Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

664. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E), stran 2234.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2014.
Št. 003-02-3/2014-2
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-2E)
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo:
– Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za odda­jo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (UL L št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 17), in
– del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31).«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se 17. točka spremeni tako, da se glasi:
»17. »Formalno nepopolna ponudba« je ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudbe v tem delu ni treba dopolniti oziroma spremeniti.«.
29. točka se črta, dosedanje 30. do 34. točka pa postanejo 29. do 33. točka.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se v 1.a) in 2.a) točki vrednost »130.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »134.000 eurov«. V 1.b) in 2.b) točki se vrednost »200.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »207.000 eurov«. V 3. točki se vrednost »5.000.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »5.186.000 eurov«.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se v a) točki vrednost »5.000.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »5.186.000 eurov«. V b) in c) točki se vrednost »200.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »207.000 eurov«.
V drugem odstavku se za besedo »društvom« dodata vejica in beseda »ustanovam«.
5. člen
V drugem odstavku 15. člena se v 4. točki za kratico »US« doda vejica, besedilo »in 90/12« pa se nadomesti z besedilom »90/12 in 19/14«.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se v 7. točki za besedo »življenje« doda besedilo »ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode«.
7. člen
V prvem odstavku 22. člena se črta drugi stavek.
8. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta 6. točka, dosedanja 7. točka pa postane 6. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročnik izvede javno naročanje:
a) po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka, če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– pri naročanju blaga ali storitev enaka ali višja od 20.000 eurov in nižja od 134.000 eurov ter
– pri naročanju gradenj enaka ali višja od 40.000 eurov in nižja od 274.000 eurov;
b) po postopkih iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka, če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– pri naročanju blaga ali storitev enaka ali višja od 134.000 eurov in
– pri naročanju gradenj enaka ali višja od 274.000 evrov.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »c) točke« nadomesti z besedilom »b) točke«.
9. člen
V prvem odstavku 28. člena se v 1. točki v prvem in drugem stavku črta besedilo »postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi,«.
10. člen
V prvem odstavku 29. člena se v 1. točki črta besedilo »ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi«.
V petem odstavku se v 2. točki v prvem stavku za besedo »sposobnosti« črtata vejica in besedilo »postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi«.
V sedmem odstavku se v prvem stavku besedilo »pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade« nadomesti z besedilom »obvestiti svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado«, drugi in tretji stavek pa se spremenita tako, da se glasita: »Naročnik pa mora obvestiti svoj nadzorni organ oziroma vlado, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV in 5 % vrednosti prvotnega naročila ali več. Naročnik mora v obvestilu navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«.
11. člen
30. člen se črta.
12. člen
V četrtem odstavku 32. člena se besedilo »postopka zbiranja ponudb po prehodni objavi« nadomesti z besedilom »postopka oddaje naročila male vrednosti«.
13. člen
V petem odstavku 33. člena se v prvem in tretjem stavku besedilo »11. točke« nadomesti z besedilom »10. točke«.
14. člen
V prvem odstavku 35. člena se v prvem stavku za besedo »objavi« doda besedilo »ali postopku oddaje naročila male vrednosti«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja in kategorije naročnikov, predpiše, da morajo naročniki javna naročila oddati na elektronski dražbi.«.
15. člen
V prvem odstavku 36. člena se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Vlada lahko z letnim okvirnim načrtom odloči tudi, da se izvede skupno javno naročanje vlade v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, zlasti za naročanje predmetov s področij, na katerih ti zavodi opravljajo dejavnost.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »ter odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega naročila«.
16. člen
V drugem odstavku 41. člena se za besedama »odprtem postopku« črtata vejica in besedilo »postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi«.
V šestem odstavku se črta četrti stavek.
17. člen
Šesti odstavek 44. člena se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
18. člen
Prvi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrste objav so:
1. predhodno informativno obvestilo,
2. obvestilo o javnem naročilu,
3. obvestilo o oddaji naročila,
4. obvestilo o naročilu male vrednosti,
5. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti,
6. obvestilo o natečaju,
7. rezultati natečaja,
8. obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
9. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost,
10. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu,
11. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma.«.
19. člen
V tretjem odstavku 61. člena se besedilo »postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi,« nadomesti z besedilom »postopku oddaje naročila male vrednosti«, besedilo »obvestilo iz 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona pa, kadar oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti« pa se črta.
20. člen
63. člen se črta.
21. člen
V prvem odstavku 63.a člena se besedilo »2., 4., 6. ali 10. točke« nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
22. člen
Za 71. členom se doda nov 71.a člen, ki se glasi:
»71.a člen
(pravila o uporabi finančnih zavarovanj pri javnem naročanju)
Vlada lahko za posamezne vrste predmetov javnega naročanja predpiše, ali so posamezne vrste finančnih zavarovanj obvezne oziroma dopustne, kateri finančni instrumenti so primerni za te vrste finančnih zavarovanj, v kakšni višini in trajanju ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki.«.
23. člen
Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora objaviti obvestilo iz 2. ali 4. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na portalu javnih naročil ali prek njega, razen če izvaja javno naročanje po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali po postopku s pogajanji po predhodni objavi, v katerem v skladu s 1. točko prvega odstavka 28. člena tega zakona uporabi izjemo od objave obvestila o naročilu.«.
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »obliki« dodata vejica in besedilo »brez predhodne registracije ali najave prevzema«.
24. člen
V prvem odstavku 77. člena se črta drugi stavek.
V drugem odstavku se besedi »drugega odstavka« nadomestita z besedilom »4. točke prvega odstavka«.
25. člen
Drugi odstavek 77.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za finance, vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami in jo objavi na svoji spletni strani. Vanjo se uvrsti ponudnik, ki je storil prekršek iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena tega zakona, 3. točke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS ali 2. točke prvega odstavka 87. člena ZJNPOV. Evidenca obsega:
– ponudnikovo polno ime in matično številko,
– datum uvrstitve ponudnika v evidenco in
– datum, do katerega je ponudnik izločen iz postopkov naročanja.«.
26. člen
Naslov 78. člena se spremeni tako, da se glasi: »(dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku za besedo »sme« dodata besedi »dopolnjevati ali«, v drugi alineji pa se za besedo »naročila« doda besedilo »v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja«.
27. člen
Prvi odstavek 79.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja, razen če:
– izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka 29. člena tega zakona ali
– je v postopku javnega naročanja prejel le eno ponudbo.«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če je naročnik v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, konkurenčnem dialogu, postopku s pogajanji po predhodni objavi in postopku s pogajanji brez predhodne objave prejel več kot eno prijavo, lahko uporabi izjemo iz druge alineje prejšnjega odstavka, če je pred sprejemom odločitve o oddaji naročila kandidate obvestil, da se jim sposobnosti ne prizna in je potekel rok za uveljavljanje pravnega varstva zoper to odločitev.
(3) Če naročnik v skladu s prvim odstavkom tega člena ne upošteva obdobja mirovanja, mora to in razlog za uporabo izjeme navesti v obvestilu iz 3. ali 5. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
28. člen
V prvem odstavku 80. člena se v prvem stavku za besedo »dopolnitvi« doda besedilo »oziroma spremembi«.
V drugem odstavku se besedilo »2., 4., 6. ali 10. točke« nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
V tretjem odstavku se v drugem stavku za besedilom »so predložili ponudbo, in« črtata vejica in besedilo »razen v primeru postopka iz 7. točke prvega odstavka 24. člena,«, v četrtem stavku pa se besedilo »2., 4., 6. ali 10. točke« nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa«. Drugi stavek se črta, na koncu tretjega stavka pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado.«.
29. člen
Za 91. členom se doda nov 91.a člen, ki se glasi:
»91.a člen
(preveritev ponudb v določenih postopkih s pogajanji brez predhodne objave)
Ne glede na peti odstavek 37. člena, šesti odstavek 41. člena, peti in šesti odstavek 42. člena, 43. člen, drugi, tretji in peti odstavek 44. člena in drugi, tretji ter šesti odstavek 45. člena tega zakona lahko naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki ga vodi na podlagi 3. točke prvega odstavka 29. člena tega zakona, zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, v primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba pa tudi meril za izbor, z izjavo. Ne glede na prvi odstavek 77. člena tega zakona naročniku v postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki ga vodi na podlagi 3. točke prvega odstavka 29. člena tega zakona, ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.«.
30. člen
Naslov podpoglavja »1.6. Posebne določbe za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« in 92., 93. in 94. člen se črtajo.
31. člen
95.a do 95.č člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»95.a člen
(razpisna dokumentacija, izkazovanje izpolnjevanja zahtev naročnika in preveritev ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti)
(1) Ne glede na prvi odstavek 72. člena tega zakona naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo, predvsem pogoje, ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila, če je to potrebno in v obsegu kot je to primerno, glede na način izvajanja postopka. Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije, kadar so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o naročilu male vrednosti.
(2) Ne glede na peti odstavek 37. člena, šesti odstavek 41. člena, peti in šesti odstavek 42. člena, 43. člen, drugi, tretji in peti odstavek 44. člena in drugi, tretji ter šesti odstavek 45. člena tega zakona lahko naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, v primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba pa tudi meril za izbor, z izjavo. Ne glede na prvi odstavek 77. člena tega zakona naročniku v postopku oddaje naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.
95.b člen
(nedopustnost zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila)
Ne glede na tretji odstavek 79. člena tega zakona zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ni dopustna. Ne glede na peti odstavek 79.a člena tega zakona teče rok za uveljavitev pravnega varstva zoper odločitev o oddaji naročila od dneva prejema odločitve o oddaji naročila.
95.c člen
(izjeme glede obveščanja organa nadzora v postopku oddaje naročila male vrednosti)
Ne glede na tretji in peti odstavek 80. člena tega zakona v postopku oddaje naročila male vrednosti naročniku ni treba obvestiti svojega nadzornega organa ali vlade o zavrnitvi vseh ponudb in odstopu od izvedbe javnega naročila.
95.č člen
(dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti)
(1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti, ki jo mora voditi naročnik, sestavljajo:
– objava obvestila o naročilu male vrednosti,
– razpisna dokumentacija, če je to primerno,
– predložene ponudbe,
– odločitev o oddaji naročila in
– objava obvestila o oddaji naročila male vrednosti.
(2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročila.«.
32. člen
V prvem odstavku 96. člena se v a) točki vrednost »130.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »134.000 eurov«, v b) in c) točki pa se vrednost »200.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »207.000 eurov«.
33. člen
V prvem odstavku 105.a člena se besedilo »3., 5., 7. in 12. točke« nadomesti z besedilom »3., 5. in 7. točke«.
V drugem odstavku se besedilo »13. točke« nadomesti z besedilom »11. točke«.
V tretjem odstavku se besedilo »organi Republike Slovenije« nadomesti z besedo »naročniki«.
34. člen
V prvem odstavku 109. člena se v 1. točki besedilo »13. točke« nadomesti z besedilom »11. točke«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
Vlada Republike Slovenije v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi predpis iz tretjega odstavka 36. člena zakona.
Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi predpis iz 63.d člena zakona.
36. člen
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, uskladiti vsebino obvestila iz 3. in 5. točke prvega odstavka 57. člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
37. člen
Postopki javnega naročanja, za katere so bila obvestila iz 2., 4., 6. ali 10. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo) poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi, v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. točke prvega odstavka 57. člena zakona, ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega pred uveljavitvijo tega zakona, se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma.
38. člen
Podatki o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo) in so bila oddana v letu 2014, se sporočajo v skladu s tem zakonom.
39. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/14-4/15
Ljubljana, dne 6. marca 2014
EPA 1802-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost