Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014

Kazalo

1819. Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Tolmin, stran 4922.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07 in 57/12) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09 in 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 33. seji dne 5. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z Odlokom o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Tolmin se:
a) določa:
– upravičence,
– merila, višino in namen,
– postopek dodelitve in
– način izplačila
enkratnih denarnih socialnih pomoči in
b) pooblašča izvajalca za vodenje postopkov in odločanje o podeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tolmin.
2. člen
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
II. UPRAVIČENCI, MERILA, VIŠINA IN NAMEN ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
3. člen
(1) Do enkratne denarne socialne pomoči so upravičeni posamezniki oziroma njihove družine ter osebe, ki živijo v zakonski ali izven zakonski skupnosti, ki so:
– občani Občine Tolmin in imajo na njenem območju stalno prebivališče,
– tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, imajo na območju Občine Tolmin stalno prebivališče in na njenem območju tudi dejansko prebivajo.
(2) Upravičenci do enkratne denarne socialne pomoči so posamezniki oziroma njihove družine ali osebe v zakonski oziroma izven zakonski skupnosti, ki:
– so se, ne po lastni krivdi, znašli v trenutni materialni ogroženosti, za pridobitev sredstev pa so izčrpali vse zakonske možnosti in zato potrebujejo enkratno denarno socialno pomoč občine,
– so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike pomoči iz proračuna Republike Slovenije ali iz drugih virov,
– so se zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen ali druge okoliščine) znašli v takem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših življenjskih stroškov.
4. člen
(1) Podlaga za ugotovitev upravičenosti in določitev višine enkratne denarne socialne pomoči je minimalni dohodek vlagatelja oziroma njegove družine ali zakonske oziroma izven zakonske skupnosti, ugotovljen z upoštevanjem osnovnega zneska minimalnega dohodka, skladno z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih.
(2) Pri ugotavljanju minimalnega dohodka se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost do denarne socialne pomoči iz sredstev proračuna Republike Slovenije po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, ki so jih vlagatelj in njegovi družinski člani oziroma člani zakonske ali izven zakonske skupnosti imeli v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge.
(3) Vlagatelj je upravičen do enkratne denarne socialne pomoči, če:
– njegov dohodek ne presega za več kot 70% minimalnega dohodka samske osebe,
– dohodek njegove družine oziroma dohodek zakonske ali izven zakonske skupnosti ne presega za več kot 50% minimalnega dohodka družine ali zakonske oziroma izven zakonske skupnosti.
(4) V primeru, da dohodki presegajo minimalni dohodek, naveden v prejšnjem odstavku, se enkratna denarna socialna pomoč odobri le izjemoma, če je materialna ogroženost posledica:
– težje bolezni ali smrti v družini ali v zakonski oziroma izven zakonski skupnosti,
– če gre za elementarno nesrečo,
– v drugih primerih, ko Center za socialno delo Tolmin presodi, da gre za težje socialne razmere.
5. člen
(1) Enkratna denarna socialna pomoč znaša največ do višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti vlagatelja oziroma njegove družine ali zakonske oziroma izven zakonske skupnosti.
(2) Izjemoma se lahko denarno socialno pomoč dodeli v višini, ki je do 50% višja od določene v prejšnjem odstavku, če se ugotovi, da vlagatelj oziroma njegova družina ali zakonska oziroma izven zakonska skupnost živi v izjemno hudi materialni stiski:
– zaradi dolgotrajne bolezni,
– zaradi nenadne smrti,
– zaradi elementarne nesreče,
– v drugih primerih, ko Center za socialno delo Tolmin presodi, da gre za težje socialne razmere.
6. člen
Enkratna denarna socialna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin,
– plačilu položnic za osnovne in nujne življenjske potrebe (elektrika, komunala, zdravstveno zavarovanje in drugo),
– nakupu hrane, oblačil in obutve,
– nakupu ozimnice, kurjave,
– plačilu drugih nujnih življenjskih stroškov, ko Center za socialno delo Tolmin presodi upravičenost glede na trenutne socialne razmere vlagatelja oziroma njegove družine ali zakonske oziroma izven zakonske skupnosti.
7. člen
Enkratno denarno socialno pomoč se praviloma izplača v denarju, lahko pa se jo dodeli tudi v funkcionalni obliki. V funkcionalni obliki se enkratno denarno socialno pomoč dodeli v primeru, ko Center za socialno delo Tolmin presodi, da bo le na tak način zagotovljen namen dodeljene enkratne denarne socialne pomoči.
8. člen
Enkratno denarno socialno pomoč se lahko upravičencem dodeli največ dvakrat v koledarskem letu.
III. POOBLASTILO ZA VODENJE POSTOPKOV IN ODLOČANJE O DODELJEVANJU ENKRATNIH DENARNIH SOCIALNIH POMOČI
9. člen
Občina Tolmin pooblašča za vodenje postopkov in odločanje o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči na prvi stopnji Center za socialno delo Tolmin.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
10. člen
(1) Vlogo za enkratno denarno socialno pomoč vloži vlagatelj na obrazcu, ki se uporablja za dodelitev izredne denarne socialne pomoči iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Vlagatelj vloži vlogo na Centru za socialno delo Tolmin, ki vodi postopek za ugotavljanje upravičenosti do enkratne denarne socialne pomoči in odloča o dodelitvi te pomoči v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Podatki o vlagatelju in njegovih družinskih članih se zbirajo iz uradnih evidenc ter neposredno od vlagateljev.
11. člen
Zoper odločbo Centra za socialno delo Tolmin je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Tolmin.
12. člen
Pri odločanju o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tudi določbe Zakona o socialno varstvenih prejemkih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v delu, ki urejata denarne socialne pomoči iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Skupna vrednost dodeljenih enkratnih denarnih socialnih pomoči ne sme presegati sredstev, ki so za ta namen določena s proračunom Občine Tolmin.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2014
Tolmin, dne 6. junija 2014
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost