Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014

Kazalo

1353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1E), stran 3784.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-19
Ljubljana, dne 6. maja 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOmK-1E)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, in 63/13 – ZS-K) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta zakon se v skladu z Uredbo 1/2003/ES uporablja tudi za kršitve določb 101. in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012; v nadaljnjem besedilu: Pogodba o delovanju Evropske unije).«.
2. člen
V 3., 8., 73. in 76. členu se besedilo »81. člena Pogodbe o Evropski skupnosti« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku 73. člena se v drugi alineji besedilo »82. členom Pogodbe o Evropski skupnosti« nadomesti z besedilom »102. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije«.
3. člen
V 12. členu se besedilo »81. in 82. člena Pogodbe o Evropski skupnosti« nadomesti z besedilom »101. in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije«.
V 23., 25., 27., 29., 36., 37., 38., 39., 40., 62. in 63. členu se besedilo »81. ali 82. člena Pogodbe o Evropski skupnosti« nadomesti z besedilom »101. ali 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije«.
4. člen
V prvem odstavku 12.č člena se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– odloča o izločitvi pooblaščene uradne osebe iz postopka vodenja posamične zadeve,«.
Dosedanja peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
5. člen
Prvi odstavek 12.g člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Člani sveta, senata in prekrškovnega senata so upravičeni do sejnin in povračil stroškov (v nadaljnjem besedilu: prejemki). Za prejemke se uporablja uredba, ki ureja sejnine in povračila stroškov v javnih agencijah, ki se smiselno uporablja tudi za člane senata in prekrškovnega senata.«.
6. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(uvedba preiskave)
(1) Agencija opravlja preiskavo v podjetju, proti kateremu se vodi postopek, na podlagi:
– privolitve podjetja in kadar je potrebno tudi osebe, katere podatki se pregledujejo, ali
– obrazložene pisne odredbe pristojnega sodišča ob navzočnosti dveh polnoletnih prič.
(2) Odredbo za preiskavo agencija vroči osebno podjetju, zoper katero naj se izvede preiskava, na začetku opravljanja preiskave. Sklep o uvedbi postopka se lahko vroči hkrati z odredbo za preiskavo.
(3) Sodišče izda odredbo za preiskavo na predlog agencije, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je stranka kršila ali krši določbe 6. ali 9. člena tega zakona ali 101. ali 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, in je verjetno, da se bodo s preiskavo odkrili dokazi, ki so pomembni za postopek. V primeru preiskave elektronskih naprav in z njo povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov, kot so telefon, telefaks, računalnik, optični mediji, spominske kartice, drugi nosilci elektronskih podatkov, in tudi podatki na elektronskih napravah, ki jih podjetje hrani pri ponudniku storitev informacijske tehnologije, kakor so zlasti storitev najema strežnika in storitve v oblaku (v nadaljnjem besedilu: elektronska naprava), mora agencija izkazati tudi verjetnost, da elektronska naprava vsebuje elektronske podatke, ki so pomembni za postopek.
(4) Odredbo za preiskavo izda sodnik pri Okrožnem sodišču v Ljubljani najpozneje v 48 urah od prejema popolnega predloga agencije. Predlog agencije mora vsebovati:
– opredelitev prostorov, dokumentacije, elektronskih naprav, ki jih je treba pregledati,
– utemeljitev razlogov za preiskavo,
– dokaze oziroma vsebine podatkov, ki se iščejo,
– navedbo okoliščin za uporabo preiskovalnega dejanja in način njegove izvršitve,
– rok za izvedbo preiskave.
(5) Zadeve v postopku izdaje odredbe o preiskavi po tem členu so nujne in sodišče o njih odloča prednostno.«.
7. člen
V drugem odstavku 29. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– odvzamejo ali pridobijo kopije, forenzične kopije ali izvlečke iz poslovnih knjig in druge dokumentacije v kakršni koli obliki z uporabo fotokopirnih sredstev ter računalniške opreme podjetja ali agencije. Če zaradi tehničnih razlogov ni mogoče narediti kopij z uporabo fotokopirnih sredstev in računalniške opreme podjetja ali agencije, lahko odnesejo poslovne knjige in drugo dokumentacijo za čas, potreben, da se naredijo kopije. O tem naredijo uradni zaznamek;«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se zasežejo predmeti iz pete alineje prejšnjega odstavka, mora agencija v poročilu o preiskavi navesti, kje so bili predmeti najdeni, jih opisati in izdati potrdilo o njihovem zasegu. Za zavarovanje podatkov na zaseženih elektronskih napravah in za ravnanje s forenzičnimi kopijami iz tretje alineje prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku glede zavarovanja podatkov v elektronski obliki.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Oseba, ki je uporabnik elektronske naprave, ki se pregleduje, mora pooblaščeni osebi omogočiti dostop do naprave, predložiti šifrirne ključe oziroma gesla in dati pojasnila o uporabi naprave. Pregled elektronskih naprav mora biti opravljen tako, da se v najmanjši možni meri posega v pravice oseb, ki niso zavezanci za nadzor, in varuje tajnost oziroma zaupnost podatkov ter da se ne povzroča nesorazmerna škoda, tudi s sprotnim izločanjem nepotrebnih podatkov. Če elektronsko napravo uporablja oseba, ki upravičeno pričakuje zasebnost glede njene vsebine, ima pravico biti navzoča ob pregledu vsebine elektronske naprave, o čemer jo pouči pooblaščena oseba.«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
8. člen
V V. delu 2. poglavja se naslov 3. podpoglavja »Odločbe in sklepi agencije« spremeni tako, da se glasi:
»4. podpoglavje
Odločbe in sklepi agencije«.
9. člen
V tretjem odstavku 48. člena se črta besedilo »na podlagi sklepa o preiskavi«.
10. člen
V tretjem odstavku 55. člena se črta druga alineja.
11. člen
61. člen se črta.
12. člen
Doda se nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
(objava sodnih odločb na spletu)
Z namenom obveščanja javnosti se na spletni strani agencije objavijo odločbe, ki jih izda sodišče v postopku sodnega varstva zoper odločbe agencije, brez zaupnih podatkov.«.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/14-2/14
Ljubljana, dne 28. aprila 2014
EPA 1841-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti