Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014

Kazalo

1619. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B), stran 4254.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. maja 2014.
Št. 003-02-5/2014-7
Ljubljana, dne 30. maja 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU (ZIN-B)
1. člen
V Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) se za drugim odstavkom 3. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Inšpektorji pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora izrekajo ukrepe, določene v skladu s tem in s posebnimi zakoni.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta besedilo », obrambno inšpekcijo«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Za upravno inšpekcijo, inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev, inšpekcijo za plače v javnem sektorju in proračunsko inšpekcijo veljajo določbe od 1. do 20. člena in 24. člen tega zakona.«.
2. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(letni program dela)
Inšpektorat oziroma inšpekcija, ki deluje znotraj organa, ki ni inšpektorat, za zagotavljanje učinkovitega izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora sprejme letni program dela, s katerim določi vsebino in obseg izvajanja inšpekcijskega nadzora. Pri določitvi letnega programa dela izhaja tudi iz ugotovitev v že izvedenih inšpekcijskih nadzorih in ocene, da na posameznem področju obstaja večja verjetnost nespoštovanja oziroma kršitve zakonov in drugih predpisov.
Minister, pristojen za upravo, do 1. marca tekočega leta seznani vlado s strateškimi usmeritvami in prioritetami, ki izhajajo iz sprejetih letnih programov dela iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se črta besedilo »ob sklenitvi delovnega razmerja«, besedilo »enem letu« pa se nadomesti z besedilom »šestih mesecih«.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(posledice v primeru, da inšpektor strokovnega izpita ne opravi)
Inšpektorju, ki v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, iz razlogov, ki so na njegovi strani, ne opravi strokovnega izpita, delovno razmerje preneha. Med razloge, ki so na strani inšpektorja, ne šteje upravičena odsotnost z dela zaradi bolezni oziroma druga odsotnost, daljša od enega meseca, v času katere prejema nadomestilo plače v skladu z zakonom.
Inšpektorja, ki je premeščen in v roku šestih mesecev po premestitvi ne opravi strokovnega izpita za inšpektorja iz razlogov, ki so na njegovi strani, se premesti na delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje. Če takega delovnega mesta ni, se inšpektorja premesti po postopku, kot je določen za premestitev iz poslovnih razlogov.«.
5. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(položaj inšpektorja kot priče)
Če inšpektor pred sodiščem nastopa kot priča v zvezi z inšpekcijskim postopkom, lahko ne glede na določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči, namesto prebivališča navede naslov in naziv enote organa, kjer opravlja delo, in se identificira s službeno izkaznico.«.
6. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora se izkazuje s službeno izkaznico, ki jo izda minister, pristojen za področje, na katerem deluje inšpekcija.«.
V četrtem odstavku se črtata besedi »in značke«, beseda »njuno« pa se nadomesti z besedo »njeno«.
V petem odstavku se v prvem in drugem stavku črtata besedi »in značko«.
7. člen
V prvem odstavku 19. člena se v šesti alineji črta besedilo »ki se nanašajo na zavezanca in«, za enajsto alinejo pa se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– opraviti navidezni nakup na način, da se po opravljenem nakupu izkaže s službeno izkaznico, če se na ta način lahko ugotovijo znaki prekrška oziroma podatki o kršitelju,«.
Dosedanja dvanajsta alineja postane trinajsta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pravne in fizične osebe, zoper katere se ne vodi inšpekcijski postopek, in ki razpolagajo z domnevnimi dokazi oziroma drugimi, tudi osebnimi podatki, potrebnimi za izvedbo inšpekcijskega nadzora, morajo na zahtevo inšpektorja posredovati dokaze in druge, tudi osebne podatke, oziroma morajo omogočiti zaslišanje prič za pridobitev teh dokazov ali drugih, tudi osebnih podatkov, najkasneje v treh dneh od prejema njegove zahteve.«.
8. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka.«.
V drugem odstavku se črta besedilo », razen če iz okoliščin izhaja sum, da so prijave neresne oziroma lažne«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če inšpektor v postopku ugotovi, da je prijava lažna, postopek ustavi. Šteje se, da je prijava lažna, če jo vlagatelj vloži, čeprav ve, da zavezanec ni kršil zakona ali drugega predpisa.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
V drugem odstavku 29. člena se za besedo »dati« dodata vejica in besedilo »ne glede na določbe o varstvu osebnih in drugih podatkov,«.
10. člen
V prvem odstavku 32. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– odrediti ukrepe v skladu s tem zakonom ali drugim zakonom, katerega izvajanje nadzoruje inšpektor, za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, v roku, ki ga sam določi,«.
11. člen
V prvem odstavku 34. člena se za besedilom »ali dokumentacijo« doda besedilo »ali odredi zapečatenje naprav, sredstev, predmetov ali opreme«.
12. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
Kadar globa s posebnim zakonom ni določena drugače, se izrekajo globe v naslednjih zneskih:
1. z globo 1.500 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
– ne posreduje dokazov in drugih, tudi osebnih podatkov, oziroma ne omogoči zaslišanja prič najkasneje v treh dneh od prejema zahteve inšpektorja (drugi odstavek 19. člena);
– ovira ali onemogoči vstop inšpektorja v prostore, objekte ali k napravam (20. člen);
– ne omogoči inšpektorju nemotenega opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora (23. člen);
– poda lažno prijavo (24. člen);
– na zahtevo inšpektorja in v roku, ki ga določi inšpektor, ne da pisnega pojasnila, dokumentacije in izjave v zvezi s predmetom nadzora (29. člen);
– ne spoštuje z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja (32., 33., 34. ali 35. člen);
– ne objavi odločbe inšpektorja ali njenega povzetka v nasprotju z odredbo inšpektorja (36. člen);
– poškoduje, odstrani ali prikrije odločbo inšpektorja ali njen povzetek, ki je javno objavljen (36. člen);
2. z globo 500 eurov se za prekršek iz prejšnje točke kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
3. z globo 500 eurov se za prekršek iz 1. točke tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti;
4. z globo 500 eurov se za prekršek iz 1. točke tega člena kaznuje posameznik.«.
13. člen
39. člen se črta.
14. člen
40. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
V 136. členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr in 111/13) preneha veljati besedilo »in z značko«.
16. člen
V drugem odstavku 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13) prenehata veljati besedi »in značko«, beseda »ju« pa se nadomesti z besedo »jo«.
17. člen
V četrtem odstavku 64. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09 in 77/10) prenehata veljati besedi »in značko«, beseda »ju« pa se nadomesti z besedo »jo«.
18. člen
V drugem odstavku 109. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) prenehata veljati besedi »in značko«, beseda »izdanima« pa se nadomesti z besedo »izdano«.«
19. člen
V drugem odstavku 83. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C) prenehata veljati besedi »in značko« v različnih sklonih.
V tretjem odstavku prenehata veljati besedi »značke in«.
20. člen
V naslovu, prvem in drugem odstavku 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) prenehata veljati besedi »oziroma značko« v različnih sklonih.
21. člen
V tretjem odstavku 7. člena Zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) prenehata veljati besedi »in značko«, beseda »pooblaščata« pa se nadomesti z besedo »pooblašča«.
22. člen
V roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona se v delu, ki ureja službeno značko, s tem zakonom uskladita Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja (Uradni list RS, št. 62/11) in Pravilnik o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja (Uradni list RS, št. 112/06 in 42/09).
23. člen
Inšpektorji, ki so bili imenovani za inšpektorje pred uveljavitvijo tega zakona in še niso opravili predpisanega strokovnega izpita, lahko opravljajo strokovni izpit v roku, ki ga določa Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo).
24. člen
Inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in končajo v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo).
25. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-03/14-1/11
Ljubljana, dne 22. maja 2014
EPA 1862-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti