Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014

Kazalo

1823. Pravilnik o dodeljevanju pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin, stran 4928.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 33. seji dne 5. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa upravičence, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč ob rojstvu otroka) ter višino pomoči ob rojstvu otroka.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratna denarna pomoč, namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
3. člen
(1) Upravičenec do pomoči ob rojstvu otroka je eden od staršev, ki na dan rojstva otroka, za katerega uveljavlja pravico do pomoči ob rojstvu otroka, izpolnjuje naslednja pogoja:
– je državljan Republike Slovenije ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Tolmin.
(2) V primeru, ko otrok živi z enim od staršev, je upravičenec do pomoči ob rojstvu otroka pod pogoji iz prejšnjega odstavka tisti od staršev, pri katerem ima na dan rojstva otrok prijavljeno stalno prebivališče.
(3) Upravičenec do pomoči ob rojstvu otroka je lahko tudi druga oseba, ki je na dan vložitve vloge za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljnjem besedilu: vloga) zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe centra za socialno delo oziroma sodbe ali začasne odredbe sodišča, izdane v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja.
4. člen
Pravico do pomoči ob rojstvu otroka lahko upravičenec uveljavlja za otroka, ki ima na dan rojstva prijavljeno stalno prebivališče v Občini Tolmin.
5. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena pravice do pomoči ob rojstvu otroka upravičenec ne more uveljavljati za otroka, za katerega je pomoč ob rojstvu otroka dodeljena v drugi občini.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
6. člen
(1) Postopek za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka se začne na podlagi pisne vloge, ki jo upravičenec vloži pri organu občinske uprave Občine Tolmin, pristojnem za negospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se predloži na obrazcu, ki ga določi občinska uprava, in obsega osebne podatke o upravičencu in osebne podatke o otroku. Obrazec vloge je dostopen v tajništvu in na spletni strani Občine Tolmin.
(3) Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora upravičenec priložiti:
– pooblastilo občinski upravi za pridobitev osebnih podatkov o upravičencu in osebnih podatkov o otroku iz uradnih evidenc,
– fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa upravičenca,
– v primeru iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu otroka.
(4) Rok za vložitev vloge iz prvega odstavka tega člena je največ šest mesecev od dneva otrokovega rojstva. Po poteku tega roka pravica do uveljavljanja pravice do pomoči ob rojstvu otroka preneha.
7. člen
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka vodi občinska uprava v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
(2) Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do pomoči ob rojstvu otroka, iz lastne evidence in iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
(3) O pravici do pomoči ob rojstvu otroka odloči občinska uprava z odločbo.
(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je v roku petnajst dni od njene vročitve dopustna pritožba. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloča župan. Odločitev o pritožbi je dokončna.
(5) Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljen znesek pomoči ob rojstvu otroka na transakcijski račun upravičenca trideseti dan po pravnomočnosti odločbe.
8. člen
Prejemnik sredstev po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da mu je bila pomoč ob rojstvu otroka dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi ali v nasprotju z določbami tega pravilnika, je dolžan vrniti prejeta sredstva v celoti, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
IV. VIŠINA POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
9. člen
(1) Višina pomoči ob rojstvu otroka znaša dvesto evrov.
(2) O spremembi višine pomoči ob rojstvu otroka na predlog župana odloča Občinski svet Občine Tolmin s sklepom.
(3) Sredstva za izplačilo pomoči ob rojstvu otroka se zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin.
V. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 22/2005).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2014
Tolmin, dne 6. junija 2014
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost