Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

399. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Beltinci, stran 1444.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12), v zvezi z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8), 4. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 43/12) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 28. redni seji dne 28. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Beltinci.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javnih služb;
2. vrste in obseg storitev javnih služb ter njihova prostorska razporeditev;
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javnih služb;
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih služb;
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javnih služb;
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb;
7. nadzor nad izvajanjem javnih služb;
8. kazenske določbe;
9. prehodne ter končne določbe.
3. člen
Cilji javnih služb po tem odloku so:
1. Povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati (omogočati) dostop do storitev javnih služb;
2. Zasledovati doseganje ciljev operativnih programov in predpisov s področja varstva okolja na ravni države in občin;
3. Zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe, ustanovitelje ter javnost o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
4. Zagotavljati načelo, da stroške obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov plača njihov povzročitelj;
5. Zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
4. člen
Subjekti obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so:
1. Občina Beltinci (v nadaljevanju: občina);
2. Izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: izvajalec);
3. Povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine (v nadaljevanju: povzročitelj);
4. Imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.
5. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. odpadek je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
2. komunalni odpadek je komunalni odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
3. obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki postopek v okviru postopkov predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov, zato da se zmanjša njihova prostornina, nevarne lastnosti ali vsebnost biološko razgradljivih snovi, da se lažje ravna z njimi ali povečajo možnosti za njihovo predelavo;
4. obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču (v nadaljnjem besedilu: obdelava mešanih komunalnih odpadkov) je njihova mehansko-biološka obdelava, s katero se zagotovi:
a) izločanje frakcij, primernih za recikliranje, in
b) aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in predhodno ali naknadno izločanje gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.
Izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov se ne šteje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov;
5. odlagališče je naprava ali več naprav za odlaganje odpadkov na površino tal ali pod njo.
Za odlagališče se šteje tudi:
– naprava ali del naprave, kjer povzročitelj odpadkov skladišči svoje odpadke na kraju njihovega nastanka več kakor tri leta pred oddajo v nadaljnjo predelavo po postopkih predelave v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in
– stalna naprava ali del naprave, kjer se odpadki skladiščijo več kakor eno leto pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
Za odlagališče se ne šteje:
– naprava ali del naprave, kjer se odpadki raztovarjajo z namenom omogočanja njihove priprave za nadaljnji prevoz v predelavo ali odstranjevanje, ali
– skladišče odpadkov, kjer se odpadki skladiščijo največ tri leta pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih predelave ali največ eno leto pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
6. upravljavec odlagališča ali podzemnega skladišča je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je odgovoren za odlagališče ali podzemno skladišče in ga upravlja v času njegovega obratovanja, med izvedbo zapiralnih del in po njegovem zaprtju;
7. center za ravnanje s komunalnimi odpadki je objekt lokalne infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in je urejen v skladu s Prilogo 1 Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je kot naprava ali več povezanih naprav namenjen za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
8. finančno jamstvo so sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča za obdobje najmanj 30 let.
Vsi ostali izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področne zakonodaje.
6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi s področja varstva okolja.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
Občina odda izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje občine neposredno skupnemu Javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot to opredeljuje Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11) in Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/09 in 67/10).
8. člen
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. se med izvajalcem in občino sklene pogodba za izvajanje javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Beltinci.
9. člen
Izvajalec javnih služb po tem odloku opravlja za celotno območje Občine Beltinci:
– javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov;
– javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– dobavo, postavitev in vzdrževanje skupne občinske infrastrukture, ki služi za izvajanje teh javnih služb v okviru CEROP;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
10. člen
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki ima pravico opravljanja dejavnosti iz 13. člena tega odloka, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.
Javne službe se zagotavljajo za mešane komunalne odpadke z območja občine, ki so v skladu z občinskim predpisom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov namenjeni obdelavi in odlaganju ali drugi obliki odstranjevanja.
11. člen
Določene storitve javnih služb (predelava odpadkov in druge storitve s področja ravnanja z odpadki) lahko v imenu in za račun izvajalca, s soglasjem Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javnih služb.
Izvajalec javnih služb mora v primeru izvajanja javnih služb preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNIH SLUŽB TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
12. člen
Javne službe po tem odloku obsegajo:
a) Storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki zajemajo:
– Sortiranje mešanih komunalnih odpadkov,
– Obdelava komunalnih odpadkov v obliki kompostiranja – predvsem bioloških odpadkov,
– Mehansko biološka obdelava komunalnih odpadkov,
– Oddajanje ločenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi,
– Reciklažo, trženje ali ponovno uporabo (predelavo) ločenih frakcij,
– Pripravo komunalnih odpadkov za termično obdelavo,
– Odlaganje preostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
– Skladiščenje določenih nevarnih odpadkov v skladišču nevarnih odpadkov za določeni čas in njihova oddaja v uničenje in nadaljnjo obdelavo.
b) Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javnih služb.
13. člen
Na operativni ravni storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov obsegajo predvsem naslednja dela:
– tehtanje, preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča;
– zagotavljanje obdelave in predelave odpadkov v skladu s programom;
– zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov;
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav za obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov ter izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo predelavo;
– razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov nevarnih frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov;
– pripravo ukrepov za zapiranje odlagališča in vodenje postopkov zapiranja odlagališča v skladu s predpisi;
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa objektov za odstranjevanje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo;
– izvajanje ukrepov in nalog za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov in za zajem odlagališčnih plinov;
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje;
– izdelavo letnih in dolgoročnih programov obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– vodenje evidenc, pripravo poročil ter poročanje pristojnim službam in ustanoviteljem.
Vse navedene storitve mora zagotavljati izvajalec v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov na odlagališčih.
Med druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javnih služb, pa sodijo naslednje naloge:
– poročanje občini o izvajanju javnih služb na njihovem območju;
– pravočasno obveščanje uporabnikov ter izvajalcev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov o posameznih aktivnostih sprememb izvajanja javnih služb;
– oblikovanje predlogov cen oziroma sprememb tarifnih postavk javnih služb;
– obračun storitev javnih služb;
– vodenje katastra gospodarske infrastrukture v zvezi z javnimi službami, skladno s predpisi;
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javnih služb in
– omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem javnih služb.
14. člen
Storitve javnih služb so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji za enake vrste odpadkov. Uporaba storitev javnih služb je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javnih služb, za uporabnike obvezna.
15. člen
Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče neustrezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo deklariranim, mora izvajalec javne službe, ki je sočasno upravljavec odlagališča ravnati po postopku ki je določen z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih.
16. člen
S tem odlokom prevzame izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov tudi storitve vodenja katastra, povezanega z javnimi službami in ostalih evidenc za celotno območje Občine Beltinci, kot to izhaja iz tega odloka.
Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov, vzdrževanje in finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov posameznih javnih služb v okviru CEROP se uredi s posebno pogodbo med izvajalcem in občino.
Kataster javnih služb z vsemi zbirkami podatkov je last občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema.
Kataster mora biti voden ažurno.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNIH SLUŽB
17. člen
Za zagotavljanje javnih služb mora občina neposredno oziroma preko skupnih organov Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. izvajalcu javnih služb zagotoviti:
– izvajanje javnih služb v skladu s predpisi, kar zajema tudi sprejem Tehničnega pravilnika o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki (sprejme ga Svet ustanoviteljic),
– sprejem cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normalnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javnih služb (sprejme jo Svet ustanoviteljic),
– v proračunu občine v skladu s predpisi, ki urejajo področje obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, sredstva za delež eventualnega subvencioniranja stroškov komunalne infrastrukture v ceni obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (sprejme občinski svet),
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov, kolikor ga v skladu z dogovorom ne zagotavlja izvajalec (odloča občinski svet),
– nadzor nad izvajanjem javnih služb (izvajata Svet ustanoviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja).
18. člen
Izvajalec mora zagotoviti obdelavo prevzetih odpadkov na način in pod pogoji, da jih lahko obdela sam, oziroma odda predelovalcu oziroma odstranjevalcu odpadkov ali proda trgovcu odpadkov tako, da trgovec postane njihov imetnik.
Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ali oddaji odpadkov v obdelavo mora izvajalec upoštevati, da:
– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim odstranjevanjem,
– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost pred recikliranjem in drugimi načini predelave,
– imata sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo prednost pred drugimi načini predelave, če obremenjujeta okolje manj od drugih postopkov predelave in
– je potrebno odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša možnost, zato je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
Izvajalec mora o načinu obdelave in smiselnosti obdelave odpadkov, kar je povezano tudi z načinom zbiranja odpadkov, ustrezno obveščati javnost in občane na področju Občine Beltinci.
19. člen
Izvajalec mora obdelavo odpadkov zagotoviti v okviru postopkov predelave odpadkov (postopki R) in odstranjevanja odpadkov (postopki D) predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNIH SLUŽB, OBČINE IN IZVAJALCA JAVNIH SLUŽB
20. člen
Uporabniki storitev javnih služb, ki so predmet urejanja v tem odloku, so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje občinski odlok, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
Uporabniki storitev javnih služb, ki so predmet urejanja v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo storitve javnih služb po tem odloku (npr. lastna dostava odpadkov na odlagališče).
Uporaba storitev javnih služb je za povzročitelje odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način opravljanja javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine.
21. člen
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javnih služb,
– do zagotovljenih cen storitev javnih služb,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih služb,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi izvajalec javnih služb in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitve javnih služb se lahko v zvezi z izvajanjem javnih služb pritoži izvajalcu javnih služb in občini, če meni, da je bila storitev javnih služb opravljena v nasprotju s tem odlokom.
22. člen
Uporabniki imajo dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca javnih služb in omogočiti neovirano opravljanje storitev javnih služb,
– pripraviti odpadke pred prepustitvijo izvajalcu zbiranja in prevoza odpadkov oziroma neposredno izvajalcu javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na ta način (ločeno zbiranje odpadkov), da jih je možno, ko jih prevzame izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov čim več dodatno obdelati in reciklirati ter odložiti preostanek skladno s tem odlokom in okoljevarstvenim dovoljenjem,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami javnih služb,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb oziroma sporočiti izvajalcu javnih služb vsako spremembo,
– nuditi izvajalcu javnih služb potrebne podatke za vodenje katastra – obveznih zbirk podatkov.
23. člen
Dolžnosti občine so zlasti:
– da zagotavlja izvajalcu javnih služb pogoje izvajanja vseh storitev predpisanih z zakonom in z drugimi predpisi o načinu izvajanja javnih služb;
– da zagotovi, da bodo vsi mešani komunalni odpadki iz območja občine oddani izvajalcu javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov po tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme, da se lahko ohranja njihova vrednost;
– da izvajalcu javnih služb v okviru cene storitev ali iz sredstev proračuna zagotovi potrebna sredstva v obliki finančnega jamstva za zaprtje odlagališča v skladu z IPPC dovoljenjem za obratovanje odlagališča;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi mimo izvajalca javnih služb izvajali storitve javne službe na območju občine v skladu z zakonitimi pristojnostmi;
– pisno obveščanje izvajalca javnih služb o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
24. člen
Dolžnosti izvajalca javnih služb so predvsem:
– izvajati javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisi,
– izvajati javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališčih, ki jih ima v upravljanju v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem in Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
– skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami, opremo in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javnih služb,
– pripraviti predlog programa obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih vzorcev,
– izvajati redne preglede centra,
– izvajati storitve javnih služb s skrbnostjo, v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in v javnem interesu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki,
– tekoče zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav in drugih sredstev, namenjenih izvajanju dejavnosti,
– oblikovati predloge cen oziroma spremembe tarifnih postavk javnih služb ter jih usklajevati s pristojnimi ministrstvi,
– sprejeti poslovnik za obratovanje CERO in odlagališč, katerih upravljavec je izvajalec javnih služb,
– omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem javnih služb,
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javnih služb ali v povezavi z njo,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih služb,
– odgovarjati uporabnikom na njihove pobude in/ali pritožbe,
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom,
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov, kolikor je to vezano na izvajanje javnih služb,
– voditi evidence in katastre v zvezi z javnimi službami, usklajenih z občinskimi evidencami,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane javnih služb, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
– poročati občini o izvajanju javnih služb,
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije ...) o kršitvah.
Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih standardov in normativov za izvajanje javnih služb, se mora izvajalec javnih služb ravnati po predpisih pristojnega ministrstva.
25. člen
Izvajalec javnih služb je najkasneje do 31. 3. vsakega tekočega leta dolžan pripraviti predlog poslovnega načrta za javne službe za prihodnje leto in poročilo o poslovanju v preteklem letu v zvezi z izvajanjem javnih služb za območje občine ter z njima seznaniti občinski svet.
Poslovni načrt in poročilo o poslovanju sprejmeta Svet ustanoviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., v roku in na način kot je to predvideno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. oziroma področnim državnim predpisom.
Poslovni načrt izvajanja javnih služb vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z navedbo posameznih objektov in naprav, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– obseg predvidenega rednega izvajanja javnih služb s stroškovno oceno in cenikom,
– obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane opreme ter naprav,
– predlog porabe sredstev za uporabo javne infrastrukture iz naslova amortizacije,
– pregled izpolnjevanja obveznosti, ki jih ima izvajalec javnih služb v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju javnih služb,
– podatke o pritožbah uporabnikov storitev javnih služb in o reševanju le-teh,
– podatke o zavrnitvah uporabnikov storitev,
– podatke o oddaji poslov podizvajalcem,
– podatke o spremembah v podjetju izvajalca javnih služb,
– podatke o škodnih dogodkih,
– podatke o vseh ostalih okoliščinah,
– vse elemente predpisane v področnem državnem predpisu.
26. člen
Občina Beltinci in izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov praviloma letno s pogodbo uredita vsa vprašanja povezana s plačevanjem najemnine in način ter pogoje uporabe drugih elementov cene za uporabo javne infrastrukture ter obseg in višino morebitnega subvencioniranja cene za uporabo javne infrastrukture. Osnova za sklenitev pogodbe je potrjen poslovni načrt iz prejšnjega člena tega odloka.
27. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javnih služb ter zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih in zdravju škodljivih odpadkov, ki niso primerni za odlaganje, oziroma popraviti okvare in poškodbe na zbiralnikih nevarnih odpadkov ter okvare in poškodbe na objektih in napravah, v delu, kjer se predelujejo oziroma odlagajo in skladiščijo nevarni in zdravju škodljivi odpadki, v roku 12 ur po ugotovitvi napake oziroma po pisnem obvestilu uporabnikov.
Izvajalec javnih služb je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju vse naprave, opremo in objekte predmetnih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Vse morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki pomenijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi in varstva okolja, mora izvajalec javnih služb odpraviti v roku 14 dni od ugotovitve oziroma od pisnega obvestila uporabnikov.
28. člen
Izvajalec javnih služb je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javnih služb povzročijo pri njem zaposleni ljudje, uporabnikom ali tretjim osebam.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNIH SLUŽB
29. člen
Izvajalec javnih služb pridobiva sredstva za izvajanje javnih služb iz naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javnih služb,
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.
30. člen
Cene storitev javnih služb se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih javnih služb varstva okolja.
Cene storitev javnih služb so cene (tarifne postavke), na podlagi katerih izvajalec javnih služb obračunava opravljene storitve njihovim uporabnikom oziroma izvajalcem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
31. člen
Zavezanci za plačilo storitev javnih služb po tem odloku so vse fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za plačilo storitev javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v skladu z občinskim odlokom, ki ureja slednjo javno službo.
Povzročiteljem, ki odpadke prepeljejo na odlagališče sami in niso vključeni v sistem storitev javnih služb ravnanja z odpadki, v skladu z občinskim odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, se za storitve javnih služb po tem odloku izstavi račun v skladu z veljavno tarifo iz prejšnjega člena tega odloka.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
32. člen
Za zagotavljanje javnih služb občina zagotovi prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, prevzetih na celotnem območju občine, v sklopu CEROP.
33. člen
Izvajalec javnih služb zagotavlja predelavo in odstranjevanje odpadkov z opremo, objekti in napravami v sklopu CEROP, ki jih ima v najemu oziroma upravljanju.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNIH SLUŽB
34. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo v skladu s svojimi pristojnostmi opravljal pristojni (med)občinski inšpekcijski organ.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec:
– če ne zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe za celotno območje občine,
– če ne zagotavlja izvajanje javne službe v skladu s predpisi o izvajanju gospodarskih javnih služb.
Z globo 300,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca.
36. člen
Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost – povzročitelj ali imetnik komunalnih odpadkov:
– če ne upošteva navodil izvajalca in ne omogoča neovirano opravljanje storitev javnih služb,
– če ne prijavi vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb, oziroma ne sporoči izvajalcu vsako spremembo,
– če ne nudi izvajalcu potrebne podatke za vodenje katastra – obveznih zbirk podatkov.
Z globo 300,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 300,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik – povzročitelj komunalnih odpadkov.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 8. člena tega odloka, izvaja javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje Občine Beltinci, Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijski izvajalec te javne službe v skladu z določili Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih.
38. člen
Izvajalec javnih služb bo zagotavljal odlaganje odpadkov na odlagališčih, ki jih upravlja na ta način, da bo pred njihovim dokončnim odlaganjem v okviru objektov in naprav Centra za ravnanje z odpadki Puconci, poskrbel za njihovo obdelavo in predelavo.
Občina bo zagotovila, da bodo izvajalci javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov z okrepljenim ločenim zbiranjem odpadkov zagotovili takšno strukturo mešanih komunalnih odpadkov, v kateri bo ostalo le toliko biorazgradljivih odpadkov, kot je dovoljeno po uredbi.
39. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z zakonom in s tem odlokom.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati še veljavne določbe Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 52/01), ki se nanašajo na izvajanje javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2014-28/360/V
Beltinci, dne 28. januarja 2014
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti