Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2339. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 6054.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14 in 24/14) se v 2. členu v preglednici za izrazom Z630 doda nov izraz, ki se glasi:
»
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z631 |sredstva za zaposlene |bruto znesek plače in nadomestil |
|   |na podlagi Zakona o  |(Z080 brez nadomestil tipa H),  |
|   |ukrepih za odpravo   |katerega vir financiranja so   |
|   |posledic žleda med 30. |sredstva za zaposlene na podlagi |
|   |januarjem in 10.    |Zakona o ukrepih za odpravo   |
|   |februarjem 2014    |posledic žleda med 30. januarjem |
|   |            |in 10. februarjem 2014      |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
«,
izrazi Z080, Z140, Z270, Z624 in Z627 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z080 |bruto plača in     |A010 + A020 + C (dodatki) + D  |
|   |nadomestila      |(delovna uspešnost) + E (delo  |
|   |            |preko polnega delovnega časa) + O|
|   |            |(dežurstvo preko polnega     |
|   |            |delovnega časa) + B (nadomestila)|
|   |            |+ G (nadomestila) + H      |
|   |            |(nadomestila)          |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z140 |bruto osnova za    |40. in 43. člen Zakona o     |
|   |izračun nadomestil po |starševskem varstvu in družinskih|
|   |ZSDP-1         |prejemkih (ZSDP-1)        |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z270 |osnova za izračun   |bruto plača in nadomestila (Z080)|
|   |prispevkov       |+ A030 + neplačana odsotnost +  |
|   |            |bonitete + povračila stroškov, ki|
|   |            |so višja od zneska, določenega z |
|   |            |uredbo vlade + drugi dohodki iz |
|   |            |delovnega razmerja        |
|   |            |                 |
|   |            |144. člen ZPIZ-2;        |
|   |            |10. člen ZSDP-1;         |
|   |            |135. člen ZUTD;         |
|   |            |50. člen ZZVZZ          |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z624 |sredstva EU ali drugih |bruto znesek plače in nadomestil |
|   |mednarodnih virov,   |(Z080 brez nadomestil tipa H),  |
|   |vključno s sredstvi  |katerega vir financiranja so   |
|   |sofinanciranja iz   |sredstva, pridobljena iz     |
|   |državnega proračuna  |proračuna Evropske unije ali   |
|   |            |drugih mednarodnih virov,    |
|   |            |vključno s sredstvi       |
|   |            |sofinanciranja iz državnega   |
|   |            |proračuna            |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z627 |nejavna sredstva za  |bruto znesek plače in nadomestil |
|   |opravljanje javne   |(Z080 brez nadomestil tipa H),  |
|   |službe in sredstva   |katerega vir financiranja so   |
|   |prejetih donacij    |nejavna sredstva za opravljanje |
|   |            |javne službe in sredstva prejetih|
|   |            |donacij             |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici za vrsto izplačila L010 dodata novi vrsti izplačil L011 in L012, ki se glasita:
»
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
|L011 |odmor za  |nadomestila | |v višini  |v znesku, |X |1|
|   |dojenje – |drugih    |/ |sorazmernega|ki ga   | | |
|   |nadomestilo|izplačevalcev| |dela    |prejme  | | |
|   |      |       | |minimalne  |javna   | | |
|   |      |       | |plače z   |uslužbenka| | |
|   |      |       | |uskladitvami|     | | |
|   |      |       | |iz 2. člena |     | | |
|   |      |       | |ZUTPG    |     | | |
|   |      |       | |      |     | | |
|   |      |       | |49. člen  |     | | |
|   |      |       | |ZSDP-1   |     | | |
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
|L012 |odmor za  |prispevki  |/ |prispevki za|znesek  |X |1|
|   |dojenje – |drugih    | |socialno  |prispevka,| | |
|   |prispevki |izplačevalcev| |varnost od |ki je   | | |
|   |      |       | |sorazmernega|vplačan za| | |
|   |      |       | |dela    |javno   | | |
|   |      |       | |minimalne  |uslužbenko| | |
|   |      |       | |plače z   |     | | |
|   |      |       | |uskladitvami|     | | |
|   |      |       | |iz 2. člena |     | | |
|   |      |       | |ZUTPG    |     | | |
|   |      |       | |      |     | | |
|   |      |       | |49. člen  |     | | |
|   |      |       | |ZSDP-1   |     | | |
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
«,
vrste izplačil D041, I071, L010, L020, L030, L031 in M011 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|D041|delovna   |delovna   |   |osnovna plača |% od    |0|1|
|  |uspešnost  |uspešnost  |0,172|FJU x faktor  |osnovne  | | |
|  |iz naslova |       | % |        |plače   | | |
|  |povečanega |       |   |(1) prvi    |      | | |
|  |obsega dela |       |   |odstavek 73.  |      | | |
|  |– prvi   |       |   |člena in    |      | | |
|  |odst. 73.  |       |   |tretji     |      | | |
|  |člena in  |       |   |odstavek 74.  |      | | |
|  |tretji   |       |   |člena ZODPol, |      | | |
|  |odstavek  |       |   |Uredba o    |      | | |
|  |74. člena  |       |   |določitvi   |      | | |
|  |ZODPol   |       |   |višine     |      | | |
|  |      |       |   |dodatnega   |      | | |
|  |      |       |   |plačila    |      | | |
|  |      |       |   |policistom, ki |      | | |
|  |      |       |   |jim je     |      | | |
|  |      |       |   |odrejeno    |      | | |
|  |      |       |   |opravljanje  |      | | |
|  |      |       |   |dela v skladu |      | | |
|  |      |       |   |s prvim    |      | | |
|  |      |       |   |odstavkom 73. |      | | |
|  |      |       |   |člena Zakona o |      | | |
|  |      |       |   |organiziranosti|      | | |
|  |      |       |   |in delu v   |      | | |
|  |      |       |   |policiji    |      | | |
|  |      |       |   |        |      | | |
|  |      |       |   |(2) 0,172 % X |      | | |
|  |      |       |   |osnovna plača |      | | |
|  |      |       |   |X število   |      | | |
|  |      |       |   |opravljenih ur |      | | |
|  |      |       |   |po 2. členu  |      | | |
|  |      |       |   |Uredbe o    |      | | |
|  |      |       |   |določitvi   |      | | |
|  |      |       |   |višine     |      | | |
|  |      |       |   |dodatnega   |      | | |
|  |      |       |   |plačila    |      | | |
|  |      |       |   |policistom, ki |      | | |
|  |      |       |   |jim je     |      | | |
|  |      |       |   |odrejeno    |      | | |
|  |      |       |   |opravljanje  |      | | |
|  |      |       |   |dela v skladu |      | | |
|  |      |       |   |s prvim    |      | | |
|  |      |       |   |odstavkom 73. |      | | |
|  |      |       |   |člena Zakona o |      | | |
|  |      |       |   |organiziranosti|      | | |
|  |      |       |   |in delu v   |      | | |
|  |      |       |   |policiji    |      | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|I071|PORABLJENO |povračilo  | / |veljavni    |v znesku  |X|1|
|  |– ČRTANO  |stroškov   |   |predpisi    |nadomestilo| | |
|  |      |       |   |        |za ločeno | | |
|  |      |       |   |        |življenje | | |
|  |      |       |   |        |– stroški | | |
|  |      |       |   |        |prevoza  | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L010|materinsko |nadomestilo | / |znesek     |znesek, ki |X|1|
|  |nadomestilo |drugih    |   |izračuna CSD  |ga prejme | | |
|  |      |izplačevalcev|   |        |javni   | | |
|  |      |       |   |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
|  |      |       |   |43., 44., 46., |      | | |
|  |      |       |   |47., 113. in  |      | | |
|  |      |       |   |114. člen   |      | | |
|  |      |       |   |ZSDP-1     |      | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L020|starševsko |nadomestilo | / |znesek     |znesek, ki |X|1|
|  |nadomestilo |drugih    |   |izračuna CSD  |ga prejme | | |
|  |      |izplačevalcev|   |        |javni   | | |
|  |      |       |   |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
|  |      |       |   |43., 44., 46., |      | | |
|  |      |       |   |47., 113. in  |      | | |
|  |      |       |   |114. člen   |      | | |
|  |      |       |   |ZSDP-1     |      | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L030|očetovsko  |nadomestilo | / |znesek     |znesek, ki |X|1|
|  |nadomestilo |drugih    |   |izračuna CSD  |ga prejme | | |
|  |      |izplačevalcev|   |        |javni   | | |
|  |      |       |   |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
|  |      |       |   |43., 44., 46., |      | | |
|  |      |       |   |47., 113.,   |      | | |
|  |      |       |   |114., in 115. |      | | |
|  |      |       |   |člen ZSDP-1  |      | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L031|očetovski  |prispevki  | / |znesek     |znesek   |X|1|
|  |dopust –  |drugih    |   |izračuna CSD  |prispevka, | | |
|  |prispevki  |izplačevalcev|   |        |ki je   | | |
|  |      |       |   |prispevki za  |vplačan za | | |
|  |      |       |   |socialno    |javnega  | | |
|  |      |       |   |varnost od   |uslužbenca | | |
|  |      |       |   |minimalne   |      | | |
|  |      |       |   |plače     |      | | |
|  |      |       |   |        |      | | |
|  |      |       |   |115. člen   |      | | |
|  |      |       |   |ZSDP-1     |      | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|M011|prostovoljno|kolektivno  | / |odtegljaj od  |v znesku  |X|0|
|  |dodatno   |dodatno   |   |neto plače   |premija  | | |
|  |pokojninsko |pokojninsko |   |        |      | | |
|  |zavarovanje |zavarovanje |   |214. člen   |      | | |
|  |(PDPZ)   |       |   |ZPIZ-2     |      | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
«.
3. člen
V četrtem odstavku 9. člena se črta besedilo »– vrste izplačil M011«.
4. člen
V četrtem odstavku 19. člena se v četrti alineji za šifro »M011« črtata vejica in besedilo »ker znižuje bruto plačo in s tem neto plačo«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-23/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-1711-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost