Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

229. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, stran 766.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji 20. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
1. člen
V Odloku o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 55/09, 106/11 in 1/13) se v 3. členu beseda »junija« nadomesti z besedo »septembra«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se v prvi alineji besedilo »s petletnim in« nadomesti z besedo »z«.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Trajno uvedbo spremembe poteka obstoječe linije ali uvedbo poteka nove linije lahko pristojnemu organu predlaga na podlagi vloge izvajalec na svojo pobudo ali na podlagi pobude, ki jo izvajalcu lahko predložijo fizične ali pravne osebe.
Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti utemeljen, vsebovati mora obrazložitev, skico prometne ureditve in mnenje sveta četrtne skupnosti, na območju katere se predlaga sprememba poteka obstoječe ali uvedba nove linije.
Pristojni organ na podlagi vloge izvajalca izda odločbo o uvedbi trajne spremembe poteka obstoječe linije ali o uvedbi poteka nove linije, če so za spremembo poteka obstoječe ali uvedbo nove linije zagotovljeni vsi za to potrebni pogoji.«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se v prvi alineji besedilo »septembra do konca šolskega leta« nadomesti z besedilom »oktobra do 30. aprila«. Doda se nova druga alineja, ki se glasi:
»– vmesni, ki velja septembra, maja in junija do konca šolskega leta,«. Dosedanja druga do peta alineja postanejo tretja do šesta alineja.
Črta se četrti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta drugi stavek.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
V 13. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtata besedi »ali voznica«.
6. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Voznik in kontrolor izvajalca morata biti uniformirana. Kontrolor izvajalca mora imeti na vidnem mestu oblačila pripeto identifikacijsko kartico.«.
7. člen
V 16. členu se v prvi alineji drugega odstavka in v tretjem odstavku črtata besedi »in voznice«.
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se v tretji alineji besedilo »najmanj formata A5« nadomesti z besedilom »formata A4«.
9. člen
V 21. členu se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj enkrat na leto meriti zadovoljstvo potnikov,«. V enajsti alineji se črta besedilo »petletnega in«.
10. člen
V drugem odstavku 22. člena se v drugem in tretjem stavku za besedo »izvajalca« črtajo vejica in besedi »mestnega redarja« in v četrtem stavku za besedo »izvajalca« črtajo vejica in besedi »mestni redar«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo vožnje z mobilnim telefonom ugotavlja kontrolor izvajalca ali inšpektor tako, da potnik na njegovo zahtevo pokliče na telefonsko številko 1899 in svoj mobilni telefon prisloni na terminal, kjer se opravi potrditev plačila vožnje in se le-ta izpiše na terminalu. Če se ob kontroli plačila vozovnice potnik sklicuje na nedelovanje mobilnega telefona, mora ob prisotnosti kontrolorja dokazati nedelovanje s prižigom mobilnega telefona. Kolikor se izkaže, da mobilni telefon deluje, se izvede klic na način, ki je opisan. Kolikor potnik navedeni postopek odkloni, se šteje, da ni plačal vozovnice. Potnik v vozilu, ki ni plačal vožnje ali odkloni postopek vpogleda v mobilni telefon, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca ali inšpektorja.«.
11. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Brezplačno vozovnico lahko pridobi:
– odrasla oseba, ki ima na območju Mestne občine Ljubljana stalno prebivališče in ima priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje vojnih invalidov ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov ali priznan status delovnega invalida I. kategorije ali najmanj 60-odstotno telesno okvaro po predpisih, ki urejajo invalidsko in pokojninsko zavarovanje,
– mladoletna oseba in oseba s statusom dijaka/študenta, ki ima na območju Mestne občine Ljubljana stalno prebivališče ter ima priznano težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, težko slabovidnost, slepoto z ostankom vida, slepoto z minimalnim ostankom vida ali popolno slepoto, težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha oziroma težjo ali težko gibalno oviranost po predpisih, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– spremljevalec oseb iz prve in druge alineje.
Brezplačno vozovnico lahko pridobi častni občan MOL, občinski redar Mestne uprave MOL ter inšpektor in nadzornik Inšpektorata Mestne uprave MOL.
O pravici do pridobitve brezplačne vozovnice, na podlagi vloge upravičenca, odloča pristojni organ. Upravičenec iz prvega odstavka tega člena je dolžan k vlogi predložiti dokazila o upravičenosti do pridobitve brezplačne vozovnice. Na podlagi izdane odločbe izroči izvajalec upravičencu brezplačno vozovnico.
Prevoz otrok do 6. leta starosti je brezplačen. Otrok mora imeti v vozilu pri prevozu z mestnim linijskim prevozom potnikov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalec je lahko tudi otrok, starejši od 10 let, ali mladoletnik, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki, rejniki otroka.
Prevoz osebne prtljage, otroških vozičkov in psov je brezplačen. Psi morajo biti med vožnjo na povodcu in imeti nagobčnik.
Pravico do brezplačnega prevoza imajo imetniki vstopnic ali imetniki drugih ustreznih dokazil za prireditve, ki jih organizira MOL ali javni zavod, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL, na področju MOL, in sicer tri ure pred in tri ure po prireditvi na vseh linijah, ki jih izvaja izvajalec. Imetnik mora ob vstopu v vozilo vstopnico, na kateri je znak izvajalca prevoza ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje udeležbo na prireditvi, pokazati vozniku.«.
12. člen
V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Višina prodajne cene posamezne vrste vozovnice je odvisna od višine nadomestila za izvajanje storitve javne službe iz proračuna MOL. Prodajne cene posameznih vrst vozovnic se oblikuje tako, da se vzpodbuja večja uporaba storitev javne službe in večji nakup terminskih vozovnic. Prodajne cene vozovnic določi Mestni svet MOL.«.
Črtata se tretji in četrti odstavek.
13. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
Občine in/ali država in izvajalec sklenejo pogodbe o višini nadomestila za izvajanje storitve javne službe, ki jo izvajalec opravlja na njihovem območju.«.
14. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
MOL v proračunu zagotavlja sredstva za nadomestilo za izvajanje storitve javne službe, ki nastanejo zaradi izvajanja obveznosti javne službe v posameznem letu.
Višina nadomestila za izvajanje storitve javne službe se opredeli v letnem programu kot razlika med načrtovanimi stroški za opravljanje dejavnosti in načrtovanimi prihodki dejavnosti.
Načrtovani stroški predstavljajo vse stroške iz drugega odstavka 27. člena tega odloka, povečane za 2 %, ki se smatra kot predvideni dobiček za razvoj dejavnosti.
Načrtovani prihodki predstavljajo prihodke iz prodaje vozovnic, prihodke drugih dejavnosti, subvencije in nadomestila države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter druge prihodke.
MOL in izvajalec na podlagi sprejetega proračuna skleneta pogodbo o višini nadomestila za izvajanje storitve javne službe.«.
15. člen
Za 30. členom se dodata nova 30.a in 30.b člen, ki se glasita:
»30.a člen
Na podlagi načrtovanega obsega dela, opredeljenega v letnem programu, se načrtujejo prevoženi kilometri, ki se uporabljajo za izračun stroškov na prevoženi kilometer, in nadomestila za izvajanje storitve javne službe na prevoženi kilometer.
Nadomestilo iz prejšnjega odstavka MOL plačuje izvajalcu mesečno, na podlagi zahtevka za plačilo. Mesečni znesek se izračuna kot produkt načrtovanega nadomestila na kilometer in prevoženih kilometrov za določen mesec. Račun se izstavlja do 10. v mesecu za tekoči mesec.
Na podlagi dejansko prevoženih kilometrov, dejanskih prihodkov in dejanskih stroškov javne službe se izvede poračun, in sicer za prvo šestmesečje se poračun opravi do konca avgusta tekočega leta, za drugo šestmesečje pa do konca februarja naslednjega leta.
Če načrtovana sredstva ne zadoščajo za plačilo javne službe, MOL zagotovi dodatni znesek nadomestila za izvajanje storitve javne službe. Če je načrtovano nadomestilo za izvajanje storitve javne službe večje od dejansko izračunanega, ga izvajalec vrne MOL.
30.b člen
MOL lahko v proračunu zagotovi tudi sredstva, ki se delno ali v celoti namenijo financiranju nakupa novih vozil, potrebnih za opravljanje javne službe. Višina sredstev ne sme predstavljati čezmerne kompenzacije stroškov, ki nastanejo zaradi izvajanja javne službe.«.
16. člen
V 32. členu se beseda »opravljata« nadomesti z besedo »opravlja«, postavi pika za besedilom »Inšpektorat Mestne uprave MOL« ter črta preostalo besedilo.
17. člen
V 35. členu se v prvi alineji za besedo »izvajalca« črtajo vejica in besedi »mestnemu redarju«.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2014-5
Ljubljana, dne 20. januarja 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 
po pooblastilu
Podžupan MOL
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost