Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1915. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B), stran 5163.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-4
Ljubljana, dne 20. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN ELEKTRONSKEM PODPISU (ZEPEP-B)
1. člen
V Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZEPT) se v 31. členu dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Overitelj iz prejšnjega odstavka lahko ugotovi in preveri identiteto in druge pomembne lastnosti osebe, ki zahteva izdajo kvalificiranega potrdila, tudi na podlagi veljavnega kvalificiranega potrdila, ki ga je izdal overitelj, uvrščen na zanesljivi seznam nadzorovanih overiteljev v skladu z Odločbo Komisije 2009/767/ES z dne 16. oktobra 2009 o vzpostavitvi ukrepov za pospeševanje uporabe postopkov po elektronski poti s pomočjo »enotnih kontaktnih točk« po Direktivi 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 274 z dne 20. 10. 2009, str. 36), zadnjič spremenjeno z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 14. oktobra 2013 o spremembi Odločbe 2009/767/ES v zvezi z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in objavo zanesljivih seznamov overiteljev, ki jih nadzorujejo/akreditirajo države članice (UL L št. 306 z dne 16. 11. 2013, str. 21).
(3) Overitelj, ki izdaja kvalificirano potrdilo po postopku iz prejšnjega odstavka, mora pri državnih organih, ki dodeljujejo uradno dodeljene identifikacijske oznake, preveriti naslednje podatke o osebi, ki zahteva izdajo kvalificiranega potrdila: identifikacijsko oznako, ime in priimek imetnika potrdila oziroma firmo in sedež pravne osebe.
(4) Če podatkov iz prejšnjega odstavka overitelj ne more preveriti, se na ta način izdano kvalificirano potrdilo uporablja le v sistemu, v okviru katerega je bilo izdano.«.
2. člen
V prvem odstavku 47. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje overitelj, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 200 eurov do 400 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 100.000 tolarjev do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 eurov do 1.200 eurov«.
3. člen
V 48. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 200 eurov do 600 eurov se kaznuje za prekršek imetnik potrdila, če:«.
4. člen
V 49. členu se besedilo »od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 200 eurov do 600 eurov«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02/14-7/11
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EPA 1940-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti