Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

687. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014, stran 2336.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13, 112/13), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 30-1253/02 s spremembami) ter 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 28. redni seji dne 5. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|KONTO |    |OPIS               |Proračun 2014|
|    |    |                 |   [v EUR]|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    | I.  |SKUPAJ PRIHODKI         |  15.143.757|
|    |    |(70+71+72+73+74+78)       |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  11.389.625|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|70   |    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|  9.543.017|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|700  |    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |  7.807.704|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|703  |    |DAVKI NA PREMOŽENJE       |  1.137.179|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|704  |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE|   598.134|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|706  |    |DRUGI DAVKI           |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|71   |    |NEDAVČNI PRIHODKI        |  1.846.608|
|    |    |(710+711+712+713+714)      |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|710  |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD|  1.169.510|
|    |    |PREMOŽENJA            |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|711  |    |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    5.000|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|712  |    |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |    42.800|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|713  |    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    31.600|
|    |    |STORITEV             |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|714  |    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   597.699|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|72   |    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|   496.845|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|720  |    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   260.881|
|    |    |SREDSTEV             |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|721  |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|722  |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |   235.964|
|    |    |NEOPREDMETENIH SREDSTEV     |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|73   |    |PREJETE DONACIJE (730+731)    |    2.150|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|730  |    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV|    2.150|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|731  |    |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|74   |    |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)  |  3.255.137|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|740  |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |   888.289|
|    |    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|741  |    |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  |  2.366.848|
|    |    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |       |
|    |    |EVROPSKE UNIJE          |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|78   |    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |      0|
|    |    |UNIJE (786+787)         |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|786  |    |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ    |      0|
|    |    |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE     |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|787  |    |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |      0|
|    |    |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  19.567.189|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|40   |    |TEKOČI ODHODKI          |  4.619.562|
|    |    |(400+401+402+403+409)      |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|400  |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM|   837.450|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|401  |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |   122.857|
|    |    |SOCIALNO VARNOST         |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|402  |    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  3.399.461|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|403  |    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |    78.200|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|409  |    |REZERVE             |   181.595|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|41   |    |TEKOČI TRANSFERI         |  5.455.660|
|    |    |(410+411+412+413)        |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|410  |    |SUBVENCIJE            |  1.488.200|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|411  |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |  2.413.728|
|    |    |GOSPODINJSTVOM          |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|412  |    |TRANSFERI NEPROFITNIM      |   482.310|
|    |    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|413  |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |  1.071.422|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|414  |    |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO    |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|42   |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |  9.328.977|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|420  |    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |  9.328.977|
|    |    |SREDSTEV             |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|43   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)|   162.990|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|431  |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |      0|
|    |    |IN FIZ. OSEBAM          |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|432  |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   162.990|
|    |    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  –4.423.432|
|    |    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)    |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |       |
|    |    |NALOŽB              |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|    |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |    |(750+751+752)          |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|750  |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|751  |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|752  |    |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|44   | V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|440  |    |DANA POSOJILA          |      0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|441  |    |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |      0|
|    |    |FINANČNIH NALOŽB         |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|
|    |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|    |    |(IV.–V.)             |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    |    |C. RAČUN FINANCIRANJA      |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|50   | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |   600.000|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|500  |    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |   600.000|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|55   | VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)      |  1.106.976|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|550  |    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |  1.106.976|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |  –4.930.408|
|    |    |NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =    |       |
|    |    |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)  |       |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)  |   –506.976|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |  4.423.432|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2012-51
Tržič, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost