Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014

Kazalo

1316. Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, stran 3701.

Na podlagi četrtega odstavka 113. člena v zvezi s 115. členom, tretjega odstavka 114. člena in prvega odstavka 118. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa obliko in način izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: javna služba), organizacijo in območje javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), obveznosti izvajalca, letni in petletni program javne službe, financiranje ter način poročanja in nadzor nad izvajanjem nalog javne službe.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za upravljanje in vzdrževanje velikih namakalnih ter osuševalnih sistemov, ki so vpisani v evidenco melioracijskih sistemov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Ta uredba se ne uporablja za vodno infrastrukturo in vodna zemljišča, katerih vzdrževanje se opravlja po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe na področju urejanja voda.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. hidromelioracijski sistemi so osuševalni sistemi in veliki namakalni sistemi do terciarnega omrežja;
2. podizvajalec je oseba, ki za izvajalca opravlja naloge vzdrževanja;
3. sodelovanje z melioracijsko skupnostjo je sodelovanje s skupnim predstavnikom melioracijske skupnosti, če je melioracijska skupnost ustanovljena in registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Javna služba se izvaja na območju Republike Slovenije.
5. člen
(izvajalec javne službe)
(1) Izvajalec javne službe po tej uredbi je javni zavod Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(2) Izvajalec iz prejšnjega odstavka lahko za opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja sklene s podizvajalcem, registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 7. člena te uredbe in izbranim po predpisih o javnem naročanju, ustrezno pogodbo.
6. člen
(naloge upravljanja)
(1) Naloge upravljanja hidromelioracijskih sistemov mora izvajalec opravljati tako, da je zagotovljeno načelo učinkovitosti in gospodarnosti vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.
(2) Upravljanje obsega poleg nalog iz 127. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) zlasti naslednje naloge:
– priprava programov vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov iz 7. člena te uredbe;
– nadzor nad delovanjem hidromelioracijskih sistemov;
– priprava vmesnih in letnih poročil iz 11. člena te uredbe;
– druge naloge, opredeljene v letnih programih upravljanja iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Izvajalec pripravi letni program upravljanja osuševalnih sistemov in letni program upravljanja namakalnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: letna programa upravljanja), ki vsebujeta zlasti:
– naloge upravljanja skupaj s predvidenim letnim obsegom ur dela;
– finančni načrt upravljanja in
– dinamiko izvajanja letnega programa upravljanja.
(4) Letna programa upravljanja izvajalec pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v potrditev, in sicer:
– za osuševalne sisteme do 1. februarja tekočega leta za tekoče leto;
– za namakalne sisteme do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto.
(5) Izvajalec opravlja naloge iz drugega odstavka tega člena na podlagi potrjenih letnih programov upravljanja.
7. člen
(naloge vzdrževanja)
(1) Naloge vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov mora izvajalec opravljati tako, da se zagotavlja nemoteno delovanje objektov in naprav hidromelioracijskih sistemov v skladu z njihovo namembnostjo. Naloge vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov se opravljajo v okviru rednega delovanja in vzdrževanja (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje) ter investicijskega vzdrževanja.
(2) Naloge rednega vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov se opredelijo v petletnih in letnih programih rednega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem. Naloge investicijskega vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov se opredelijo v petletnih in letnih programih investicijskega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem.
(3) Letni program rednega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem vsebuje:
– opis dejanskega stanja in učinek izvedenih del v preteklem letu;
– opredeljene cilje rednega vzdrževanja;
– vrsto in obseg predvidenih nalog rednega vzdrževanja;
– finančni načrt rednega vzdrževanja z zagotovljenim virom financiranja;
– dinamiko izvajanja letnega programa rednega vzdrževanja in
– grafično prilogo z označitvijo lokacije in vrste predvidenih nalog rednega vzdrževanja.
(4) Letni program investicijskega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem vsebuje:
– opis dejanskega stanja;
– opredeljene cilje investicijskega vzdrževanja;
– vrsto in obseg predvidenih nalog investicijskega vzdrževanja;
– finančni načrt investicijskega vzdrževanja in
– dinamiko izvajanja letnega programa investicijskega vzdrževanja.
(5) Letni program rednega vzdrževanja in letni program investicijskega vzdrževanja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena izvajalec pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v potrditev, in sicer:
– za osuševalne sisteme do 15. februarja tekočega leta za tekoče leto;
– za namakalne sisteme do 15. oktobra tekočega leta za naslednje leto.
(6) Petletni program rednega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem in petletni program investicijskega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem morata na podlagi ocene dejanskega stanja posameznega hidromelioracijskega sistema vsebovati opredelitev konkretnih ciljev in nalog za doseganje ciljev rednega in investicijskega vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.
(7) Petletni program rednega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem in petletni program investicijskega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem izvajalec pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v potrditev najpozneje 30 dni pred koncem predhodnega petletnega obdobja.
(8) Ob nenadnem prenehanju delovanja hidromelioracijskega sistema izvajalec z obrazloženim predlogom zaprosi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, da založi sredstva iz proračuna Republike Slovenije za preprečitev nastanka večje škode. Če ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, taka sredstva odobri, lastniki melioriranih zemljišč ta sredstva vrnejo v integralni proračun Republike Slovenije sorazmerno s površino melioriranih zemljišč.
8. člen
(financiranje nalog javne službe)
(1) Naloge upravljanja hidromelioracijskih sistemov iz 6. člena te uredbe se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, financirajo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z razpoložljivimi sredstvi v posameznem proračunskem letu.
(2) Naloge vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov iz prejšnjega člena se financirajo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
(3) Posamezna dela, ki so v korist rednega in investicijskega vzdrževanja hidromelioracijskega sistema, lahko v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, sofinancira tudi lokalna skupnost ali druga pravna ali fizična oseba.
(4) V posameznem letu se lahko na predlog izvajalca zmanjša ali poveča obseg nalog upravljanja oziroma nalog vzdrževanja glede na dejansko višino razpoložljivih sredstev v posameznem letu.
(5) Izvajalec mora glede na zmanjšan ali povečan obseg nalog upravljanja oziroma vzdrževanja iz prejšnjega odstavka in ob upoštevanju razpoložljivih sredstev pripraviti spremembe letnega programa upravljanja oziroma letnega programa rednega in investicijskega vzdrževanja in jih poslati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v potrditev.
(6) Izplačila za opravljene naloge upravljanja iz 6. člena te uredbe se izvajajo na podlagi vmesnih poročil in končnega letnega poročila iz prve alineje drugega odstavka 11. člena te uredbe.
(7) Izplačila za opravljene naloge vzdrževanja iz prejšnjega člena se izvajajo na podlagi poročil podizvajalca o opravljenih nalogah, ki vsebujejo vrsto in količino izvedenih del ter grafično prilogo z označeno lokacijo in vrsto izvedenih del.
(8) Poročilo iz prejšnjega odstavka potrdita inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, in izvajalec.
9. člen
(pogodbena razmerja)
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in izvajalec vsako leto skleneta pogodbo o financiranju javne službe, v kateri se natančneje določijo zlasti medsebojne pravice, obveznosti, roki in način plačila.
10. člen
(priprava predloga o višini nadomestila)
(1) Izvajalec na podlagi letnih programov rednega vzdrževanja iz 7. člena te uredbe pripravi predlog višine nadomestila za kritje stroškov za redno vzdrževanje in na podlagi petletnih programov investicijskega vzdrževanja iz 7. člena te uredbe predlog višine nadomestila za kritje stroškov za investicijsko vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.
(2) Predlog višine nadomestil iz prejšnjega odstavka izvajalec skupaj z letnimi programi rednega vzdrževanja in petletnimi programi investicijskega vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov iz 7. člena te uredbe pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.
11. člen
(poročila o izvajanju programov)
(1) Izvajalec mora voditi evidenco o opravljenih delih iz letnega programa upravljanja in vzdrževanja, ki mora vsebovati delovodnik podizvajalca o opravljenih delih.
(2) Izvajalec mora ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, poslati naslednja poročila:
– vmesna poročila in končno letno poročilo o upravljanju, ki so vezana na opravljene naloge in so priloga k zahtevku za povračilo stroškov upravljanja;
– letno poročilo o vzdrževanju za posamezen hidromelioracijski sistem.
(3) Izvajalec mora ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, poslati končno letno poročilo o upravljanju in letno poročilo o vzdrževanju za posamezen osuševalni in posamezen namakalni sistem, in sicer:
– za osuševalne sisteme do 10. januarja tekočega leta za preteklo leto;
– za namakalne sisteme do 30. septembra tekočega leta za tekoče leto.
(4) Dinamika predložitve vmesnih poročil iz prve alineje drugega odstavka tega člena ministrstvu se določi z letnim programom upravljanja.
(5) Vmesna poročila in končno letno poročilo iz prve alineje drugega odstavka tega člena morajo vsebovati:
– natančen opis opravljenih nalog po letnem programu upravljanja;
– ugotovitve in predloge za nadaljnje delo pri delovanju hidromelioracijskih sistemov.
(6) Letno poročilo o vzdrževanju za posamezen hidromelioracijski sistem iz druge alineje drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
– povzetek stanja in splošno oceno doseganja ciljev iz letnega programa rednega vzdrževanja;
– podroben opis stanja pred vzdrževanjem in po njem za posamezen hidromelioracijski sistem;
– obrazložitev doseženih ciljev za posamezen hidromelioracijski sistem;
– ugotovitve in predloge za posamezen hidromelioracijski sistem;
– predvidene aktivnosti v prihodnjem letu za posamezen hidromelioracijski sistem.
(7) Končna letna poročila o upravljanju in letna poročila o vzdrževanju za posamezen hidromelioracijski sistem se objavijo na spletni strani ministrstva.
12. člen
(sodelovanje z melioracijskimi skupnostmi in zainteresiranimi lastniki oziroma zakupniki zemljišč na melioracijskem območju)
(1) Izvajalec sodeluje z melioracijsko skupnostjo, če je ta ustanovljena.
(2) Sodelovanje iz prejšnjega odstavka obsega:
– seznanitev melioracijske skupnosti z osnutkom letnega in petletnega programa vzdrževanja ter dajanje mnenj in predlogov melioracijske skupnosti izvajalcu k osnutku programa vzdrževanja iz 7. člena te uredbe;
– seznanitev melioracijske skupnosti s potrjenim letnim programom vzdrževanja iz 7. člena te uredbe;
– dajanje mnenj melioracijske skupnosti izvajalcu o poročilu podizvajalca o opravljenih nalogah iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe;
– seznanitev melioracijske skupnosti s potrjenimi poročili podizvajalca o opravljenih nalogah iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe;
– dajanje mnenj melioracijske skupnosti o predlogu višine nadomestila iz 10. člena te uredbe.
(3) Za sodelovanje z zainteresiranimi lastniki oziroma zakupniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju izvajalec na svojih območnih izpostavah organizira vsaj enkrat tedensko uradne ure, kjer se lahko pridobijo informacije o upravljanju in vzdrževanju hidromelioracijskih sistemov ter dajejo mnenja in pripombe.
(4) Če izvajalec na melioracijskem območju, na katerem so bila opravljena vzdrževalna dela na podlagi letnega programa vzdrževanja, ne izvede vzdrževalnih del oziroma jih ne izvede ustrezno, melioracijska skupnost ali lastniki oziroma zakupniki kmetijskih zemljišč na tem melioracijskem območju o tem obvestijo inšpekcijo, pristojno za kmetijstvo.
13. člen
(strokovni nadzor)
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka obsega nadzor nad:
– izpolnjevanjem kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev izvajalca;
– izvajanjem programov upravljanja in programov vzdrževanja po tej uredbi;
– namensko porabo proračunskih sredstev.
14. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za kmetijstvo.
15. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe 7. člena te uredbe se prvi petletni program rednega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem in prvi petletni program investicijskega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, najpozneje do konca leta 2014.
(2) Izvajalec mora narediti pregled in ugotovitev stanja za posamezne hidromelioracijske sisteme po navodilih ministrstva in pripraviti poročilo o stanju posameznega hidromelioracijskega sistema najpozneje do 1. julija 2015. Seznam hidromelioracijskih sistemov, ki jih izvajalec pregleda in ugotovi dejansko stanje, je v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 95/11 in 108/13).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-21/2014
Ljubljana, dne 30. aprila 2014
EVA 2014-2330-0142
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica