Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1977. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje, stran 5318.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 98/13) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 18. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana v Občini Braslovče.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga organizator predloži v roku, ki ga določa zakon Občinskemu svetu Občine Braslovče in Računskemu sodišču.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, ki so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu glasovanja za župana.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga organizator predloži v roku, ki ga določa zakon Občinskemu svetu Občine Braslovče in Računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna v 30 dneh po predložitvi poročila Računskemu sodišču in občinskemu svetu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040/01/2014
Braslovče, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.