Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2014 z dne 11. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2014 z dne 11. 2. 2014

Kazalo

291. Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A), stran 970.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2014.
Št. 003-02-1/2014-6
Ljubljana, dne 7. februarja 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol-A)
1. člen
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) se 74. člen spremeni tako, da se glasi:
»74. člen
(dodatno plačilo v času posebnih obremenitev)
(1) Policistom Specialne enote in drugim policistom, ki neposredno skupaj s Specialno enoto opravljajo posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja, za čas neposrednega izvajanja nalog v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot to velja za policiste Posebne policijske enote, v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor.
(2) Policistom Specialne enote pripada dodatek iz prejšnjega odstavka tudi za čas usposabljanja za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka. Usposabljanja, za katera policistom Specialne enote pripada dodatek iz prejšnjega odstavka, vključno s časom trajanja, določi generalni direktor policije z letnim načrtom dela policije.
(3) Pravico do dodatnega plačila imajo policisti za čas, ko jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena. Vlada na predlog ministra določi višino dodatnega plačila, pri čemer višina dodatnega plačila ne sme presegati višine, določene za dodatek za delo preko polnega delovnega časa.«.
2. člen
Za 109. členom se dodata novo XIII.a poglavje in nov 109.a člen, ki se glasita:
»XIII.a POSEBNA DOLOČBA
109.a člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 102. člena tega zakona pomožnim policistom plačilo za pripravljenost ne pripada do 31. decembra 2015.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Pogodbe, ki so bile s pomožnimi policisti že sklenjene, se s tem zakonom uskladijo najpozneje v 30 dneh od njegove uveljavitve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvi dan meseca, ki sledi mesecu njegove uveljavitve.
Št. 210-01/13-9/14
Ljubljana, dne 30. januarja 2014
EPA 1609-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti