Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

813. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 2523.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 10/14), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 30. redni seji dne 18. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice
1. člen
Ta pravilnik spreminja in dopolnjuje Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/13, dne 18. 2. 2013.
2. člen
V Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški so:
Upravičeni stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od dneva uveljavitve Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice in samo v primeru, da je investicija zaključena najkasneje v roku dveh let od nakupa male komunalne čistilne naprave.«
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šmarjeta, dne 18. marca 2014
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost