Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1987. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 – del Na Klancu, stran 5330.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12, 35/13 – Skl. US) in na podlagi 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/13) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 – del Na Klancu
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se začne postopek izdelave in sprejema Spremembe Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Se 12/1-3 – del Na Klancu (v nadaljevanju: sprememba OLN).
2. člen
(ocene stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo spremembe OLN)
Na podlagi Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 49/92, 71/93, 37/96, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 91/01, 31/03, 132/04, 56/06, 48/08, 103/08, 62/10, 64/10, 10/11, 26/11, 10/13) se za obravnavani del območja nahaja znotraj območja urejanja SE12/1-3 – del Na Klancu in se ureja z Občinskim lokacijskim načrtom. OLN Na Klancu je bil sprejet na 3. seji Občinskega sveta Občine Medvode, dne 19. 2. 2007 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/07.
Predvidena je gradnja zimskega vrta na terasi nad polkrožno kapelo.
Pravno podlago za pripravo spremembe OLN predstavlja Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
3. člen
(predmet in programska izhodišča)
Predmet izdelave je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE12/1-3 – del Na Klancu za gradnjo zimskega vrta na terasi nad polkrožno kapelo.
4. člen
(ureditveno območje spremembe OLN)
Območje sprememb in dopolnitev OLN obsega zemljišče parc. št. 303/25, k.o. Medvode, ki se nahaja v funkcionalni enoti F1, kjer se nahaja dom za starejše občane.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in podlag)
V postopku priprave spremembe OLN se lahko na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih razlogov ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage.
Strokovne rešitve za spremembo OLN pripravi izbrani načrtovalec. Sprememba OLN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Sprememba OLN bo vsebovala tekstualni in grafični del.
Spremembo OLN se izdela v analogni in v digitalni obliki.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi spremembe OLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu spremembe OLN sodelovati pristojni nosilci urejanja prostora ter udeleženci.
Področje varovanja in omejitev:
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Tržaška cesta 19, 1102 Ljubljana (področje razvoja poselitve)
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– V skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Po sprejemu sklepa o začetku postopka spremembe OLN pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 15 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
V primeru, da se v postopku priprave spremembe OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen
(postopek in roki izdelave spremembe OLN)
Za pripravo spremembe OLN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|   |   AKTIVNOST   |  ROK IZDELAVE  |   NOSILEC   |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|1.  |Sklep župana o   |junij 2014    |Župan Občine   |
|   |začetku priprave  |         |Medvode     |
|   |spremembe OLN   |         |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|2.  |Izdelava osnutka  |10 dni po     |izdelovalec   |
|   |sprememb      |sprejetju sklepa |spremembe OLN  |
|   |in dopolnitev OLN |         |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|3.  |Pridobivanje    |15 dni      |pripravljavec,  |
|   |smernic pristojnih |         |oziroma     |
|   |nosilcev urejanja |         |po pooblastilu  |
|   |prostora in    |         |izdelovalec   |
|   |odločitev     |         |spremembe OLN  |
|   |Ministrstva    |         |         |
|   |za kmetijstvo in  |         |         |
|   |okolje o izdelavi |         |         |
|   |CPVO        |         |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|4.  |Izdelava strokovnih|v času      |izdelovalec   |
|   |podlag       |pridobivanja   |spremembe OLN  |
|   |          |smernic – 15 dni |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|5.  |Izdelava      |10 dni po     |izdelovalec   |
|   |dopolnjenega    |pridobitvi smernic|spremembe OLN  |
|   |osnutka sprememb  |         |         |
|   |in dopolnitev OLN |         |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|6.  |Posredovanje    |15 dni      |izdelovalec   |
|   |dopolnjenega    |         |spremembe OLN  |
|   |osnutka sprememb in|         |         |
|   |dopolnitev OLN   |         |         |
|   |ministrstvu v   |         |         |
|   |pregled      |         |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|7.  |Obvestilo javnosti |7 dni pred    |         |
|   |o javni razgrnitvi |razgrnitvijo   |         |
|   |z javnim naznanilom|         |         |
|   |v svetovnem spletu |         |         |
|   |na krajevno    |         |         |
|   |običajen način   |         |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|8.  |Javna razgrnitev  |traja 15 dni   |Občina Medvode  |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|9.  |Javna obravnava,  |v času javne   |občina,     |
|   |obravnava     |razgrnitve    |investitor,   |
|   |na občinskem svetu |         |izdelovalec   |
|   |          |         |spremembe OLN  |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|10.  |Predaja pripomb in |5 dni po     |javnost     |
|   |predlogov     |zaključeni javni |         |
|   |          |razgrnitvi    |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|11.  |Opredelitev    |5 dni od predaje |izdelovalec   |
|   |načrtovalca do   |pripomb      |spremembe OLN  |
|   |pripomb      |         |         |
|   |in predlogov    |         |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|12.  |Izdelava stališč do|5 dni od     |izdelovalec   |
|   |pripomb      |opredelitve    |spremembe OLN  |
|   |          |načrtovalca    |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|13.  |Obvestilo lastnikom|po uskladitvi   |Občina Medvode  |
|   |o stališčih    |stališč med    |         |
|   |do njihovih pripomb|izdelovalcem,   |         |
|   |in predlogov    |občino in     |         |
|   |          |investitorjem   |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|14.  |Izdelava predloga |10 dni      |izdelovalec   |
|   |sprememb      |         |spremembe OLN  |
|   |in dopolnitev OLN |         |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|15.  |Pridobivanje mnenj |15 dni      |pripravljavec,  |
|   |na predlog     |         |oziroma po    |
|   |spremembe     |         |pooblastilu   |
|   |in dopolnitve OLN |         |izdelovalec   |
|   |          |         |spremembe OLN  |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|16.  |Izdelava      |po uskladitvi   |izdelovalec   |
|   |usklajenega    |mnenj       |spremembe OLN  |
|   |predloga sprememb |         |         |
|   |in dopolnitev OLN |         |         |
|   |za sprejem     |         |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|17.  |Sprejetje     |na seji občinskega|Občinski svet  |
|   |usklajenega odloka |sveta       |Občine Medvode  |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|18.  |Objava odloka v  |po sprejetju   |Občina Medvode  |
|   |Uradnem listu RS  |odloka      |         |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
|19.  |Izdelava končnega |po objavi odloka |izdelovalec   |
|   |elaborata     |         |spremembe OLN  |
+------+-------------------+------------------+-----------------+
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave spremembe OLN)
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka PVO (kolikor bo ta potrebna), celovito izdelavo spremembe OLN, bo financiral naročnik in investitor spremembe OLN.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 351-133/2013-6
Medvode, dne 6. junija 2014
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.