Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, stran 5753.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08 in 99/10) se v prvem odstavku 3. člena črta besedilo »za polni delovni čas«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj, ki je razrednik v 1. in 9. razredu, ima za eno uro zmanjšano tedensko učno obveznost, učitelj, ki je razrednik v vseh ostalih razredih pa ima za pol ure zmanjšano tedensko učno obveznost.«.
2. člen
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca v kombiniranem oddelku, v katerega so vključeni najmanj trije učenci Romi, se določi glede na število učencev, in sicer:
– do 8 učencev 10 ur,
– 9 do 13 učencev 15 ur,
– 14 in več učencev 20 ur.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(spremljevalec gibalno oviranega oziroma slepega učenca)
Za nudenje fizične pomoči osnovna šola na podlagi odločbe o usmeritvi gibalno oviranega učenca oziroma slepega učenca sistemizira delovno mesto stalnega spremljevalca, če ne more zagotoviti izvajanja odločbe v okviru obstoječe kadrovske zasedbe oziroma na drug ustrezen način.
Obseg delovne obveznosti in čas trajanja delovnega razmerja stalnega spremljevalca se določi glede na število učencev, ki se jim nudi fizična pomoč in število ur nudenja fizične pomoči, ki je odvisno od trajanja pouka in podaljšanega bivanja, če so učenci vanj vključeni.
Stalni spremljevalec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.«.
4. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(določitev števila oddelkov podaljšanega bivanja in bolnišničnih oddelkov)
Število oddelkov podaljšanega bivanja in število bolnišničnih oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnih mest v skladu s 7. in 23. členom tega pravilnika, ter določitev učne obveznosti ravnatelja in pomočnika ravnatelja, se določi tako, da se število ur programa podaljšanega bivanja oziroma pouka, ki se izvaja v bolnišnici, deli s 25.
Če je na način iz prejšnjega odstavka izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetin zaokroži navzgor do celega števila.«.
5. člen
V 27. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh razredov, v katerega so vključeni najmanj trije učenci Romi, je 16 učencev, normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka iz treh in več razredov, v katerega so vključeni najmanj trije učenci Romi, pa 10 učencev.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Kombinirani oddelki se praviloma oblikujejo iz učencev zaporednih razredov, če pa to ni mogoče, pa iz učencev razredov, med katerima je največ en razred.«.
6. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »likovne vzgoje« nadomesti z besedilom »likovne umetnosti«.
V drugem odstavku se besedilo »športni vzgoji« nadomesti z besedo »športu«.
7. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(manjše učne skupine)
Število učnih skupin za izvedbo pouka v manjših učnih skupinah pri posameznem predmetu se določi glede na število učencev posameznega razreda v skladu z naslednjimi merili:
+-------------------------+---------------+
|  Število učencev   |Število skupin |
|     od do      |        |
+------------+------------+---------------+
|      |   16   |    1    |
+------------+------------+---------------+
|   17   |   32   |    2    |
+------------+------------+---------------+
|   33   |   48   |    3    |
+------------+------------+---------------+
|   49   |   64   |    4    |
+------------+------------+---------------+
|   65   |   80   |    5    |
+------------+------------+---------------+
|   81   |   96   |    6    |
+------------+------------+---------------+
|   97   |  112   |    7    |
+------------+------------+---------------+
|   113  |  128   |    8    |
+------------+------------+---------------+
|   129  |      |    9    |
+------------+------------+---------------+
V šolah s kombiniranim oddelkom, v katerem je 14 in več učencev, se oblikujeta 2 učni skupini.«.
8. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov)
Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku neobveznih izbirnih predmetov je 28 učencev.
Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta prvega tujega jezika v 1. razredu se oblikuje za najmanj 8 učencev.
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Največje možno število učnih skupin za izvedbo pouka neobveznih izbirnih predmetov za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se določi tako, da se število učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja deli s 24. Če je na ta način izračunano število decimalno število, se število učnih skupin za posamezno obdobje vedno zaokroži navzgor do celega števila. Učna skupina za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta od 4. do 9. razreda se oblikuje za najmanj 12 učencev. Šola oblikuje učno skupino za pouk neobveznega izbirnega predmeta za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za najmanj 8 učencev, če je to edina učna skupina.
Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta šport in neobveznega izbirnega predmeta tehnika se deli, če je v njej 21 ali več učencev.
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se oblikujejo ločeno za matično šolo in za podružnico šole.«.
9. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Elementi za sistemizacijo delovnih mest strokovnih delavcev – učiteljev za obvezni program so:
– ure pouka v skladu s predmetnikom,
– ure pouka, pri katerih se učenci delijo v učne skupine,
– ure pouka v manjših učnih skupinah za izvedbo pouka slovenščine, matematike in tujega jezika od 4. do 9. razreda,
– ure pouka v 1. razredu, pri katerih sodeluje drugi strokovni delavec,
– ure vzgojno-izobraževalnega programa v bolnišničnih oddelkih,
– največ dve uri pouka tujega jezika za učenca, ki se je prešolal na šolo, kjer se poučuje drug tuji jezik.
Element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev za izvedbo pouka v kombiniranem oddelku so ure pouka tistega razreda v kombinaciji, ki ima v skladu s predmetnikom največje število ur pouka obveznih predmetov in ure za ločeno poučevanje v kombiniranem oddelku v skladu s tem pravilnikom.
Elementi za sistemizacijo delovnih mest strokovnih delavcev – učiteljev za razširjeni program so:
– ure pouka neobveznih izbirnih predmetov,
– ure dopolnilnega in dodatnega pouka – 1 ura tedensko na oddelek,
– program dela v podaljšanem bivanju,
– ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči učencem – 0,5 ure tedensko na oddelek,
– 2 uri tedensko za otroški pevski zbor in največ 4 ure tedensko za mladinski pevski zbor,
– 3 ure interesnih dejavnosti s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije tedensko za učence v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– 5 ur interesnih dejavnosti letno na skupino 5 učencev 5. razreda za učenje in preverjanje vožnje v cestnem prometu za kolesarski izpit,
– največ 2 uri jutranjega varstva za skupino učencev 1. razreda dnevno.
Element za sistemizacijo delovnega mesta učitelja za dodatno strokovno pomoč so ure dodatne strokovne pomoči na podlagi odločb o usmeritvi, ki so namenjene premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Če ima učitelj za dodatno strokovno pomoč sklenjeno delovno razmerje na osnovni šoli in izvaja delo na najmanj treh vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno z zavodom, kjer ima sklenjeno delovno razmerje, šola sistemizira delovno mesto mobilnega učitelja za dodatno strokovno pomoč.
Element za sistemizacijo delovnega mesta učitelja za učence Rome so ure dodatne strokovne pomoči, namenjene učencem Romom.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov v obdobju postopnega uvajanja)
Ne glede na določbe 33.a člena pravilnika v šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016 šola oblikuje učno skupino za pouk neobveznega izbirnega predmeta za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za najmanj 5 učencev, če je to edina učna skupina na šoli.
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2014.
Št. 0070/31/2014
Ljubljana, dne 24. junija 2014
EVA 2014-3330-0016
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost