Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

684. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualna gradnja Pameče 83 (MUV 3/1984), stran 2327.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena in 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualna gradnja Pameče 83 (MUV 3/1984)
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualna gradnja Pameče 83 (v nadaljevanju: SD ZN) in njegovih posameznih faz
V letu 1984 je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu individualne gradnje Pameče 83, ki je predvideval gradnjo stanovanjskih blokov in individualnih stanovanjskih hiš. Zazidalni načrt je veči del realiziran. Nerealiziran je ostal v delu, kjer lastniki zemljišč le-teh, zaradi kmetovanja niso mogli prodati. Istočasno se je na delu območja, ki ga ureja zazidalni načrt izvedla parcelacija, ki ni upoštevala določil veljavnega zazidalnega načrta in na ta način je v delu onemogočena njegova nadaljnja realizacija. Hkrati merila in pogoji za gradnjo blokov ne izpolnjujejo zahtev, ki jih za tovrstno gradnjo zahtevajo veljavni tehnični predpisi. Zazidalni načrt je tako pomanjkljiv in lastnikom teh zemljišč brez spremembe ne omogoča prodaje zemljišč, saj za objekte, kot jih predvideva, ni zanimanja.
Lastnik se s prodajo zemljišč trudi že kar nekaj let, vendar neuspešno. Hkrati za ta zemljišča plačuje visoka nadomestila, ki ga finančno izčrpavajo. Mestna občina se zaveda današnje nerealnosti takega posega (investicija v stanovanjski blok v trenutni situaciji ni izvedljiva) in je pripravljena predmetni akt spremeniti. V ta namen je lastnik teh zemljišč naročil zazidalno zasnovo, ki bo pokazala možnost urbanizacije območja, obenem pa bo ta elaborat lahko služil kot strokovna podlaga za spremembo in dopolnitev prostorsko izvedbenega akta.
Pobudnik je lastnik kompleksa nezazidanih parcel zahodno od lokalne ceste v naselju Pameče. Območje stavbnih zemljišč leži v naklonu s padcem proti zahodu in proti območju kmetijskih zemljišč ter je s treh strani obdano s pozidanim območjem. S sprejetjem SD ZN, ki bo omogočal gradnjo sodobnih objektov, bo omogočeno to področje pozidati in zapolniti nepozidan prostor.
Iz karte o namenski rabi veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998, ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008 (Uradni list RS, št. 89/09) ter Sklepa o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/12) je območje tega dela uvrščeno v območje Sn (območja stanovanj nizke gostote). Sprejetje SD ZN za gradnjo individualnih hiš bo tako usklajeno s predvideno podrobno namensko rabo, ki jo določa prostorski akt.
Priprava SD ZN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Kadar se spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenega akta nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15. dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
II. Območje SD ZN
Ureditveno območje SD ZN obsega parcele z naslednjimi parcelnimi številkami: 809/1, 809/6, 810, 811, 812, 813 in 807/2, vse k.o. Pameče, v skupni kvadraturi 6.607 m2 in se natančneje določi v dopolnjenem osnutku SD ZN. Parcele, ki so zajete v ureditvenem območju so tako parcele, ki ležijo znotraj veljavnega odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Pameče 83, ki ga spreminjamo kot tudi parcele, ki ležijo izven tega območja in se navezujejo nanj ter je zanje v skladu z veljavnim prostorskim planom občine potrebno izdelati izvedbeni akt.
Sprejeti odlok o SD ZN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi SD ZN se upošteva strokovna podlaga z naslovom Zazidalna zasnova, Območje stanovanjske gradnje Lipuš, Pameče, ki jo je izdelalo podjetje Situs agencija za prostorski inženiring d. o. o., pod številko 1003/2013, z dne januar 2014. Poleg te strokovne podlage se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998, ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, 23/00 – popravek, 89/09, 72/12) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave SD ZN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v SD ZN.
Za izdelavo SD ZN se uporabijo geodetske podlage, ki so podlaga za izdelavo Zazidalne zasnove.
IV. Roki za pripravo SD ZN
+-------------------------------------+-------------------------+
|       Aktivnost       |  Rok oziroma trajanje |
|                   |    aktivnosti    |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Sklep o začetku priprave SD ZN    |Sprejme župan      |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu   |Marec 2014        |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Priprava osnutka in posredovanje   |20 dni po objavi sklepa |
|osnutka v pridobitev smernic nosilcem|             |
|urejanja prostora in pristojnemu   |             |
|ministrstvu za varstvo okolja    |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Analiza smernic in izdelava     |30 dni po pridobitvi   |
|dopolnjenega osnutka SD ZN,     |smernic         |
|kolikor bi bilo potrebno izvesti   |             |
|celovito presojo vplivov na okolje, |             |
|se za dopolnjen osnutek SD ZN    |             |
|zagotovi okoljsko poročilo in ga   |             |
|skupaj z dopolnjenim osnutkom SD ZN |             |
|pošlje ministrstvu, pristojnemu za  |             |
|varstvo okolja            |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in|7 dni pred pričetkom   |
|javni obravnavi dopolnjenega osnutka |javne razgrnitve     |
|SD ZN                |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava    |15 dni          |
|dopolnjenega osnutka SD ZN z     |             |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb  |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Javna obravnava SD ZN        |Izvede se v času javne  |
|                   |razgrnitve        |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov iz   |Po zaključeni javni   |
|javne razgrnitve in obravnave    |razgrnitvi        |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Priprava strokovnih stališč do    |15 dni po ureditvi    |
|pripomb in predlogov iz javne    |pripomb         |
|razgrnitve in obravnave       |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Opredelitev župana do pripomb in   |Po pripravi strokovnih  |
|predlogov iz javne razgrnitve in   |stališč         |
|obravnave              |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava usklajenega predloga SD ZN |1 mesec po opredelitvi  |
|na osnovi potrjenih stališč do    |župana do pripomb iz   |
|pripomb               |javne razgrnitve in   |
|                   |obravnav         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Pridobitev mnenj           |15 dni          |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Sprejem SD ZN na občinskem svetu   |Po uskladitvi predloga SD|
|Mestne občine Slovenj Gradec     |ZN            |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Objava SD ZN v Uradnem listu RS   |Po sprejemu SD ZN na   |
|                   |občinskem svetu Mestne  |
|                   |občine Slovenj Gradec  |
+-------------------------------------+-------------------------+
V. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
2. Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 a, 2380 Slovenj Gradec
3. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova cesta 12, 2380 Slovenj Gradec
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(2) Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Krekova 17/II, 2000 Maribor.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD ZN
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag zagotovi pobudnik. Postopek in izdelavo SD ZN vodijo pristojne službe znotraj Mestne občine Slovenj Gradec, zato dodatnih stroškov v zvezi s tem ne pričakujemo.
VII. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0025/2010
Slovenj Gradec, dne 5. marca 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost