Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014

Kazalo

1625. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 4333.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 23. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
Spremeni se Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 94/13).
2. člen
V 9. členu se črta tretji odstavek in se ga nadomesti z novim, ki se glasi:
»Komisija obravnava vloge za vpis otrok v vrtec, ki so prispele do vključno 31. 3. in imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Občini Borovnica ali zaselkih Pokojišče, Padež in Zavrh. Ostale vloge ostanejo na vpisnem seznamu.«
3. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku doda beseda »ustreznega« tako, da se odstavek po novem glasi:
»Če je v vrtcu prostor in na čakalnem seznamu ni ustreznih kandidatov za sprejem, lahko vrtec sprejema novince, za katere so starši dali vlogo za sprejem med letom in so vpisani na vpisnem seznamu.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2013-5
Borovnica, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.