Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014

Kazalo

1319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, stran 3717.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) in prvega odstavka 18. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12) se v prvem odstavku 5. člena prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je bilo s sporazumom med zavodom in Generalnim sekretariatom Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) o uporabi stvarnega premoženja upravljavca preneseno v uporabo zavoda, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj;«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se drugi stavek črta.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pripravi predlog letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je v lasti zavoda, in je sestavni del finančnega načrta zavoda.«.
3. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(1) Zavod mora finančnemu načrtu priložiti načrt investicijskega vzdrževanja, ki obsega investicije, katerih vrednost presega 20.000 eurov.
(2) O izvedenih investicijah in investicijskem vzdrževanju mora zavod obvestiti upravljavca.
(3) Za investicije, ki jih bo izvajal zavod in so opredeljene v prvem odstavku tega člena, je član razpisne komisije za izvedbo postopkov javnega naročanja predstavnik upravljavca.«.
4. člen
V 15. členu se v četrti alineji število »300.000« nadomesti s številom »50.000«.
Sedma alineja se črta.
5. člen
V 21. členu se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– imenuje revizorja, ki ga predhodno izbere na javnem razpisu;«.
6. člen
Četrti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še te pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom o visokem šolstvu, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
– aktivno znanje angleškega, nemškega, francoskega ali italijanskega jezika.«.
7. člen
V 25. členu se v enajsti alineji in v prvem odstavku 26. člena število »300.000« nadomesti s številom »50.000«.
8. člen
Za 26. členom se doda novi 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(1) Direktor ima lahko največ dva namestnika ali največ dva pomočnika direktorja ali enega namestnika in enega pomočnika direktorja, v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda in upoštevaje veljavne predpise s področja zaposlovanja v javni upravi.
(2) K pogodbi o zaposlitvi namestnika ali pomočnika in k odpovedi njegove pogodbe s strani delodajalca mora dati soglasje upravni odbor.«.
9. člen
Prvi odstavek 31. člena se črta.
V drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se beseda »upravljanju« nadomesti z besedo »uporabi«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Zavod in upravljavec sta dolžna skleniti sporazum iz spremenjene prve alineje prvega odstavka 5. člena odloka v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka.
11. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavod uskladi s tem odlokom najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-8/2014
Ljubljana, dne 30. aprila 2014
EVA 2014-1511-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost