Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014

Kazalo

354. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 1202.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13 in 51/13) se v 2. členu v preglednici šifre Z030, Z100, Z121, Z123, Z131, Z133, Z220, Z230, Z260, Z270, Z271, Z280, Z290, Z291, Z320, Z400 in Z440 spremenijo tako, da se glasijo:
»
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z030 |nadomestilo plače  |137. člen Zakona o delovnih     |
|   |          |razmerjih (ZDR-1) in kolektivne   |
|   |          |pogodbe dejavnosti in poklicev   |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z100 |minimalna plača   |Zakon o minimalni plač (ZMinP)   |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z121 |bruto osnova za   |150. člen Zakona o pokojninskem in |
|   |izračun prispevka za|invalidskem zavarovanju       |
|   |podaljšano     |(ZPIZ-2)              |
|   |zavarovanje     |                  |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z123 |število ur dela za |število ur dela v posameznem mesecu |
|   |izračun nadomestila |v zadnjih treh mesecih dela za   |
|   |po sedmem odstavku |izračun nadomestila po sedmem    |
|   |137. člena ZDR-1  |odstavku 137. člena ZDR-1      |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z131 |bruto osnova za   |396. člen ZPIZ-2 (397. člen ZPIZ-1 |
|   |izračun       |in 131. člen ZPIZ)         |
|   |refundiranega    |                  |
|   |nadomestila plače  |                  |
|   |ZPIZ        |                  |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z133 |bruto osnova za   |invalidska pokojnina, ki bi javnemu |
|   |izračun nadomestila |uslužbencu pripadala z dnem     |
|   |po rehabilitaciji v |nastanka invalidnosti; odmeri jo  |
|   |breme delodajalca  |ZPIZ                |
|   |          |84. in 89. člen ZPIZ-2       |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z220 |prispevki iz plače |1. in 3. člen Zakona o prispevkih  |
|   |in drugih dohodkov |za socialno varnost (ZPSV)     |
|   |iz delovnega    |                  |
|   |razmerja –     |                  |
|   |delojemalec     |                  |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z230 |prispevki od plače |6. člen ZPSV            |
|   |in drugih dohodkov |                  |
|   |iz delovnega    |                  |
|   |razmerja –     |                  |
|   |delodajalec     |                  |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z260 |drugi dohodki iz  |ZUJF in kolektivne pogodbe     |
|   |delovnega razmerja |dejavnosti in poklicev       |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z270 |osnova za izračun  |bruto plača in nadomestila (Z080) + |
|   |prispevkov     |A030 + neplačana odsotnost +    |
|   |          |bonitete              |
|   |          |+ povračila stroškov, ki so višja  |
|   |          |od zneska, določenega z uredbo   |
|   |          |vlade + drugi dohodki iz delovnega |
|   |          |razmerja              |
|   |          |144. člen ZPIZ-2;          |
|   |          |9. člen ZSDP;            |
|   |          |135. člen ZUTD;           |
|   |          |50. člen ZZVZZ           |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z271 |osnova za izračun  |Z271 = Z270 – Z220 – neplačana   |
|   |davčnega odtegljaja |odsotnost – A030 – H120       |
|   |od dohodkov iz   |ter upoštevanje olajšav in načina  |
|   |delovnega razmerja |izračuna davčnega odtegljaja v   |
|   |          |skladu               |
|   |          |z ZDoh-2              |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z280 |bruto bruto plača  |bruto plača in nadomestila (Z080) + |
|   |          |prispevki od plače (Z230)      |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z290 |neto plača I    |bruto plača in nadomestila (Z080) – |
|   |          |prispevki iz bruto plače (Z220) –  |
|   |          |davčni odtegljaj          |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z291 |neto plača II    |bruto plača in nadomestila (Z080) – |
|   |          |prispevki iz bruto plače (Z220) –  |
|   |          |davčni odtegljaj iz plače –     |
|   |          |prispevki od bonitet in povračila  |
|   |          |stroškov nad uredbo – davčni    |
|   |          |odtegljaj od bonitet in povračila  |
|   |          |stroškov nad uredbo + A030 (neto  |
|   |          |znesek A030 je negativna vrednost) |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z320 |maks_odp      |znesek odpravnine, ki je višji od  |
|   |          |zneska, določenega z uredbo vlade, |
|   |          |nad katerim se plačujejo prispevki |
|   |          |in davčni odtegljaj         |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z400 |osnova za izračun  |Z400 = A030 ali H120        |
|   |prispevkov     |razlika do minimalne osnove za   |
|   |iz minimalne osnove |obračun prispevkov, ko javni    |
|   |          |uslužbenec             |
|   |          |s plačo ne dosega minimalne osnove |
|   |          |za izračun prispevkov (zaradi    |
|   |          |nadomestil plače, ki so manjša od  |
|   |          |100 %) in se od nje računajo    |
|   |          |prispevki za socialno varnost    |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z440 |indeks za      |nadomestila iz invalidskega     |
|   |usklajevanje    |zavarovanja v zvezi s pravicami na |
|   |nadomestil     |podlagi II. in III. kategorije   |
|   |po rehabilitaciji  |invalidnosti se usklajujejo enako  |
|   |          |kot pokojnine            |
|   |          |90. člen ZPIZ-2           |
+-----+--------------------+------------------------------------+
«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici za vrsto izplačila G088 doda nova vrsta izplačila G089 in za vrsto izplačila J063 doda nova vrsta izplačila J064, ki se glasita:
»
+----+-----------+-----------+--+---------------+-----------+-+-+
|G089|nadomestilo|nadomestilo| /|84. člen Zakona|v znesku, |X|1|
|  |po 84.   |v breme  | |o       |razlika do | | |
|  |členu   |delodajalca| |organiziranosti|100    | | |
|  |ZODPol   |      | |in delu    |odstotnega | | |
|  |      |      | |v policiji   |nadomestila| | |
|  |      |      | |        |plače, ki | | |
|  |      |      | |        |jo     | | |
|  |      |      | |        |zdravstveno| | |
|  |      |      | |        |zavarovanje| | |
|  |      |      | |        |ne krije  | | |
+----+-----------+-----------+--+---------------+-----------+-+-+
|J064|odpravnina |drugi   | /|79. člen ZDR-1;|v znesku, |X|1|
|  |ob     |dohodki iz | |44. člen ZDoh-2|ko     | | |
|  |prenehanju |delovnega | |        |odpravnina | | |
|  |pogodbe o |razmerja  | |        |ne presega | | |
|  |zaposlitvi |      | |        |višino treh| | |
|  |za določen |      | |        |povprečnih | | |
|  |čas –   |      | |        |mesečnih  | | |
|  |neobdavčena|      | |        |plač    | | |
|  |      |      | |        |zaposlenih | | |
|  |      |      | |        |v Republiki| | |
|  |      |      | |        |Sloveniji | | |
|  |      |      | |        |J064 = A + | | |
|  |      |      | |        |B;     | | |
|  |      |      | |        |A (do   | | |
|  |      |      | |        |12mes)   | | |
|  |      |      | |        |= 1/5   | | |
|  |      |      | |        |osnove;  | | |
|  |      |      | |        |B (za 13  | | |
|  |      |      | |        |mesecev in | | |
|  |      |      | |        |več) = A / | | |
|  |      |      | |        |12 x    | | |
|  |      |      | |        |število  | | |
|  |      |      | |        |mesecev;  | | |
|  |      |      | |        |(1/5 osnove| | |
|  |      |      | |        |iz 4. odst.| | |
|  |      |      | |        |79. člena | | |
|  |      |      | |        |pri    | | |
|  |      |      | |        |zaposlitvi | | |
|  |      |      | |        |do     | | |
|  |      |      | |        |12 mesecev)| | |
|  |      |      | |        |+     | | |
|  |      |      | |        |(sorazmerno| | |
|  |      |      | |        |povečanje | | |
|  |      |      | |        |za vsak  | | |
|  |      |      | |        |mesec nad | | |
|  |      |      | |        |enim    | | |
|  |      |      | |        |letom);  | | |
|  |      |      | |        |velja za  | | |
|  |      |      | |        |pogodbe  | | |
|  |      |      | |        |sklenjene | | |
|  |      |      | |        |po 12. 4. | | |
|  |      |      | |        |2013    | | |
+----+-----------+-----------+--+---------------+-----------+-+-+
«,
vrste izplačil A020, A030, D060, G041, G071, G080, G083, H120, J050, J051 in J063 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|A020|razlika do |bruto plača|1,00|urna    |v znesku,  |1| 1|
|  |minimalne  |– redno  |  |postavka  |ki ga    | | |
|  |plače    |delo    |  |Z151 x   |prejme    | | |
|  |      |      |  |normirane |javni    | | |
|  |      |      |  |ure rednega|uslužbenec  | | |
|  |      |      |  |dela A010 |       | | |
|  |      |      |  |2. člen  |       | | |
|  |      |      |  |ZMinP   |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|A030|osnova za  |evidenčna |1,00|(1) razlika|osnova pri  |X|1 |
|  |obračun   |bruto plača|  |med višino |obračunu   | | |
|  |prispevkov |– redno  |  |minimalne |prispevkov  | | |
|  |      |delo    |  |osnove ter |od      | | |
|  |      |      |  |višino   |nadomestil  | | |
|  |      |      |  |obračunane |plač tipa  | | |
|  |      |      |  |plače, ki |G.      | | |
|  |      |      |  |je zaradi |       | | |
|  |      |      |  |bolniške  |       | | |
|  |      |      |  |odsotnosti |       | | |
|  |      |      |  |manjša od |       | | |
|  |      |      |  |minimalne |       | | |
|  |      |      |  |osnove   |       | | |
|  |      |      |  |(144. člen |       | | |
|  |      |      |  |ZPIZ-2)  |       | | |
|  |      |      |  |(2)    |       | | |
|  |      |      |  |minimalna |       | | |
|  |      |      |  |osnova za |       | | |
|  |      |      |  |prispevke |       | | |
|  |      |      |  |(410. člen |       | | |
|  |      |      |  |ZPIZ-2):  |       | | |
|  |      |      |  |– v 2013 in|       | | |
|  |      |      |  |2014 je  |       | | |
|  |      |      |  |minimalna |       | | |
|  |      |      |  |plača;   |       | | |
|  |      |      |  |– od 2015 |       | | |
|  |      |      |  |do vključno|       | | |
|  |      |      |  |2017 je 52 |       | | |
|  |      |      |  |% povprečne|       | | |
|  |      |      |  |plače;   |       | | |
|  |      |      |  |– v 2018 je|       | | |
|  |      |      |  |54 %    |       | | |
|  |      |      |  |povprečne |       | | |
|  |      |      |  |plače;   |       | | |
|  |      |      |  |– v 2019 je|       | | |
|  |      |      |  |56 %    |       | | |
|  |      |      |  |povprečne |       | | |
|  |      |      |  |plače;   |       | | |
|  |      |      |  |– v 2020 je|       | | |
|  |      |      |  |58 %    |       | | |
|  |      |      |  |povprečne |       | | |
|  |      |      |  |plače;   |       | | |
|  |      |      |  |– od 2021 |       | | |
|  |      |      |  |je 60 %  |       | | |
|  |      |      |  |povprečne |       | | |
|  |      |      |  |plače.   |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|D060|delovna   |delovna  |2,65|osnovna  |znesek od  |2|1 |
|  |uspešnost  |uspešnost |ali |plača FJU /|osnovne   | | |
|  |zaradi   |      |3,00|40 x    |plače za   | | |
|  |povečanega |      |  |število ur |obračun   | | |
|  |obsega dela:|      |  |dodatne  |(izplača se | | |
|  |dodatna   |      |  |tedenske  |mesečno)   | | |
|  |tedenska  |      |  |pedagoške |       | | |
|  |pedagoška  |      |  |obveznosti |       | | |
|  |obveznost za|      |  |na teden x |       | | |
|  |visokošolske|      |  |faktor   |       | | |
|  |učitelje  |      |  |      |       | | |
|  |in sodelavce|      |  |22.e člen |       | | |
|  |      |      |  |ZSPJS in  |       | | |
|  |      |      |  |63. člen  |       | | |
|  |      |      |  |ZViS    |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|G041|poškodba pri|nadomestila|/  |veljavni  |v znesku   |X|1 |
|  |delu po   |v breme  |  |predpisi  |       | | |
|  |sedmem   |delodajalca|  |      |       | | |
|  |odstavku  |      |  |      |       | | |
|  |137. člena |      |  |      |       | | |
|  |ZDR-1    |      |  |      |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|G071|prepoved  |nadomestila|/  |tretji   |v znesku   |X|1 |
|  |opravljanja |v breme  |  |odstavek  |       | | |
|  |dela med  |delodajalca|  |110. člen |       | | |
|  |trajanjem  |      |  |ZDR-1   |       | | |
|  |postopka  |      |  |      |       | | |
|  |izredne   |      |  |      |       | | |
|  |odpovedi po |      |  |      |       | | |
|  |ZDR-1    |      |  |      |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|G080|nadomestilo |nadomestilo|/  |nadomestilo|v znesku   |X|1 |
|  |– sedmi   |plače v  |  |plače z  |       | | |
|  |odstavek  |breme   |  |razlogi po |       | | |
|  |137. člen  |delodajalca|  |137. členu |       | | |
|  |ZDR-1    |      |  |ZDR-1   |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|G083|nadomestilo |nadomestila|/  |šesti   |v znesku   |X|1 |
|  |po šestem  |v breme  |  |odstavek  |(ne manj   | | |
|  |odstavku  |delodajalca|  |137. člena |kot 70 %   | | |
|  |137. člena |      |  |ZDR-1   |minimalne  | | |
|  |ZDR-1 zaradi|      |  |      |plače)    | | |
|  |višje sile |      |  |      |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|H120|osnova za  |nadomestila|/  |(1) osnova |razlika do  |X|1 |
|  |obračun   |v breme  |  |za obračun |minimalne  | | |
|  |prispevkov |ZZZS, ZPIZ,|  |prispevkov |osnove pri  | | |
|  |od     |MO, MNZ  |  |od     |refundiranih | | |
|  |refundiranih|in sodišča |  |nadomestil |nadomestilih,| | |
|  |nadomestil |      |  |plač tipa |refundira  | | |
|  |      |      |  |H.     |ZZZS     | | |
|  |      |      |  |(2)    |       | | |
|  |      |      |  |minimalna |       | | |
|  |      |      |  |osnova za |       | | |
|  |      |      |  |prispevke |       | | |
|  |      |      |  |(144. in  |       | | |
|  |      |      |  |410. člen |       | | |
|  |      |      |  |ZPIZ-2):  |       | | |
|  |      |      |  |– v 2013 in|       | | |
|  |      |      |  |2014 je  |       | | |
|  |      |      |  |minimalna |       | | |
|  |      |      |  |plača;   |       | | |
|  |      |      |  |– od 2015 |       | | |
|  |      |      |  |do vključno|       | | |
|  |      |      |  |2017 je 52 |       | | |
|  |      |      |  |% povprečne|       | | |
|  |      |      |  |plače;   |       | | |
|  |      |      |  |– v 2018 je|       | | |
|  |      |      |  |54 %    |       | | |
|  |      |      |  |povprečne |       | | |
|  |      |      |  |plače;   |       | | |
|  |      |      |  |– v 2019 je|       | | |
|  |      |      |  |56 %    |       | | |
|  |      |      |  |povprečne |       | | |
|  |      |      |  |plače;   |       | | |
|  |      |      |  |– v 2020 je|       | | |
|  |      |      |  |58 %    |       | | |
|  |      |      |  |povprečne |       | | |
|  |      |      |  |plače;   |       | | |
|  |      |      |  |– od 2021 |       | | |
|  |      |      |  |je 60 %  |       | | |
|  |      |      |  |povprečne |       | | |
|  |      |      |  |plače.   |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|J050|odpravnine |drugi   |/  |(1) prvi in|v znesku   |X|1 |
|  |zaradi   |dohodki  |  |četrti   |       | | |
|  |odpovedi  |iz     |  |odstavek  |       | | |
|  |pogodbe   |delovnega |  |109. člena |       | | |
|  |o zaposlitvi|razmerja  |  |ZDR,    |       | | |
|  |– obdavčene |      |  |(2) 144.  |       | | |
|  |      |      |  |člen ZPIZ- |       | | |
|  |      |      |  |2,     |       | | |
|  |      |      |  |(3) 44.  |       | | |
|  |      |      |  |člen ZDoh- |       | | |
|  |      |      |  |2,     |       | | |
|  |      |      |  |(4)    |       | | |
|  |      |      |  |kolektivne |       | | |
|  |      |      |  |pogodbe  |       | | |
|  |      |      |  |dejavnosti,|       | | |
|  |      |      |  |(5) 228.  |       | | |
|  |      |      |  |člen ZDR-1,|       | | |
|  |      |      |  |velja za  |       | | |
|  |      |      |  |odpravnine,|       | | |
|  |      |      |  |za katere |       | | |
|  |      |      |  |so se   |       | | |
|  |      |      |  |postopki  |       | | |
|  |      |      |  |pričeli  |       | | |
|  |      |      |  |pred 12. 4.|       | | |
|  |      |      |  |2013    |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|J051|odpravnine |drugi   |/  |(1) prvi in|v znesku   |X|1 |
|  |zaradi   |dohodki  |  |četrti   |       | | |
|  |odpovedi  |iz     |  |odstavek  |       | | |
|  |pogodbe   |delovnega |  |109. člena |       | | |
|  |o zaposlitvi|razmerja  |  |ZDR,    |       | | |
|  |–      |      |  |(2) 144.  |       | | |
|  |neobdavčene |      |  |člen ZPIZ- |       | | |
|  |      |      |  |2,     |       | | |
|  |      |      |  |(3) 44.  |       | | |
|  |      |      |  |člen ZDoh- |       | | |
|  |      |      |  |2,     |       | | |
|  |      |      |  |(4)    |       | | |
|  |      |      |  |kolektivne |       | | |
|  |      |      |  |pogodbe  |       | | |
|  |      |      |  |dejavnosti,|       | | |
|  |      |      |  |(5) 228.  |       | | |
|  |      |      |  |člen ZDR-1,|       | | |
|  |      |      |  |velja za  |       | | |
|  |      |      |  |odpravnine,|       | | |
|  |      |      |  |za katere |       | | |
|  |      |      |  |so se   |       | | |
|  |      |      |  |postopki  |       | | |
|  |      |      |  |pričeli  |       | | |
|  |      |      |  |pred 12. 4.|       | | |
|  |      |      |  |2013    |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|J063|odpravnina |drugi   |/  | 79. člen |v znesku,  |X|1 |
|  |ob     |dohodki iz |  |ZDR-1   |ko      | | |
|  |prenehanju |delovnega |  |      |odpravnina  | | |
|  |pogodbe o  |razmerja  |  |      |(J064)    | | |
|  |zaposlitvi |      |  |      |presega   | | |
|  |za določen |      |  |      |višino    | | |
|  |čas –    |      |  |      |treh     | | |
|  |obdavčena  |      |  |      |povprečnih  | | |
|  |      |      |  |      |mesečnih   | | |
|  |      |      |  |      |plač     | | |
|  |      |      |  |      |zaposlenih  | | |
|  |      |      |  |      |v Republiki | | |
|  |      |      |  |      |Sloveniji  | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
«,
vrstam izplačil I010, I020, I030, I050, I070, I071, I100, J020, J030, J040, J043, J045, J047, J080, J084 in J086 pa se v stolpcu B1 vrednost »0« nadomesti z vrednostjo »1«.
V legendi za preglednico se za vrstico A1 – stolpec upoštevanja vrst izplačil v osnovah za nadomestili Z120 in Z124, doda nova vrstica, ki se glasi:
»2 = upošteva se izračunana vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas«.
3. člen
V 3.a členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vrsti izplačila J050 in J051 iz prejšnjega člena se uporabljata za odpravnine v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki so se začeli pred 12. aprilom 2013.«.
4. člen
V 5. členu se v preglednici prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja vrsti izplačil A030 in H120 spremenita tako, da se glasita:
»
+-----+------------+------+------+----+----+----+----+-------+----+----+---+-----+
| A030|osnova za  | 15,50| 6,36 |0,14|0,10|8,85|6,56| 0,06 |0,10|0,53| S |(S19)|
|   |obračun   | (5) | (5) |  |  |  |  | (11) |  |  |(9)|   |
|   |prispevkov |   |   |  |  |  |  |    |  |  |  |   |
+-----+------------+------+------+----+----+----+----+-------+----+----+---+-----+
|H120 |osnova za  | 15,50| 6,36 |0,14|0,10|8,85|6,56| 0,06 |0,10|0,53| S |(S1 |
|   |obračun   |(5,10)|(5,10)|(10)|(10)|(10)|(10)|(10,11)|(10)|  |(9)|(9)) |
|   |prispevkov |   |   |  |  |  |  |    |  |  |  |   |
|   |od     |   |   |  |  |  |  |    |  |  |  |   |
|   |refundiranih|   |   |  |  |  |  |    |  |  |  |   |
|   |nadomestil |   |   |  |  |  |  |    |  |  |  |   |
+-----+------------+------+------+----+----+----+----+-------+----+----+---+-----+
«,
za vrsto izplačila J120 se doda nova vrsta izplačila J130, ki se glasi:
»
+----+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-+----+
|J130|avtorsko |15,50|6,36|0,14|0,10|8,85|6,56|0,06|0,10|0,53|S|(S1)|
|  |delo v  | (9) |  | (9)| (9)|  | (9)| (9)| (9)|  | |  |
|  |okviru  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |delovnega|   |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |razmerja |   |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+----+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-+----+
«,
za vrsto izplačila vse vrste izplačil tipa N se doda nova vrsta izplačila N010, ki se glasi:
»
+----+--------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-+----+
|N010|neplačan|15,50|6,36|0,14|0,10|8,85|6,56|0,06|0,10|0,53|S|(S1)|
|  |dopust | (5) |  |  |  |  |  |(11)|  |  | |  |
+----+--------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-+----+
«.
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(osnova za izračun prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja)
Osnova za izračun prispevkov (Z270) se določi tako, da se seštejejo bruto plača in nadomestila (Z080), bonitete (tip F), neplačana odsotnost (tip N) ter vrste izplačil I011, I021, I072, I080, I090, I110 in I901.«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(bruto bruto plača)
Vrednost bruto bruto plače (Z280) se izračuna tako, da se seštejejo bruto bruto plača in nadomestila (Z080) ter prispevki od plače.«.
7. člen
V drugem odstavku 21. člena se v preglednici vrstam izplačil S110, S130 in S140 v stolpcu B1 vrednost »0« nadomesti z vrednostjo »1«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremenjena vrednost B1 pri vrstah izplačil I010, I020, I030, I050, I070, I071, I100, J020, J030, J040, J043, J045, J047, J080, J084 in J086 iz spremenjenega drugega odstavka 3. člena uredbe in spremenjeni drugi odstavek 21. člena uredbe pa se začneta uporabljati 1. aprila 2014.
Št. 00717-4/2014
Ljubljana, dne 13. februarja 2014
EVA 2013-1711-0083
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost