Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1976. Odlok o priznanjih Občine Braslovče, stran 5317.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 28. redni seji dne 18. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Braslovče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Braslovče, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen
Priznanja Občine Braslovče so:
1. Naziv Častni občan
2. Zlata plaketa občine
3. Srebrna plaketa občine
4. Bronasta plaketa občine
5. Županovo priznanje.
3. člen
Občina Braslovče podeljuje priznanja zaslužnim občanom in drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem ter drugim pravnim osebam (v nadaljevanju: skupinam) za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
4. člen
O podelitvi naziva Častni občan in plaket Občine Braslovče odloča Občinski svet Občine Braslovče na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O podelitvi županovega priznanja odloča župan Občine Braslovče.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Častni občan Občine Braslovče
5. člen
Naziv Častnega občana Občine Braslovče lahko prejme le posameznik. Občinski svet Občine Braslovče podeli naziv za izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, športa, kulture in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled občine doma in v tujini.
Naziv Častnega občana Občine Braslovče izroči župan na slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Braslovče.
Častni občan prejme ob podelitvi naziva posebno listino o podelitvi naziva. Častnemu občanu se lahko ob imenovanju podeli spominsko darilo Občine Braslovče.
2. Plakete Občine Braslovče
6. člen
Zlato, srebrno in bronasto plaketo občine lahko prejmejo posamezniki in skupine.
Zlato plaketo Občine Braslovče podeli Občinski svet Občine Braslovče za izredno življenjsko delo ter za dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in promocijo Občine Braslovče ter praviloma pomenijo zaključek kariere pri posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine.
Srebrno plaketo Občine Braslovče podeli Občinski svet Občine Braslovče za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Občine Braslovče, ki praviloma pomenijo izjemno uspešnost posameznika na polovici delovne kariere ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti.
Bronasto plaketo Občine Braslovče podeli Občinski svet Občine Braslovče za nadpovprečne začetne ali večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Priznanje Občine Braslovče obsega uokvirjeno listino s plaketo s podobo grba v sredini, iz kovine, ki simbolizira zlato, srebro ali bron.
Občinski svet Občine Braslovče praviloma podeli vsako leto eno zlato, eno srebrno in eno bronasto plaketo Občine Braslovče. Plakete izroči župan na slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Braslovče.
3. Županovo priznanje
7. člen
Županovo priznanje podeli župan Občine Braslovče posameznikom in skupinam kot aktualen odziv za dosežke in uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja. Dosežki so pomembni za občino, vendar ne dosegajo ravni plaket Občine Braslovče.
Županovo priznanje podeli župan tudi zlatim maturantom, ki imajo stalno bivališče v Občini Braslovče.
Priznanje z listino izroči župan na slovesnosti ob aktualnem dogodku.
Županovo priznanje ima obliko grba Občine Braslovče.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
8. člen
Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije, društva ter organi lokalne skupnosti.
9. člen
Predlog za imenovanje Častnega občana Občine Braslovče predlaga občinskemu svetu župan Občine Braslovče.
Pobude in predlogi za podelitev plaket Občine Braslovče se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis se objavi na ustrezen način v javnih glasilih enkrat letno, praviloma v mesecu juniju.
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– določbe ali kriterije za podelitev priznanj, ki so opredeljeni v drugem poglavju tega odloka,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k predlogu,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi ter na kateri naslov.
10. člen
Predlog za podelitev zlate, srebrne in bronaste plakete Občine Braslovče mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– splošne podatke o pobudniku
– predstavitvene podatke o kandidatu
– vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan
– utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi
– datum pobude.
11. člen
Komisija obravnava le predloge, ki so bili predloženi pravočasno.
Komisija lahko zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni. Posamezne predloge obravnava samostojno, za pomoč pa lahko po lastni presoji zaprosi tudi ustrezne posameznike ali ustanove. Prispele pobude za priznanja lahko komisija po lastni presoji prekvalificira.
12. člen
Komisija oblikuje predlog za podelitev priznanj in ga posreduje Občinskemu svetu Občine Braslovče v obravnavo in odločanje.
13. člen
Pobude za podelitev županovega priznanja sprejema župan Občine Braslovče preko celega leta, torej brez javnega razpisa. V pisni obliki jih lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije, društva ter organi lokalne skupnosti.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
14. člen
Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja pristojna strokovna služba Občine Braslovče. Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je na vpogled pri pristojni strokovni službi.
Priznanja se skladno s tem odlokom vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke: ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku in datum izročitve priznanja.
15. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Občine Braslovče.
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/00, 116/03).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-01/2014
Braslovče, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.