj povoznih in manipulativnih površin.
(3) Čista padavinska voda s strešin zidanega objekta postaje se spelje v rezervoar požarne vode, ki je v južnem delu RTP Dobruška vas. Morebitni presežek te vode se razpršeno razliva po okoliškem peščenem terenu zunaj povoznih in manipulativnih površin.
(4) RTP Dobruška vas se ne priključuje na javno vodovodno omrežje. Za sanitarne potrebe se uporabi požarna voda.
14. člen
(delovni pas)
Delovni pas, v katerem je dopustna gradnja RTP Dobruška vas in priključnega daljnovoda, je v celoti znotraj varovalnega pasu RTP in daljnovoda.
15. člen
(krajinske ureditve)
(1) Na odsekih priključnega daljnovoda po površinah gozdnega otoka ali površinah z izrazito gostim rastlinjem se iz varnostnih razlogov poseka gozdno rastje ali izvede selektivna sečnja. Na območju poseke ali selektivne sečnje se odstrani le visokoraslo drevje, ki presega zahtevano varnostno višino ali odmike, povečane za razdaljo letne rasti drevnine. Grmovna zarast, ki v odrasli dobi ne presega višine 3 m, se ohrani.
(2) Gozdno rastje in grmovna zarast se po zgraditvi priključnega daljnovoda v njegovem varovalnem pasu vzdržujeta tako, da se občasno odstranjuje previsoko zrasla in nezaželena drevnina (npr. robinija).
(3) Območja poseke gozdnega otoka in selektivne sečnje se prepusti naravni sukcesiji.
(4) Vse površine, poškodovane med gradnjo, se rekultivirajo in čim bolj povrnejo v prejšnje stanje. Med gradnjo poškodovana drevnina se sanira.
(5) Območje poseka gozdnega otoka in selektivne sečnje je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture.
16. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter vzdrževalna dela v javno korist)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se lahko na zemljiščih omejene rabe iz 5. člena te uredbe postavljajo objekti, katerih gradnja je dopustna v skladu s predpisi, ki določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov in opravljanja dejavnosti v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij. Za te objekte je treba predhodno pridobiti projektne pogoje in soglasje investitorja ali upravljavca elektroenergetskega omrežja.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta je dopustno opravljanje rednih in investicijskih vzdrževalnih del, ter vseh vzdrževalnih del v javno korist v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste ter prenosno in distribucijsko elektroenergetsko omrežje.
17. člen
(pogoji za druge posege na območju državnega prostorskega načrta)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta je prepovedana gradnja objektov, v katerih bivajo ali se zadržujejo ljudje ali se v njih skladišči vnetljiv material. Pod daljnovodi je prepovedano tudi parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne snovi.
(2) Vsi posegi v varovalnem pasu RTP Dobruška vas in priključnega daljnovoda so dopustni v skladu s predpisi, ki določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov in opravljanja dejavnosti v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij, določajo mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja v okolju ter stopnje varstva pred sevanjem na posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja.
(3) Na območjih omejene rabe PE1, PE2 in PE3 je dopustna gradnja gradbenoinženirskih objektov in zasaditev rastlinja v skladu s predpisi, ki določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov in opravljanja dejavnosti v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij.
(4) Na območju omejene rabe PE4 je dopustna zasaditev rastlinja v skladu s predpisi, ki določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov in opravljanja dejavnosti v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij.
(5) Na območjih omejene rabe PE5 in PE6 je dopustna gradnja zadrževalnika padavinske vode kot dela ureditve, določene v funkcionalni enoti FE3 v skladu z OPPN za GTC Škocjan, ter v skladu s predpisi, ki določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov in opravljanja dejavnosti v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij.
(6) Posegi v varovalnem pasu RTP Dobruška vas in priključnega daljnovoda ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja priključnega daljnovoda ali RTP Dobruška vas.
(7) Za vse posege v varovalnem pasu RTP Dobruška vas in priključnega daljnovoda je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje investitorja ali upravljavca elektroenergetskega omrežja.
(8) Na zemljiščih z omejeno rabo iz 5. člena te uredbe, razen na zemljiščih stojnih mest stebrov in dostopnih poti, se po končani gradnji vzpostavi prejšnje stanje ali se izvedejo nove ureditve v skladu z določbami tega državnega prostorskega načrta.
18. člen
(mobilno javno komunikacijsko omrežje)
Na območju državnega prostorskega načrta gradnja mobilnega javnega komunikacijskega omrežja ni dopustna.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
19. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru)
(1) Če se med izvedbo ureditev po tem državnem prostorskem načrtu ugotovi, da je treba za posamezen obstoječi ali predvideni vod gospodarske javne infrastrukture izvesti dodatne ureditve, se to stori v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca ali lastnika infrastrukturnega voda in ob upoštevanju določb te uredbe.
(2) Križanja načrtovanih ureditev z obstoječimi in načrtovanimi vodi in napravami gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture.
20. člen
(gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro)
Zaradi načrtovanih ureditev na mestih križanj niso potrebne preureditve infrastrukturnih vodov in naprav, ki jih daljnovod križa.
21. člen
(državne in lokalne ceste)
(1) Priključni daljnovod severno od avtocestnega priključka Dobruška vas križa avtocesto. Križanje je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture.
(2) Oddaljenost stebra od cestnega sveta pri avtocestah znaša 40,0 m, križanje priključnega daljnovoda z odsekom avtoceste se izvede z ojačano električno in mehansko izolacijo, svetla višina vodnika nad avtocesto pa znaša najmanj 9,0 m.
(3) Pri križanju lokalnih cest in javnih poti mora biti varnostna višina najmanj 7,0 m pri največjem povesu. Oddaljenost stebra od zunanjega roba ceste ne sme biti manjša od 10,0 m, izjemoma pa se lahko zmanjša. Daljnovod mora biti v križni razpetini opremljen z električno ojačeno izolacijo. Pri križanju javnih poti in kolovozov mora biti varnostna višina najmanj 6,0 m.
22. člen
(vodovod)
(1) Pri križanju daljnovoda z vodovodom mora biti varnostna višina najmanj 7,0 m. Daljnovod mora biti v križni razpetini opremljen z električno ojačano izolacijo.
(2) Na mestih, kjer se lahko pojavijo blodeči in uhajavi tokovi, je treba vodovod ustrezno zaščititi.
23. člen
(elektroenergetski vodi)
(1) Pri križanju srednjenapetostnih vodov mora biti varnostna višina najmanj 2,5 m, varnostna oddaljenost pa najmanj 2,0 m. To velja tudi takrat, ko je na zgornjem vodu dodatna obtežba, na spodnjem pa ne. Zgornji vod mora biti v križni razpetini opremljen z električno ojačeno izolacijo.
(2) Pri križanju nizkonapetostnih vodov mora biti varnostna višina najmanj 2,5 m, varnostna oddaljenost pa najmanj 2,0 m. Zgornji vod mora biti v križni razpetini opremljen z električno ojačeno izolacijo.
(3) Pri demontaži vodnikov in obesnega materiala obstoječega daljnovoda ter porušitvi obstoječega stebra se zagotovijo ustrezni zaščitni ukrepi, da se križani vodi ne poškodujejo.
24. člen
(elektronski komunikacijski vodi)
(1) Pri križanjih elektronskih komunikacijskih vodov mora biti varnostna višina najmanj 3,0 m, varnostna oddaljenost pa najmanj 2,0 m. Daljnovod mora biti v križni razpetini opremljen z električno in mehansko ojačeno izolacijo.
(2) Pri demontaži vodnikov in obesnega materiala obstoječega daljnovoda in porušitvi obstoječega stebra se zagotovijo ustrezni zaščitni ukrepi, da se križani vodi ne poškodujejo.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
25. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede na območjih izključne rabe za gradnjo RTP Dobruška vas in dostopne poti do RTP Dobruška vas v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, v katerem so navedeni tehnični elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo.
(2) Parcelacija območij PE1, PE2, PE3 in PE4 se lahko izvede tako, da se upošteva stanje parcel na sosednjih območjih v skladu z OPPN za GTC Škocjan.
(3) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
26. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Če se med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da se arheološka dediščina ne ogroža.
(2) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
27. člen
(ohranjanje narave)
(1) RTP Dobruška vas in priključni daljnovod posegata na območja ohranjanja narave. Podatki o teh območjih so razvidni iz prilog državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora – varstveni režimi.
(2) Med gradnjo RTP Dobruška vas in priključnega daljnovoda se posegi in dejavnosti na območjih ohranjanja narave izvajajo na način in v obsegu, da se ohranja naravno ravnotežje ter da se ne spremenijo bistveno lastnosti nežive in žive narave. Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se lokacije stebrov in dostopnih poti ne smejo prestavljati v habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, ter v obrežno rastje in na mokrotne travnike.
(3) Na območjih Nature 2000, ekološko pomembnih območjih, območjih naravnih vrednot in območjih habitatnih tipov se pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov upoštevajo naslednje varstvene usmeritve ohranjanja narave:
– čas izvajanja posegov se prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin;
– posek rastlinstva, priprava gradbišč in gradnja potekajo zunaj obdobja razmnoževanja, vzrejanja mladičev, gnezditvene sezone in prezimovanja, torej pozno jeseni in zgodaj spomladi;
– gradi se zunaj rastne dobe;
– vnašanje in naseljevanje tujerodnih rastlinskih vrst sta prepovedani;
– izberejo se tehnične rešitve, ki omogočajo, da se naravna območja čim manj poškodujejo;
– območje gradbišča se omeji na najmanjši mogoči obseg;
– znotraj varstvenih območij se ne odlaga odkopani in drug material;
– na posekah je treba oblikovati čim bolj naravne gozdne robove in ob morebitnem prašenju se površine vlažijo;
– med izvajanjem načrtovanih posegov se uporabljajo obstoječe dostopne poti;
– morebitne nove poti se izognejo vrednim habitatom.
28. člen
(površinske vode)
(1) Priključni daljnovod poteka vzdolžno v bližini površinskega vodotoka potoka Mlaka. Stebri daljnovoda so tako daleč od vodotoka, da daljnovod ne vpliva na površinske vode.
(2) Zaradi gradnje daljnovoda se kakovost voda in vodni režim na območju državnega prostorskega načrta in zunaj njega ne smeta poslabšati.
(3) Z gradbenimi stroji se ne sme posegati v vodni ali obvodni prostor.
(4) V bližini vodotoka se ne sme uporabljati material, ki vsebuje nevarne spojine. Prav tako se v vodotok ne smejo razliti cementne in apnene mešanice. Pranje delovnih strojev z vodo iz vodotoka ni dopustno.
(5) Če se poseže v vodotok, se o tem vsaj sedem dni prej obvesti ribiška organizacija, ki upravlja ribiški okoliš.
29. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Priključni daljnovod poteka po kmetijskih zemljiščih. Območja prečkanj so razvidna iz prilog državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora – prikaz namenske rabe na območju DPN za RTP 110/20 kV Dobruška vas.
(2) Kmetijska zemljišča na območju načrtovanih posegov (stebri in njihova ozemljitev, začasne dostopne poti do stebrov) je treba rekultivirati in sanirati. Na površinah se po opravljenih delih vzpostavi prejšnje stanje, zato se pri gradnji zemljina začasno odloži tako, da se rodovitni in nerodovitni del tal ne zmešata, ob rekultivaciji pa se zagotovi, da bo rodovitni del na površju. Rodovitni del tal, ki ostane od izkopov ob gradnji stebrov, se lahko uporabi za izboljšanje drugih slabših kmetijskih zemljišč. Nerodovitni del tal s kmetijskih zemljišč se odstrani v skladu z načrtom ravnanja z odpadki.
(3) Gradbena in montažna dela na daljnovodu se opravljajo zunaj obdobja najintenzivnejših kmetijskih opravil.
(4) Med gradnjo priključnega daljnovoda in po njej se lastnikom zemljišč omogoči neoviran dostop na zemljišča.
30. člen
(ukrepi za obrambo)
Na celotni trasi priključnega daljnovoda je treba zagotoviti rezervacijo para optičnih vlaken v zaščitnem vodniku za obrambne potrebe s priključki ali odcepi, ki se določijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
31. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje in delovanja daljnovoda ne sme poslabšati.
(2) Varstvo pred požarom pri daljnovodu se zagotovi z zadostnimi odmiki objektov od vodnikov, zadostnimi odmiki drevja od stebra daljnovoda (najmanj 3,0 m) in z uporabo negorljivega materiala na objektih pod daljnovodom.
(3) Varstvo pred požarom v RTP se zagotovi z ustreznimi tehničnimi ukrepi, ki obsegajo protipožarni sistem na lokaciji in prenos signala na pooblaščeno mesto.
(4) Med gradnjo in drugimi ureditvami je prepovedano kuriti ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.
32. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine ter da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi. Površine, ki se med gradnjo razgalijo, se takoj po njej ponovno zatravijo ali zasadijo ali pa usposobijo za prvotno rabo.
(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se opredeli način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina, ter se uporabi za ureditev opustošenih in razvrednotenih tal v okolici stebrov.
(3) Gradbeni posegi s težkimi stroji se opravljajo le v suhem vremenu.
33. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Med gradnjo ne smejo biti presežene ravni hrupa glede na predpise, ki urejajo hrup. Upoštevani morajo biti naslednji ukrepi za varovanje pred hrupom:
– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati s predpisi določenih mejnih vrednosti;
– hrupna dela se opravljajo ob delavnikih med 7. in 19. uro;
– podiranje dreves ter gradbena in montažna dela v gozdovih se opravljajo zunaj obdobja gnezditve in valjenja ptic, to je od začetka aprila do konca junija.
(2) Posebni aktivni ukrepi za varstvo pred hrupom med delovanjem daljnovoda niso potrebni.
34. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Vsi objekti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, morajo upoštevati predpise, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem življenjskem okolju.
35. člen
(varstvo zraka)
(1) Za kar največje zmanjšanje vplivov na zrak se upoštevajo predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaženje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in transportnih poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
36. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je dopustno izvajati v naslednjih etapah, ki so funkcionalno sklenjene celote, in sicer:
– gradnja RTP Dobruška vas,
– gradnja priključnega daljnovoda,
– postavitev odcepnega stebra SM 56 in odstranitev obstoječega stebra SM 56.
(2) Dopustna je delitev navedenih etap na manjše zaključene funkcionalne celote glede na izbrano tehnologijo, pri čemer se zagotavljajo vsi potrebni ukrepi, da se zaradi etapnosti ne povzročajo škodljivi vplivi na okolje.
(3) Etape oziroma manjše zaključene funkcionalne celote se lahko izvajajo ločeno ali sočasno.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
37. člen
(monitoring elektromagnetnega sevanja)
(1) Monitoring elektromagnetnega sevanja se izvede v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju ter o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja in pogojih za njegovo izvajanje.
(2) Pri določitvi monitoringa elektromagnetnega sevanja se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugim obstoječim ali predvidenim državnim in lokalnim spremljanjem stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavine okolja. Točke monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov.
38. člen
(organizacija gradbišč)
(1) Vse delovne površine, odlagališča presežkov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča za gradnjo daljnovoda in RTP Dobruška vas morajo biti na območju državnega prostorskega načrta.
(2) Za dovoz na gradbišča se uporabljajo obstoječe ceste in poti. Če je treba med gradnjo zagotoviti dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se uredijo na zemljiščih tako, da je vpliv na dejansko rabo prostora čim manjši.
(3) Investitorji in izvajalci morajo med gradnjo in po njej upoštevati tudi te pogoje:
– vse ceste in poti, ki bi se lahko uporabile za obvoz ali prevoz med gradnjo, je treba pred začetkom del ustrezno urediti, po zgraditvi daljnovoda pa sanirati morebitne poškodbe;
– objekte in infrastrukturne vode je treba obnoviti ali sanirati, če se med gradnjo daljnovoda zaradi del poškodujejo;
– gradbišče je treba zavarovati, tako da se zagotovi varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– zemeljski material je treba odložiti zunaj območja potoka Mlaka.
(4) Morebitna začasna odlagališča presežkov zemeljskega materiala je treba urediti tako, da se prepreči erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po gradnji je treba vse ostanke začasnih odlagališč odstraniti.
39. člen
(dodatne obveznosti)
Obveznosti investitorja in izvajalcev so tudi:
– pred začetkom gradnje skupaj z upravljavci evidentirati stanje obstoječe infrastrukture;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov po obstoječih infrastrukturnih objektih in napravah;
– ob oviranju prometa na avtocesti zaradi tehnologije odstranjevalnih del pridobiti dovoljenje upravljavca avtoceste za delno zaporo na njej.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
40. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetskotehničnega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnost posegajo ta odstopanja.
(3) Dovoljeni so pomiki nosilnih stebrov v osi daljnovoda +/–20 m glede na določeno lokacijo stebrov. Dovoljeno odstopanje v višini stebrov znaša do +15  % in do –30  % njihove absolutne višine, pri čemer se upoštevajo omejitve, ki so navedene v tej uredbi glede približevanja posameznim objektom, vodom in napravam.
(4) Vsi tlorisni gabariti na območju RTP Dobruška vas so lahko preseženi do +10 m, višinski gabariti pa do +2 m. Zmanjšanje gabaritov ni omejeno.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
41. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
XII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
42. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev)
Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te uredbe je na območju državnega prostorskega načrta dovoljeno:
– izvajanje rednih in investicijskih vzdrževalnih del,
– gradnja, vzdrževanje in odstranitev obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter povečevanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske zmogljivosti,
– izvajanje kmetijskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih zemljiščih razen ureditve trajnih nasadov in agrarnih operacij,
– izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda ter
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
43. člen
(občinski prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da sta spremenjena ali dopolnjena naslednja občinska prostorska akta:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 19/01, 119/02, 75/04, 120/08 in 16/09 – tehnični popravek, 49/10 – tehnični popravek, 47/12 – sklep, 14/13 – sklep in 23/13 – sklep);
– Odlok o prostorskih in ureditvenih pogojih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 110/10 – uradno prečiščeno besedilo in 22/11 – tehnični popravek).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve, razen za ureditve iz četrtega odstavka 12. člena te uredbe šteje, da je spremenjen in dopolnjen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan (Uradni list RS, št. 89/07).
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-29/2014
Ljubljana, dne 24. julija 2014
EVA 2014-2430-0076
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti