Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

235. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-poslovni center Šmarje, stran 772.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12, 35/13 – skl. US) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je župan Občine Sevnica dne 29. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-poslovni center Šmarje
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-poslovni center Šmarje (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
V skladu z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13), je večji del območja obdelave opredeljen v območju centralnih dejavnosti (CU) z oznako OPPN-81-04, za katero je potrebno izdelati OPPN. Del območja centralnih dejavnosti (CU) pa se nahaja znotraj Državnega lokacijskega načrta, katerega prostorsko ureja Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05 in 101/05).
Obravnavano območje na jugozahodni strani omejuje reka Sava, na severni strani glavna železniška proga Zidani most–Dobova in regionalna cesta R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica, na vzhodni strani zbirna mestna cesta LZ 373071 Šmarje (nadvoz) – Stilles in železniška proga Trebnje–Sevnica, na južni strani.
Z novim odlokom OPPN se poda predlog, da se del državnega lokacijskega načrta, ki posega v območje obdelave z OPPN, razveljavi.
Z OPPN se načrtuje umestitev dveh trgovsko-poslovnih objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo prometnih in zelenih površin.
K pripravi prostorskega akta se pristopa na podlagi pobude investitorja, podane za uresničitev investicijske namere, to je izgradnja novega poslovno-trgovskega centra v Šmarju.
Po določilih veljavne prostorske zakonodaje je potrebno za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski načrt.
3. člen
(predmet izdelave)
Predmet OPPN je priprava in podrobno oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo mogoča kvalitetna umestitev dveh poslovno-trgovskih objektov v prostor z ureditvijo pripadajočih funkcionalnih površin in ureditev potrebne komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture.
Predvidena izgradnja dveh trgovsko-poslovnih objektov, v katerem se bodo izvajale trgovske, storitvene in poslovne dejavnosti.
Poleg infrastrukturnih ureditev je predvidena gradnja in ureditev pripadajočih parkirnih in zelenih površin.
Načrtovana objekta s svojimi tlorisnimi ter višinskimi gabariti in umestitvijo v prostor, ne smeta odstopati od regulacijskih črt, enotne gradbene linije, ohranjati morata strukturno urejenost urbanega prostora. Urbanistično in arhitektonsko morata biti usklajena z okoliško kakovostno grajeno strukturo naselja, vidna privlačnost prostora ne sme biti razvrednotena.
Zasnova mora upoštevati oblikovna in funkcionalna merila, ki veljajo za izdelavo OPPN 81-04.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
OPPN se izdela na podlagi:
– geodetske podlage izdelane v skladu z določbami Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) in
– idejne zasnove (TOMING-INŽENIRING d.o.o., Šaleška c. 21, 3320 Velenje, februar 2014).
Pri izdelavi OPPN se upošteva:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13);
– Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05 in 101/05);
– vsa strokovna gradiva in podatki sodelujočih organov in organizacij, določenih v 7. členu tega sklepa.
5. člen
(okvirno območje obdelave)
Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri cca 2,3 ha in vključuje naslednje parcelne številke: 13/2, 147/2, 148, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 155, 158/3, 159/4, 863/4, 863/5, 863/19, 883/1, 883/2, 883/3 in 883/4, vse v k.o. Šmarje.
6. člen
(roki in postopek za pripravo)
Za pripravo OPPN so predvideni naslednji okvirni roki:
+-------------------------+------------------+------------------+
|Faza aktivnosti     |Nosilec      |Rok        |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Sprejem sklepa o začetku |župan       |januar 2014    |
|postopka priprave OPPN  |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Objava sklepa v Uradnem |Občina Sevnica  |7 dni       |
|listu RS in na svetovnem |         |         |
|spletu, obvestilo MOP  |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Izdelava osnutka OPPN  |izdelovalec    |20 dni od prejema |
|             |         |idejne zasnove  |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Poziv nosilcem urejanja |izdelovalec    |30 dni      |
|prostora za izdajo    |         |         |
|smernic         |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Analiza smernic in    |izdelovalec    |14 dni po prejetju|
|izdelava dopolnjenega  |         |vseh smernic   |
|osnutka         |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Obvestilo javnosti o   |Občina Sevnica  |14 dni      |
|javni razgrnitvi in   |         |         |
|javni obravnavi     |         |         |
|dopolnjenega osnutka;  |         |         |
|objava v svetovnem    |         |         |
|spletu in na krajevno  |         |         |
|običajen način      |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Javna razgrnitev in v  |Občina Sevnica  |30 dni      |
|tem času javna obravnava |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Priprava stališč do   |Občina Sevnica,  |15 dni      |
|pripomb in predlogov   |izdelovalec    |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Obravnava in prejem   |občinski svet   |na prvi seji   |
|stališč na seji     |         |občinskega sveta |
|občinskega sveta     |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Objava stališč v     |Občina Sevnica  |7 dni       |
|svetovnem spletu in na  |         |         |
|krajevno običajen način |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Izdelava predloga OPPN  |izdelovalec    |8 dni od potrditve|
|na podlagi sprejetih   |         |stališč do pripomb|
|stališč         |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj na   |izdelovalec    |30 dni      |
|predlog OPPN in mnenj o |         |         |
|sprejemljivosti vplivov |         |         |
|na okolje (če bo     |         |         |
|potrebna izdelava CPVO) |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Izdelava usklajenega   |izdelovalec    |8 dni po prejemu |
|predloga         |         |vseh mnenj    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Sprejem predloga na seji |občinski svet   |na prvi seji   |
|občinskega sveta     |         |občinskega sveta |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Objava odloka v Uradnem |Občina Sevnica  |7 dni       |
|listu RS         |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
Okvirni predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku, tudi spremenijo, saj pripravljalec OPPN na to ne more vplivati.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k predlogu OPPN:
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Oddelek območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
– Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
– Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice;
– INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem;
– ELES PE, d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana;
– Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
– JP Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
– Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica;
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane v zakonsko določenem roku, mora izdelovalec OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Pripravljalec OPPN je Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Finančna sredstva za pripravo OPPN zagotavlja investitor TOMING – INŽENIRING d.o.o., Šaleška cesta 21, 3320 Velenje.
Izdelovalca OPPN, podjetje AR PROJEKT d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, je izbral investitor.
Izdelovalec je dolžan izdelati OPPN v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom župana ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Izdelovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN.
Ravno tako je izdelovalec dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave in sprejemanja prostorskega akta.
V sodelovanju s pripravljalcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije, izdelovalec pripravi končno gradivo v analogni in digitalni obliki, ter preda pripravljalcu prostorskega akta Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, štiri izvode v analogni in digitalni obliki.
9. člen
(končne določbe)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0001/2014
Sevnica, dne 28. januarja 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost