Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1973. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, stran 5311.

Na podlagi petega odstavka 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) v zvezi z 20. členom Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13), izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) se za četrtim odstavkom 3. člena doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega člena so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odl. US in 14/99 – odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in 65/05 – ZZZRO).«.
2. člen
V tretjem odstavku 19. člena se za besedilom »potrdila o državljanstvu,« doda besedilo »potrdila upravne enote, da je bil upravičenec izbrisan iz registra stalnega prebivalstva in da je po izbrisu pridobil dovoljenje za stalno prebivanje, potrdila iz evidence o odločitvah in izplačilih denarne odškodnine,«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-147/2014
Ljubljana, dne 26. maja 2014
EVA 2014-2430-0060
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost