Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

668. Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D), stran 2244.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2014.
Št. 003-02-3/2014-6
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH (ZVojI-D)
1. člen
V Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odločba US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odločba US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG in 40/12 – ZUJF) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek 57. člena, ki se glasi:
»Družinski član padlega borca iz 1. točke 9. člena tega zakona, ki je izgubil življenje pri opravljanju vojaških dolžnosti ali drugih dolžnosti za cilje obrambe in varnosti Republike Slovenije v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo leta 1991, lahko uveljavi pravico do družinske invalidnine ne glede na izpolnjevanje starostnega pogoja iz 1. točke prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-03/14-1/12
Ljubljana, dne 6. marca 2014
EPA 1696-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost