Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2080. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A), stran 5556.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-20
Ljubljana, dne 30. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI INVALIDOV (ZIMI-A)
1. člen
V Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10) se četrta alineja tretjega odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»– na to, da se pri ponujanju blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, če je to potrebno, zagotovijo primerna podpora, zlasti z drugo osebo (bralci, tolmači slovenskega znakovnega jezika, tolmači za gluhoslepe), oznake v brajici ter podatki v lahko čitljivi in razumljivi obliki.«.
2. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za invalidsko varstvo, s predpisom podrobneje določi tehnične pripomočke iz prejšnjega odstavka, pogoje za njihovo pridobitev, njihovo dobo trajanja, vrednost posameznega tehničnega pripomočka in standarde kakovosti pripomočkov ter način vzdrževanja. Za enostavnejše tehnične pripomočke se štejejo pripomočki, katerih vrednost ne presega 500 eurov, za zahtevnejše tehnične pripomočke pa tisti, katerih vrednost presega 500 eurov.«.
3. člen
Peti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V odločbi iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora biti natančno opredeljeno, do kakšnega pripomočka je invalid upravičen in kolikšna je višina sredstev, ki se sofinancirajo.«.
Črta se sedmi odstavek.
4. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka)
(1) Upravna enota upravičencu izda vrednotnico za nabavo tehničnega pripomočka po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka.
(2) Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka vsebuje številko vrednotnice, ime in priimek upravičenca, tehnični pripomoček, do katerega je invalid upravičen, ter vrednost posameznega tehničnega pripomočka, določena s predpisom iz 17. člena tega zakona, delež vrednosti tehničnega pripomočka, ki se sofinancira invalidu, podatke potrebne za plačilo in nadzor pravilnosti plačila in podpis invalida ter dobavitelja tehničnega pripomočka. Podroben opis vrednotnice in način plačila se določi v predpisu iz 17. člena tega zakona.
(3) Če upravičenec vrednotnico izgubi ali se vrednotnica po naključju uniči, jo mora upravičenec preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preklicu vrednotnice, upravičenec lahko pri upravni enoti zahteva izdajo nove vrednotnice. Preklicane vrednotnice ni mogoče predložiti v plačilo.
(4) Tehnični pripomoček lahko invalid kupi pri katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki Sloveniji in ga delno ali v celoti plača z vrednotnico.«.
5. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 20. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Sredstva za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka za invalida se zagotavljajo v višini 85 odstotkov vrednosti posameznega tehničnega pripomočka, določenega s predpisom iz 17. člena tega zakona. Za invalida, ki prejema denarno socialno pomoč po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, in za invalide, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, se zagotovi plačilo pripomočkov v celotni vrednosti posameznega tehničnega pripomočka.
(2) Sredstva za sofinanciranje tehničnih pripomočkov zagotavlja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(3) Dobavitelj tehničnih pripomočkov enkrat mesečno izda račun za tehnične pripomočke ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo. Računu morajo biti obvezno priložene vrednotnice za nabavo tehničnih pripomočkov, na podlagi katerih je invalidom dobavil tehnične pripomočke.«.
6. člen
V 21. členu se zamenja vrstni red drugega in tretjega odstavka tako, da dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, dosedanji tretji odstavek pa drugi odstavek.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Invalidu iz prvega odstavka tega člena se v primeru nakupa novega prilagojenega vozila prizna sofinanciranje nakupa vozila. Sofinanciranje teh stroškov upravičenec lahko uveljavlja v višini in po postopku iz 22. člena tega zakona.«.
Četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V predpisu iz drugega odstavka 17. člena tega zakona se podrobneje opredelijo način prilagoditve vozila iz prvega in drugega odstavka tega člena, pogoji za prilagoditev, doba trajanja, vrednost posamezne prilagoditve vozila in standardi kakovosti prilagoditve ter način vzdrževanja. Za enostavnejše prilagoditve vozila se štejejo prilagoditve, katerih skupna vrednost ne presega 1.000 eurov, za zahtevnejše prilagoditve pa tiste, katerih skupna vrednost presega 1.000 eurov.«.
7. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve vozila vloži invalid na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji.
(2) Če gre za enostavno prilagoditev, upravna enota z liste izvedencev imenuje izvedenca, ki oblikuje načrt prilagoditve vozila. Listo izvedencev imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(3) V primeru zahtevnejših prilagoditev pripravi izvedensko mnenje Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut), ki individualno za vsakega invalida pripravi natančno opisan načrt predelave ali prilagoditve vozila (v nadaljnjem besedilu: načrt prilagoditve vozila).
(4) Pri pripravi izvedenskega mnenja izvedencev posameznik in inštitut izhajata iz najenostavnejše, najcenejše, vendar funkcionalno učinkovite rešitve. Načrt prilagoditve vozila mora biti tudi finančno ovrednoten. V načrtu prilagoditve vozila mora biti naveden tudi datum, ko je invalid zadnjič uveljavil prilagoditev vozila.
(5) V kolikor invalid želi dražjo rešitev od rešitve v izvedenskem mnenju, se le-ta na zahtevo invalida izvede, razliko v stroških med dražjo izvedbo in izvedbo po izvedenskem mnenju krije invalid.
(6) Izvedenca iz drugega in tretjega odstavka tega člena morata načrt prilagoditve vozila pripraviti najpozneje v 30 dneh od dneva, ko ju upravna enota zaprosi za pripravo načrta prilagoditve vozila.
(7) Sredstva za izdelavo načrta prilagoditve vozila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Stroški izdelave načrta prilagoditve vozila se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(8) Upravna enota na podlagi načrta prilagoditve vozila izda odločbo, s katero odloči o odobritvi plačila stroškov prilagoditve vozila. V odločbi mora biti natančno opredeljeno, do kakšne prilagoditve vozila je invalid upravičen in kolikšna je višina sredstev, ki se sofinancirajo, ter ali je invalid brezposeln, samozaposlen ali zaposlen.
(9) Upravna enota upravičencu izda vrednotnico za odobritev plačila prilagoditve vozila po pravnomočnosti odločbe o odobritvi stroškov plačila prilagoditve vozila.
(10) Zoper odločbo upravne enote je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Pri odločanju o pritožbi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, lahko pridobi nov načrt prilagoditve vozila.
(11) Po opravljeni prilagoditvi vozila izvedenca iz drugega in tretja odstavka tega člena potrdita ustreznost in pravilnost opravljene prilagoditve vozila ter o tem izdata potrdilo. Vsebino potrdila se podrobneje opredeli v predpisu iz drugega odstavka 17. člena tega zakona.«.
8. člen
Za 22. členom se dodajo novi 22.a, 22.b, 22.c, 22.d, 22.e in 22.f člen, ki se glasijo:
»22.a člen
(vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila)
(1) Vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila vsebuje številko vrednotnice, ime in priimek upravičenca, vrsto prilagoditve vozila, do katere je invalid upravičen, vrednost posamezne prilagoditve vozila, določene s predpisom iz 17. člena tega zakona, delež vrednosti prilagoditve vozila, ki se sofinancira invalidu, ter podatke, potrebne za plačilo in nadzor pravilnosti plačila in podpis invalida ter izvajalca prilagoditve vozila. Podroben opis vrednotnice in način plačila se določi v predpisu iz 17. člena tega zakona.
(2) Če upravičenec vrednotnico izgubi ali se vrednotnica po naključju uniči, jo mora upravičenec preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preklicu vrednotnice, upravičenec lahko pri upravni enoti zahteva izdajo nove vrednotnice. Preklicane vrednotnice ni mogoče predložiti v plačilo.
(3) Prilagoditev vozila lahko invalid izvede pri katerem koli izvajalcu prilagoditve vozila v Republiki Sloveniji. Plačilo prilagoditve sofinancira s predložitvijo vrednotnice za odobritev plačila prilagoditve vozila.
22.b člen
(sredstva za prilagoditev vozila)
(1) Sredstva za prilagoditev vozila se zagotovijo v višini 85 odstotkov vrednosti posamezne prilagoditve, določene s predpisom iz 17. člena tega zakona. Za invalida, ki je prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, ter za invalida, ki mu je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, se zagotovi plačilo stroškov prilagoditve vozila v celotni vrednosti stroškov posamezne prilagoditve vozila.
(2) Sredstva za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila se invalidu zagotovijo v višini 85 odstotkov vrednosti razlike med ceno enakega tipa novega neprilagojenega vozila in novega prilagojenega vozila, vendar največ do višine odobrenega plačila stroškov iste vrste prilagoditve vozila, določenega v skladu s predpisom iz drugega odstavka 17. člena tega zakona.
(3) Sredstva za prilagoditev vozila invalida, ki ni zaposlen, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, za zaposlenega ali samozaposlenega invalida pa sredstva zagotavlja Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(4) Izvajalec prilagoditve vozila enkrat mesečno izda račun za izvedene prilagoditve, ki jih izvede za brezposelne invalide, ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, za zaposlene ali samozaposlene invalide pa skladu. Računu mora obvezno priložiti vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, na podlagi katerih je invalidom izvedel prilagoditve vozila, in potrdilo izvedenca o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve. Enako velja tudi pri nakupu novega prilagojenega vozila.
22.c člen
(pes pomočnik)
(1) Invalid, ki je zaradi invalidnosti težko ali najtežje gibalno oviran, a ima ustrezne psihofizične lastnosti in primerne bivalne pogoje, lahko glede na osebne potrebe dobi psa pomočnika.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, s predpisom iz 22.d člena tega zakona podrobneje določi pogoje za pridobitev psa pomočnika.
(3) Invalid iz prvega odstavka tega člena je upravičen do šolanega psa pomočnika, ki ga prejme v svojo last. V primeru, da invalid po svoji krivdi izgubi psa pomočnika, ni upravičen do novega najmanj do izteka osmih let od pridobitve.
(4) Izvajalca šolanja psa pomočnika izbere invalid pri izbranem izvajalcu, ki ima z ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, sklenjeno pogodbo.
(5) Vsebino pogodbe, sklenjene med ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, in izvajalci za šolanje psov pomočnikov, se določi s predpisom iz 22.d člena tega zakona. Izvajalca za šolanje psov pomočnikov izbere ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, na podlagi javnega razpisa.
(6) Sredstva za šolanje psa pomočnika ter usposabljanje invalida zagotavlja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, iz proračuna Republike Slovenije.
22.d člen
(predpis o izvajanju programa šolanja in dodeljevanja psov pomočnikov za težje in najtežje gibalno ovirane invalide)
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, s predpisom podrobneje določi kriterije za dodelitev psa pomočnika, izbor izvedencev, program in način šolanja psa pomočnika, pogoje usposabljanja invalida, podrobnejši postopek uveljavljanja pravice do psa pomočnika, obveznosti v zvezi z zaključnim preizkusom psa pomočnika in invalida, vsebino pogodbe, sklenjene med izvajalcem šolanja psov pomočnikov in ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, izvajanje strokovne pomoči in svetovanja invalidu – lastniku psa pomočnika in druge zadeve, pomembne za izvajanje tega zakona.
22.e člen
(javni razpis za izbor izvajalca za šolanje psov pomočnikov)
(1) Javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov iz četrtega odstavka 22.c člena tega zakona mora določati:
– vrednost šolanja posameznega psa pomočnika in usposabljanje invalida,
– da prijavitelj predloži načrt, ki mora biti skladen z evropskimi standardi, ki urejajo šolanje psov pomočnikov, usposabljanje inštruktorjev ter invalidov in iz katerega je razviden postopek usposabljanja psa pomočnika in invalida,
– reference prijavitelja kot izvajalca za šolanje psov pomočnikov, ki so določene v predpisu iz prejšnjega člena,
– da je prijavitelj dolžan invalidom – lastnikom psov pomočnikov zagotoviti strokovno pomoč in svetovanje ter da se zavezuje, da bo z njimi sklenil ustrezen dogovor, ki je opredeljen v predpisu iz prejšnjega člena,
– število psov, ki jih mora letno prijavitelj izšolati,
– čas trajanja javnega razpisa,
– druge podatke, pomembne za javni razpis.
(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka se razpiše največ za deset let.
(3) Zoper sklep o izbiri izvajalcev za šolanje psov pomočnikov ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
22.f člen
(postopek za uveljavljanje psa pomočnika)
(1) Vlogo za pridobitev psa pomočnika invalid iz 22.c člena tega zakona vloži na upravno enoto.
(2) Izvedenec za vsakega invalida oblikuje mnenje o izpolnjevanju pogojev za pridobitev psa pomočnika in pogoje, ki jih mora izpolnjevati pes pomočnik. Kriteriji za pripravo mnenja se določijo v predpisu iz 22.d člena tega zakona. S kriteriji se določijo psihofizični in bivalni pogoji, ki zagotavljajo ustrezno ravnanje s psom ter razlogi, zaradi katerih invalid potrebuje psa. Glede na ugotovljene potrebe invalida, izvedenec predpiše lastnosti, ki jih mora imeti pes, ki je primeren za psa pomočnika invalidu. Pri tem smiselno upošteva kriterije, ki so predpisani za pse vodiče slepih.
(3) Izvedenec mora mnenje o upravičenosti do psa pomočnika pripraviti najpozneje v 60 dneh od dneva, ko ga upravna enota zaprosi za pripravo mnenja o upravičenosti do psa pomočnika.
(4) Sredstva za izdelavo mnenja o upravičenosti do psa pomočnika se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Stroški izdelave mnenja o upravičenosti do psa pomočnika se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(5) Upravna enota na podlagi mnenja o upravičenosti do psa pomočnika izda odločbo, s katero odloči o odobritvi usposabljanja in uporabe psa pomočnika.
(6) Zoper odločbo upravne enote je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
9. člen
Za prvim odstavkom 29. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Analitične, strokovne in informacijske naloge glede uporabe in prilagoditve objektov v javni rabi ter dostopnosti do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, opravlja Urbanistični inštitut Republike Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naloge iz prvega in drugega odstavka tega člana opravljajo inštituti na podlagi vsakoletnega programa dela, ki ga potrdi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »iz prvega odstavka tega člena inštitutoma« nadomesti z besedilom »iz prvega in drugega odstavka tega člena inštitutom«.
10. člen
V prvem odstavku 31. člena se v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– inštitut.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organ, ki vodi centralno evidenco, ki obsega evidenco sofinanciranja tehničnih pripomočkov, evidenco prilagoditve vozila in evidenco pridobitve psa pomočnika, ter organi, ki vodijo evidenco odobrenih tehničnih pripomočkov, prilagoditve vozila, psa pomočnika, evidenco sofinanciranih tehničnih pripomočkov, evidenco prilagoditev vozila za brezposelne invalide ter evidenco tehničnih pripomočkov in evidenco prilagoditev vozil za zaposlene ali samozaposlene invalide, morajo prejem vloge za uveljavljanje pravic in vsako spremembo podatkov nemudoma evidentirati v informacijski sistem.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
11. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravna enota vodi evidenco odobrenih tehničnih pripomočkov, prilagoditve vozila in psa pomočnika, ki vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja tehnični pripomoček,
– datum odobritve tehničnega pripomočka,
– vrsto tehničnega pripomočka,
– dobo trajanja tehničnega pripomočka,
– višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje tehničnega pripomočka,
– številko vrednotnice za plačilo tehničnega pripomočka, ime in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev vozila,
– vrsto in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
– datum odobritve prilagoditve vozila,
– invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo,
– podatke o vozilu (registrska številka, vrsta avtomobila, letnik, šasija),
– načrt potrebne prilagoditve vozila z natančnimi datumi in opisi ocen glede potrebnih predelav oziroma prilagoditev,
– številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
– datum, ko je invalid prevzel prilagojeno vozilo ali kupil novo prilagojeno vozilo,
– višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje prilagoditve vozila ali nakup novega prilagojenega vozila,
– številko vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, ime in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki je v uporabo dobil psa pomočnika,
– številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi psa pomočnika,
– datum prevzema psa pomočnika,
– ceno psa pomočnika,
– številko čipa psa pomočnika,
– davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca za šolanje psov pomočnikov.
(2) Evidenca, ki jo vodi upravna enota, je del centralne evidence tehničnih pripomočkov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
12. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(evidence ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo)
(1) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi centralno evidenco, ki obsega evidenco sofinanciranja tehničnih pripomočkov, evidenco prilagoditve vozila in evidenco pridobitve psa pomočnika.
(2) Evidenca sofinanciranja tehničnih pripomočkov vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja tehnični pripomoček,
– številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi tehničnega pripomočka,
– vrsto in ceno tehničnega pripomočka, ki se sofinancira,
– datum odobritve tehničnega pripomočka,
– dobo trajanja tehničnega pripomočka,
– višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje tehničnega pripomočka,
– številko vrednotnice za plačilo tehničnega pripomočka, ime in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun dobavitelja tehničnih pripomočkov.
(3) Evidenca prilagoditve vozila vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev vozila,
– številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi prilagoditve vozila,
– vrsto in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
– invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo,
– podatke o vozilu (registrska številka, vrsta vozila, letnik, šasija),
– načrt potrebne prilagoditve vozila z natančnimi datumi in opisi ocen glede potrebnih predelav oziroma prilagoditev,
– številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
– datum, ko je invalid prevzel prilagojeno vozilo ali kupil novo prilagojeno vozilo,
– višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje prilagoditve vozila ali nakup novega prilagojenega vozila,
– številko vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, ime in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– datum izdaje potrdila izvedenca o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve vozila,
– davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca prilagoditve vozila ali dobavitelja novega prilagojenega vozila.
(4) Evidenca pridobitve psa pomočnika vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki je v uporabo dobil psa pomočnika,
– številko in datum izdaje odločbe ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, o odobritvi psa pomočnika,
– datum prevzema psa pomočnika,
– ceno psa pomočnika,
– številko čipa psa pomočnika,
– davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca za šolanje psov pomočnikov.
(5) Organ, ki odloča o pravici pridobitve tehničnega pripomočka, prilagoditve vozila in pridobitve psa pomočnika, pridobiva podatke iz centralnih evidenc iz tega člena.«.
13. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sklad vodi evidenco prilagoditev vozil za zaposlene ali samozaposlene invalide, ki vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev vozila,
– številko in datum izdaje odločbe upravne enote o odobritvi prilagoditve vozila,
– vrsto in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
– invalidovo oceno o sposobnosti za vožnjo,
– podatke o vozilu (registrska številka, vrsta vozila, letnik, šasija),
– načrt potrebne prilagoditve vozila z natančnimi datumi in opisi ocen glede potrebnih predelav oziroma prilagoditev,
– številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
– datum, ko je invalid prevzel prilagojeno vozilo ali kupil novo prilagojeno vozilo,
– višino in vir sredstev, ki se invalidu odobrijo za sofinanciranje prilagoditve vozila ali nakup novega prilagojenega vozila,
– številko vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila, ime in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– datum izdaje potrdila inštituta o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve vozila,
– davčno in matično številko, ime in naslov ter transakcijski račun izvajalca prilagoditve vozila ali dobavitelja novega prilagojenega vozila.
(2) Evidenca, ki jo vodi sklad, je del centralne evidence prilagoditve vozila, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
14. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(evidenca inštituta)
(1) Inštitut vodi evidenco v zvezi z načrtom prilagoditve vozila in potrdilom o ustreznosti ter primernosti prilagoditve vozila, ki vsebuje naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja prilagoditev vozila,
– vrsto in ceno prilagoditve vozila,
– vrsto in ceno novega prilagojenega vozila,
– invalidovo oceno o sposobnost za vožnjo,
– podatke o vozilu (registrska številka, vrsta vozila, letnik, šasija),
– oceno o prilagoditvi vozila z datumi in opisi ocen glede potrebnih predelav oziroma prilagoditev,
– številko in datum izdaje finančno ovrednotenega načrta,
– datum in številko potrdila o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve vozila.
(2) Evidenca, ki jo vodi inštitut, je del centralne evidence prilagoditve vozila, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda predpis iz 17. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda predpis iz 22.d člena zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(3) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vzpostavi centralno evidenco pridobitve psa pomočnika iz četrtega odstavka 33. člena zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi, razen prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 22.c, 22.e in 22.f člen zakona, ki se začnejo uporabljati eno leto po uveljavitvi tega zakona.
Št. 540-02/14-4/15
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EPA 2002-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti