Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

239. Dopolnilni sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Jug, stran 819.

Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US v nadaljevanju: ZPNačrt, 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C), ter na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 4. februarja 2014 sprejel
D O P O L N I L N I S K L E P
o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Jug
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) S sprejetjem Prostorskega načrta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13; v nadaljevanju: OPN) so prazna travniška zemljišča med potokom Bičje in obstoječo gospodarsko cono opredeljena kot površine namenjene za gospodarsko cono (IG), ožji zahodni del ob potoku Bičje je namenjen za druge zelene površine (ZD), pas vzdolž območja pa območju in omrežjem prometnih površin (PC). V območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska cona Jug; v nadaljevanju: OPPN) so po OPN zajete sledeče enote urejanja prostora oziroma deli enot urejanja prostora: IG: GR 91, 97, 101, 103, 114; ZD: GR 256; PC: GR 173; PZ: GR 189.
(2) Izdelava OPPN posega že v leto 2006. V času izdelave OPN Občine Grosuplje je prišlo do spremenjenih prometnih rešitev za cono, predvsem glede kategorizacije ceste, ki je bila v dopolnjenem osnutku OPPN (december 2010), s profilom cca 18 m, predvidena kot obvozna cesta za Grosuplje ter hkrati kot napajalna cesta za gospodarsko cono.
(3) Zaradi tehnične in funkcionalne širitve območja OPPN se v postopek vključi območje GR 114 IG ppip, za katerega v letu 2010 niso bili izvedeni postopki pridobitve smernic in mnenj ter postopek celovite presoje vplivov na okolje – CPVO. Skladno z OPN Grosuplje se na osnovi nove prometne rešitve, ki upošteva zmanjšanje profila osrednje napajalne ceste ter povečanjem območja na jugozahodnem delu s tem dopolnilnim sklepom pričnejo oziroma nadaljujejo postopki za pripravo OPPN.
2. člen
(okvirno območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja na zahodnem robu naselja Grosuplje kot nepozidano zaledje obstoječe industrijske in obrtne pozidave. Na območju obravnave je teren raven oziroma je v blagem naklonu proti jugu. Zemljišča so obraščena s travniki, severozahodni del pa se nahaja na poplavnem območju.
(2) Meja obravnavanega območja je na vzhodu definirana z gospodarsko cono ob Industrijski cesti, potokom Bičje na zahodu in zelenimi površinami močvirnatega predela potoka Bičje na severozahodu. Na severu je območje tangirano z objekti romskega naselja, na jugu z obrtno cono Pod Slivniškim hribom na jugovzhodu pa s traso železnice.
(3) Območje predvidenega OPPN (vključno z zemljišči v enoti GR 114 IG ppip) obsega površino velikosti približno 18,55 ha in zajema zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami v katastrskih občinah:
k.o. Grosuplje – naselje: 2054/1, 2054/2, 2071, 2070/4, 2070/5, 2070/7, 2070/8, 2070/6, 2070/3, 2069/4, 2069/3, 2226, 2050/13, 2052, 2053, 2050/20, 2050/12, 2051, 2050/5, 2050/26, 2050/27, 2048/3, 2048/2, 2048/4, 2047/1, 2047/2, 2048/5, 2066 – del, 2196 – del.
k.o. Stranska vas: 1073/3, 1073/1, 1072/3, 1071/1, 1070/1, 1066/3, 1069, 1068, 1064, 1063, 1065, 1650/3, 1650/4, 1062, 845, 844/3, 843/2, 842/3, 842/2, 842/4, 841/3, 840/1, 840/4, 839/1, 839/2, 839/5, 838/1, 838/3, 1007/8, 836/1, 837/4, 835/1, 835/5, 834/1, 834/4, 861/2, 861/5, 861/4, 861/6, 861/7, 861/9, 1007/9, 863/8, 863/3, 865/1, 866/1, 867/1, 863/4, 864, 865/2, 866/2, 867/2, 868/2, 863/10, 865/3, 866/3, 867/3, 868/1, 836/2, 836/3, 1068, 1064, 1063.
(4) V ureditveno območje se lahko vključijo tudi druga zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.
4. člen
(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal skladno z določili 57., 85., 60. in 61. člena ZPnačrt.
Roki se lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku na katere občina nima vpliva, lahko spremenijo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
(1) Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, področje voda;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Območje Srednje Save, Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana, področje voda;
5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1c, 1000 Ljubljana, področje narave;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, področje narave;
7. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, vodovod;
8. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, kanalizacija;
9. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, odpadki;
10. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, toplota;
11. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
12. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
13. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
14. Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana;
15. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Drugi udeleženci:
16. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja.
(2) Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61. členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo OPPN in strokovnih podlag zagotovi pobudnik.
7. člen
(prenehanje veljavnosti, objava in začetek veljavnosti)
Z dnem objave tega Sklepa prenehajo veljati:
– Dopolnilni Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug, Uradni list RS, št. 78/07.
– Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Jug, Uradni list RS, št. 88/13.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posreduje se ga pristojnemu ministrstvu in objavi na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/občina Grosuplje/prostorski dokumenti.
Št. 35005-004/99
Grosuplje, dne 4. februarja 2014
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana
Št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012
Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave

AAA Zlata odličnost