Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

368. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava (uradno prečiščeno besedilo), stran 1331.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61.a členom (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava (uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
(1) Veljavni Zazidalni načrt Lava (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 26/11) določa pogoje za komunalno sanacijo obstoječe stanovanjske soseske Lava in pogoje za zapolnilno oziroma dopolnilno stanovanjsko in obrtno gradnjo. Velika večina zapolnilne gradnje je že bila realizirane, dopolnilne gradnje v obliki prizidkov pa še ne.
(2) Dopolnilna gradnja je po veljavnih določilih zazidalnega načrta mogoča le v obliki prizidav obstoječih stanovanjskih objektov za potrebe dviga bivalnega standarda ali pridobitve dodatnih bivalnih prostorov za družinskega člana oziroma razširjeno družino lastnika nepremičnine pod pogojem maksimalne zazidanosti parcele Fz 0,4. Prav tako obstoječi zazidalni načrt omogoča le ograjevanje parcel z živico ob cesti višine do 0,8 m.
(3) Želja mnogih lastnikov stanovanjskih objektov na tem območju je, zaradi večjega udobja, povečanega števila avtomobilov na gospodinjstvo in premajhnih garaž v obstoječih objektih, da izgradijo samostojne nadstreške in garaže za potrebe rešitve stacionarnega parkiranja. Poleg tega pa si marsikdo želi še kakšen manjši objekt v obliki vrtne ute, bazena na vrtni strani parcele, svojo nepremičnino pa zavarovati s postavitvijo grajenih ograj.
(4) Zato želi Mestna občina Celje z načrtovano spremembo oziroma dopolnitvijo besedila odloka omogočiti gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov tudi v obliki samostojnih objektov, ne le kot prizidkov ter omogočiti, pod pogoji, ustrezno ograditev parcel oziroma dvoriščnih vhodov.
2. člen
predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje
(1) S tekstualno spremembo odloka se spreminjajo pogoji gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov, ki bodo lahko grajeni tudi samostojno, ter dodajajo pogoji za gradnjo grajenih ograj na celotnem ureditvenem območju zazidalnega načrta.
(2) Spremenjeni pogoji se nanašajo na celotno ureditveno območje zazidalnega načrta Lava in v celoti veljajo za območje individualne gradnje stanovanjskih hiš. Za območje večstanovanjske gradnje (bloki in stolpnice) smiselno veljajo le pogoji gradnje enostavnih objektov (nadstreški, zbiralnice za komunalne odpadke, kolesarnice).
3. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Zaradi le tekstualne dopolnitve besedila osnovnega odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora oziroma ne vpliva na bistvene spremembe v prostoru, saj se omogoča le samostojna gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov ter ograjevanje pod pogoji, se nosilce urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev.
4. člen
roki za postopek sprejemanja
Sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Lava bo vodena in izdelana na pristojnem oddelku Mestne občine Celje in zato ne bo zahtevala posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-­staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-1/2014-2
Celje, dne 5. februarja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.