Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

682. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica, stran 2272.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 20. redni seji dne 6. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ribnica (v nadaljevanju: program opremljanja) in je na vpogled na sedežu občine.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Ribnica, ki bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem ali omrežjem cest.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(opredelitev pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.
4. člen
(pomen pojmov in kratic)
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KP(ij)    znesek komunalnega prispevka, ki pripada
       posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
       obračunskem območju
A(parcela)  površina parcele
A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh
       tlorisnih površin objekta in se izračuna po
       standardu SIST ISO 9836
Dp      delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt      delež neto tlorisne površine objekta pri
       izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) faktor dejavnosti
Cp(ij)    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
       obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
       opreme
Ct(ij)    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
       tlorisne površine objekta na obračunskem območju
       za posamezno vrsto komunalne infrastrukture
i       posamezna vrsta komunalne opreme
j       posamezno obračunsko območje.
5. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskega območja;
– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prikazano na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskega območja;
– Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskega območja.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v prvem odstavku tega člena, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
7. člen
(površina parcele)
(1) Površina parcele se za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Ribnica.
(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(3) V primerih, ko parcela objekta ni določena, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
8. člen
(neto tlorisna površina objekta)
(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
9. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
10. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega omrežja, objekt ni opremljen z obstoječim vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, se šteje, da objekt ni opremljen z obstoječim cestnim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
11. člen
(faktor dejavnosti)
(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena.
(2) Faktor dejavnosti (K(dejavnosti)) se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
+---------------------------------+--------------+--------------+
|     Vrsta objekta     |K(dejavnosti) |  Oznaka v  |
|                 |       |klasifikaciji |
|                 |       |objektov CC-SI|
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Enostanovanjske stavbe      |       |   111   |
|– enostanovanjske stavbe     |   0,80   |  11100   |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Večstanovanjske stavbe      |       |   112   |
|– dvostanovanjske stavbe     |   0,80   |  11210   |
|– tri- in večstanovanjske stavbe |   0,80   |  11221   |
|– stanovanjske stavbe z     |       |       |
|oskrbovanimi stanovanji     |   0,80   |  11222   |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne  |       |       |
|namene              |       |   113   |
|– stanovanjske stavbe za posebne |       |       |
|namene              |   0,80   |  11300   |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Gostinske stavbe         |       |   121   |
|– hotelske in podobne gostinske |       |       |
|stavbe              |   1,20   |  12111   |
|– gostilne, restavracije in   |       |       |
|točilnice            |   1,20   |  12112   |
|– druge gostinske stavbe za   |       |       |
|kratkotrajno nastanitev     |   1,20   |  12120   |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Upravne in pisarniške stavbe   |       |   122   |
|– stavbe javne uprave      |   1,20   |  12201   |
|– stavbe bank, pošt,       |       |       |
|zavarovalnic           |   1,20   |  12202   |
|– druge upravne in pisarniške  |       |       |
|stavbe              |   1,20   |  12203   |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Trgovske in druge stavbe za   |       |   123   |
|storitvene dejavnosti      |       |       |
|– trgovske stavbe        |   1,20   |  12301   |
|– sejemske dvorane, razstavišča |   1,20   |  12302   |
|– bencinski servisi       |   1,20   |  12303   |
|– stavbe za druge storitvene   |       |       |
|dejavnosti            |   1,20   |  12304   |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Stavbe za promet in stavbe za  |       |       |
|izvajanje elektronskih      |       |       |
|komunikacij           |       |    124  |
|– postaje, terminali, stavbe za |       |       |
|izvajanje elektronskih      |       |       |
|komunikacij ter z njimi povezane |       |       |
|stavbe              |   1,20   |   12410  |
|– garažne stavbe         |   0,70   |   12420  |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Industrijske stavbe in skladišča |       |      125|
|– industrijske stavbe      |     1,00|     12510|
|– rezervoarji, silosi in     |       |       |
|skladišča            |     1,00|     12520|
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Stavbe splošnega družbenega   |       |       |
|pomena              |       |      126|
|– stavbe za kulturo in      |       |       |
|razvedrilo            |     0,80|     12610|
|– muzeji in knjižnice      |     0,80|     12620|
|– stavbe za izobraževanje in   |       |       |
|znanstvenoraziskovalno delo   |     0,80|     12630|
|– stavbe za zdravstvo      |     0,80|     12640|
|– športne dvorane        |     0,80|     12650|
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Druge nestanovanjske stavbe   |       |      127|
|– stavbe za rastlinsko pridelavo |     0,70|     12711|
|– stavbe za rejo živali     |     0,70|     12712|
|– stavbe za spravilo pridelka  |     0,70|     12713|
|– druge nestanovanjske kmetijske |       |       |
|stavbe              |     0,70|     12714|
|– stavbe za opravljanje verskih |       |       |
|obredov             |     0,70|     12721|
|– pokopališke stavbe in     |       |       |
|spremljajoči objekti       |     0,70|     12722|
|– kulturni spomeniki       |     0,70|     12730|
|– druge nestanovanjske stavbe,  |       |       |
|ki niso uvrščene drugje     |     0,70 |     12740|
+---------------------------------+--------------+--------------+
Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
12. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+------------------------+------------+------------+------------+
|  Komunalna oprema  | Obračunsko |  Skupni  | Obračunski |
|            | območje  |  stroški | stroški v |
|            |      |  v EUR  |   EUR  |
+------------------------+------------+------------+------------+
|1. Vodovodno omrežje  |  VO1   | 11.084.241| 11.084.241|
+------------------------+------------+------------+------------+
|2. Kanalizacijsko    |  KA1   |  7.981.922|  4.218.873|
|omrežje         |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+------------+
|3. Cestno omrežje    |  CE1   | 27.875.660| 27.875.660|
+------------------------+------------+------------+------------+
13. člen
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 10. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
+-------------------------+-----------+------------+------------+
|    Postavka     | Obračunsko|   Cp   |   Ct   |
|             | območje | (v EUR/m2) | (v EUR/m2) |
+-------------------------+-----------+------------+------------+
|1. Vodovodno omrežje   |  VO1  |    2,229|   11,476|
+-------------------------+-----------+------------+------------+
|2. Kanalizacijsko    |  KA1  |    2,400|    9,664|
|omrežje         |      |      |      |
+-------------------------+-----------+------------+------------+
|3. Cestno omrežje    |  CE1  |    4,115|   21,362|
+-------------------------+-----------+------------+------------+
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za novo gradnjo objekta se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KP(ij) = A(parcela) × Cp(ij) × Dp + K(dejavnost) × A(tlorisna) × Ct(ij) × Dt
16. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme na naslednji način:
KP = Vsota KP(ij)
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
17. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
KP(i) = KP(novo stanje objekta) – KP(staro stanje objekta) (2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določb predhodnega odstavka tega člena upoštevajo tudi že plačane obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja. Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.
(5) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.
19. člen
(izdaja odločbe o odmeri)
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
20. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.
21. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Komunalni prispevek se lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec za plačilo še pred izdajo odločbe podati na občino pisno prošnjo. V tem primeru občina sklene z zavezancem pogodbo o medsebojnih razmerjih. Pogoje obročnega odplačevanja določi občina.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
22. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
23. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in zdravstvo (oznaka 1264) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
(3) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(veljavnost sprejetih odlokov o programih opremljanja)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo še naprej v veljavi:
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači« (Uradni list RS, št. 105/08),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Grčarice« (Uradni list RS, št. 25/11),
– Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje – 1. faza« (Uradni list RS, št. 4/13) in
– Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona R7/05 Breg pri Ribnici« (Uradni list RS, št. 25/11).
(2) Na obračunskih območjih, ki jih obravnavajo v prvem odstavku tega člena navedeni posebni programi opremljanja in na njih temelječi odloki, se komunalni prispevek še naprej odmerja po teh odlokih, saj zajemajo samo komunalno opremo znotraj posameznih območij, medtem ko ta odlok obravnava obstoječo komunalno opremo na nivoju cele občine in ne zajema nobene komunalne opreme (ne obstoječe, ne nove ali predvidene), ki jo obravnavajo navedeni posebni programi opremljanja. To je razvidno tudi iz grafične priloge programa opremljanja.
25. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
26. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 25/11).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0008/2013
Ribnica, dne 6. marca 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost