Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014

Kazalo

1628. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice, stran 4334.

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 81/11, 90/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03) ter strokovnih podlag, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 29. seji dne 8. 5. 2014, sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se ohranjajo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostnozgodovinske vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj, Občina Moravske Toplice s tem odlokom razglaša kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice.
2. člen
Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.
Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. Po svojih lastnostih so predvsem:
– arheološka najdišča so originalni kraji deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi strokovnimi postopki;
– stavbe so eno- ali večprostorni grajeni objekti s streho. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo gospodarsko/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi namenjene bogoslužju;
– parki in vrtovi so deli odprtega prostora, oblikovani v razmerju med grajenimi ali oblikovanimi objekti, rastlinjem, vodo in reliefom. V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve (ureditve javnih prostorov);
– stavbe s parki in vrtovi so enovite celote oblikovanega odprtega prostora in grajenih objektov. Ločimo profane stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi;
– spominski objekti ali kraji so grajeni ali oblikovani objekti in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Ločimo domove pomembnih osebnosti, znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje spominjanja na človeško poselitev ali dejavnost;
– drugi objekti in naprave so grajeni objekti ali večji predmeti iz več sestavljenih delov in služijo tistim človeškim potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave, industrijske/gospodarske objekte, kulturne in vadbene objekte, objekte transportne infrastrukture, objekte urbane opreme, signalne ter merilne naprave in objekte ter zidove in jarke;
– naselja in njihovi deli so prostori trajne človeške poselitve, združujejo bivališča z javnimi objekti, prostori in funkcijami. Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna naselja, njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga območja poselitve, skupaj s pripadajočimi zemljišči;
– kulturna krajina je del odrtega prostora z naravnimi in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti. Glede na strukturne značilnosti ločimo kmetijske krajine, poseljene krajine in zgodovinske krajine.
– ostalo je zvrst, v katero sodi nepremična kulturna dediščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti.
3. člen
Odlok vsebuje naslednja določila o kulturnih spomenikih, ki jih povzema iz strokovnih podlag Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, in sicer:
– identifikacijo spomenika;
– opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik;
– varstveni režim spomenika;
– vplivno območje, pri čemer so upoštevane zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen spomenika.
II. OPISI Z OBRAZLOŽITVAMI, VREDNOTENJEM IN VARSTVENIM REŽIMOM
4. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena (na območju Občine Moravske Toplice) se razglasijo naslednji spomeniki:
Arheološka najdišča
EŠD:        6775
Ime enote:     Bogojina – Gomila Faluba
Lokacija:     parc. št.: 545 in 546, k.o.Bogojina
 
Utemeljitev    Na vrhu Trebeža v gozdu z ledinskim imenom
razglasitve:    Faluba leži posamična neopredeljena
          gomila, s premerom 20 metrov in višino 2,0
          metra. V sredini na vrhu gomile so vidni
          sledovi kopanja. Gomila na dominantni
          vzpetini predstavlja pomemben prostorski
          označevalec v kulturni krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        9861
Ime enote:     Bogojina – Gomila Vretina
Lokacija:     parc. št.: 1374, 1375, 1376, 1377, 1378
          k.o. Bogojina
 
Utemeljitev    Na blagem vzhodnem pobočju v gozdu, z
razglasitve:    ledinskim imenom Vretina, leži
          nepoškodovana gomila s premerom 35 metrov
          in višino 2,0 metra. Gomila s svojo
          pojavnostjo predstavlja pomemben
          prostorski označevalec v kulturni krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6748
Ime enote:     Bukovnica – Eneolitska naselbina
Lokacija:     parc. št.: 1166, 1167, 1168, 1169, 1170,
          1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177,
          1178, 1179, 1180, 1181, 1204, 1207, 1208,
          1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215,
          1216, 1217, 1220, 1221, 1222, 1223/1,
          1223/2, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226, 1227,
          1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233,
          1234/1, 1234/2, 1235, 1236, 1237, 1238,
          1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,
          1246, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301,
          1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308,
          1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315,
          1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322,
          1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,
          1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336,
          1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343,
          1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350,
          1351, 1352/1, 1352/2, 1353, 1354, 1355,
          1356, 1357, 1358, 1359, 1750/1, 1851,
          1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,
          1859, 1860, 1879, 1880, 1881/1, 1881/2,
          1882, 1883/1, 1883/2, 1884, 1885, 1886,
          1887, 1888, 1889, 827/1, 834, 835, 838,
          839/2, 842, 843/2, 846/2, 847/2, 848/2,
          849, 850, 851/2, 853, 854, 862, 865,
          866/2, 872, 873, 876/2, 877/1, 877/2, 878,
          879/2, 882/2, 883, 884, 885/2, 889/2,
          894/2, 895/2, 896, 897, 898, 899, 900,
          901, 902/2, 911, 912, 913, 914, vse k.o.
          Bukovnica.
 
Utemeljitev    Na njivah in v gozdu zahodno ter južno od
razglasitve:    vasi se nahajajo ostanki naselbine iz
          bakrene dobe. Najdišče predstavlja
          dragoceni vir podatkov o najzgodnejši
          poselitvi Goričkega.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma. in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6747
Ime enote:     Bukovnica – Gomilno grobišče Veščina
Lokacija:     parc. št.: 1715, 1716, 1717, 1718, 1719,
          1720, 1721, k.o.Bukovnica
 
Utemeljitev    Na blagem vzhodnem pobočju v gozdu zahodno
razglasitve:    od gozdarske koče, ležita dve gomili iz
          neznanega časa. Prva je visoka 2,5 m, s
          premerom 18 m, druga pa je visoka 0,5 m in
          ima premer 10 m. V obeh so vidni sledovi
          kopanja.
          Gomile s svojo pojavnostjo predstavljajo
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1: 2500
 
 
 
 
EŠD:        6752
Ime enote:     Filovci – Eneolitska naselbina
Lokacija:     parc. št.: 6695, 6696, 6697, 6700, 6702,
          6703, 6706, 6709, 6710, k.o. Filovci
 
Utemeljitev    Na rahlo vzvišenem platoju, jugovzhodno od
razglasitve:    vasi in zahodno od ceste Filovci–Renkovci,
          na njivah z ledinskim imenom Male čistine,
          se nahajajo ostanki naselbine iz bakrene
          dobe.
          Najdišče predstavlja dragoceni vir
          podatkov o najzgodnejši poselitvi
          nižinskega dela Prekmurja.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6776
Ime enote:     Filovci – Gomila Ciganšček
Lokacija:     parc. št.: 11, k.o.Filovci
 
Utemeljitev    Severno od vasi, v gozdu z ledinskim
razglasitve:    imenom Ciganšček, se tik južno ob gozdi
          cesti nahaja še neraziskana in
          nepoškodovana gomila s premerom 15 m in
          višino 1,5 m.
          Gomila s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        14271
Ime enote:     Filovci – Gomilno grobišče
Lokacija:     parc. št.: 6392, 6394, 6395, 6397/1,
          6397/2, k.o.Filovci
 
Utemeljitev    Jugovzhodno od vasi, vzhodno od ceste
razglasitve:    Filovci – Renkovci, sredi njiv z ledinskim
          imenom Ratilje, se nahajata dve
          nepoškodovani gomili, poraščeni z drevjem
          in grmovjem. Obe gomili imata premer 18 m
          in višino 1 m.
          Gomili s svojo pojavnostjo predstavljata
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        14259
Ime enote:     Filovci – Rimska naselbina
Lokacija:     parc. št.: 6177, 6178, 6181, 6882, 6883,
          6884, 6885, 6186, k.o.Filovci.
 
Utemeljitev    Na blagem južnem pobočju zahodno ob potoku
razglasitve:    Gjonder don, severno ob cesti Murska
          Sobota–Lendava, se nahajajo ostanki
          rimskodobne naselbine.
          Naselbina je pomembna za razumevanje
          rimskodobne poselitve nižinskega dela
          Prekmurja.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500

EŠD:        6755
Ime enote:     Ivanci – Arheološko najdišče Ižišče
Lokacija:     parc. št.: 630, 631, 632, 633, 634, 635,
          636, 637/1, 637/2, 638, 639, 640, 641,
          642,643, 644, 645, 646, 647, 648, 649,
          650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657,
          659, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 664,
          665, 666, 667, 668, 669, 670, 671/1,
          671/2, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678,
          679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686,
          687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
          695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702,
          703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710,
          711, 712, k.o. Ivanci
 
Utemeljitev    Na njivah z ledinskim imenom Ižišče,
razglasitve:    severno od vasi, so ostanki rimskih stavb.
          Naselbina je pomembna za razumevanje
          rimskodobne poselitve nižinskega dela
          Prekmurja.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        9862
Ime enote:     Kančevci – Gomilno grobišče Bedenik
Lokacija:     parc. št.: 2129, osrednji del 2139, 2179,
          vzhodni del 2180, 2231, 2232, k.o.
          Kančevci.
 
Utemeljitev    V gozdu vzhodno od zaselka Bedenik, južno
razglasitve:    od Radkovskega potoka, je šest gomil v
          dveh skupinah. V prvi skupini, v južnem
          delu parc. št. 2232, k.o. Kančevci, so
          štiri gomile, premera od 10,5 do 12,5
          metra in višine od 2 do 4 metrov. V drugi
          skupini, ok. 300 m proti severovzhodu, pa
          sta dve gomili, premera 17 in 11 metrov
          ter višine 2 metra.
          Grobišče s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6756
Ime enote:     Kančevci – Gomilno grobišče
Lokacija:     parc. št.: 348, 349, 350, 351, 352, 353,
          354, 368, 369, 370, 371, k.o.Kančevci.
 
Utemeljitev    Na vzhodnem pobočju Male gošče, na območju
razglasitve:    z ledinskim imenom „Pri Močvarskih
          giščaj“, se nahajata dve delno poškodovani
          gomili, premera 19 in 10 metrov ter višine
          3 in 1,5 metra.
          Gomili s svojo pojavnostjo predstavljata
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1: 2500
 
 
 
 
 
EŠD:        6758
Ime enote:     Mlajtinci – Eneolitska naselbina
Lokacija:     parc. št.: 1197, 1198/1, 1198/2, 1198/3,
          1198/4, 1198/5, severni del 1198/6, k.o.
          Mlajtinci
 
Utemeljitev    Južno od vasi na levem bregu potoka
razglasitve:    Ledava, na kmetijskih površinah z
          ledinskim imenom Budina, so bili najdeni
          naselbinski ostanki iz bakrene dobe.
          Najdišče predstavlja dragoceni vir
          podatkov o najzgodnejši poselitvi
          nižinskega dela Prekmurja.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        16793
Ime enote:     Motvarjevci – Gomila
Lokacija:     parc. št.: 1776, 1777, 1778, 1779/1,
          1779/2, 1780, 1781, 1782, 1783, k.o.
          Motvarjevci.
 
Utemeljitev    Na blagem severovzhodnem pobočju gozda z
razglasitve:    ledinskim imenom Arkos se nahaja še
          neraziskana, vendar močno poškodovana
          gomila premera 16,5 in višine 1,6 metra.
          Gomila s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6759
Ime enote:     Motvarjevci – Gomilno grobišče Arkos
Lokacija:     parc. št.: 1823, 1824, 1825, 1826, 1827,
          1828, 1829, 1830, 1831/1, 1831/2, 1832,
          1833, 1834/1, 1834/2, 1835, 1836, 1837,
          1877, 1878, 1879, k.o. Motvarjevci.
 
Utemeljitev    Na blagem severnem pobočju gozda z
razglasitve:    ledinskim imenom Arkos se nahaja 9 gomil,
          premera 8 do 16,5 m in višine 1 do 2,5 m.
          Vse gomile kažejo znake prekopavanja.
          Grobišče s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        9747
Ime enote:     Motvarjevci – Gomilno grobišče I
Lokacija:     parc. št.: 1717, 1718, 1719, 1720, 1721,
          1722/1, 1722/2, 1722/3 k.o. Motvarjevci.
 
Utemeljitev    Na blagem vzhodnem pobočju gozda z
razglasitve:    ledinskim imenom Arkos, pod vrhom Csutak
          hegy, se nahaja 6 delno poškodovanih
          gomil, premera 6,5 do 13,5 m in višine 0,6
          do 1,6 m.
          Grobišče s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6764
Ime enote:     Sebeborci – Gomilno grobišče Gomilice
Lokacija:     Parc. št.: 1990/1, 1990/2, 1991, k.o.
          Sebeborci
 
Utemeljitev    Zahodno od vasi, v gozdu z ledinskim
razglasitve:    imenom Gomilice se nahaja grobišče s
          štirimi nepoškodovanimi gomilami, premera
          13 do 16 m in višine 2 do 3 m.
          Grobišče s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500

EŠD:        16796
Ime enote:     Selo – Gomila Dolič
Lokacija:     parc. št.: 2498 in severni del 2499/2,
          k.o. Selo
 
Utemeljitev    Jugozahodno od romanske rotunde, južno od
razglasitve:    Kobiljanskega potoka, se nahaja delno
          poškodovana, še neraziskana gomila,
          premera 30 m in višine 4 m.
          Gomila s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6769
Ime enote:     Selo – Gomilno grobišče
Lokacija:     parc. št.: 1977, k.o. Selo
 
Utemeljitev    Na zahodnem gozdnem pobočju med Selom in
razglasitve:    Čikečko vasjo se nahajata dve gomili,
          premera 12 in 13 m ter višine 1,5 in 1,8
          m. V obeh so vidni sledovi kopanja.
          Gomili s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        9749
Ime enote:     Selo – Gomilno grobišče Žibe
Lokacija:     parc. št.: 1994, 2007, 2028, 2029, 2030,
          osrednji del 2031, 2032, 2033, 2034, 2035,
          2036, 2037, k.o. Selo
 
Utemeljitev    Vzhodno od vasi, v gozdu z ledinskim
razglasitve:    imenom Žibe, se nahaja grobišče, ki ga
          sestavlja pet v celoti ohranjenih gomil, s
          premeri 15 m in višinami 2 do 3 metre.
          Gomila s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja
Merilo:      M = 1: 2500
 
 
 
 
EŠD:        6787
Ime enote:     Selo – Rimska cesta
Lokacija:     Trasa poteka preko parc. št.: 176, 185/2,
          187, 188, 190, 191, 195, 196l, 197, 199,
          k.o. Selo
 
Utemeljitev    Zahodno od romanske rotunde je na njivah
razglasitve:    opazen do 6 metrov širok pas gramoza,
          ostanki rimske ceste.
          Trasa ceste pomembna za razumevanje
          preteklih komunikacijskih poti skozi
          Goričko.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        9748
Ime enote:     Selo – Zgodnjesrednjeveško gradišče
Lokacija:     vzhodni del parc. št. 210, 216/1, 217,
          218, 219, 220, zahodni del parc. št. 226,
          južni del parc. št. 227, k.o. Selo
 
Utemeljitev    Na platoju, severovzhodno od romanske
razglasitve:    rotunde, se nahaja gradišče, obdano z
          umetno izkopanim obrambnim jarkom. Pri
          arheološkem testnem sondiranju so bile
          odkrite kulturne plasti z odlomki
          zgodnjesrednjeveške in poznejše
          srednjeveške lončenine ter kosi opeke.
          Gradišče je edino znano
          zgodnjesrednjeveško gradišče v širšem
          prostoru. Pomembno je za razumevanje
          kontinuitete srednjeveške poselitve
          Prekmurja.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6783
Ime enote:     Središče – Gomila
Lokacija:     jugovzhodni del 922, jugovzhodni del 923,
          jugovzhodni del 926, jugovzhodni del 928,
          k.o. Središče
 
Utemeljitev    Na travniku severno od ceste proti
razglasitve:    Prosenjakovcem leži nepoškodovana gomila
          premera 13 m in višine 2 m.
          Gomila s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6768
Ime enote:     Tešanovci – Gomilno grobišče
Lokacija:     parc. št.: 673, 674, 675, 676, 677, 678,
          k.o. Tešanovci
 
Utemeljitev    Severno od vasi, vzhodno od ceste v
razglasitve:    Nemškem gozdu, se nahajata dve gomili,
          premera 17 in 10 metrov ter višine 1,5 in
          2 m.
          Gomili s svojo pojavnostjo predstavlja
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
 
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500

EŠD:        6766
Ime enote:     Tešanovci – Rimsko gomilno grobišče
Lokacija:     parc. št.: 1322, 1323, 1324, 1325, 1326,
          1327 vse, k.o. Tešanovci
Utemeljitev    Južno od vasi, v Paverskem gozdu, se
razglasitve:    nahaja gomilno grobišče s 6-delno
          prekopanimi gomilami, s premeri od 10,5 do
          14 m in višinami 0,8 do 2 m.
          Gomile s svojo pojavnostjo predstavljajo
          pomemben prostorski označevalec v kulturni
          krajini.
Opis varstvenega  Varstveni režim določa:
režima:      – varovanje arheoloških ostalin v
          zemljiščih in v prostoru kot vira
          človekove preteklosti in kot sredstva za
          arheološko, zgodovinsko in znanstveno
          proučevanje;
          – ohranjanje zemljišča v obstoječem
          stanju, pri čemer je potrebno preprečiti
          zaraščanje;
          – prepoved odkopavanja, nasipavanja ali
          drugačnega poseganja v teren;
          – prepoved izkopavanja panjev in skal;
          – prepoved vpeljave novih poljedelskih
          kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v
          zemljo ali spreminjale konfiguracijo
          terena;
          – čim bolj omejeno uporabo kemičnih
          sredstev za gnojenje in zatiranje
          škodljivcev;
          – prepovedano je nepooblaščenim osebam
          uporabljati iskalce kovin in pobirati
          arheološke najdbe;
          – v zemljišča se posega le izjemoma, in
          sicer v procesu znanstvenega preučevanja
          in/ali v primeru druge javne koristi, če
          so izčrpane vse druge prostorske možnosti
          umestitve objektov javnega interesa. V
          takšnem primeru je potrebno zagotoviti
          predhodne arheološke raziskave s
          pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva
          in njegovo obdelavo;
          – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih
          in za širši prostor kulturno izpovednih
          ostalin, je le-te potrebno prezentirati
          »in situ« in jih primerno vključiti v
          okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo:      M = 1:2500
Stavbe
EŠD:        28584
Ime enote:     Bogojina – Gregorcova klet
Lokacija:     parc. št.: 2832, k.o. Bogojina
 
Utemeljitev    Gregorcova klet stoji na vzhodnem pobočju
razglasitve:    gričevnatega zaledja vasi Bogojina.
          Pritlično stavbo podolžnega tlorisa
          pokriva opečna dvokapnica, pod katero se
          nizajo bivalni in gospodarski del. Streha
          ima nad daljšo dvoriščno fasado podaljšan
          napušč, ki ga podpirajo leseni stebri.
          Klet stoji s krajšo stranico ob lokalni
          cesti. Je v celoti lesena (kladna
          konstrukcija), razen kletnega dela, ki je
          opečne zidave. Ometana je z ilovico in
          prebarvana z apnenim opleskom.
          Podkletena je samo vzhodna polovica
          stavbe. Ta del je opečne zidave. Zapira ga
          preprosto oblikovan pravokoten leseni
          portal z ohranjenimi dvokrilnimi lesenimi
          vrati z okovjem. Nad vratno preklado je
          manjša pravokotna odprtina za zračenje
          kletnega prostora.
          Gregorcova klet, grajena konec 19. v
          začetku 20. stoletja, je primer stavbne
          dediščine tega gričevnatega bogojinskega
          zaledja.
Opis varstvenega  Za spomenik velja varstveni režim, ki
režima:      določa:
          – varovanje etnoloških, arhitekturnih in
          krajinskih vrednot v celoti, v njihovi
          izvirnosti in neokrnjenosti,
          – posebno varovanje zunanjosti objekta,
          njegove gradbene substance, tlorisne
          zasnove, notranje opreme in vplivnega
          območja,
          – prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo
          in gabarite stavbe, razen vzdrževalnih
          posegov,
          – strokovno vzdrževanje in obnavljanje
          vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu
          ohranjanja originala,
          – prepoved postavljanja nosilcev
          infrastrukture in reklam.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        30
Ime enote:     Bogojina – Cerkev Gospodovega vnebohoda
Lokacija:     severni del parc. št. 2657, k.o. Bogojina
 
Utemeljitev    Cerkev Gospodovega vnebohoda se dviga nad
razglasitve:    naseljem Bogojina in s svojo arhitektur

EŠD:        21137
Ime enote:     Ivanjševci – Vaški zvonik
Lokacija:     parc. št.: 1836, k.o. Ivanjševci
 
Utemeljitev    Tik ob razpotju poti stoji vaški zvonik z
razglasitve:    letnico 1923 na zvoniku. Ozek lesen zvonik
          odprte tramovne konstrukcije pokriva
          čokata pločevinasta tri
EŠD:        22244
Ime enote:     Vučja Gomila – Domačija Miškino
Ulica:       Vučja Gomila
Hišna številka:  95
 
Lokacija:     parc. št.: 1969/2, 1968, vzhodni del
          1969/1, k.o. Vučja Gomila
 
Utemeljitev    V enem od zaselkov v ravninskem delu
razglasitve:    izjemno razložene goričke vasi Vučja
          gomila, leži domačija Miškino. Ima obliko
          zidane domačije v obliki črke »L«.
          Stanovanjskemu delu pod isto streho
          sledijo gospodarska poslopja. Celoten
          kompleks prekriva dvokapnica s sivimi
          eternitom s slikovito rdečo dekoracijo.
          Stanovanjska hiša ima svojevrsten ohranjen
          arkadni hodnik, ki se v nekoliko
          skromnejši podobi nadaljuje v gospodarski
          del. Hišo krasi zelo bogata fasadna
          profilacija. Gospodarski del zaključuje
          pročelje mogočnega skednja, ki uokvirjata
          zidana in ometana stebra z letnico 1929.
          Ves kompleks je zgradil mojster Levašič.
          Domačija Miškino je primer večje še
          ohranjene urejene domačije s konca 20-ih
          let 20. stoletja z izjemnimi
          arhitekturnimi detajli.
 
Opis varstvenega  Za spomenik velja varstveni režim, ki
režima:      določa:
          – varovanje etnoloških, arhitekturnih in
          krajinskih vrednot v celoti, v njihovi
          izvirnosti in neokrnjenosti,
          – posebno varovanje zunanjosti objektov,
          njihovih gradbenih substanc, tlorisne
          zasnove, notranje opreme in vplivnega
          območja,
          – prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo
          in gabarite stavb, razen vzdrževalnih
          posegov,
          – strokovno vzdrževanje in obnavljanje
          vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu
          ohranjanja originala,
          – prepoved postavljanja nosilcev
          infrastrukture in reklam.
Merilo:      M = 1:2500
 
Stavbe s parki in vrtovi
EŠD:        24767
Ime enote:     Prosenjakovci – Razvaline gradu Matzenau
Lokacija:     parc. št.: 2879, 2881/3, 2886, severni del
          2887, 2896, 2897, 2915, 2916, 2917, 2918,
          2920, 2921, 2922, 2923, k.o. Prosenjakovci
 
Utemeljitev    Grad stoji v parkovnem gozdu na rahlo
razglasitve:    dvignjeni vzpetini vzhodno od ceste
          Prosenjakovci–Kobilje.
          Neoklasicistična enonadstropna razkošna
          stavba naj bi bila zgrajena na začetku 19.
          stoletja in je danes v razpadajočem stanju.
          Neoklasicistične elemente, ki so še delno
          ohranjeni in prepoznavni, predstavlja
          zlasti pročelje z jonsko oblikovanimi
          polstebri ob oknih. Nad balkonskimi
          odprtinami sta sredi pročelja ohranjena
          tudi dva grba. Omeniti velja še tri oglate
          stebre pred vhodom.
          V območju, ki obdaja osrednji objekt, raste
          več obsežnih soliterjev, predvsem platane
          (Platanus sp.) in bukve (Fagus sp.).
          Vrtnoarhitekturna zasnova je oblikovana v
          krajinskem slogu, nastala sočasno z
          dvorcem. Del območja predstavlja tudi
          ekstenzivni visokodebelni sadovnjak.
 
Opis varstvenega  Za spomenik velja varstveni režim, ki
režima:      določa:
          – varovanje kulturnih, arhitekturnih in
          ambientalnih vrednot v celoti, njihovi
          izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje
          vseh vedut na spomenik;
          – podrejanje vsake rabe in vseh posegov v
          spomenik ohranjanju in varovanju
          spomeniških lastnosti;
          – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
          neokrnjenih prvin arhitekture po načelu
          ohranjanja izvirne tlorisne zasnove,
          gabaritov, lege, materialov, opreme,
          okrasja, poslikav;
          – prepoved vseh posegov v zaščiteno
          namembnost, tlorise, gabarite objekta,
          razen vzdrževalnih posegov;
          – omogočanje predstavitve celote in
          posameznih zaščitenih elementov ter
          dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
          varovanja spomenika in ne moti v njem
          odvijajoče se dejavnosti;
          – na spomenik je prepovedano postavljati
          nosilce infrastrukture in reklam;
          – pri kakršnihkoli posegih v tla objekta
          ali teren ob njegovi zunanjščini, so
          obvezne predhodne arheološke raziskave;
          V območju vrtnoarhitekturne zasnove je
          prepovedano:
          – spreminjati vrtno arhitektonsko zasnovo
          (oblika, struktura, velikost, poteze);
          – posegati v funkcionalno zasnovo z
          navezavo na stavbno dediščino oziroma
          stavbe in površine, ki so pomembne za
          delovanje celote;
          – poškodovati ali spreminjati kulturne
          sestavine (grajeni objekti, skulpture);
          – posegati v pojavnost v širšem prostoru z
          navezavo na okoliški prostor (postavljati
          objektov trajnega ali začasnega značaja
          (tudi manj zahtevnih);
          – spreminjati okolico enote oziroma
          posegati v varovano območje dediščine tako,
          da bi bila ta prizadeta (npr. zapiranje
          pogledov, obzidava, postavljanje
          energetskih vodov, reklamnih in drugih
          tabel);
          – uničevati, odstranjevati ali premeščati
          druge vrtno arhitekturne objekte, ki so
          sestavni del oblikovne zasnove (skulpture,
          portali);
          – spreminjati ekološke pogoje (talne,
          mikroklimatske), ki so potrebni za obstoj
          in razvoj dreves in grmovja (npr.
          zviševanje ali zniževanje talne vode,
          odpiranje gozdnih sestojev, spreminjati
          osončenosti dreves in grmov, odkopavanje
          ali zasipavanje terena);
          – graditi na oblikovani zeleni površini
          stavbe, poti ali naprave, ki niso v skladu
          z njenimi značilnostmi;
          – napeljevati žične in druge energetske
          vode čez oblikovano zeleno površino in
          – onesnaževati tla in zrak ter odlagati
          odpadke.
Merilo:      1:2500
 
Spominski objekti in kraji
EŠD:        6852
Ime enote:     Bukovnica – Spomenik Jošku Talanyju -
          Janezu
Lokacija:     parc. št. 1900, k.o. Bukovnica
 
Utemeljitev    Južno od vasi stoji ob cesti preprost
razglasitve:    spomenik partizanu Joško Talany - Janezu,
          ki je na tem mestu padel v spopadu z
          madžarskimi fašisti 28. 2. 1945. Madžari so
          truplo odpeljali v Dobrovnik in ga v besu
          skrunili. Na kraju smrti stoji spominsko
          obeležje odkrito 1980 leta. Spomenik Joška
          Talanyja predstavlja eden zadnjih pomnikov
          padlih partizanov v vojni na območju
          Prekmurja.
 
Opis varstvenega  Spomenik varujemo v njegovi avtentični
režima:      pričevalnosti.
Merilo:      1:2500
Drugi objekti in naprave
EŠD:       9272
Ime enote:    Berkovci – Časarov mlin
Lokacija:     vzhodni del parc. št 1260, 1261, k. o.
         Berkovci
 
Utemeljitev    Na mestu kjer je prej stal manjši mlin, ob
razglasitve:   Ratkovskem potoku, je leta 1930 zgrajen
         sedanji Časarov mlin. Mlin je gnalo vodno
         kolo, ki ga je leta 1946 nadomestila
         francisova turbina in batni stroj na lesni
         plin. V sklopu mlina je delovala tudi
         oljarna. Je edini ohranjen mlin na
         Radkovskem potoku in ter odprt za javnost.
         Mlin je obnovljen in delujoč ter je v
         celoti ohranil svojo podobo ter predstavlja
         danes redko ohranjeno nepremično kulturno
         dediščino ter iz bogate obrtne tradicije
         tega območja.
 
Opis varstvenega Za spomenik velja varstveni režim, ki
režima:      določa:
         – varovanje kulturnozgodovinskih,
         tehniških, arhitekturnih ter ambientalnih
         vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in
         neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na
         spomenik;
         – podrejanje vsake rabe in vseh posegov v
         spomenik, ohranjanju in varovanju
         spomeniških lastnosti;
         – v območju spomenika ni dovoljeno posegati
         v prostor s postavljanjem objektov trajnega
         in začasnega značaja, vključno z nadzemno
         infrastrukturo ter nosilci reklam.
Merilo:      1:2500
 
 
 
 
EŠD:        22260
Ime enote:     Bukovnica – Horvatova kovačnica
Ulica:       Bukovnica
Hišna številka:  27
Lokacija:     zahodni del parc. št.: 824/2, k.o.
          Bukovnica
 
Utemeljitev    Kovačnica, ki je delovala že v 19.
razglasitve:    stoletju, je bila prestavljena na današnjo
          lokacijo v sklop domačije v začetku 20.
          stoletja. Gre za preprosto oblikovano
          manjše gospodarsko poslopje enoceličnega
          tlorisa. Je lesene kladne konstrukcije z
          vhodnim nadstreškom. Prekriva ga opečna
          dvokapnica. Ohranjeno je vso stavbno
          pohištvo z okovjem vključno z vso prvotno
          notranjo opremo. Edinstvena je ometana
          zidana peč s kuriščem in mehom.
          Horvatova kovačnica je edini še ohranjen
          primer tovrstne stavbne dediščine, kjer se
          je odvijala določena dejavnost, ne toliko
          na obrtni ravni, kot v okviru delovanja
          znotraj domačije.
 
Opis varstvenega  Za spomenik velja varstveni režim, ki
režima:      določa:
          – varovanje etnoloških, arhitekturnih in
          krajinskih vrednot v celoti, v njihovi
          izvirnosti in neokrnjenosti,
          – posebno varovanje zunanjosti objekta,
          njegove gradbene substance, tlorisne
          zasnove, notranje opreme in vplivnega
          območja,
          – prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo
          in gabarite stavbe, razen vzdrževalnih
          posegov,
          – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
          neokrnjenih prvin spomenika po načelu
          ohranjanja originala,
          – prepoved postavljanja nosilcev
          infrastrukture in reklam.
Merilo:      M = 1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6854
Ime enote:     Kančevci – Nagrobnik Franca Ivanoczyja
Lokacija:     osrednji del parc. št. 2149, k.o. Kančevci
 
Utemeljitev    Na kančevskem pokopališču je arhitekt
razglasitve:    Plečnik zasnoval nagrobnik dr. Francu
          Ivanoczyju. Nagrobnik ima obliko odprtega
          portala z napisom na prekladi: Dr. Franc
          Ivanoczy 1857–1913 budil in branil je narod
          svoj.
          Franc Ivanoczy se je rodil leta 1857 v
          Ivanovcih. Po končani osnovni šoli in
          gimnaziji je študiral bogoslovje v
          Budimpešti. Kasneje je postal redni
          profesor dramatike v Szombathelyju.
          Povezoval se je narodnimi buditelji,
          razširjal Mohorjeve knjige in izdal prvi
          koledar v prekmurskem narečju. V cerkvi in
          šoli je bil neustrašen zagovornik svojega
          maternega jezika, čeprav je cenil
          madžarščino kot državni jezik in se je
          posluževal celo v svoji obširni
          avtobiografiji. Da bi dobilo ljudstvo
          narodno zavedne duhovnike, je v oporoki
          določil, da se iz obresti ustanove lahko
          šola po en slovenski dijak. Kot umen
          gospodar je 1911 v Tišini ustanovil
          posojilnico in se trudil za regulacijo
          Mure.
          Spomenik predstavlja kvalitetno umetniško
          delo pomembnega narodnega buditelja v
          Prekmurju.
 
Opis varstvenega  Spomenik varujemo v njegovi avtentični
režima:      pričevalnosti.
Merilo:      1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6855
Ime enote:     Martjanci – Nagrobnik Jožefa Horvata
Lokacija:     osrednji del parc. št. 512, k.o. Martjanci
 
Utemeljitev    Na martjanskem pokopališču stoji spomenik
razglasitve:    župniku Jožefu Horvatu, narodnem buditelju,
          katerega načrte je izdelal arhitekt
          Plečnik. Kamnito obeležje ima stebrasto
          obliko in nišo s kelihom, izdelan je bil
          leta 1933.
          Nagrobnik je kvalitetno delo izvedeno po
          načrtih arhitekta Plečnika, ki je s svojim
          opusom v Prekmurju, v takrat občutljivem
          času, to pokrajino tudi formalno skušal
          priključil k matični domovini.
 
Opis varstvenega  Spomenik varujemo v njegovi avtentični
režima:      pričevalnosti.
Merilo:      1:2500
 
 
 
 
EŠD:        6856
Ime enote:     Motvarjevci – Koča v Motvarjevskem gozdu
Lokacija:     osrednji del parc. št. 3756, k. o.
          Motvarjevci
 
Utemeljitev    Lovska koča v Motvarjevskem gozdu je bila
razglasitve:    zgrajena leta 1934. Takratni lastnik Janez
          Vogler jo je le občasno uporabljal za svoje
          lovske pohode. Z začetkom II. svetovne
          vojne so kočo prenehali uporabljati, saj je
          koča sredi gozda in je postala primerno
          skrivališče in pribežališče partizanom
          Prekmurske čete. Ko je prišlo do
          sovražnikove obkolitve Prekmurske čete v
          Voglerjevi lovski koči v začetku marca
          1945, so se partizani brez izgub iz koče
          uspeli prebiti. Ob 60. letnici zmage nad
          fašizmom, je bila koča obnovljena. V koči
          je spominska zbirka v čast prekmurskim
          aktivistom OF ter borkam in borcem
          Prekmurske čete, ki je v tej koči imela
          svoje domovanje od 2. januarja do 5. marca
          1945.
          Koča predstavlja spomin na dogodke v II.
          svetovni vojni ter je zaradi svoje skrivne
          lege v gozdu med vojno odigrala pomembno
          vlogo pri odporniškem gibanju.
 
Opis varstvenega  Za spomenik velja varstveni režim, ki
režima:      določa:
          – varovanje zgodovinskih, kulturnih in
          arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi
          izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje
          vseh vedut na spomeniku,
          – prepoved posegov spreminjanjem njegove
          tlorisne vizualne podobe, razen
          vzdrževalnih del.
Merilo:      1:2500
 
Naselja in njihovi deli
EŠD:        8086
Ime enote:     Filovci – Zaselek Gaj
Lokacija:     parc. št.: 1371, 1373, 1376, 1380, 1381,
          1384, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391,
          2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277,
          2278, 2279, 2280, 2281/1, 2281/2, 2282,
          2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2289, 2290,
          2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2297, zahodni
          del 2299, 2301/1, 2301/2, 2302, zahodni del
          2303, zahodni del 2304, 2305, 2381, 2382,
          2386, 2387, 2388, 2389, 2391, 2392, 2394,
          2397, 2399, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405,
          2406, 2407, 2416, 2424, 2427, 2428, 2436,
          2438, 2440, 2441, 2442, 2444, 2446, 2447,
          2450, 2451, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457,
          2458, 2459, 2460, 2462, 2463, 2464, 2465,
          2466, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476,
          2477, 2480, 3403, 3404, 3405, 3414, 3415,
          3416, 3417, 3418, 3420, 3421, 3422, 3423,
          3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430,
          3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3437, 3438,
          3439, 3440, 3442, 3443, 3444, 3445, 3447,
          3448, 3449, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458,
          3459, 3460, 3461/1, 3461/2, 3462, 3463,
          3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469/1,
          3469/2, 3470/1, 3470/2, 3471, 3472, 3473,
          3474, zahodni del 3475, zahodni del 3481,
          3483, 3485, zahodni del 3486, zahodni del
          3487, zahodni del 3488, 3489, 3490, zahodni
          del 3491, zahodni del 3492, zahodni del
          3493, zahodni del 3495, zahodni del 3496,
          3497, osrednji del 6066, k.o. Filovci
 
Utemeljitev    Filovski Gaj predstavlja slemenski zaselek,
razglasitve:    kjer stoji cel niz še ohranjenih vinskih
          kleti s konca 18., začetka 19. stoletja.
          Zaselek je ohranil prvotno parcelacijo,
          svojevrsten raster komunikacij in značilno
          vinogradniško stavbarstvo, ki se kaže v
          gradbeni in tlorisni zasnovi najstarejših
          kleti.
          Tako prevladuje lesena kladna konstrukcija,
          ometana z ilovico in prebeljena z apnom.
          Slamnate strehe imajo obliko dvokapnice,
          trikapnice ali štirikapnice.
          Območje je kvaliteten primer naselja
          vinskih kleti z ohranjenim stavbarstvom
          filovskega vinogradniškega zaledja.
 
Opis varstvenega  Za spomenik velja varstveni režim, ki
režima:      določa:
          – varovanje vseh primarnih elementov
          arhitekturne in urbanistične ureditve kot:
          gabarite, parcelacijo, tip in naklon
          strešin, slamnato kritino, avtentično
          gradbeno zasnovo stavb,
          – izključno posege za obnovo in
          valorizacijo spomeniških kvalitet naselja.
Merilo:      M = 1:2500
 
5. člen
Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu.
Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in Občina Moravske Toplice.
III. OZNAČEVANJE SPOMENIKOV
6. člen
Spomeniki se označijo v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov, razen arheoloških in naselbinskih spomenikov.
IV. IZVAJANJE ZAŠČITE
7. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje je treba predhodno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe določa Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
9. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na posameznih parcelah, navedenih v aktu o razglasitvi.
V. NADZOR
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih aktov, ki se nanašajo na varstvo, opravlja inšpektor, pristojen za kulturno dediščino.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe 125. do 128. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.
VII. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Uradne objave št. 8/91), v delu, ki se nanaša na nepremične kulturne ter zgodovinske spomenike na območju Občine Moravske Toplice, in Odlok o razglasitvi Donšove hiše v Noršincih 8 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 135/03).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-00001/2013-35
Moravske Toplice, dne 9. maja 2014
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.