Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

437. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 1509.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13 in 59/13) se v 13. členu v tretji alineji črtata besedilo »Direktorat za evropsko kohezijsko politiko« in besedilo »in evropsko teritorialno sodelovanje«, v četrti alineji pa se besedilo »Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje« nadomesti z besedilom »Direktorat za vode in investicije«.
2. člen
V 18. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Urad iz prvega odstavka tega člena se lahko ustanovi za izvajanje projektov, financiranih iz evropskih sredstev, za čas, ko ima ministrstvo vlogo organa upravljanja, organa za potrjevanje, posredniškega telesa ali upravičenca, če je za delovno področje urada sistemiziranih najmanj 30 delovnih mest. Znotraj tega urada se lahko organizirajo notranje organizacijske enote, za katere veljajo omejitve glede števila sistemiziranih delovnih mest.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
3. člen
V petem odstavku 45. člena se črta drugi stavek.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni 13. člen uredbe se v delu, ki se nanaša na spremembo tretje alineje, začne uporabljati z dnem, ko vladna služba prevzame javne uslužbence, ki opravljajo naloge na področju evropske kohezijske politike, v delu, ki se nanaša na spremembo četrte alineje, pa se začne uporabljati 1. aprila 2014.
Št. 00717-35/2013
Ljubljana, dne 20. februarja 2014
EVA 2013-1711-0079
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik