Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1989. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2014, stran 5332.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 26. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2014
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) tako, da se glasi:
»II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR |
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov           | Proračun leta |
|                       |      2014 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 13.347.114,48 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  5.775.628,42 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |  4.932.049,50 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |  4.523.845,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |   312.500,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in     |   95.704,50 |
|    |storitve               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   843.578,92 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |   593.136,90 |
|    |od premoženja            |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |    5.500,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni          |    6.570,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |   238.372,02 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |   253.000,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |   253.000,00 |
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |      0,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih   |      0,00 |
|    |virov                |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  7.318.486,06 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |  3.381.552,32 |
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. pror.  |  3.936.933,74 |
|    |iz sredstev prorač. EU        |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 14.662.074,24 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |  2.038.448,91 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki      |   387.811,60 |
|    |zaposlenim              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |   59.764,00 |
|    |socialno varnost           |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |  1.519.173,31 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |   39.700,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve             |   32.000,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |  2.644.994,39 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije            |   396.904,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |  1.381.300,85 |
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |   340.565,64 |
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |   526.223,90 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |  9.595.013,96 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |  9.595.013,96 |
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   383.616,98 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi     |   140.375,44 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi PU    |   243.241,54 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    | –1.314.959,76 |
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) |        |
|    |(Skupaj prihodki minus skupaj    |        |
|    |odhodki)               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   | –1.279.520,30 |
|    |(I.–7102) – (II. 403–404)      |        |
|    |(Skupaj prihodki brez prihodkov od  |        |
|    |obresti minus skupaj odhodki brez  |        |
|    |plačil obresti)           |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |  1.092.185,12 |
|    |(70+71)–(40+41)           |        |
|    |(Tekoči prihodki minus tekoči    |        |
|    |odhodki in tekoči transferi)     |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     34,00 |
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751+752)            |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     34,00 |
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |     34,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
|    |(440+441+442+443)          |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila          |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |        |
|    |naložb                |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz    |        |
|    |naslova privatizacije        |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja |        |
|    |v javnih skladih in drugih osebah  |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v |        |
|    |svoji lasti             |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     34,00 |
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                 |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |   540.000,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   540.000,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |   540.000,00 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |   261.037,52 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |   261.037,52 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |   261.037,52 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | –1.035.963,28 |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   278.962,48 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |  1.314.959,76 |
|    |IX.)                 |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |  1.035.963,28 |
|    |12. PRETEKLEGA LETA         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
                                «
2. člen
Spremeni se 13. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 540.000,00 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-141/2014
Metlika, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.