Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

230. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2014, stran 768.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 12. izredni seji dne 29. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2014
1. člen
(1) Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2014 se spremeni tako, da se glasi: »Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             |   Znesek|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  3.799.730|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.438.696|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  2.170.050|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |  1.863.420|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |   212.630|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |   94.000|
|   |IN STORITVE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   268.646|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU          |   102.596|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |    1.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |   130.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA       |     100|
|   |IN STORITEV                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |   34.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |  1.194.357|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ      |  1.194.357|
|   |IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |     100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |     100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |   166.577|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH       |   135.359|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA            |   31.218|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA           |      |
|   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  4.746.366|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |   823.646|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |   162.215|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV         |   24.546|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |   585.934|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 REZERVE                |   50.951|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |  1.086.539|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 SUBVENCIJE               |   20.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM         |   454.736|
|   |IN GOSPODINJSTVOM             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |   101.300|
|   |USTANOVAM                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |   510.503|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  2.836.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |  2.836.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |      0|
|   |FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI    |      |
|   |UPORABNIKI                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |      0|
|   |UPORABNIKOM                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |  –950.636|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I-II)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN    |      0|
|   |FINANČNIH NALOŽB              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(IV-V)                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE (50)             |   370.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   370.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |   370.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA (55)            |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –576.636|
|   |NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        |   370.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)        |   946.636|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   577.233|
|   |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 za namen izgradnje gospodarske javne infrastrukture lahko zadolži do višine 370.000,00 EUR.«
3. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-1/2014
Dragomer, dne 29. januarja 2014
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost