Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

671. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športni park Grosuplje, stran 2254.

Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US, v nadaljevanju: ZPNačrt, 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 5. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športni park Grosuplje
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) S sprejetjem Prostorskega načrta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13; v nadaljevanju: OPN) so prazna travniška zemljišča med potokom Bičje in Kadunčevo cesto namenjena za oddih, rekreacijo in šport (ZS), travniška zemljišč na SV pa so namenjena površinam za druga območja centralnih dejavnosti (CD). V območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Grosuplje: OPPN so po OPN zajete sledeče enote urejanja prostora oziroma deli enot urejanja prostora: GR 283, GR 27.
(2) Skladno z OPN Grosuplje se na osnovi Idejne zasnove s tem sklepom pričnejo postopki za pripravo OPPN.
2. člen
(okvirno območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja na zahodnem delu Grosuplja v naselju Brezje pri Grosupljem kot nepozidano zemljišče ob potoku Bičje in SZ od Kadunčeve ceste. Na območju obravnave je teren raven. Zemljišča so obraščena s travniki, in se nahajajo na poplavnem območju.
(2) Meja obravnavanega območja je na zahodu definirana z obstoječimi travniki oziroma približno s parc. št. 1042/1, k.o. Stranska vas, na severu z lokalno cesto južno od trase železnice, na vzhodu s pozidavo ob Kadunčevi cesti in na jugu z obstoječo stanovanjsko zazidavo.
(3) Območje predvidenega OPPN obsega površino velikosti približno 5,88 ha in zajema zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami v katastrskih občinah: k.o. Stranska vas: 520/2, 886/1, 886/6, 886/17, 888/1, 888/3, 888/4, 888/13, 888/14, 1042/1, 1042/46, 922/145, 922/146, 922/235, 922/236, 922/242, 1010/12, 1010/13, 774/5, 886/12, 1042/36.
(4) V ureditveno območje se lahko vključijo tudi druga zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.
4. člen
(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal skladno z določili 57., 85., 60. in 61. člena ZPNačrt.
Roki se lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku, na katere občina nima vpliva, lahko spremenijo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
(1) Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, področje voda;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Območje Srednje Save, Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana, področje voda;
5. Ministrstvo kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1c, 1000 Ljubljana, področje narave;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, področje narave;
7. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, vodovod;
8. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, kanalizacija;
9. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, odpadki;
10. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, toplota;
11. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
12. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
13. Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana;
14. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Drugi udeleženci:
15. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja.
(2) Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 15 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo OPPN in strokovnih podlag zagotovi Občina Grosuplje.
7. člen
(prenehanje veljavnosti, objava in začetek veljavnosti)
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posreduje se ga pristojnemu ministrstvu in objavi na spletni strani Občine Grosuplje: www.grosuplje.si/občina Grosuplje/prostorski dokumenti.
Št. 3505-10/2013
Grosuplje, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost