Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

392. Pravilnik o policijski uniformi in nadomestilih, stran 1432.

Na podlagi prvega in šestega odstavka 40. člena Zakona o organizaciji in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o policijski uniformi in nadomestilih
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja nošenje policijske uniforme in dopolnilnih delov uniforme, osebno urejenost policistk in policistov ter nadomestila za uporabo lastnih oblačil in za uporabo lastne smučarske opreme.
2. člen
(osnova za izračun denarnih nadomestil)
Osnova za izračun denarnih nadomestil, določenih s tem pravilnikom, je povprečje minimalne bruto plače za januar preteklega leta in minimalne bruto plače za januar tekočega leta v Republiki Sloveniji.
3. člen
(nošenje uniforme)
(1) Policijsko uniformo in dopolnilne dele uniforme poleg policistk oziroma policistov, za katere je tako določeno v aktu, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v policiji (v nadaljnjem besedilu: uniformirani policisti), nosijo tudi policistke oziroma policisti Posebne policijske enote, kandidati za policistke oziroma policiste, študenti Višje policijske šole, uslužbenci policije, ki opravljajo izpit iz policijskih pooblastil, policistke oziroma policisti, ki opravljajo naloge v tujini, in pomožne policistke oziroma policisti.
(2) Policijsko uniformo in dopolnilne dele uniforme policistke oziroma policisti lahko nosijo le v skladu z njihovim namenom.
4. člen
(zagotovitev enotne urejenosti)
(1) Direktorji policijskih uprav odredijo, kdaj policistke oziroma policisti v enotah na njihovem območju nosijo poletno ali zimsko uniformo.
(2) Vodje drugih policijskih enot odredijo, kdaj policistke oziroma policisti njihove enote nosijo druge vrste ali posamezne dele uniforme.
(3) Če je treba zagotoviti enotno urejenost in opremljenost policistk oziroma policistov na določenem območju in v določenem času, o primerih iz prejšnjih odstavkov odločijo generalni direktor policije, direktor policijske uprave ali komandir območne ali področne policijske postaje.
5. člen
(pravice in obveznosti policistov)
(1) Policistke oziroma policisti so dolžni nositi uniformo med delom oziroma kadar opravljajo dela in naloge, ki to zahtevajo. Zunaj delovnega časa smejo nositi uniformo samo na poti na delo oziroma z dela in na svečanih dogodkih, ki so povezani z delom ali promocijo policije, pri tem pa morajo spoštovati predpise in interne akte, ki urejajo nošenje uniforme.
(2) Policistke oziroma policisti se lahko poročijo v slovesni uniformi.
(3) Policistko oziroma policista ali upokojeno policistko oziroma policista je dovoljeno pokopati v uniformi.
6. člen
(urejenost uniforme)
(1) Policistke oziroma policisti morajo nositi predpisano, čisto, urejeno, zlikano in nepoškodovano uniformo.
(2) Uniforma se mora prilegati višini in telesni postavi policistke oziroma policista, ki jo nosi.
(3) Pri opravljanju nalog morajo nositi tudi predpisano pokrivalo, ki mora biti na glavi vodoravno. Ščitnik pokrivala ne sme zakrivati obrvi.
(4) Pokrivala niso dolžni nositi pri opravljanju dela v policijskih objektih in v vozilih, ali ko to glede na naravo naloge ali objektivne okoliščine ni mogoče (premagovanje ovir, obvladovanje upiranja osebe v postopku ali odvrnitev napada, močan veter ipd).
(5) Če se uniforma ne prilega telesni postavi policistke oziroma policista ali je bila pri opravljanju nalog poškodovana ali uničena, se ne glede na ureditev sistema menjave uniforme omogoči njena zamenjava, če nima v zadolžitvi primerne uniforme ali njenih delov.
(6) Policistke oziroma policisti morajo imeti med nošenjem uniforme zapeto zadrgo na oblačilih in imeti zapete vse gumbe na uniformi. Izjemoma imajo lahko odpet zgornji gumb na srajci s kratkimi rokavi, če ne nosijo kravate. Spodnji deli oblačil in civilna oblačila, ki jih nosijo, ne smejo biti vidna.
(7) Policistke oziroma policisti med nošenjem uniforme ne smejo držati rok v žepih.
7. člen
(osebna urejenost)
(1) Policistke oziroma policisti morajo biti osebno urejeni.
(2) Policisti morajo imeti lase kratko in simetrično pristrižene ali pobrite, brez izrazitih prehodov (npr. irokeza) in počesane. Pri pokončni drži glave lasje spredaj ne smejo zakrivati oči in zadaj ne smejo segati čez rob ovratnika in ne smejo ovirati nošenja predpisanega pokrivala.
(3) Policistke oziroma policisti lahko lase obarvajo z barvami naravnega videza brez izstopajočih pramenov.
(4) Policistke morajo imeti lase počesane, postrižene, segajoče največ do ramen ali spete tako, da spredaj ne zakrivajo oči in da ne segajo čez rob ovratnika in ne ovirajo nošenja predpisanega pokrivala. Na svečanih dogodkih imajo policistke lahko razpuščene lase. Ličenje ne sme biti vpadljivo.
(5) Policistke oziroma policisti morajo imeti nohte čiste in postrižene tako, da ne segajo čez konice prstov.
8. člen
(urejenost brk in brade)
(1) Policisti morajo imeti brke simetrično pristrižene in urejene. Dlake ne smejo segati čez zgornjo ustnico. Ob kotičku ustnic ne smejo segati pod spodnjo ustnico, v stran pa največ 1 cm. Po ostalem delu obraza morajo biti policisti gladko obriti.
(2) Brado morajo imeti simetrično urejeno in dnevno negovano tako, da so robovi in ostali del obraza gladko obriti. Dlake brade ne smejo biti krajše od 5 mm in ne daljše od 20 mm.
9. člen
(nošenje nakita in drugih dodatkov)
(1) Policistke oziroma policisti ne smejo nositi nakita (uhanov, piercinga, zapestnic, prstanov z vdelanimi kamni ipd.), okraskov in drugih dodatkov:
– ki bi jih lahko ovirali pri delu,
– s katerimi bi lahko poškodovali sebe ali osebo v postopku ali
– ki kvarijo videz uniforme.
(2) Policistke oziroma policisti na vidnem mestu ne smejo imeti tetovaž.
10. člen
(nošenje sončnih očal)
(1) Policistke oziroma policisti lahko nosijo le sončna očala, ki imajo stekla standardnih barv (črna, modra, zelena, siva, rjava). Okvir očal je lahko črne, modre ali kovinske barve. Sončna očala po svoji obliki in velikosti ne smejo izstopati ali kvariti videza uniforme.
(2) Med postopkom z osebami sončnih očal ne smejo nositi, razen če imajo zdravniško spričevalo, ki predpisuje nošenje sončnih očal.
11. člen
(vzdrževanje uniforme)
(1) Policistke oziroma policisti morajo uniformo redno vzdrževati.
(2) Za čiščenje uniforme pripada policistkam oziroma policistom letno denarno nadomestilo v višini povprečne, na trgu preverjene cene čiščenja dveh suknjičev, dvojih hlač in enega pokrivala. Višino nadomestila vsako leto določi generalni direktor policije.
(3) Do denarnega nadomestila za čiščenje uniforme so upravičene policistke oziroma policisti, ki so delo v uniformi, ki se kemično čisti, opravljali več kot šest mesecev v letu. Seznam upravičencev pripravijo vodje policijskih enot do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.
(4) Denarno nadomestilo za čiščenje uniforme se izplača enkrat letno, za preteklo leto, skupaj s plačo za mesec marec.
12. člen
(uporaba lastnih oblačil v službene namene)
(1) Vodja enote ali uslužbenec, ki ga nadomešča, lahko uniformiranim policistkam oziroma policistom odredi opravljanje določenih nalog v lastnih oblačilih. Opravljanje nalog v lastnih oblačilih se zabeleži v razporedu dela ali na drug ustrezen način.
(2) Uniformiranim policistkam oziroma policistom v lastnih oblačilih praviloma ne sme biti odrejeno opravljanje:
– dežurstva,
– intervencij ob kršitvah javnega reda in miru,
– ogledov krajev prometnih nesreč,
– nalog za urejanje cestnega prometa,
– mejne kontrole.
13. člen
(denarno nadomestilo za uporabo lastnih oblačil uniformiranim policistom)
(1) Policistke oziroma policisti iz prejšnjega člena so upravičeni do denarnega nadomestila za uporabo lastnih oblačil v službene namene.
(2) Osnova za izračun denarnega nadomestila je 35 odstotkov osnove iz 2. člena tega pravilnika.
(3) Do denarnega nadomestila v višini 100 odstotkov osnove iz prejšnjega odstavka so upravičene uniformirane policistke oziroma policisti, ki so naloge v lastnih oblačilih opravljali najmanj polovico letne delovne obveznosti v preteklem letu. Če so naloge opravljali manj kot polovico letne delovne obveznosti v preteklem letu, pa jim denarno nadomestilo pripada glede na število dni, ko so naloge opravljali v lastnih oblačilih, in sicer v višini 1 odstotka na dan, vendar največ do 50 odstotkov osnove.
(4) Vodja policijske enote do 31. januarja pripravi seznam upravičencev do nadomestila.
(5) Denarno nadomestilo se izplača enkrat letno za preteklo leto, skupaj s plačo za mesec marec.
14. člen
(denarno nadomestilo za uporabo lastne smučarske opreme)
(1) Uniformiranim policistkam oziroma policistom, ki med smučarsko sezono opravljajo naloge na smučišču, policistkam oziroma policistom, ki opravljajo na smučišču naloge neposrednega fizičnega varovanja varovanih oseb, in izvajalcem ter udeležencem usposabljanj na smučišču pripada za uporabo lastne smučarske opreme denarno nadomestilo glede na število dni, ko so med smučarsko sezono opravljal naloge na smučišču v višini 1 odstotka osnove na dan.
(2) Osnova za izračun denarnega nadomestila za uporabo lastne smučarske opreme je za uniformirane policistke oziroma policiste 200 odstotkov osnove iz 2. člena tega pravilnika, za druge policiste pa 300 odstotkov osnove iz 2. člena tega pravilnika.
(3) Vodja enote po koncu smučarske sezone oziroma najkasneje do 1. junija v tekočem letu pripravi seznam upravičencev.
(4) Denarno nadomestilo se izplača enkrat letno, najkasneje do 31. avgusta za preteklo smučarsko sezono.
(5) Do denarnega nadomestila niso upravičene uniformirane policistke oziroma policisti, ki imajo v osebni zadolžitvi službeno smučarsko opremo.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
(izplačilo nadomestila za čiščenje uniforme)
Denarno nadomestilo za čiščenje uniforme iz 11. člena tega pravilnika za leto 2013 se izplača v 60 dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o nošenju policijske uniforme in orožja (Uradni list RS, št. 106/06 in 15/13 – ZODPol).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-665/2013
Ljubljana, dne 10. februarja 2014
EVA 2013-1711-0082
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost