Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

541. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E), stran 1948.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 2014.
Št. 003-02-2/2014-6
Ljubljana, dne 6. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH (ZG-E)
1. člen
V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13 in 101/13 – ZDavNepr) se v 3. členu 26. in 27. točka spremenita tako, da se glasita:
»26. Vozilo je motorno vozilo, skupaj s priklopnim vozilom, ali vprežno vozilo.
27. Cesta je javna cesta, nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, ali gozdna cesta.«.
Za 27. točko se dodajo 28., 29., 30., 31. in 32. točka, ki se glasijo:
»28. Izrazi javna cesta, nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, motorno vozilo, priklopno vozilo in vprežno vozilo imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, motorna vozila in pravila cestnega prometa.
29. Pošiljatelj gozdnih lesnih sortimentov je lastnik teh sortimentov, kadar jih prevaža sam ali jih izroči drugemu prevozniku na podlagi sklenjene pogodbe z njim.
30. Prejemnik gozdnih lesnih sortimentov je oseba, ki je gozdne lesne sortimente upravičena prevzeti na kraju razkladanja.
31. Mesto skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov je kraj, na katerem se ti sortimenti razložijo z vozila, potem ko se je že opravil prevoz gozdnih lesnih sortimentov po cesti.
32. Les in lesni proizvodi so les in lesni proizvodi, kot so opredeljeni v Uredbi 995/2010/EU.«.
2. člen
17.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.b člen
(1) Gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, mora zaradi spremljanja sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom spremljati prevozni dokument iz 17.c člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: prevoznica).
(2) Prevoznik gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) mora imeti prevoznico po njihovem nalaganju in med njihovim prevozom pri sebi ali v vozilu ter jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena prevoznica ni potrebna za gozdne lesne sortimente, ki so pridobljeni iz gozdov v lasti fizičnih oseb, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, če njihova skupna količina ne presega šestih kubičnih metrov, so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda, njegov zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partner v registrirani istospolni skupnosti ali oseba, s katero je v sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do tretjega kolena.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti po nalaganju in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri sebi ali v vozilu dovoljenje za posek dreves (odločba o izbiri dreves za posek, odločba o sanitarni sečnji, dovoljenje za krčitev gozda) v izvirniku, ki ga je lastniku gozda izdal Zavod, ter ga morajo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.
(5) Ne glede na prvi in četrti odstavek tega člena prevoznica oziroma dovoljenje za posek dreves nista potrebna, če so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti gozdni lesni sortimenti, premera do največ deset centimetrov na debelejšem koncu, razen za lesne sekance in razcepljen les, če njihova skupna količina ne presega šestih kubičnih metrov in na vozilo niso hkrati naloženi tudi drugi gozdni lesni sortimenti.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za gozdne lesne sortimente, ki se uvažajo iz tretjih držav ali vnašajo iz drugih držav članic Evropske unije. V tem primeru mora prevoznik pooblaščeni uradni osebi za nadzor dokazati, da so uvoženi iz tretje države ali vneseni iz druge države članice Evropske unije.
(7) Določbe prvega, drugega in petega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdnih drevesnih vrst, ki rastejo zunaj gozda.«.
3. člen
17.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.c člen
(1) Na prevoznici morajo biti vpisani osebno ime ali firma lastnika gozda, številka dovoljenja za posek dreves, osebno ime in naslov ali firma in sedež pošiljatelja gozd­nih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: pošiljatelj), osebno ime in naslov ali firma in sedež prejemnika gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: prejemnik), osebno ime in naslov ali firma in sedež prevoznika, osebno ime voznika, vrsta in registrska številka vozila, kraj, datum in ura nakladanja, kraj razkladanja, vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov, datum njihovega prevzema na kraju razkladanja in zaporedna številka prevoznice z neponovljivo kodo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti v primerih iz sedmega odstavka 17.b člena tega zakona na prevoznici namesto podatkov o lastniku gozda in številki dovoljenja za posek dreves vpisani osebno ime in naslov ali firma in sedež lastnika parcele, parcelna številka in katastrska občina parcele.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena podatki o lastniku gozda in številki dovoljenja za posek dreves ali podatki o lastniku parcele, parcelni številki in katastrski občini parcele na prevoznici niso obvezni za gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, od mesta skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov naprej.
(4) Šteje se, da so na vozilo naloženi gozdni lesni sortimenti ali se prevažajo po cesti brez prevoznice, če:
– na prevoznici niso vpisani podatki o lastniku gozda ali številki dovoljenja za posek dreves ali če navedeni podatki niso pravilni;
– na prevoznici ni vpisana vrsta ali količina gozdnih lesnih sortimentov ali pa se na njej vpisana vrsta ali količina ne ujema z dejanskim stanjem gozdnih lesnih sortimentov, naloženih na vozilo, ali pri njihovem prevozu po cesti, pri čemer se šteje, da na prevoznici vpisana količina gozdnih lesnih sortimentov, izražena v kubičnih metrih, prostorninskih metrih ali tonah, ne ustreza dejanskemu stanju, če je odstopanje večje od deset odstotkov dejanske količine.
(5) Če so na isto vozilo naloženi ali se prevažajo po cesti gozdni lesni sortimenti, pridobljeni na podlagi več kot enega dovoljenja za posek, ali gozdni lesni sortimenti večjega števila pošiljateljev ali je prejemnikov gozdnih lesnih sortimentov več, mora biti za vsako posamezno skupino gozdnih lesnih sortimentov izdana posebna prevoznica.
(6) Prevoznica je sestavljena v treh izvodih, od katerih vse tri izvode podpišejo in po en izvod hranijo pošiljatelj, prevoznik in prejemnik pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih sortimentov.
(7) Prevoznico, ki vsebuje zaporedno številko z neponovljivo kodo, dodeli pošiljatelju na njegovo zahtevo in njegove stroške Zavod po ceniku, ki ga predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.
(8) Prevoznica je neprenosljiva in jo sme uporabiti samo pošiljatelj, ki mu je bila dodeljena, ali prevoznik, ki za pošiljatelja opravi prevoz gozdnih lesnih sortimentov. Prevoznice, ki se ne uporabijo za prevoz gozdnih lesnih sortimentov, mora pošiljatelj hraniti pet let od datuma njihovega prevzema pri Zavodu.
(9) Podrobnejšo obliko in vsebino ter način hrambe prevoznice iz tega člena predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.«.
4. člen
17.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.d člen
(1) Ne glede na določbe 17.b člena tega zakona mora gozdne lesne sortimente iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki so predmet koncesije, spremljati prevozni dokument s podatki o osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu pošiljatelja, osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu prejemnika, osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu prevoznika, osebnem imenu voznika, vrsti in registrski številki vozila, kraju, datumu in uri nakladanja ter kraju razkladanja gozdnih lesnih sortimentov, vrsti in količini gozdnih lesnih sortimentov ter drugimi podatki, ki jih določajo predpisi, ki urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prevozni dokument).
(2) Prevoznik mora imeti prevozni dokument po nalaganju in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri sebi ali v vozilu in ga pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.
(3) Šteje se, da so na vozilo naloženi gozdni lesni sortimenti ali se prevažajo po cesti brez prevoznega dokumenta, če na prevoznem dokumentu ni vpisana vrsta ali količina gozdnih lesnih sortimentov ali pa se na njem vpisana vrsta ali količina ne ujema z dejanskim stanjem gozdnih lesnih sortimentov, naloženih na vozilo, ali pri njihovem prevozu po cesti, pri čemer se šteje, da na prevoznem dokumentu vpisana količina gozdnih lesnih sortimentov, izražena v kubičnih metrih, prostorninskih metrih ali tonah, ustreza dejanskemu stanju, če je odstopanje v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije.
(4) Podatke iz prevoznih dokumentov morajo hraniti koncesionarji pet let od datuma izdaje prevoznega dokumenta.«.
5. člen
Za 17.d členom se dodata 17.e in 17.f člen, ki se glasita:
»17.e člen
(1) Lastnik gozda, ki je fizična oseba, mora zaradi spremljanja sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov voditi evidenčni list s podatki o:
– vrsti in količini gozdnih lesnih sortimentov za lastno uporabo, vključno z datumom njihovega spravila ali prevoza;
– osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu fizične ali pravne osebe, ki ji je odplačno ali neodplačno dobavil gozdne lesne sortimente, o njihovi vrsti, količini in datumu dobave;
– osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu izvajalca sečnje in spravila gozdnih lesnih sortimentov v primerih iz prve in druge alineje tega odstavka.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora lastnik gozda v evidenčni list vpisati najpozneje v treh dneh po prevozu ali spravilu gozdnih lesnih sortimentov ali njihovi dobavi.
(3) Evidenčni list s podatki iz prvega odstavka tega člena mora lastnik gozda hraniti pet let od datuma opravljenega prevoza ali spravila gozdnih lesnih sortimentov ali od njihove dobave.
(4) Evidenčni list mora lastnik gozda voditi na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.
17.f člen
(1) Evidenca o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih sortimentov se vodi v elektronski obliki zaradi spremljanja sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom.
(2) Upravljavec evidence o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih sortimentov je Zavod.
(3) V evidenci o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih sortimentov se vodijo naslednji podatki:
– osebno ime in naslov ali firma in sedež pošiljatelja,
– zaporedna številka in datum prevzema prevoznice.
(4) Zavod upravičenim uporabnikom zagotavlja neposreden elektronski dostop do podatkov iz evidence iz prvega odstavka tega člena.«.
6. člen
Na koncu besedila sedmega odstavka 21. člena se doda naslednje besedilo: »Zavod izda na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja ugotovitveno odločbo, v kateri se določita količina in struktura dreves za posek.«.
7. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Lastnik gozda lahko začne z izvedbo sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del že pred izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka, mora pa o tem predhodno obvestiti Zavod.«.
8. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
V odločbah, izdanih v upravnih zadevah iz prvega odstavka 17. člena, četrtega in sedmega odstavka 21. člena, prvega odstavka 29. člena in osmega odstavka 37. člena tega zakona, Zavod določi količino in strukturo dreves za posek po drevesnih vrstah in debelinskih razredih.«.
9. člen
Za sedmim odstavkom 37. člena se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) V primerih iz prejšnjega odstavka izda Zavod za posek dreves in izvedbo drugih potrebnih del za gradnjo gozdne prometnice na zemljišču trase predvidene gozdne prometnice, katerega lastnik ni soglašal z gradnjo te prometnice, odločbo v upravnem postopku na predlog lastnikov gozdov iz prejšnjega odstavka.«.
10. člen
V 38. členu se v tretjem odstavku beseda »pristojbin« nadomesti z besedo »prihodkov«.
11. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(1) Lokalnim skupnostim se prihodki za vzdrževanje gozdnih cest zagotovijo iz davka, odmerjenega od gozdnih zemljišč, v skladu z zakonom, ki ureja davek na nepremičnine.
(2) Višino prihodka, ki pripada posamezni lokalni skupnosti, določi Vlada Republike Slovenije glede na skupno dolžino gozdnih cest, povprečne stroške njihovega vzdrževanja in delež njihove rabe za negozdarske namene.
(3) Lokalna skupnost mora sredstva, ki jih prejme v skladu s prejšnjim odstavkom, nameniti izključno vzdrževanju gozdnih cest.«.
12. člen
V prvem odstavku 56. člena se v petindvajseti alineji besedilo »in četrtega« nadomesti z besedilom », četrtega in sedmega«, za besedilom »31. člena,« pa se doda besedilo »osmega odstavka 37. člena,«.
Trideseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vodi evidenco o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz 17.f člena tega zakona;«.
Za trideseto alinejo se doda enaintrideseta alineja, ki se glasi:
»– daje strokovno pomoč pristojnim organom pri izvajanju nadzora iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona.«.
13. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»56.a člen
(1) Evidenca o izdanih odločbah o poseku dreves se vodi za izvajanje nadzora po tem zakonu.
(2) Evidenco o izdanih odločbah o poseku dreves vodi in upravlja v elektronski obliki Zavod.
(3) V evidenci o izdanih odločbah o poseku dreves se vodijo naslednji podatki:
– osebno ime in naslov ali firma in sedež ter davčna številka lastnika gozda,
– vrsta odločbe (odločba o poseku dreves, odločba o sanitarni sečnji, dovoljenje za krčitev gozda),
– številka in datum izdaje odločbe,
– datum pravnomočnosti odločbe in obdobje veljavnosti odločbe,
– vrsta in količina dreves za posek.
(4) Zavod upravičenim uporabnikom zagotavlja neposreden elektronski dostop do podatkov iz evidence iz prvega odstavka tega člena.«.
14. člen
V tretjem odstavku 75. člena se besedilo »in 17.c« nadomesti z naslednjim besedilom », 17.c in 17.d«.
Na koncu besedila tretjega odstavka 75. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Za nadzor nad izvajanjem 17.e člena so poleg gozdarskih inšpektorjev pristojni carinski organi v skladu s svojimi pristojnostmi.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom carinski organi vodijo in odločajo o postopkih zaradi kršitev iz 2. do 9. točke prvega odstavka 77.c člena, 1. do 4. točke prvega odstavka 81. člena ter 2. in 3. točke tretjega odstavka 81.a člena tega zakona. Policija v okviru izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom ugotavlja kršitve iz 2. do 8. točke prvega odstavka 77.c člena tega zakona.«.
15. člen
V prvem odstavku 77. člena se v deveti alineji besedilo »prometnicah, ki so zaprte za javni promet, razen za gospodarjenje z gozdom, ustaviti prevozno sredstvo« nadomesti z besedilom »cestah ustaviti vozilo«.
V enajsti alineji se besedi »prevozno sredstvo« nadomestita z besedo »vozilo«.
16. člen
V prvem odstavku 77.b člena se besedi »prevozno sredstvo« nadomestita z besedo »vozilo«.
V drugem odstavku se besedilo », za katerega je v skladu s tem zakonom predpisana obvezna stranska sankcija odvzema gozdnih lesnih sortimentov« nadomesti z naslednjim besedilom »po tem zakonu«.«.
17. člen
Prvi odstavek 77.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.500 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. seka gozdno drevje, pridobiva okrasna drevesa ali opravlja premeno gozdov brez odločbe ali v nasprotju z njo (prvi, četrti in šesti odstavek 17. člena, osmi odstavek 37. člena);
2. ima na vozilu naložene ali prevaža gozdne lesne sortimente brez prevoznice (prvi odstavek 17.b člena, četrti odstavek 17.c člena);
3. prevoznice na zahtevo pooblaščene uradne osebe ne izroči na vpogled (drugi odstavek 17.b člena);
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 17.b člena tega zakona;
5. na prevoznici niso vpisani vsi zahtevani podatki ali vpisani podatki niso točni (prvi, drugi in tretji odstavek 17.c člena);
6. ima na vozilu naložene ali prevaža gozdne lesne sortimente brez prevoznega dokumenta (prvi in tretji odstavek 17.d člena);
7. na prevoznem dokumentu niso vpisani vsi zahtevani podatki ali vpisani podatki niso točni (prvi odstavek 17.d člena);
8. prevoznega dokumenta na zahtevo pooblaščene uradne osebe ne izroči na vpogled (drugi odstavek 17.d člena);
9. daje na trg nezakonito pridobljen les ali lesne proizvode (prvi odstavek 4. člena Uredbe 995/2010/EU).«.
V drugem odstavku se število »1.500« nadomesti s številom »1.000«, število »3.500« pa se nadomesti s številom »2.000«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti.«.
18. člen
V prvem odstavku 78. člena se število »2.000« nadomesti s številom »3.000«.
V drugem odstavku se število »1.000« nadomesti s številom »2.000«, število »2.500« pa s številom »3.500«.
V tretjem odstavku se število »1.000« nadomesti s številom »2.000«.
19. člen
V prvem odstavku 79. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. ne opravi potrebnih gojitvenih ali varstvenih del v določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo, pridobiva smolo brez odločbe ali v nasprotju z njo (četrti odstavek 17. člena);«.
26. točka se črta.
20. člen
Prvi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 800 eurov do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 17.c člena tega zakona;
2. uporabi prevoznico v nasprotju z osmim odstavkom 17.c člena tega zakona;
3. ne hrani prevoznic v skladu z osmim odstavkom 17.c člena tega zakona;
4. ne hrani podatkov v skladu s četrtim odstavkom 17.d člena tega zakona;
5. prevaža ali prodaja okrasna drevesa brez plomb (tretji odstavek 18. člena);
6. v gozdu pogozduje negozdna zemljišča, ki z gozdnogospodarskim načrtom niso predvidena za pogozditev (četrti odstavek 18. člena);
7. v gozdu oziroma gozdnem zemljišču organizira javni shod ali prireditev, ne da bi o tem obvestil Zavod (drugi odstavek 21.a člena);
8. ogradi posamezne dele gozda brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem (drugi odstavek 24. člena);
9. predhodno ni obvestil Zavoda o začetku izvedbe sanitarne sečnje ali preventivnih varstvenih del (drugi odstavek 29. člena);
10. uporablja gozdne ceste v nasprotju z določenim režimom uporabe (drugi odstavek 39. člena).«.
21. člen
Tretji odstavek 81.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo od 150 eurov do 400 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki:
1. stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena;
2. ne vodi evidenčnega lista ali ga ne vodi na predpisanem obrazcu, ne vpisuje vseh podatkov v evidenčni list, ne izpolni evidenčnega lista v roku treh dneh po opravljenem prevozu, spravilu ali dobavi gozdnih lesnih sortimentov (prvi, drugi in četrti odstavek 17.e člena);
3. ne hrani podatkov v skladu s tretjim odstavkom 17.e člena tega zakona.«.
22. člen
81.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»81.c člen
(1) Za prekršek iz 2. in 6. točke prvega odstavka 77.c člena tega zakona se poleg predpisane globe izreče tudi stranska sankcija odvzema gozdnih lesnih sortimentov, če skupna količina teh sortimentov, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo, presega deset kubičnih metrov.
(2) Gozdarski inšpektorji in carinski organi zasežejo gozdne lesne sortimente v primerih iz prejšnjega odstavka.
(3) Odvzeti gozdni lesni sortimenti se prodajo na javni dražbi. Izkupiček od prodaje je prihodek proračuna Republike Slovenije.
(4) Zaseženi gozdni lesni sortimenti, ki so pokvarljivi ali je njihova hramba povezana s prevelikimi stroški, se lahko prodajo na javni dražbi pred izdajo odločbe o prekršku oziroma pred pravnomočnostjo odločbe o prekršku.
(5) Prevoz, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov izvaja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki opravlja to nalogo kot javno pooblastilo.
(6) Sredstva za izvajanje naloge iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
(7) Stroške, ki nastanejo zaradi zasega, odvzema, hrambe, začasnega skladiščenja in prodaje gozdnih lesnih sortimentov iz tega člena, plača storilec prekrška.
(8) Podrobnejše pogoje za izvajanje določb drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena predpiše vlada.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(roki za izdajo podzakonskih predpisov)
(1) Minister, pristojen za gozdarstvo, izda podzakonski predpis iz sedmega in devetega odstavka spremenjenega 17.c člena zakona ter četrtega odstavka novega 17.e člena zakona najpozneje do 1. maja 2014.
(2) Vlada izda podzakonski predpis iz drugega odstavka spremenjenega 49. člena zakona in novega osmega odstavka 81.c člena zakona najpozneje do 1. maja 2014.
24. člen
(odložitev uporabe določb ter uporaba spremenjenih in dopolnjenih določb)
(1) Določbe spremenjene 26. in 27. točke ter novih 28. do 32. točke 3. člena, novih 17.b do 17.f člena, spremenjene tridesete alineje prvega odstavka 56. člena, spremenjenega tretjega in petega odstavka 75. člena, spremenjenega prvega odstavka 77. člena, spremenjenega prvega in drugega odstavka 77.b člena, spremenjenega prvega, drugega in novega četrtega odstavka 77.c člena, spremenjenega prvega odstavka 81. člena, spremenjenega tretjega odstavka 81.a člena ter spremenjenega 81.c člena zakona se začnejo uporabljati 1. maja 2014.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se še naprej uporabljajo določbe 26. in 27. točke 3. člena ter 17.b, 17.c in 17.d člen, trideseta alineja prvega odstavka 56. člena, določbe tretjega in petega odstavka 75. člena, prvega odstavka 77. člena, prvega in drugega odstavka 77.b člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 77.c člena, prvega odstavka 81. člena, tretjega odstavka 81.a člena in 81.c člen Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13 in 101/13 – ZDavNepr; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gozdovih).
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se zaradi odprave posledic po naravni nesreči nacionalne razsežnosti v letu 2014 od dneva uveljavitve tega zakona do 30. aprila 2015 sledljivost gozdnih lesnih sortimentov, razen gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, namesto prevoznice lahko zagotavlja z listino o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti (v nadaljnjem besedilu: listina), ki jo mora voditi lastnik gozda oziroma lastnik drugega zemljišča, na katerem so rastle gozdne drevesne vrste, če so bili gozdni lesni sortimenti pridobljeni iz teh vrst, in vsebuje podatke o:
– gozdnih lesnih sortimentih za lastno uporabo, njihovi količini, vrsti, drevesni vrsti ter datumu njihovega spravila ali prevoza;
– osebnemu imenu in naslovu ali firmi in sedežu fizične ali pravne osebe, ki ji je odplačno ali neodplačno dobavil gozdne lesne sortimente, o njihovi količini, vrsti, drevesni vrsti in datumu dobave.
(4) Podatke iz prejšnjega odstavka mora lastnik gozda oziroma drugega zemljišča na listino vpisati najpozneje v treh dneh po opravljenem prevozu ali spravilu gozdnih lesnih sortimentov ali njihovi dobavi.
(5) Listino s podatki iz tretjega odstavka tega člena mora lastnik gozda in drugega zemljišča hraniti pet let od datuma opravljenega prevoza ali spravila gozdnih lesnih sortimentov ali od njihove dobave.
(6) Vzorec listine iz tega člena objavita ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, in Zavod na svoji spletni strani.
(7) Za nadzor nad izvajanjem določb tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena so pristojni gozdarska inšpekcija in carinski organi, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. Gozdarska inšpekcija in carinski organi pri izvrševanju nadzora iz tega člena vodijo in odločajo o postopkih zaradi kršitev iz osmega odstavka tega člena.
(8) Z globo od 800 eurov do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ne vodi listine, ne vpisuje vseh podatkov v listino, ne izpolni listine v roku treh dni po opravljenem prevozu, spravilu ali dobavi gozdnih lesnih sortimentov (tretji in četrti odstavek tega člena);
2. ne hrani podatkov v skladu s petim odstavkom tega člena.
(9) Z globo od 300 eurov do 800 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali samostojnega podjetnika posameznika.
(10) Z globo od 150 eurov do 400 eurov se za prekršek iz osmega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
25. člen
(dokončanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo tega zakona)
(1) Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po tem zakonu.
(2) Inšpekcijski postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
26. člen
(veljavnost izdanih odločb)
Odločbe, izdane v upravnih postopkih na podlagi Zakona o gozdovih, ki so na dan uveljavitve tega zakona pravnomočne, veljajo do izteka datuma, navedenega v odločbah.
27. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01/13-17/23
Ljubljana, dne 26. februarja 2014
EPA 1676-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti