Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014

Kazalo

1816. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem, stran 4910.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12)) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14), je Občinski svet Občine Trebnje na 27. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je pod št. 13189-00 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) Tekstualni del (odlok)
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
1.2 Območje OPPN
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
3.2 Prometna infrastruktura
3.3 Elektroenergetsko omrežje
3.4 Oskrba z vodo
3.5 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3.6 Odpadki
3.7 Elektronske komunikacije
3.8 Železniško omrežje
4. Ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
B) Grafični načrti
B1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega
dela občinskega planskega akta s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju        M = 1:2000
B2 Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem                  M = 1:500
B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji                       M = 1:2000
B4 Ureditvena situacija               M = 1:500
B5 Potek omrežij in priključevanje objektov na
gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno
dobro                        M = 1:500
B6 Ureditve izven območja OPPN            M =1:1000
B7 Načrt parcelacije                 M = 1:500
C) Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi
D) Priloge podrobnega prostorskega načrta
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
D3 Strokovne podlage
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO
D5 Obrazložitev in utemeljitev
D6 Povzetek za javnost.
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
3. člen
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtuje prostorska ureditev na delu južnega območja stanovanjske soseske DTR-016 SS v naselju Dol pri Trebnjem. Do severnega dela stanovanjske soseske, ki bo predmet drugega postopka je načrtovan dostop preko javne stanovanjske ceste.
(2) Načrtuje se gradnja 7 enostanovanjskih ali dvostanovanjskih stavb, gradnja prometne in komunalne infrastrukture ter ureditev površin, ki so potrebne za nemoteno funkcioniranje stavb.
(3) Namen OPPN je določitev usmeritev v zvezi s posegi v prostor, določitev vrste možnih posegov v prostor ter pogojev za njihovo izvedbo.
(4) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.
1.2 Območje OPPN
4. člen
(1) Območje OPPN je velikosti ca. 0,68 ha. Obravnava južni kompleks stanovanjske pozidave vzhodno od regionalne železniške proge št. 81 Trebnje–Sevnica in neaktegorizirane javne ceste. Severni del območja, ki je v občinskem prostorskem načrtu predviden za urejanje z OPPN, bo predmet ločenega postopka.
(2) Območje OPPN zajema zemljišča naslednjih parcelnih številk:
– k.o. Medvedje selo (1421): 562/1, 562/2, 564/1.
(3) OPPN obravnava tudi parcele oziroma dele parcel izven območja OPPN, na katerih so načrtovani posegi, potrebni za izvedbo načrtovanih ureditev:
– ureditev dveh priključkov za navezavo območja obravnave na javno cesto in za omogočanje dostopa do nepozidanih stanovanjskih površin v severnem delu: k.o. Medvedje selo (1421): 1173/102
– izvedba komunalno energetskih priključkov: k.o. Medvedje selo (1421): 1173/102, 1174/8, 553/1, 554/3, 554/4, 555/2, 559/13, 560/2, 560/3.
(4) Območje OPPN z natančnim potekom meje in ureditve izven območja OPPN so prikazane na grafičnih načrtih.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
5. člen
(1) Obravnavano območje ima obstoječe povezave s sosednjim poselitvenim območjem obstoječe domačije in območjem kjer so nove stanovanjske površine, predvsem v prometnem smislu in infrastrukturnem napajanju.
(2) Neposredno so vplivi na samih mejah OPPN-ja, in sicer:
– na območje obstoječe domačije in del načrtovane stanovanjske pozidave ob severni meji,
– na mestu novih cestnih priključkov v kompleks.
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
6. člen
(funkcionalna zasnova)
(1) Območje OPPN je sestavljeno iz parcel namenjenih:
– gradnji 7 enostanovanjskih ali dvostanovanjskih stavb,
– gradnji javnih dovoznih stanovanjskih cest in vodenju komunalno energetske infrastrukture.
(2) Na obravnavanem območju je določena parcela, namenjena izgradnji dovozne ceste do severnega dela stanovanjske površine, namenjene gradnji stanovanjskih stavb, ki niso predmet tega OPPN.
7. člen
(učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov energije)
(1) V skladu z veljavnim predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, morajo objekti izpolnjevati tehnične zahteve na področju toplotne zaščite, ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah ter ostale pogoje.
(2) Zagotovi se predpisano količino moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa in geotermalna energija ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostoru
8. člen
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen)
(1) Na območju OPPN je dopustna gradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objektov.
(2) V skladu s klasifikacijo objektov je, ob upoštevanju določil tega odloka, dopustna umestitev naslednjih objektov:
1 STAVBE, od tega:
11 Stanovanjske stavbe, od tega:
111 Enostanovanjske stavbe
112 Večstanovanjske stavbe, od tega:
1121 Dvostanovanjske stavbe
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od tega:
21 Objekti transportne infrastrukture, od tega:
211 Ceste
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
9. člen
(vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Na območju je, poleg objektov iz prejšnjega člena, dovoljena tudi postavitev ostalih objektov, ki se postavljajo v skladu s predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost in v skladu z določili tega odloka.
(2) Dopustna je umestitev naslednjih objektov, ki so v predpisu o vrstah objektov glede na zahtevnost uvrščeni v kategorijo nezahtevni in enostavni objekti:
– majhna stavba: nezahteven objekt (nad 20 m2 do 40 m2); enostaven do 20 m2. Sem spada: garaža, lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, senčnica, letna kuhinja, savna, fitnes, zimski vrt, vetrolov;
– pomožni objekt v javni rabi: nezahteven objekt (višina nad 3,5 m do vključno 10 m); enostaven objekt (višina do vključno 3,5 m); samo objekt za razsvetljavo, drog; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave;
– ograje: enostaven objekt, višina do vključno 1,2 m;
– podporni zid: nezahteven ali enostaven objekt, višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m;
– mala komunalna čistilna naprava: enostaven objekt; zmogljivost do vključno 50 PE;
– rezervoar: objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami), enostaven – rezervoarji za vodo, prostornine do vključno 100 m3;
– vodnjak: enostaven objekt: višina do vključno 3 m, globina do vključno 30 m;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: enostaven – vsi. Sem spada: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja);
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne: enostaven – vse. Sem spada kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta;
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: samo enostaven; Prostornina razlivne vode do vključno 250 m3; Bazen: prostornina do vključno 60 m3. Sem spada: vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen;
– objekt za oglaševanje: samo enostaven; Oglasne površine do vključno 12 m2 in višine do vključno 5 m;
– pomožni komunalni objekt: enostaven – vsi. Sem spada: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok.
(3) Enostavne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije se gradijo in postavljajo skladno z določili uredbe, ki določa enostavne naprave in pogoje za montiranje in priključevanje na elektroenergetsko omrežje.
10. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Na območju OPPN je znotraj stanovanjskih stavb dopustno opravljanje naslednjih dejavnosti, ki so določene v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti:
– (G) TRGOVINA; VZRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL – od tega samo:
(47.9) Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– (J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI – od teh samo:
(62) Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
(63) Druge informacijske dejavnosti.
– (K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI – od teh samo:
(65) Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
(66) Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve.
– (M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI – od teh samo:
(69) Pravne in računovodske dejavnosti,
(71) Arhitekturno in tehnično projektiranje,
(72.190) Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije.
– (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI – od teh samo:
(82) Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (samo 82.1 Pisarniške dejavnosti),
– (Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO – od teh samo:
(86.909) Druge zdravstvene dejavnosti.
(2) Opravljanje dejavnosti je dopustno zgolj v smislu samozaposlitve oziroma z največ še eno zaposleno osebo. Dejavnosti je dopustno izvajati pod pogojem, da več kot 50 % neto tlorisne površine stavbe predstavlja bivalni del.
11. člen
(vrste gradenj in drugih posegov)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov po tem odloku,
– vzdrževanje objekta.
12. člen
(regulacijski in funkcijski elementi)
Na območju OPPN so določeni naslednji elementi:
– parcela namenjena gradnji (PG): parcela namenjena gradnji stavb, gradbeno-inženirskih objektov ter nezahtevnih in enostavnih objektov, ureditvi parkirišč, dovoznih poti, ureditvi okolice objektov ipd.,
– gradbena meja (GM): črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča,
– delež odprtih bivalnih površin: se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih površin, kamor se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke).
2.3.1.1 Lega objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo
13. člen
(lega stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter gradbeno inženirskih objektov)
(1) Lega stanovanjskih stavb ter odmiki od sosednjih zemljišč so določeni z regulacijskimi in funkcijskimi elementi, ki so razvidni iz grafičnih prilog.
(2) Stanovanjske stavbe se umešča znotraj določene gradbene meje – črte, ki jo načrtovane stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
(3) Kote pritličij objektov naj bodo 40 cm nad koto načrtovane ceste v točki dovoza pripadajočega objekta.
(4) Garaže so del stanovanjskih stavb ali izvedene kot nezahtevne samostojne stavbe, pri čemer se te umeščajo znotraj gradbene meje.
(5) Gospodarska javna infrastruktura se praviloma gradi znotraj prometno komunalnega koridorja in znotraj določenih infrastrukturnih koridorjev izven območja OPPN.
14. člen
(lega nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževanje objekta)
(1) Lopo, uto, nadstrešek, drvarnico in pokrita skladišča za lesna goriva je dopustno locirati tudi izven gradbene meje pod pogojem, da je odmik stavbe od parcelne meje javne ceste najmanj 2 m in od ostalih parcelnih meja najmanj 1 m. Ostale majhne stavbe se umešča znotraj gradbene meje.
(2) Objekte brez višine se locira na mejo. V primeru gradnje ograj in podpornih zidov ob javni prometni površini, je odmik objekta od parcelne meje javne ceste najmanj 0,5 m.
(3) Vzdrževanje objekta:
– inštalacije in naprave, ki se nameščajo na zunanji ovoj stavbe, se locirajo na vizualno manj izpostavljenih mestih,
– naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe postavljajo vzporedno s strešino, njihov najvišji del ne sme presegati višine slemena osnovne strehe in v nebleščeči obliki. Pri ravnih strehah oziroma strehah z minimalnim naklonom se postavijo pod optimalnim kotom ter orientacijo in so v največji možni meri skrite za fasadnim vencem.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja ter ureditve okolice
15. člen
(velikost in oblikovni pogoji za stanovanjske stavbe)
(1) Tlorisna zasnova objektov je kvadratne oblike, pravokotne oblike, L- in T-oblike. Dopustno je dodajanje izzidkov.
(2) Največja dovoljena višina stavb je klet (K), pritličje (P), nadstropje (N). V primeru izvedbe kleti je ta največ 0,5 m nad koto obstoječega terena ob stavbi. Višina stavbe od kote najnižjega urejenega terena ob stavbi do najvišjega dela stavbe je do 10 m.
(3) Daljša stranica objekta mora biti vzporedna s slepo dovozno cesto v območju OPPN.
(4) Strehe so ravne z naklonom do 5 %, skrite za robnim vencem in oblikovno poenotene na celotnem območju pozidave.
(5) Fasade so iz ometa, v kombinaciji z lesom, steklom, kamnom ali drugimi obložnimi materiali. Fasadni materiali morajo biti medsebojno usklajeni. Barve fasad so bele, svetlih pastelnih barv in nežni odtenki zemeljskih barv (npr. rjava, umazano bela ipd.). Prepovedane so fasade z močnimi barvnimi poudarki ter svetleče, fluorescentne in druge vpadljive barve fasad (npr. živo modra, rdeča, vijolična, roza, živo rumena, turkizna ipd.).
16. člen
(velikost in oblikovni pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)
(1) Garaža in nadstrešek je višine do vključno 4 m. Ostale majhne stavbe so višine do vključno 2,70 m.
(2) Lope, ute, drvarnice, skladišča za lesna goriva so lesene izvedbe. Nezahtevne in enostavne stavbe morajo biti oblikovno poenotene z osnovno stavbo (streha, fasada).
(3) Ograje morajo biti transparentne z uporabo lesa, kovine, betona in kamna. Višina zidanega dela ograje je največ do 0,6 m. Namesto ograj se priporoča razmejitev z zelenjem in grmovnicami.
(4) Podporni zidovi so kamniti ali obloženi s kamnom. Dopustni so tudi betonski pod pogojem, da so reliefno obdelani ali zakriti z zelenjem.
17. člen
(ureditev okolice)
(1) Okolica objektov se zazeleni (zatravi in zasadi z avtohtonimi rastlinami), možna je ureditev vrtov.
(2) Znotraj parcel namenjenih gradnji se uredijo parkirne in manipulativne površine, ki se asfaltirajo ali tlakujejo.
2.3.3 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
18. člen
Faktor zazidanosti zemljišč za gradnjo je do 0,4.
2.3.4 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
19. člen
Nova parcelacija se izvaja skladno z grafičnim načrtom »Načrt parcelacije«. Zakoličbene točke so opredeljene v državnem koordinatnem sistemu D96/TM.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
20. člen
(1) Dopustne so odstranitve, rekonstrukcije in vzdrževanje GJI in grajenega javnega dobra ter gradnja novih. Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega razvoja. Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje ter priključevanje na omrežja se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s teh področij in pod pogoji upravljavcev podanimi s smernicami in mnenji.
(2) Stavbe na območju OPPN se priključujejo direktno na GJI in grajeno javno dobro skladno s pogoji upravljavcev posameznih omrežij.
(3) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.
3.2 Prometna infrastruktura
21. člen
(1) Iz nekategorizirane javne ceste, ki poteka ob zahodni meji, se za novo stanovanjsko pozidavo uredita dva nova cestna priključka. Južni cestni priključek je namenjen priključitvi nove stanovanjske ceste, ki bo zgrajena za potrebe dostopa do šestih načrtovanih stanovanjskih stavb. Severni cestni priključek pa novi stanovanjski cesti, preko katere je dostop do ene načrtovane stanovanjske stavbe in do severnega dela OPPN, ki bo predmet drugega postopka.
(2) Vozišče načrtovanih stanovanjskih cest je širine 3,5 m z obojestransko bankino širine 0,75 m. Širina parcele namenjene gradnji ceste je najmanj 5 m.
3.3 Elektroenergetsko omrežje
22. člen
(1) Zgradi se nizkonapetostni 0,4 kV razvod od omarice na parc. št. 560/2, k.o. Medvedje selo, ki se vodi koridorju obstoječe nekategorizirane javne ceste, ter po novi slepi dostopni cesti na območju OPPN. Možne so skupinske omarice za več odjemnih mest. Locirane naj bodo na mestih, ki omogočajo stalen dostop. Trase načrtovanih vodov nizkonapetostnega omrežja so razvidne iz grafične priloge.
(2) Pri gradnji elektroenergetskega omrežja in posegih v njegov varovalni pas je potrebno upoštevati veljavni predpis, ki ureja področje energetike in zagotavlja pogoje za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda in znaša:
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 1 m;
(3) Na območju je predvidena ureditev javne razsvetljave.
3.4 Oskrba z vodo
23. člen
(oskrba s pitno vodo)
Stanovanjske stavbe se priključijo na obstoječe vodovodno omrežje, ki vodi iz smeri naselja Primštal in katerega trasa se zaključi na parceli 553/1, k.o. Medvedje selo. Trasa predvidenega vodovodnega omrežja, ki bo napajalo sedem objektov stanovanjske soseske DTR-016 SS poteka v smeri severa po parcelah 553/1 in 560/2, k.o. Medvedje selo, do nekategorizirane lokalne ceste, ter nato po prometno-infrastrukturnem koridorju omenjene ceste do območja obravnave. Pri poteku trase znotraj območja OPPN se maksimalno izkoristi predvideni koridor načrtovane slepe dostopne ceste. Trasa načrtovanega vodovoda je razvidna v grafični prilogi.
24. člen
(požarna voda)
Požarna voda se zagotovi iz vodovodnega omrežja, preko novega hidranta, ki se namesti na območju pozidave v skladu z veljavnimi predpisi.
3.5 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
25. člen
(splošno)
(1) Odvajanje odpadnih vod z območja se ureja v ločenem sistemu.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod se izvaja skladno z veljavnimi predpisom, ki ureja zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja emisije snovi in toplote odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest in predpisa, ki določa naloge v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.
26. člen
(komunalne odpadne vode)
(1) Na območju ni zgrajene javne kanalizacije.
(2) Odpadne komunalne vode iz načrtovanih stavb se odvaja v lastne male komunalne čistilne naprave (biološke in rastlinske čistilne naprave), ki se locirajo na območju parcel namenjenih gradnji. Praznjenje čistilnih naprav se izvaja v skladu z veljavnim občinskim odlokom.
27. člen
(padavinske odpadne vode)
(1) Padavinska voda iz streh se odvaja v lastne rezervoarje za sanitarne potrebe, zalivanje in pranje.
(2) Višek padavinskih voda iz streh in urejenih površin ob stavbi se odvaja v lastne ponikovalnice, ki se uredijo v sklopu parcel namenjenih gradnji. V primeru, da sestava tal ne omogoča ponikanja, kar je treba v geološkem poročilu računsko dokazati, je treba zgraditi padavinsko kanalizacijo in vode speljati v bližnji vodotok.
(3) V primeru gradnje padavinske kanalizacije se načrtuje podzemni vod, ki poteka po trasi slepe dostopne ceste na območju obravnave, nato pa po trasi nekategorizirane javne ceste v smeri severa, kjer se izven območja OPPN zaključi v obstoječ odprti jarek, ki odvaja vode v vodotok Gomilščica. Pred izgradnjo padavinske kanalizacije je treba izvesti preveritev dimenzij propusta pod državno cesto R1-1162 Trebnje–Mokronog, skozi katerega se vode iz odprtega jarka stekajo v vodotok Gomilščica in temu ustrezno prilagoditi rešitve. Trasa padavinske kanalizacije je razvidna v grafični prilogi.
(4) Padavinske odpadne vode iz stanovanjske ceste se odvaja po terenu.
3.6 Odpadki
28. člen
(1) Z odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje zbiranja, prevažanja, posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja odpadkov.
(2) Ob objektih je potrebno zagotoviti ustrezne površine za odlaganje, do katerih bo možen neoviran dostop, ter možen neoviran odvoz odpadkov.
(3) Zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov se v območju OPPN izvaja skladno z veljavnim predpisom, ki ureja način opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na območju občine. Zbirni prostor (ki je lahko hkrati odjemni) za namenske predpisane posode mora ustrezati funkcionalnim in higiensko-tehničnim ter požarno-varstvenim pogojem, praviloma pa je lociran čim bliže nastajanju odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
3.7 Elektronske komunikacije
29. člen
(1) Pri gradnji vodov elektronskih komunikacij in posegu v njegov varovalni pas je potrebno upoštevati veljavni predpis, ki ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, veljavne predpise s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja teh vodov in interne pravilnike upravljavca posameznih vodov. Varovalni pas voda elektronskih komunikacij znaša 3 m, merjeno od osi voda.
(2) V območju OPPN se vodi elektronskih komunikacij vodijo po trasi načrtovane slepe dostopne ceste, izven območja pa po trasi nekategorizirane javne ceste v dolžini približno 80 m v smeri severa, kjer se izvede priključitev v jašek obstoječega omrežja. Trasa omrežja elektronskih komunikacij je razvidna iz grafične priloge.
3.8 Železniško omrežje
30. člen
Zahodno od območja OPPN na razdalji ca. 18 m poteka trasa železniške proge št. 81, Sevnica–Trebnje. Gradnja na območju varovanega progovnega pasu se izvaja v skladu s smernicami upravljavca.
4. Ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
31. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN in v neposredni bližini ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato niso določeni ukrepi za njihovo varovanje.
(2) Najmanj 10 dni pred začetkom zemeljskih del se o njihovi izvedbi pisno obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ter zaradi varstva arheoloških ostalin in opravljanja strokovnega nadzora nad posegi, omogoči prost dostop do zemljišč.
(3) Ob odkritju arheoloških ostalin med posegi v zemeljske plasti v času gradnje, se najdbe zavarujejo nepoškodovane na mestu odkritja. Obvesti se pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
32. člen
(ohranjanje narave)
Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000, EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.
33. člen
(varstvo voda)
(1) Obravnavano območje se ne nahaja na območju varovanja podtalnice in vodnih virov.
(2) Varstvo voda se zagotavlja z ustreznim odvajanjem padavinskih in komunalnih odpadnih voda in se na območju dosega z:
– izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema ter
– rednim vzdrževanjem in praznjenjem čistilnih naprav.
(3) V fazi projektiranja je treba prikazati oziroma opisati mesta deponij viškov zemeljskih in drugih odpadnih ter gradbenih materialov, ki jih ni dovoljeno odlagati v struge, na brežine, priobalna in poplavna zemljišča vodotokov in nekontrolirano po terenu.
34. člen
(varstvo tal)
(1) Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodno zemljo, deponira na primernem mestu znotraj parcele namenjene gradnji in uporabi za ureditev zelenic. Po končanem izvajanju del je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij in vse z gradnjo prizadete parcele ustrezno krajinsko urediti.
(2) Možen vpliv na tla je največji v času zemeljskih in gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako da je verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva.
35. člen
(varstvo zraka)
(1) Na obravnavanem območju niso dopustne dejavnosti, ki predstavljajo nevarnost glede varstva zraka.
(2) Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij, v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(3) Dimnovodne naprave se gradijo tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča in ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij določenih v veljavnem predpisu.
36. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Na območju ni naprav, ki bi obremenjevale okolje zaradi elektromagnetnega sevanja.
(2) Pri načrtovanju se upošteva predpis o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Obvezna je uporaba svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru.
37. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje se skladno s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Mejna vrednost kazalcev hrupa za noč (Lnoč) znaša 50 dBA, za dan (Ldan) pa 60 dBA. Kritična vrednost kazalcev hrupa za noč (Lnoč) znaša 59 dBA, za dan (Ldan) pa 69 dBA.
(3) Raven hrupa na območju ne sme presegati predpisanih vrednosti. V območje se umeščajo dejavnosti, ki ne presegajo predpisanih omejitev glede hrupa.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
38. člen
(varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost in plazljivost terena)
Skladno z opozorilno karto poplav območje ni poplavno ogroženo. Območje ni evidentirano kot erozivno ali plazljivo ali kot območje visoke podtalnice.
39. člen
(seizmološke zahteve)
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega področja oziroma področja o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998).
(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0,175 xg.
40. člen
(požarno varstvo)
(1) Območje se ureja skladno z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju. Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov in drugimi predpisi.
(2) Zagotavljajo se pogoji za varen umik, ljudi, živali in premoženja; dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Med objekti se zagotavljajo ustrezni odmiki ali protipožarna zaščita.
(3) V sklopu izdelave projektne dokumentacije mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata Zasnova požarne varnosti.
41. člen
(razlitje nevarnih snovi)
(1) Med gradnjo se izvajajo ukrepi za preprečitev razlitja nevarnih snovi.
(2) V primeru razlitja, je treba izvesti sanacijske ukrepe (izkop onesnažene zemljine in njeno deponiranje na ustrezno lokacijo ipd.).
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
42. člen
(etapnost gradnje)
(1) Na območju OPPN je možno stavbe, pripadajoče objekte, ki so v funkciji osnovnih stavb in gradbeno inženirske objekte graditi fazno.
(2) Gradnja gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za minimalno komunalno oskrbo se izvede pred gradnjo stanovanjskih stavb oziroma sočasno.
43. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje)
(1) Investitor mora načrtovati objekte in izvajati dela tako, da bo:
– preprečena možnost onesnaženja vode vodotokov, podtalnih voda ter okolja nasploh,
– pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati vsa določila, navedena v posameznih poglavjih ter projektne pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu OPPN.
(2) Pred izdajo gradbenih dovoljenj za objekte na območju tega OPPN je potrebno iz pravnega vidika zagotoviti dostop lastnikom parcel 554/3 in 554/4, k.o. Medvedje selo, do javne prometne površine, preko parcele 564/1.
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
44. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Odstopanje kot pritličja objektov, ki so določene v tretjem odstavku 13. člena tega odloka znaša ± 25 cm.
(2) Pri parcelaciji so na mejah, ki ne mejijo na parcelo namenjeno gradnji javne stanovanjske ceste dopustna odstopanja od zakoličbenih točk do 3 m, pod pogojem, da parcela namenjena gradnji stanovanjske stavbe ni manjša od 600 m2. Dopustno je združevanje parcel.
45. člen
(odstopanja glede infrastrukturnih ureditev)
(1) Ob soglasju upravljavca ceste je dopustno odstopanje od predloga ureditve cestnih priključkov, razvidnih iz grafičnega dela OPPN.
(2) Pri projektiranju prometne in komunalne infrastrukture so dopustna tudi druga odstopanja od predvidenih rešitev in načrtovanih tras, razvidnih iz grafičnega dela OPPN, kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, ter kolikor so nove rešitve tehnično ustreznejše in racionalnejše, se prilagajajo pridobljenim služnostnim pogodbam, niso v nasprotju z javnimi interesi, se z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske razmere in z njimi soglaša upravljavec omrežja.
III. KONČNE DOLOČBE
46. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
47. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled na Občini Trebnje in na Upravni enoti Trebnje, obe s sedežem Goliev trg 5.
48. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2014
Trebnje, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti