Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014

Kazalo

1826. Odlok o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje, stran 4931.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 23. redni seji dne 4. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa upravičence, postopek in merila za podeljevanje štipendij študentom in dijakom v Občini Grosuplje, višino štipendij, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
2. člen
Občina Grosuplje dodeljuje štipendije za dijake in študente kot pomoč pri izobraževanju v javno veljavnih izobraževalnih programih. Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu občine, podeljujejo se za tekoče šolsko oziroma študijsko leto.
Sredstva za štipendiranje se lahko pridobijo tudi iz naslova donacij in prispevkov gospodarskih družb ter iz drugih virov.
Občina lahko za ta namen ustanovi poseben sklad, v katerega lahko finančna sredstva prispevajo tudi drugi darovalci. V tem primeru bo za delovanje in upravljanje sklada sprejet poseben akt.
II. UPRAVIČENCI IN MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
3. člen
Štipendije za študij se lahko podelijo:
– dijakom za šolanje na srednjih šolah (srednje poklicne šole, srednje strokovne in tehniške šole, gimnazije),
– rednim študentom, vključenim v javno veljavni do in po diplomski izobraževalni program (na 1. in 2. stopnji),
– rednim študentom za študij v tujini, ki dosegajo ocene primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji,
– rednim študentom, ki so vključeni v študijsko izmenjavo in del študija opravijo v tujini.
Pravico do štipendije lahko uveljavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje:
– imajo status rednega dijaka ali študenta,
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Občini Grosuplje,
– ob vpisu v prvi letnik izobraževanja na 1. stopnji niso bili starejši od 26 let,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika,
– ne prejemajo druge štipendije (izjema so subvencije za študijsko izmenjavo).
4. člen
Število in višino štipendij se na predlog župana opredeli v okviru sprejemanja proračuna. Za šolsko leto 2014/2015 znaša višina štipendije 100 EUR.
Določitev deleža štipendistov med dijaki in študenti in med vrstami javno veljavnih izobraževalnih programov, temelji na deficitarnosti poklicev na trgu delovne sile v občini in nasploh. Na tej osnovi in ob upoštevanju ostalih določil tega odloka se oblikujejo posamezna razpisna področja glede na vrsto in stopnjo izobraževanja.
V primeru, da je upravičencev več kot je razpoložljivih sredstev za te namene v občinskem proračunu, se pri dodelitvi štipendije, po posameznih razpisnih področjih, upošteva boljši učni uspeh, višja povprečna ocena kandidata v preteklem šolskem oziroma študijskem letu in boljši dosežki na izvenšolskih dejavnostih.
Če za posamezno razpisno področje prispe manjše število vlog od števila razpisanih štipendij, se neporabljena sredstva lahko preusmerijo na drugo razpisno področje. V tem primeru strokovna komisija oblikuje predlog dokončnega deleža štipendistov med vrstami javno veljavnih izobraževalnih programov ter med dijaki in študenti.
5. člen
Štipendije so celoletne in vezane na redni status dijaka oziroma študenta, v izjemnih primerih pa se štipendija lahko izplača tudi v enkratnem znesku, zlasti v primeru študijskih izpopolnjevanj v tujini. Štipendije se podeljuje za eno leto.
6. člen
Štipendija se dodeli kandidatom na osnovi izračuna točk, na podlagi katerega se oblikuje seznam upravičencev do štipendije.
Vloge kandidatov, ki se izobražujejo v družboslovnih in humanističnih javno veljavnih izobraževalnih programih, se vrednotijo ločeno od vlog kandidatov, ki se izobražujejo v naravoslovnih, tehničnih, medicinskih in biotehniških programih. Vloge dijakov se vrednotijo ločeno od vlog študentov.
Kriteriji za izračun točk za oblikovanje prioritetnega seznama kandidatov za dodelitev štipendije so opredeljeni v nadaljevanju.
Učni uspeh
Kandidati pridobijo točke na podlagi učnega uspeha oziroma povprečne ocene kandidata. Ocene študentov, ki študirajo v tujini, morajo biti uradno prevedene in v obliki, primerljivi s študijem doma.
Na podlagi učnega uspeha oziroma povprečne ocene dosežene v preteklem šolskem letu se točke za dijake in študente 1. letnika določijo na naslednji način:
Povprečna ocena       Število točk za
             določitev štipendije
-----------------------------------------------
(Za dijake prvega letnika se povprečna ocena
izračuna brez izbirnih predmetov.)
2,00–2,49             0
2,50–2,99             60
3,00–3,49             70
3,50–3,99             80
4,00–4,49             90
4,50–5,00             100
Na podlagi dosežene povprečne ocene v preteklem študijskem letu se točke za študente drugega in višjih letnikov določijo na naslednji način:
Povprečna ocena       Število točk za
             določitev štipendije
-----------------------------------------------
6,00–6,49             0
6,50–6,99             60
7,00–7,49             70
7,50–7,99             80
8,00–8,49             90
8,50–8,99             100
9,00–9,49             110
9,50–10,00            120
Izvenšolske dejavnosti
Število točk za pridobitev štipendije se poviša ob doseženih uspehih na izvenšolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport itd., na naslednji način:
+----------------------------------------------------+----------+
|Doseženo priznanje                 | Št. točk|
+----------------------------------------------------+----------+
|prvo mesto oziroma zlato priznanje (ekipno     |     |
|ali posamično), doseženo na regijskem, državnem   |   do 12|
|ali mednarodnem tekmovanju in primerljivo      |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|drugo mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno    |     |
| ali posamično) doseženo na regijskem, državnem   |   do 9 |
|ali mednarodnem tekmovanju in primerljivo      |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|tretje mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno   |     |
|ali posamično) doseženo na regijskem, državnem   |   do 6 |
|ali mednarodnem tekmovanju in primerljivo      |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki in    |   do 3|
|primerljivo                     |     |
+----------------------------------------------------+----------+
Pri izračunu točk se vrednotijo dosežki iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta.
Število dosežkov, ki se vrednotijo, se v odvisnosti od števila prijav lahko ustrezno omeji, o čemer odloči strokovna komisija.
Strokovna komisija lahko določi enotno metodologijo vrednotenja vsebinsko različnih dokazil in maksimum skupnih točk za izvenšolske dejavnosti, ki se upošteva pri vrednotenju kandidatur.
III. IZVAJANJE ŠTIPENDIRANJA
7. člen
Štipendije po tem odloku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto. Štipendije se podeljuje od začetka šolskega oziroma študijskega leta, začetega v tekočem letu.
Javni razpis za dodelitev štipendij izvaja občinska uprava v soglasju s strokovno komisijo za štipendiranje in v skladu z določili tega odloka. Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija ima predsednika in dva člana.
8. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati višino razpisanih sredstev oziroma število razpisanih štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis.
9. člen
Prijava na javni razpis obsega:
– dokazilo o vpisu za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
– dokazilo o šolskem uspehu oziroma povprečni oceni ali o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega šolskega leta, oziroma dokazila o uspehu v 4. letniku,
– dokazila o izven šolskih dejavnostih, uspehih in priznanjih,
– izpolnjen obrazec za pridobitev štipendije z lastnoročno podpisano izjavo, da je kandidat državljan RS in ima stalno bivališče v Občini Grosuplje,
– podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije.
Za kandidata, ki še ni polnoleten, podpiše zahtevane izjave tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
10. člen
Kandidati za dodelitev štipendij Občine Grosuplje dokazujejo nadarjenost s potrdili o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, s potrdilom o sodelovanju na znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, z dokazili o priznanjih ali nagradah, pridobljenih na državnih ali mednarodnih tekmovanjih.
11. člen
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v razpisanem roku prispele prijave. Na podlagi zbrane dokumentacije in ovrednotenja vseh zbranih dokazil, komisija pripravi poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Grosuplje.
12. člen
O podelitvi štipendij Občine Grosuplje odloča na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava Občine Grosuplje. Pri dodeljevanju občinskih štipendij se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
13. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Grosuplje kot štipenditorjem in štipendistom se podrobneje uredijo s pisno pogodbo v skladu z določili tega odloka. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan ter štipendist.
Pogodba mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa v skladu s statutom izobraževalnega zavoda, opredelitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.
14. člen
Štipendije Občine Grosuplje se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku izobraževanja, ko se štipendiranje zaključi v zadnjem mesecu rednega absolventskega staža oziroma s potekom statusa rednega študenta.
Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA IN ŠTIPENDITORJA
15. člen
Štipendist je dolžan ob zaključku šolskega oziroma študijskega leta, za katerega mu je bila podeljena štipendija, predložiti štipenditorju:
– potrdilo o vpisu v višji letnik,
– potrdilo o opravljenih izpitih in njihovi oceni,
– po zaključku izobraževanja je štipendist zadnjega letnika izobraževalnega programa dolžan predložiti potrdilo o maturi, diplomi, magistrskem oziroma doktorskem delu.
Predložena dokumentacija iz prvega odstavka tega člena bo, hkrati s potrebami na trgu delovne sile (vir podatkov: Urad za delo Grosuplje, Obrtna zbornica Grosuplje, gospodarske družbe, javni zavodi) in razpoložljivimi proračunskimi in donatorskimi sredstvi, občinski upravi služila kot izhodišče za planiranje štipendiranja v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu.
Prejemniki občinskih štipendij morajo v novem šolskem oziroma študijskem letu vložiti novo kandidaturo na javni razpis.
16. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejeti znesek, skupaj z zamudnimi obrestmi, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– navaja neresnične podatke.
O načinu in rokih vrnitve štipendije se s štipendistom sklene poravnava, če na to ne pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
17. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki ekonomsko socialni pogoji, težja bolezen ali invalidnost) se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. V izjemnih primerih se lahko tudi odloži vračilo ali omogoči obročno vračanje štipendije.
O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu vračila štipendije odloči župan.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 77/12).
Št. 1503-1/2002
Grosuplje, dne 4. junija 2014
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost