Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

685. Pravilnik o spremebah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 2328.

Na podlagi 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 25. redni seji dne 12. 2. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremebah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V prvem odstavku 3. člena se na koncu doda stavek: »Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. 9. koledarskega leta.«
Tretji odstavek 3. člena se nadomesti z:
»Vrtec na svoji spletni strani objavi datum zasedanja komisije za sprejem v vrtec.«
2. člen
V 3.a členu se vse besede vrtec v dvojini spremenijo v ednino, tako da se člen glasi:
»Za vpis otrok v vrtec iz 1. člena tega pravilnika se izvede enoten vpis otrok v vrtec in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtec.
V ta namen občina vzpostavi in vzdržuje enoten informacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem).
Enoten vpis otrok v vrtec na območju občine poteka na način, pod pogoji in postopku, ki je določen s tem pravilnikom.«
3. člen
Četrti odstavek 4. člena se briše in se nadomesti z besedilom:
»Vloge, vložene v roku in po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, veljajo za sprejem otrok v razpisnem obdobju (od 1. 9. do 31. 8.). Za sprejem otroka v naslednje šolsko leto je potrebno vlogo ponovno vložiti v času roka za prijavo na javni vpis novincev.
V roku rednega vpisa novincev za naslednje šolsko leto lahko starši podajo vlogo za premestitev otroka med enotami vrtca ali med zavodi. V primeru premeščanja otroka v drug zavod podajo starši vlogo v zavod, v katerega premeščajo otroka, zavod, v katerem je otrok vključen, pa so dolžni obvestiti o svoji nameri in po prejemu obvestila o pozitivni rešitvi vloge takoj podati pisno izjavo. Vloga za premestitev je priloga pravilnika.«
4. člen
5. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Komisija obravnava vloge za vpis otrok po zaključku javnega vpisa novincev. Med šolskim letom, pa v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.«
5. člen
V 8. členu se prvi odstavek zamenja z besedilom:
»Komisija obravnava vse vloge za otroke, ki bodo v razpisanem šolskem letu dopolnili zakonsko starost za vpis v vrtec in so vložene do dneva izteka razpisanega roka; na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Upoštevajo se podatki na dan zasedanja komisije.«
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»V zvezi s podatki o stalnem prebivališču, vpisanih na vlogi, strokovna služba vrtca sproti pri sprejemu vloge preverja istovetnost podatkov.«
Drugi odstavek postane tretji in tretji postane četrti.
6. člen
10. členu se doda prvi odstavek, ki se glasi:
»Komisija najprej obravnava in reši vloge za premestitev otrok iz zavoda v zavod oziroma iz enote v enoto v okviru posameznih zavodov, nato pa začne z obravnavo vlog za sprejem novincev.«
Prvi odstavek postane drugi.
Drugi odstavek postane tretji, v njem se besede »iz prvega odstavka« zamenjajo z »iz drugega odstavka«.
7. člen
V zadnjem odstavku 11. člena se brišejo besede: »v začetku novega šolskega leta.«
8. člen
V 13. členu se v prvem in drugem odstavku besedi »svet vrtca« zamenja za besedama »Svet zavoda«.
9. člen
V 13.a členu se v drugem odstavku doda stavek, ki se glasi: »Pri tem se upošteva doseženo število točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.«
V 13.a členu se za šestim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Centralni čakalni seznam pripravi občina po zaključku postopka sprejema in vpisa otrok najkasneje do 30. 6. tekočega leta.«
Sedanji sedmi odstavek postane osmi, besedi »central seznam« se zamenja z besedami »centralni čakalni seznam«.
10. člen
V 14. členu se v tabeli s kriteriji doda naslednje kriterije:
+-----+--------------------------------------------------+------+
|8.  |Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil starost:   |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+
|   |Najmanj enajst mesecev in več do vključno 1. 9.  |  30|
|   |in takrat tudi prosi za sprejem:         |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+
|   |enajst mesecev do vključno 1. 10.         |   5|
+-----+--------------------------------------------------+------+
|   |enajst mesecev do vključno 1. 11.         |   4|
+-----+--------------------------------------------------+------+
|   |enajst mesecev do vključno 1. 12.         |   3|
+-----+--------------------------------------------------+------+
|   |enajst mesecev do vključno 1. 1.         |   2|
+-----+--------------------------------------------------+------+
|   |enajst mesecev do vključno 1. 2.         |   1|
+-----+--------------------------------------------------+------+
11. člen
V 15. členu se v petem odstavku besede »prvi plačni razred« zamenjajo z besedami »drugi plačni razred«.
12. člen
V 16. členu se prvi odstavek briše.
Drugi odstavek postane prvi, v njem se za besedo »pozove« doda besedo »starša«.
Tretji odstavek se briše.
Četrti odstavek postane drugi.
Pred zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe o tem obvesti občino, ki ažurno popravi podatke v centralnem čakalnem seznamu.«
13. člen
Prvi odstavek 16. a člena se popravi tako, da se glasi:
»Če starši otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne sklenejo pogodbe z vrtcem v roku iz 20.c člena Zakona o vrtcih, se ne more šteti, da so umaknili vlogo. Otroku se na centralnem čakalnem seznamu spremeni datum vključitve v vrtec, katerega so predhodno spremenili starši in ostane do vključitve v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.«
14. člen
17. členu se za prvi odstavkom doda drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Vloge za vpis otroka v vrtec, oddane po roku za redni letni vpis otrok v vrtce, so uvrščene na seznam vlog. Seznam vlog je dolžan voditi vsak vrtec za vloge, ki jih prejme. Seznam teh vlog mora vsebovati datum prejema vloge za vpis otroka v vrtec, vse v vlogi navedene izbire vrtcev, v katere starši želijo vpisati otroka in šifro otroka.
Če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec, ki ima prosto mesto, lahko vrtec sprejme otroka, ki je pa vpisan v centralnem seznamu vlog.«
Zadnji odstavek se črta.
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, št. 602-4/2012-4, z dne 4. 5. 2012 (Uradni list RS, št. 32/12).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-3/2014
Trebnje, dne 3. marca 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost