Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

676. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014, stran 2258.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 21. seji dne 26. 2. 214 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2014 (Uradni lis RS, št. 112/13) tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Leto 2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 19.487.077,19|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  9.798.995,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  8.350.697,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  1.072.288,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Drugi davki na blago in storitve  |   376.010,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  4.734.714,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |  1.409.283,00|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    6.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   15.065,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   116.300,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  3.188.066,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   962.203,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   250.443,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   711.760,00|
|   |in neopredmetenih dolg. sred      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.991.165,19|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   348.739,00|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sred. iz drž. proračune   |  3.642.426,19|
|   |iz sredstev EU             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 22.445.765,09|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  5.670.693,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   632.461,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   94.613,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  4.673.869,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   43.800,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   225.950,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  5.674.315,25|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  3.042.750,00|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   456.743,25|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  2.175.322,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 10.881.756,84|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 10.881.756,84|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   219.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   62.900,00|
|   |in fiz. os., ki niso PU         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   156.100,00|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–| –2.958.687,90|
|   |II.)                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    | –2.919.020,90|
|   |(I.–7102)–(II.–403–404)         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/2 | TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) |  3.188.700,75|
|   |– (40+41)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|        |
|   |KAP. DELEŽEV              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.– |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |  2.500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  2.500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  2.500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   244.045,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   244.045,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   244.045,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  –702.732,90|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII,)     |  2.255.955,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)     |  2.958.687,90|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   830.000,00|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2013
Laško, dne 26. februarja 2014
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost