Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

766. Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij, razlag in pojasnil, začasnih navodil in specifikacij, stran 2458.

Na podlagi prvega odstavka in za izvrševanje tretjega odstavka 197. člena in v zvezi s prvim odstavkom 5. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij, razlag in pojasnil, začasnih navodil in specifikacij
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja neposredno uporabo sprejemljivih načinov usklajevanja (v nadaljnjem besedilu: AMC EU), navodil (v nadaljnjem besedilu: GM EU) in certifikacijskih specifikacij (v nadaljnjem besedilu: CS EU) Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) ter sprejemljivih načinov skladnosti (v nadaljnjem besedilu: AMC JAA), razlag in pojasnil (v nadaljnjem besedilu: IEM JAA) in začasnih navodil (v nadaljnjem besedilu: TGL JAA), ki so jih občasno izdajali Združeni letalski organi, če niso nadomeščeni z akti EASA, specifikacij, ki jih izdaja Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (v nadaljnjem besedilu: specifikacije Eurocontrola), in certifikacijskih specifikacij JAR-26 Dodatne plovnostne zahteve za operacije (tretja sprememba, 1. december 2005), ki so jih izdali Združeni letalski organi.
2. člen
(uporaba AMC EU, GM EU, CS EU, AMC JAA, IEM JAA, TGL JAA, JAR in specifikacij Eurocontrola)
(1) V upravnih postopkih, postopkih stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov ter prekrškovnih postopkih, ki jih v zvezi z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 79 z dne 19. 3. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 6/2013 z dne 8. januarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2013, str. 34) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) 216/2008), in njenimi izvedbenimi predpisi vodi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, se šteje, da so zahteve iz tega predpisa in njegovih izvedbenih predpisih izpolnjene, če so rešitve skladne z določbami AMC EU, GM EU in CS EU, ki jih je izdal izvršni direktor EASA, in so v angleškem jeziku objavljene na spletni strani EASA.
(2) Izvedbeni predpisi iz prejšnjega odstavka so:
– Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 224 z dne 21. 8. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 69/2014 z dne 27. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2013, str. 36) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 748/2012);
– Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315 z dne 28. 11. 2003, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 593/2012 z dne 5. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 176, 6. 7. 2012, str. 38);
– Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 296 z dne 25. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 83/2014 z dne 29. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 227 z dne 24. 8. 2013, str. 1);
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L št. 128 z dne 9. 5. 2013, str. 31);
– Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z dne 25. 11. 2011, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 33);
– Uredba Komisije (EU) št. 691/2010 z dne 29. julija 2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa (UL L št. 201 z dne 3. 8. 2010, str. 1) in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 390/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja (UL L št. 128 z dne 9. 5. 2013, str. 1).
(3) V upravnih postopkih, postopkih stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov ter prekrškovnih postopkih, ki jih v zvezi z Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (UL L št. 373 z dne 31. 12. 1991, str. 4), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 859/2008 z dne 20. avgusta 2008 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 glede skupnih tehničnih predpisov in upravnih postopkov, ki se uporabljajo za komercialni prevoz z letali (UL L št. 254 z dne 20. 9. 2008, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EGS) 3922/91), vodi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, se šteje, da so zahteve iz navedenega predpisa izpolnjene, če so rešitve skladne z določbami AMC JAA, IEM JAA in TGL JAA, ki so jih občasno izdajali Združeni letalski organi ter niso bili nadomeščeni z AMC in GM EASA.
(4) V upravnih postopkih, postopkih stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov ter prekrškovnih postopkih, ki jih v zvezi z Uredbo (ES) 216/2008, Uredbo (EU) 748/2012 in Uredbo (EGS) 3922/91 vodi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, se šteje, da so zahteve iz navedenih predpisov izpolnjene, če so rešitve skladne z določbami JAR-26 Dodatne plovnostne zahteve za operacije (tretja sprememba, 1. december 2005), ki so jih izdali Združeni letalski organi).
(5) V upravnih postopkih, postopkih varnostnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov ter prekrškovnih postopkih, ki jih v zvezi z Uredbo Komisije (EU) št. 73/2010 z dne 26. januarja 2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo (UL L št. 23 z dne 27. 1. 2010, str. 6) vodi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, se šteje, da so zahteve iz navedenega predpisa izpolnjene, če so rešitve skladne z določbami Specifikacij za zahteve glede kakovosti podatkov (EUROCONTROL, izdaja 1.0 z dne 18. 1. 2013 – ref. št. EUROCONTROL-SPEC-152), ki so objavljene na spletni strani Eurocontrola.
(6) Ne glede na prvi do peti odstavek tega člena ima stranka pravico uporabe drugih načinov usklajevanja, kot so urejeni v izvedbenih predpisih k Uredbi (ES) 216/2008 in uredbam o enotnem evropskem nebu, ki so:
– Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (UL L 96 z dne 31. 3. 2004, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (UL L 300 z dne 14. 11. 2009, str. 34) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) 1070/2009);
– Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (uredba o izvajanju služb) (UL L 96 z dne 31. 3. 2004, str. 10), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) 1070/2009;
– Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) (UL L 96 z dne 31. 3. 2004, str. 10), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) 1070/2009;
– Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (UL L 96 z dne 31. 3. 2004, str. 26), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) 1070/2009.
3. člen
(seznanitev strank in pojasnila)
(1) Pri uporabi AMC EU, GM EU, CS EU, AMC JAA, IEM JAA, TGL JAA, JAR-26 in Specifikacij za zahteve glede kakovosti podatkov mora uradna oseba, ki vodi upravni postopek, postopek stalnega ali varnostnega nadzora, nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovni postopek, stranko seznaniti z njihovo uporabo in na njeno zahtevo dati potrebna strokovna pojasnila.
(2) Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije vzdržuje seznam veljavnih AMC EU, GM EU, CS EU, AMC JAA, IEM JAA, TGL JAA, JAR-26 in Specifikacij za zahteve glede kakovosti podatkov, ki ga objavlja v zborniku letalskih predpisov.
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij ter razlag in pojasnil (Uradni list RS, št. 75/09).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-53/2014/21-00731203
Ljubljana, dne 14. marca 2014
EVA 2014-2430-0038
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor