Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit, stran 2255.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 29. seji dne 5. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit (Uradni list RS, št. 25/10).
Drugi odstavek 1. člena odloka se dopolni z novim drugim stavkom, ki se glasi: »Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B11 TITAN SVIT (v nadaljevanju: SDOPPN) je izdelala družba GEOPLAN d.o.o., Kamnik, Glavni trg 21, 1241 Kamnik, pod številko SDOPPN-01/2012.«
2. člen
(vsebina prostorskega akta)
V 2. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) SDOPPN vsebujejo odlok in priloge z vsebino:
(A) Odlok o SDOPPN
(B) Grafične priloge:
– Izsek iz grafičnega dela urbanistične zasnove mesta Kamnik s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju M 1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom z vrisano mejo območja urejanja M 1:500
(C) Priloge:
– Sklep o pripravi SDOPPN
– Odločba MKO
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev SDOPPN
– Strokovne podlage
– Smernice za načrtovanje
– Stališča do pripomb
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDOPPN.«
II. OPIS OBMOČJA
3. člen
(opis območja SDOPPN)
V 3. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Območje urejanja SDOPPN obsega zemljišči parc. št. 717/24 (del) in 718/2, obe v k.o. Kamnik.
Skupna površina območja SDOPPN je cca 0,1 ha.«
4. člen
(skupno vplivno območje)
V 3. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Skupno vplivno območje SDOPPN obsega zemljišči parc. št. 717/24 (del) in 718/2, obe k. o. Kamnik.«
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis prostorskih ureditev, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom)
Spremeni se tekst pod oznako »O«, drugega odstavka, 4. člena Odloka o OPPN in se v celoti glasi:
»O – območje osrednjih dejavnosti (122 Upravne in pisarniške stavbe, 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, le do 1/3 bruto etažnih površin stavbe tudi 121 Gostinske stavbe), na parc. št. 717/24 in 718/2, k.o. Kamnik, se dovoljujejo tudi proizvodne in skladiščne dejavnosti (125 Industrijske stavbe in skladišča);«.
IV. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)
V prvem odstavku 6. člena Odloka o OPPN se dopolni tekst pod oznako »O2«, tako da se v celoti glasi:
»O2 – funkcionalna enota ob hidrocentrali Titan, kjer se prepletajo upravne in poslovno trgovske dejavnosti, na parc. št. 717/24 in 718/2, k.o. Kamnik, so poleg naštetih dejavnosti dovoljene še proizvodne in skladiščne dejavnosti;«.
V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
7. člen
(urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje)
Dopolni se tekst drugega odstavka 7. člena Odloka o OPPN, tako da se v celoti glasi:
»O2 – funkcionalna enota ob hidrocentrali Titan, kjer se prepletajo upravne in poslovno trgovske dejavnosti, na parc. št. 717/24 in 718/2, k.o. Kamnik, so poleg naštetih dejavnosti dovoljene še proizvodne in skladiščne dejavnosti. Dovoljene so rekonstrukcije, prenove in odstranitve obstoječih objektov, v okviru gradbene meje pa tudi dozidave in novogradnje. Oblikovanje novonastalih stavb je potrebno prilagoditi oblikovanju kvalitetnejših, sodobno oblikovanih stavb v območju. Maksimalna dovoljena etažnost je P+1+M do višine slemena 10 m, z enokapno ali ravno streho. Na parceli št. 717/24 in 718/2, k.o. Kamnik, je dovoljena izvedba dvo- ali štirikapnice. Funkcionalnim enotam se določajo novi dovozi in parkirne površine, skladne z novo zasnovo obulične gradnje. Maksimalna izraba parcele za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik, (Uradni list RS, št. 44/04). Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme. Upoštevati je potrebno 5 m obvodnega pasu.«
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEVIN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen
(komunalna infrastruktura in zunanje ureditve)
V 11. členu se oštevilči prvi odstavek in se doda nov drugi odstavek z naslednjim besedilom:
»(2) Na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, se zagotovi minimalno komunalno opremo, in sicer priključek na vodovod, elektriko in kanalizacijo.«
9. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
Na koncu 12. člena odloka o OPPN se doda nov šesti odstavek z naslednjim besedilom:
»(6) Objekt, na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, se priključi na vodovod v sklopu internega omrežja bivše tovarne Titan. Po izgradnji javne komunalne infrastrukture na območju OPPN B11 Titan – Svit, se mora objekt priključiti na javno vodovodno omrežje.«
10. člen
(elektroomrežje in javna razsvetljava)
Na koncu 13. člena odloka o OPPN se dodata nova šesti in sedmi odstavek z naslednjim besedilom:
»(6) Za napajanje objekta, na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, se zgradi nov nizkonapetostni (NN) vod tipiziranega prereza Al 4×150-1,5 mm2 iz TP 20/0,4 kV Perovo (parc. št. 734/1, k.o. Kamnik). Po trasi priključnega NN voda se položi ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4x25 mm.
(7) Vsi podzemni vodi, ki potekajo pod povoznimi površinami in križajo komunalne vode, se uvlečejo v kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški.«
11. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Na koncu 14. člena odloka o OPPN se doda nov šesti odstavek z naslednjim besedilom:
»(6) Objekt, na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, se priključi na kanalizacijo v sklopu internega omrežja bivše tovarne Titan. Po izgradnji javne komunalne infrastrukture na območju OPPN B11 Titan – Svit, se mora objekt priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.«
12. člen
(ravnanje z odpadki)
Doda se nov 18.a člen z naslednjim besedilom:
»18.a člen
(ravnanje z odpadki)
Zbiralnica ločenih frakcij mora biti dostopna za neoviran dostop smetarskih vozil, od roba prometne poti smetarskega vozila sme biti oddaljena največ 20 m in mora biti brez stopnic.«
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
13. člen
(ukrepi za varstvo voda)
Na koncu tretjega odstavka 22. člena odloka o OPPN se doda nov četrti odstavek z naslednjim besedilom:
»(4) Na podlagi Hidrološko hidravlične presoje območja Kamniške Bistrice za potrebe OPN Kamnik, izdelovalca Inštitut za vodarstvo d.o.o., Hajdrihova 28a, 1000 Ljubljana, št. projekta P 153/2012, se območje sprememb in dopolnitev odloka o OPPN B11 Titan – Svit nahaja na območju preostalega, majhnega in srednjega razreda poplavne nevarnosti. Na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, je pri izdelavi projektne dokumentacije potrebno ustrezno klasificirati vrsto dejavnosti ter vrsto objektov in upoštevati oziroma preučiti možnost "predvidene ureditve" glede na določila uredbe, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, upoštevajoč določila priloge 1 in 2. Ob upoštevanju priloge 1 in 2 navedene Uredbe, na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, ne veljajo določila iz tretjega odstavka istega člena odloka, predvideni omilitveni ukrepi, določeni v osnovnem OPPN B 11 Titan Svit, za parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, niso potrebni. Zunanjo ureditev na zemljiščih parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, ki posega na poplavno območje, je potrebno izvesti na obstoječi koti terena.«
Ostali odstavki se smiselno preštevilčijo.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
14. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom, potresna varnost, zaklonišča)
V drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 25. člena se črtajo navedbe predpisov in njihovih objav v Uradnem listu RS.
V osmem odstavku 25. člena se spremeni tekst, tako da se glasi:
»V objektih, ki so določeni s predpisi, se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče«, za katerim se doda pika.
IX. DOLOČBE GLEDE NADZORA MAD IZVAJANJEM
15. člen
(organizacija gradbišča)
Na koncu 32. člena odloka o OPPN se doda nov peti odstavek z naslednjim besedilom:
»(5) Na parc. št. 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik, je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka ali na poplavna območja. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno ustrezno urediti.«
X. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(vpogled v SDOPPN)
SDOPPN so na vpogled na Občini Kamnik in na Upravni enoti Kamnik.
17. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2013-5/1
Kamnik, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost